Αναζήτηση

Publications in peer-reviewed technical journals

International journals:


 

Papachristou T.G., P.D. Platis, I. Papachristou, T. Samara, I. Spanos, E. Chavales and A. Bataka, 2020. How the structure and form of vegetation in a black locust (Robinia pseudoacacia L.) silvopastoral system influences tree growth, forage mass and its nutrient content. Agroforestry Systems,94: 2317–2330 https://doi.org/10.1007/s10457-020-00552-z

Samara, T., I. Spanos, P.D. Platis and T. G. Papachristou, 2020. Heavy metal retention by different forest species used for restoration of post-mining landscapes, N. Greece. Sustainability, 12: 4453:  https://doi.org/10.3390/su12114453

Karmiris, I., S. Kazantzidis, P.D. Platis and T.G. Papachristou, 2017. Diet selection by wintering Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) and the role of food availability. Bird Conservation International, 27:355-370.

Papachristou, T.G., 2016. Greece’s grazing / forage resources for livestock production. In: A. Kyriazopoulos, A. Lopez-Francos, C. Porqueddu, P. Sklavou (Editors), Ecosystem services and socio-economic benefits of Mediterranean grasslands. Options Méditerranéennes (Series A: Mediterranean seminars), 114: 29-42.

Karmiris, I., P. Platis, S. Kazantzidis, Th. Papachristou, 2016. Habitat use by free grazing water buffaloes at the Kerkini Lake. In: A. Kyriazopoulos, A. Lopez-Francos, C. Porqueddu, P. Sklavou (Editors), Ecosystem services and socio-economic benefits of Mediterranean grasslands. Options Méditerranéennes (Series A: Mediterranean seminars), 114: 151-154.

Karmiris, I., P. Platis, S. Kazantzidis, Th. Papachristou, 2016. Cereals attract wild avian herbivores in wet grasslands – Implications for range management. In: A. Kyriazopoulos, A. Lopez-Francos, C. Porqueddu, P. Sklavou (Editors), Ecosystem services and socio-economic benefits of Mediterranean grasslands. Options Méditerranéennes (Series A:Mediterranean seminars), 114: 237-240.

Papachristou, T.G. and P.D. Platis, 2011. Intake by goats browsing kermes oak alone or choices of different browse combinations: implications for Mediterranean grazing systems. The Rangeland Journal, 33: 221-227. http://dx.doi.org/10.1071/RJ11005

Karmiris, I., S. Kazantzidis, P.D. Platis and T.G. Papachristou, 2011. Diet selection by domestic and wild herbivore species in a coastal Mediterranean wetland. Annales Zoologici Fennici, 48: 233-242. http://www.annzool.net/PDF/anz48-free/anz48-233.pdf

Papachristou, T.G. andP.D. Platis, 2011. The impact of cattle and goats grazing on vegetation in oak stands of varying coppicing age.Acta Oecologica, 37: 16-22. doi:10.1016/j.actao.2010.11.001

Karmiris, I., S. Kazantzidis and T.G. Papachristou, 2010. Variation in diet composition of wintering waterfowl among Greek wetlands. Avocetta, 34: 21-28.

Provenza F.D. and T.G. Papachristou, 2009. Behavior-based management of ecosystems. In: T.G. Papachristou, Z.M. Parissi, H. Ben Salem, P. Morand-Fehr (Editors), Nutritional and Foraging Ecology of Sheep and Goats. 12th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, Thessaloniki, Greece, October 11-13, 2007. Options Méditerranéennes (Series A: Mediterranean seminars), 85: 13-28 (μεπρόσκληση). http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a85/00800980.pdf

Athanasiadou S., I. Kyriazakis, I. Giannenas and T.G. Papachristou, 2009. The consequences of nutrition on the outcome of infectious challenges in small ruminants. In: T.G. Papachristou, Z.M. Parissi, H. Ben Salem, P. Morand-Fehr (Editors), Nutritional and Foraging Ecology of Sheep and Goats. 12th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, Thessaloniki, Greece, October 11-13, 2007. Options Méditerranéennes (Series A: Mediterranean seminars), 85: 29-40 (με πρόσκληση). http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a85/00800981.pdf

Papachristou, T.G., L.E. Dziba, J.J. Villalba and F.D. Provenza, 2007. Patterns of diet mixing by sheep offered foods varying in nutrients and plant secondary compounds. Applied Animal Behaviour Science, 108: 68–80. doi:10.1016/j.applanim.2006.11.015

Papachristou, T.G., L.E. Dziba, J.J. Villalba and F.D. Provenza, 2007. Intake patterns of sheep offered nutritious alternatives associated with plant secondary compounds. In: Advanced Nutrition and Feeding Strategies to Improve Sheep and Goat Production. 11th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, Catania, Italy, September 8-10, 2005.Options Méditerranéennes (Series A: Mediterranean seminars), 74: 25-29. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a74/00800350.pdf

Papachristou, T.G., L.E. Dziba and F.D. Provenza, 2005. Foraging ecology of goats and sheep on wooded rangelands - Review article. Small Ruminant Research, 59: 141-156.

Papachristou, T.G., P.D. Platis and A.S. Nastis, 2005. Foraging behaviour of cattle and goats in oak forest stands of varying coppicing age in Northern Greece. Small Ruminant Research, 59: 181-189.

Parissi, Z.M., T.G. Papachristou and A.S. Nastis, 2005. Effect of drying method on estimated nutritive value of browse species using an in vitro gas production technique.Animal Feed Science and Technology, 123-124: 119-128.

Papachristou, T.G., A.S. Nastis, R. Mathur and M.R. Hutchings, 2003. Effect of physical and chemical defences on herbivory: implications for Mediterranean shrubland management. Basic and Applied Ecology, 4: 395-403.

Hutchings, M.R., I. Kyriazakis, T.G. Papachristou, I.J. Gordon and F. Jackson, 2000. The herbivores’ dilemma: trade-offs between nutrition and parasitism in foraging decisions.Oecologia, 124: 242-251.

Papachristou, T.G., P.D. Platis, V.P. Papanastasis and C.N. Tsiouvaras, 1999. Use of deciduous woody species as a diet supplement for goats grazing Mediterranean shrublands during the dry season. Animal Feed Science and Technology, 80: 267-279.

Papachristou, T.G., 1997. Foraging behaviour of goats and sheep on mediterranean kermes oak shrublands.Small Ruminant Research, 24: 85-93.

Papachristou, Τ.G., P.D. Platis and V.P. Papanastasis, 1997. Forage production and small ruminant grazing responses in Mediterranean shrublands as influenced by the reduction of shrub cover. Agroforestry Systems, 35: 225-238.

Κyriazakis, I., T.G. Papachristou, A.J., Duncan and I.A. Gordon, 1997. Mild conditioned foood aversions developed by sheep towards flavours associated with  plant secondary compounds. Journal of Chemical Ecology, 23: 727-746.

Papachristou, T.G., 1996. Intake, digestibility and nutrient utilization of oriental hornbeam and manna ash browse by goats and sheep.Small Ruminant Research, 23: 91-98.

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1996. Influence of deciduous broadleaved woody species in goat nutrition during the dry season in Northern Greece. Small Ruminant Research, 20: 15-22.

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1994. Changes in chemical composition and in vitro digestibility of oesophageal fistula and hand plucked forage samples due to drying method and stage of maturity. Animal Feed Science and Technology, 46: 87-95.

Papachristou, T.G. and V.P. Papanastasis, 1994. Forage value of Mediterranean deciduous woody fodder species and its implication to management of silvo-pastoral systems for goats.Agroforestry Systems, 27: 269-282.

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1993. Diets of goats grazing oak shrublands of varying cover in Northern Greece.Journal of Range Management, 46: 220-226.

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1993. Nutritive value of the diet selected by goats grazing on kermes oak shrublands with different shrub and herbage cover in Northern Greece.Small Ruminant Research, 12: 35-44.

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1992. Feeding behaviour of goats in relation to shrub density and season of grazing in Greece. World Review of Animal Production, 27: 68-71.

National journals:

Platis, P.D., D. Trakolis, T.G. Papachristou, N. Grigoriadis, J. Meliadis and S. Kazantzidis, 2005. Biodiversity and environmental management of Agras wetland and its around watershed. Geotechnical Scientific Issues.

Papachristou, T.G., 1993. Effect of mastication and insalivation on the chemical composition and in vitro digestibility of esophageal fistula browse samples: influence of collecting date (In Greek with English abstract). Geotechnical Scientific Issues, 4: 66-70.

Papachristou, T.G., A.S. Nastis and P.D. Platis. 1993. Nutritive value of five browse species in different phenological stages in Northern Greece (in Greek with English abstract). Epitheorisi Zoikis Epistimis (Animal Science Review),17: 69-81.

Papachristou, T.G., 1991. Foraging behaviour estimation of ruminants in rangelands: Direct observation of goats grazing in shrublands for determining their dietary and habitat selection. Epitheorisi Zoikis Epistimis (Animal Science Review), 14: 97-110.

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis. 1988. An esophageal fistula cannula for goats and use for collecting forage samples (in Greek with English abstract). Geotechnica, 2: 42-49.

Papachristou, T.G., 1988. Digestibility and nutrient utilization of oak browse by goats (in Greek with English abstract) Dasiki Erevna (Forest Research),1(ΙΧ): 5-36. 

 


Invited papers published in symposia proceedings and books

International editions:


Ben Salem H. and T.G. Papachristou, 2003. Methodology for studying vegetation of grazing lands and determination of grazing animal responses. In: Sustainable Grazing, Nutritional Utilization and Quality of Sheep and Goat Products. First Joint Seminar of the Sub-Networks FAO-CIHEAM on Sheep and Goat Nutrition and on Mountain and Mediterranean Pastures, Granada, Spain, October 2-4, 2003. Abstract Book pp.73. 

Papachristou, T.G., 2000. Forage resources of Greece and their relation to grazing animals. In: F. Guessous, N. Rihani, A. Ilham (Editors), Livestock Production and Climatic Uncertainty in the Mediterranean. International Symposium, Agadir, Morocco, October 22-24, 1998. EAAP publication No. 94, Wageningen Pers, pp. 283-290.
Papanastasis, V.P. and T.G. Papachristou, 2000. Agronomic aspects of forage legumes: management and forage quality. In: L. Sulas (Editor), Legumes for Mediteranean Forage Crops, Pastures and Alternative Uses. Proceedings of the 10th meeting of the Mediterranean Sub-Network of the FAO-CHIEAM Inter-Regional Cooperative Research and Development Network on Pastures and Fodder Crops, organized by FAO, CHIEM, Sassari (Italy), April 4-9, 2000. Cahiers Options Méditerranéennes, 45: 113-126.
Spatz, G. and T.G. Papachristou, 1999. Ecological strategies of shrubs invading extensified grasslands: their control and use. In: V. Papanastasis, J. Frame and A. Nastis (Editors), Grasslands and Woody Plants in Europe. International Symposium, Thessaloniki, May 27-29, 1999. EGF, Vol., 4, Grassland Science in Europe, pp. 27-37.
Papachristou, T. G., 1998. Forest ecosystem types of Greece and their relation to grazing animals. In: J. Humphrey, R. Gill and J. Claridge (Editors), Grazing as Management Tool in European Forest Ecosystems. Forestry Commission, Technical Paper 25, Edinburgh, UK, pp. 72-78.
National editions:
Papachristou, T.G. and I. Ispikoudis, 2003. Multifunctionality of rangelands and its relevance to the development of mountainous and less favoured areas (in Greek with English abstract). In: P.D. Platis and T.G. Papachristou (Editors), Range Science and Mountainous Development. Proceedings of the 3rd National Rangeland Congress, Kaprenissi, September 4-6, 2002. Hellenic Range and Pasture Society and Directorate General for the Development and Protection of Forests and Natural Environment publication No. 10, pp. 13-23.
Papachristou T.G., 1997. Forage utilization of kermes oak shrublands by small ruminants: Diet selection, foraging behaviour and nutrition of grazing animals (in Greek with English abstract). In: V. Papanastasis (Editor), Sustainable Utilisation of Rangelands and Pastures. Proceedings of the 1st National Rangeland Congress, Drama, Greece, November 6-8, 1996. Hellenic Range and Pasture Society publication No 4, pp. 247-256.Contributed papers published in symposia proceedings

International editions:


Papachristou, T.G., L.E. Dziba, J.J. Villalba and F.D. Provenza, 2005. Intake patterns of sheep offered nutritious alternatives associated with plant secondary compounds. In: Advanced Nutrition and Feeding Strategies to improve Sheep and Goat production. 11th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, Catania, Italy, September 8-10, 2005. University of Catania, Faculty of Agriculture, Polo Bioscientifico. Abtracts, pp. 15.

Papachristou, T.G., P.D. Platis, V.P. Papanastasis and A. Ainalis. 2005. Role of Hellenic Range and Pasture Society in technology interaction and policy evolution. In: F.P O΄Mara, R.J. Wilkins, L.’t Mannetjie, D.K. Lovett, P.A.M. Rogers and T.M. Boland (Editors), Grasslands – a Global Resource. XX International Grassland Congress, Dublin, Ireland, June 26 – July 1, 2005. pp. 939.
Papachristou, T.G. and P.D. Platis, 2005. The role of rangeland resources and pastoralism in the development of mountainous regions of Epirus, Greece. In: A. Georgoudis, A. Rosati and C. Mosconi (Editors), Animal Production and Natural Resources Utilisation in the Mediterranean Mountain Areas. International Symposium, Ioannina, Epirus, Greece, June 5-7, 2003. EAAP Scientific Series No., 115, Wageningen Pers, pp. 67-72.
Dini-Papanastasi, O, P.D. Platis and T.G. Papachristou, 2005. Integration of certain promising woody fodder species in the grazing systems of sub-humid Mediterranean areas. In:.Georgoudis, A. Rosati and C. Mosconi (Editors), Animal Production and Natural Resources Utilisation in the Mediterranean Mountain Areas. International Symposium, Ioannina, Epirus, Greece, June 5-7, 2003. EAAP Scientific Series No., 115, Wageningen Pers, pp. 99-103.
Papachristou, T.G., P.D. Platis and G. Halivopoulos, 2003. Grazing behaviour of cattle and goats in coppice oak forests in Greece. In: N. Allsopp, A.R. Palmer, S.J. Milton, K.P. Kirkman, G.I.H. Kerley, C.R. Hurt and C.J. Brown (Editors), Rangelands in the New Millennium. International Rangelands Congress, Durban, South Africa, July 26 – August 1, 2003. Proceedings of the VIIth International Rangelands Congress, pp. 916-918 (and in African Journal of Range and Forage Science, 20: 140).
Platis, P.D., T.G. Papachristou and V.P. Papanastasis, 2002. Productivity of five deciduous woody fodder species under three cutting heights in a Mediterranean environment. Proceedings of the 11th meeting FAO -CIHEAM subnetwork on Mediterranean pastures and fodder crops: Rangeland and Pasture Rehabilitation in Mediterranean Areas. Djerba, Tunisia, October 29 – November 1, 2002. FAO, CIHEAM, Institut des Regions Arides Medenine Tunisie. Cahiers Options Méditerranéennes, 62: 365-368.
Papachristou, T.G., 2000. Dietary selection by goats and sheep in kermes oak shrublands of Northern Greece: influence of shrub cover and grazing season. In: I. Ledin, P. Morand-Fehr (Editors), Sheep and Goat Nutrition: Intake Digestion, Quality of Products and Rangelands. 8th meeting of the Sub-Network on Nutrition of the FAO-CHIEAM Inter-Regional Cooperative Research and Development Network on Sheep and Goats. Grignon (France), September 3-5, 1988. Cahiers Options Méditerranéennes, 52: 161-164.
Papachristou, T.G., 2000. Nutritive value of fodder shrubs used in Mediterranean sylvo- pastoral systems and their use by grazing animals. In: G. Gintzburger, M. Bounejmate and A. Nefzaoui (Editors), Fodder Shrub Development in Arid and Semi-arid Zones. Workshop on Native and Exotic Fodder Shrubs in Arid and Semi-arid Zones.Tunisia, Hammamet, Tunisia, Oct. 27 - Nov. 2, 1996. ICARDA, Aleppo, Syria, Vol II, pp. 461-468.
Platis, P.D., V.P. Papanastasis and T.G. Papachristou, A.I. Tsiontsis, 2000. Effects of sheep grazing on legume composition and productivity in Mediterranean grassland in Central Greece. In: L. Sulas (Editor), Legumes for Mediterranean Forage Crops, Pastures and Alternative Uses. 10th meeting of the Mediterranean Sub-Network of the FAO-CHIEAM Inter-Regional Cooperative Research and Development Network on Pastures and Fodder Crops, organized by FAO, CHIEM, Sassari (Italy), April 4-9, 2000. Cahiers Options Méditerranéennes, 45: 411-415.
Papachristou, T.G., 1999. Assessing the value of black locust (Robinia pseudoacacia L.) browse for animal feeding. In: V. Papanastasis, J. Frame and A. Nastis (Editors), Grasslands and Woody Plants in Europe. International Symposium. Thessaloniki, May 27-29, 1999. European Grassland Federation, Vol., 4, Grassland Science in Europe, pp. 99-103.
Dini-Papanastasi, O. and T.G. Papachristou, 1999. Selection of Robinia pseudoacacia var. monophylla for increased feeding value in the Mediterranean environment. In: V. Papanastasis, J. Frame and A. Nastis (Editors), Grasslands and Woody Plants in Europe. International Symposium, Thessaloniki, May 27-29, 1999. European Grassland Federation, Vol., 4, Grassland Science in Europe, pp. 51-56.
Platis, P.D., O. Dini-Papanastasi and T.G. Papachristou, 1999. Effects of cutting frequency on productivity of 11 woody fodder plants. In: M. Etienne (Editor), Dynamics and Sustainability of Mediterranean Pastoral Systems. 9th meeting of the Mediterranean Sub-Network of the FAO-CHIEAM Inter-Regional Cooperative Research and Development Network on Pastures and Fodder Crops, Badajoz (Spain), November 26-29, 1997 Cahiers Options Méditerranéennes, 39: 67-70.
Papachristou, T. G., A. S. Nastis, P.D. Platis and G. Halivopoulos, 1999. Foraging behaviour of cattle and goats on oak forest stands in Greece. In: A. Waterhouse and E. McEwan (Editors), Landscapes, Livestock and Livelihoods in European Less Favoured Areas. Meeting of the European funded project, EQULFA, Thessaloniki, October 8-11, 1998. SAC, Auchincruive, Ayr, UK, pp. 81-84.
Tsiouvaras, C.N., A. Nastis, T. Papachristou, P. Platis and M. Yiakoulaki, 1999. Kermes oak shrubland resource availability and grazing responses by goats as influenced by stocking rate and grazing system. In: A. Gibon, J. Lasseur, E. Manrique, P. Masson, J. Pluvinage, R. Revilla (Editors), Livestock Farming Systems and Land Management in the Mountain and Hill Mediterranean Regions. Cahiers Options Méditerranéennes, 27: 155-164.
Papachristou, T.G. and P.D. Platis, 1998. Small ruminant grazing in Mediterranean kermes oak shrublands. In: V. Papanastasis (Editor), Ecological Basis of Livestock Grazing in Mediterranean Ecosystems. International Workshop, Thessaloniki, October 23-25, 1997. European Commission, Science Research Development, EUR 18308 EN, pp. 254-258.
Papachristou, T.G., 1996. Mild food aversions and their effect on food intake and diet selection in small ruminants. Summaries of the Symposium on Diet Selection in Animals and Man. Grasmere, England, UK, July 1-4, 1996. The Rank Prize Funds. Reported in Appetite, 1997, Vol. 28: 185-187.
Papachristou, T.G., 1996. Mechanical cleaning of kermes oak brushland: Observations on its effects on spring diets of sheep. In: N.P. Zervas and J. Hatziminaoglou (Editors), Optimal Exploitation of Marginal Mediterranean Areas by Extensive Ruminant Production Systems. International Symposium. Thessaloniki, Greece, June 18-20, 1994. EAAP Publication No 83, pp. 221-225.
Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1996. Diets of goats grazing kermes oak shrubland as influenced by stocking rate. In: N.P. Zervas and J. Hatziminaoglou (Editors), Optimal Exploitation of Marginal Mediterranean Areas by Extensive Ruminant Production Systems. International Symposium. Thessaloniki, Greece, June 18-20, 1994. EAAP Publication No 83, pp. 226-229.
Κyriazakis, I, D.H. Aderson, M. Lewis, J.D. Oldham, T.G. Papachristou and T. Stegman, 1996. The effect of synchronicing the supply of energy and protein to the rumen on the short and long term diet selection of sheep. Proceedings of the 112th meeting of the British Society of Animal Science. Animal Science, 62 (3): 632-633.
Papachristou, T.G., 1995. Contribution of two native fodder trees on sheep nitrogen status. In: Sylvopastoral Systems: Environmental, Agricultural and Economic Sustainability. Proceedings of the meeting of the Mediterranean Working Group of the FAO/ CIHEAM Inter-Regional Research and Development Network on Pastures and Fodder Crops. Avignon (France), May 29 –June 2, 1995. Cahiers Options Méditerranéennes, 12: 147 -150.
Papachristou, T.G., 1994. Foraging behaviour and nutrition of goats grazing on shrublands of Greece. In: I.J. Gordon and R. Rubino (Editors), Grazing Behaviour of Sheep and Goats. Proceedings of the ECC-CAMAR 8001-CT90-0021 Research Project Meeting held at Bella, Italy, November 11-13, 1991. Cahiers Options Méditerranéennes, 5: 83-90.
Papachristou, T.G., 1993. A comparison of esophageal fistulation and hand plucking methods used to determine the diet quality of goats grazing in shrublands of Greece. In: A. Nastis (Editor), Seep and Goat Nutrition, Thessaloniki, Greece, September 24-26, 1993. FAO - CIHEAM - EU, pp. 163-170.
Papachristou, T. G. and A.S. Nastis, 1993. Factors affecting forage preference by goats grazing kermes oak shrubland in Northern Greece. In: V. Papanastais and A. Nikolaidis (Editors), Management of Mediterranean Shrublands and Related Forage Resources. 7th Meeting of the FAO European Subnetwork on Mediterranean Pastures and Fodder Crops in Chania (Crete), Greece, April 21-23, 1993. FAO REUR Techn. Series 28 pp. 167-170.
Nastis, A.S. and T.G. Papachristou, 1992. Dietary selection of goats as influenced by various brush herbage proportions. Ιn: J.E. Lindberg (Editor), Abstracts of the Meeting of the FAO Network of Cooperative Research on Sheep and Goats, Subnetwork Nutrition. Ostersund, Sweden, June 17-19, 1991. Report 215, Uppsala, pp. 16-17.
Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1992. Chemical composition and in vitro digestibility of forage samples collected by esophageal fistula and by hand as influenced by drying method and collecting date. Abstracts of 43rd Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Madrid, Spain, September 14 -17, 1992. Vol. 2, pp. 174-175.
Papachristou, T.G., P.D. Platis and A.S. Nastis, 1991. Νutrient content of goat diets grazing in shrublands dominated by deciduous shrubby trees of Northern Greece during late summer and early autumn. Abstracts of 42nd Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Berlin, Germany, September 9-12, 1991. Vol. 2, pp. 202- 203.
Papanastasis V., T. Papachristou and P. Platis, 1991. Control of woody plants with mechanical means in a rangeland of Macedonia, Greece. In: EGF (edition), Grassland renovation and weed control in Europe. Graz, Austria, September 18-21, 1991. European Grassland Federation (EGF) pp. 203-205.
Papachristou, T. G. and A.S. Nastis, 1990. Nutritive value of two broadleaved fodder trees (Carpinus duinensis and Fraxinus ornus) in early summer and autumn. In: A. Corleto (Εditor), Development and preservation of low input mediterranean pastures and fodder systems. 6th Meeting of the FAO European Subnetwork on Mediterranean Pastures and Fodder Crops. Bari, Italy, October 17-19, 1990, pp. 147-151.
Papachristou, T.G., and A.S. Nastis, 1990. Feeding behaviour of goats in relation to shrub density and season of grazing in Greece. Abstracts of 41st Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Toulouse, France, July 9-12, 1990. Vol.2, pp. 152-153.
National editions:
Platis, P.D., T.G. Papachristou, S. Stais and S. Kazantzidis, 2004. Effect of grazing in rangeland type of biotopes of fauna of birds in area of Mount Menikio (in Greek). In: Α. Sfougaris (Editor), Rangelands of lowlands and semi-mountainous areas: means of rural development. Abstracts of the 4th National Rangeland Congress. Hellenic Range and Pasture Society, Volos, November 10-12, 2004, p. 77.
Platis, P.D., T.G. Papachristou, D. Trakolis, I. Meliadis, N. Grigoriadis and A. Makras, 2004. Long-term changes of vegetation types of the special protected area of Agras Lake (in Greek). In: Α. Sfougaris (Editor), Rangelands of lowlands and semi-mountainous areas: means of rural development. Abstracts of the 4th National Rangeland Congress. Hellenic Range and Pasture Society, Volos, November 10-12, 2004, p. 58. 
Platis, P., I. Meliadis, T. Papachristou, D. Trakolis, K. Mantzanas and A. Makras, 2004. Classification and monitoring of the types of ecotopes and rangeland ecosystems on Akarnanika Mountains (in Greek). In: Α. Sfougaris (Editor), Rangelands of lowlands and semi-mountainous areas: means of rural development. Abstracts of the 4th National Rangeland Congress. Hellenic Range and Pasture Society, Volos, November 10-12, 2004, p. 39.
Platis, P., V. Papanastasis, T. Papachristou and A. Tsiontsis, 2004. Effect of soil and climatic factors in the productivity of grasslands of low elevation ecological zone. (in Greek). In: Α. Sfougaris (Editor), Rangelands of lowlands and semi-mountainous areas: means of rural development. Abstracts of the 4th National Rangeland Congress. Hellenic Range and Pasture Society, Volos, November 10-12, 2004, p. 9. 
Papachristou, T.G., M.R. Hutchings, P.D. Platis, I. Kyriazakis and Z. Parissi, 2003. Grazing ecology and its application in the management of rangelands: The case of shrublands (in Greek with English abstract). In: P.D. Platis and T.G. Papachristou (Editors), Range Science and Mountainous Development. Proceedings of the 3rd National Rangeland Congress, Kaprenissi, September 4-6, 2002. Hellenic Range and Pasture Society publication No. 10, pp., 317 - 326.
Platis, P.D., V.P. Papanastasis, T.G. Papachristou, A.I. Tsiontsis and S.S. Kandrelis, 2003. Seasonal changes characteristics in the forage quality and quantity of the pseudoalpine and low grasslands (in Greek with English abstract). In: P.D. Platis and T.G. Papachristou (Editors), Range Science and Mountainous Development. Proceedings of the 3rd National Rangeland Congress, Kaprenissi, September 4-6, 2002. Hellenic Range and Pasture Society and Directorate General for the Development and Protection of Forests and Natural Environment publication No. 10, pp., 161 - 172.
Papachristou, T.G., 2001. Diet selection of ruminants as a useful management tool in rangelands (in Greek with English abstract). In: T.G. Papachristou and O. Dini-Papanastasi (Editors), Range Science at the Threshold of the 21st Century. 2nd National Rangeland Congress, Ioannina, October 4-6, 2000. Hellenic Range and Pasture Society publication No. 9, pp. 229-239.
Papachristou, T.G., 2001. Woody fodder plants: Their role in the Mediterranean production systems (in Greek with English abstract). In: T.G. Papachristou and O. Dini-Papanastasi (Editors), Range Science at the Threshold of the 21st Century. 2nd National Rangeland Congress, Ioannina, October 4-6, 2000. Hellenic Range and Pasture Society publication No. 9, pp. 293-300.
Platis, P.D., T.G. Papachristou and V.P. Papanastasis, 2001. Application of the inventory program of rangelands in the Epirus region and its usefulness in the grazing management (in Greek with English abstract). In: T.G. Papachristou and O. Dini-Papanastasi (Editors), Range Science at the Threshold of the 21st Century. 2nd National Rangeland Congress, Ioannina, October 4-6, 2000. Hellenic Range and Pasture Society publication No. 9, pp. 43-49.
Platis, P.D., V. Papanastasis, T.G. Papachristou and A. Tsiontsis, 2001. Effects of soil and climate factors on vegetation composition, quantity and quality of forage in the Mount Askion sub-alpine grasslands (in Greek with English abstract). In: Protection of Natural Environment and Restorasion of Disturbed Lands. 9th National Forest Congress, Kozani, October 17-20, 2000. Hellenic Forest Society, pp. 225-234.
Platis, P.D., T.G. Papachristou and J. Meliadis, 1999. The use of GIS in the management of rangelands (in Greek with English abstract). In: Use and Evaluation of the GIS in the Forest and Range Resources. National Agricultural Research Foundation, Forest Research Institute. Thessaloniki, Greece, September 8-9, 1997, pp. 23 - 29.
Papachristou, T.G., P.D. Platis and V.P. Papanastasis, 1997. Forage production and quality of shrublands improved by mechanical means. In: V. Papanastasis (Editor), Sustainable Utilisation of Rangelands and Pastures. Proceedings of the 1st National Rangeland Congress, Drama, Greece, November 6-8, 1996. Hellenic Range and Pasture Society publication No 4, pp. 208 - 215.
Platis, P.D, I. Meliadis, T.G. Papachristou and V.P. Papanastasis, 1997. Survey, classification, assessment and mapping of grazing lands of Drama prefecture (in Greek with English abstract). In: V. Papanastasis (Editor), Sustainable Utilisation of Rangelands and Pastures. Proceedings of the 1st National Rangeland Congress, Drama, Greece, November 6-8, 1996. Hellenic Range and Pasture Society publication No 4, pp. 37 - 45.
Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1992. Chemical composition and in vitro organic matter digestibility of forage consumed by goats grazing on Kermes oak shrublands with different shrub and herbage cover. Abstracts of 8th National Animal Production Congress, Volos, November 21-22, 1991. Hellenic Society of Animal Production. Animal Science Review (special issue), 10: 62-63.

 


Books and editorial material

International editions:


Morand-Fehr, P. H. Ben Salem and T.G. Papachristou, 2005. Methodology, nutrition and products quality in grazing sheep and goats (editorial material).

Small Ruminant Research (special Issue), 59: 103-290. 
National editions:
Platis, P.D. and T.G. Papachristou, 2003. Range Science and Mountainous Development. Proceedings of 3rd National Rangeland Congress (editorial material). Hellenic Range and Pasture Society and Directorate General for the Development and Protection of Forests and Natural Environment publication No. 10, 517 p.
Papachristou, T.G. and O. Dini-Papanastasi, 2001. Range Science at the Threshold of the 21st Century. Proceedings of 2nd National Rangeland Congress (editorial material). Hellenic Range and Pasture Society publication No. 9, 332 p.Popular and non-refereed publications


Papachristou T.G., 2005. Exposure of animals to new foods and its management implications (in Greek). In: Kiriakos Ε. Skordas and Periklis Κ. Birtsas (Editors). PΑΝ-THIRAS 2005, everything of games. Hunting Federation of Macedonia and Thrace. Thesaloniki, p.160-165.

Papachristou T.G., 2005. Rangelands of lowlands and semi-mountainous areas: means of rural development (in Greek). ΕTHIAGE (NAGREF) (periodical issue of the National Agricultural Research Foundation of Greece), 19: 26-27.
Papachristou T.G., 2005. Implications of the 4th  National Rangeland Congress, Rangelands of lowlands and semi-mountainous areas: means of rural development (in Greek). I Ktinotrofia Simera (Livestock Today), 43:39-41.
Papachristou T.G. 2002. Rangelands of Greece: Multiply uses of a natural resource and its present condition (in Greek). ΕTHIAGE (NAGREF) (periodical issue of the National Agricultural Research Foundation of Greece), 8: 5-7.
Papachristou T.G. 2001. Nutritive value of rangeland forage in Greece (in Greek). I Ktinotrofia Simera (Livestock Today), 17:33-35.
Papachristou T.G. 1999. Improvement of shrublands with mechanical means and their utilization by sheep and goats (in Greek). Georgia & Ktinotrofia (Agriculture & Livestock), 4: 34-39.
Papachristou T.G. and V.P. Papanastasis, 1999. Report from the international occasional symposium of the European Grassland Federation, Grasslands and Woody Plants in Europe. Herba, 12: 14-17.

 


Application studies


Platis, P., T. Papachristou, N. Grigoriadis, I. Meliadis and P. Sklavou, 2005. Special study of improvement and management of Agras wetland (in Greek). NAGREF – Forest Research Institute. Thessaloniki, 120 p.

Gatzoyiannis, S., N. Grigoriadis, T. Papachristou, P. Konstantinidis, S. Stais, K. Tsiokanos and K. Kassioumis, 2000. Environmental study of special protected area of Menoikio – Kouskouras mountain. A management plan (in Greek). Forest Research Institute, NAGREF (edition), Thessaloniki, 226 p.
Platis, P., N. Grigoriadis, T. Papachristou, K. Kassioumis, D. Chatzilakou,  A. Dimaleksis and D. Bousbouras, 2000. Environmental study of special protected area of Agras wetland. A management plan (in Greek). Forest Research Institute, NAGREF (edition), Thessaloniki, 253 p.
Platis, P., T. Papachristou and I. Meliadis, 2001. Incorporation of Philyra Municipality of Rodopi Prefecture in the project: Study of utilization and management of rangelands and other grazing resources (in Greek), 45 p.
Platis, P., T. Papachristou and I. Meliadis, 2001. Incorporation of Maronia Municipality of Rodopi Prefecture in the project: Study of utilization and management of rangelands and other grazing resources (in Greek), 40 p.
Platis, P., T. Papachristou and I. Meliadis, 2001. Incorporation of Pherres Municipality of Evros Prefecture in the project: Study of utilization and management of rangelands and other grazing resources (in Greek), 37 p.
Platis, P., T. Papachristou and I. Meliadis,, 2001. Incorporation of Trainoupolis Municipality of Evros Prefecture in the project: Study of utilization and management of rangelands and other grazing resources (in Greek), 35 p.

 


Special reports and volunteer papers presented at professional meetings


Platis, P., N. Grigoriadis, T. Papachristou and A. Dimaleksis, 2002. Description and information for the “specially protected area of Agras” and actions took place under the Life-Nature, Β4-3200/97/243 project (in Greek). NAGREF – Forest Research Institute. Thessaloniki, 20 p.
Papachristou, T.G., I. Kyriazakis, P. Platis, M.R. Hutchings, Z. Parissi and B. Tolkamp, 2002. Management of terrestrial natural ecosystems: Foraging behaviour of ruminants as a useful management tool in grazing lands. Final Report of joint research programme between NAGREF and British Council, 10 p.
Papachristou, T.G., 1999. Management of kermes oak shrublands in Greece and use by grazing animals. Presented at Grasslands and Woody Plants in Europe, International Symposium. Post – Conference Tour, May 30-31, 1999. (Visit to Chrysopigi Forest and Range Experiment Station).
Papachristou, T.G., 1995. Understanding and prediction the feeding behaviour of extensively kept small ruminants and their impact on their grazing environment. Final report of EU project, Contract number: AIR3 - BM94 – 2123, 12 p.
Papachristou, T.G., P. D. Platis and V. P. Papanastasis, 1995. Evaluation and improvement of the animal production systems using natural resources by grazing ruminants in Mediterranean areas. Final report of EU project, CAMAR 021 No. 8001 - CT90, 21 p.
Nastis, A., C. Tsiouvaras, B. Noitsakis, T. Papachristou, P. Platis and M. Yiakoulaki, 1995. Grazing of ecologically sensitive shrub communities in Greece. In: B. Hubert and B. Leclerc (Editors), Dynamique des innovations tehniques et organisationnelles, Final report of EU, CAMAR, 0002. IAM- Zaragoza and INRA - Avignon, Vol. II, pp.265- 273.
Papachristou, T.G., 1994. Effects of brush management practices on forage production and quality of shrublands in northern Greece: Diets of grazing sheep and goats. In: M. Espejo Diaz (Editor), Evaluation and Improvement of the Animal Production Systems Using Natural Resources by Grazing Ruminants in Mediterranean areas. 4th Coordination Meeting of CAMAR 021 project. Zaragoza, Spain, December 12-13, 1994. Badajoz, Spain, 15 p.
Papachristou, T.G., 1993. Effects of brush management practices on forage production and quality of shrublands in northern Greece. In: M. Espejo Diaz (Editor), Evaluation and Improvement of the Animal Production Systems Using Natural Resources by Grazing Ruminants in Mediterranean areas. 3rd Coordination Meeting of CAMAR 021 project. Bella, Italy, November 26-27, 1993. Badajoz, Spain, 17 p.
Papachristou, T.G., 1992. Effects of brush management practices on forage production and quality of shrublands in northern Greece: Diets of small ruminants. In: M. Espejo Diaz (Editor), Evaluation and Improvement of the Animal Production Systems Using Natural Resources by Grazing Ruminants in Mediterranean areas. 2nd Coordination Meeting of CAMAR 021 project. Zaragoza, Spain, September 9, 1992. Badajoz, Spain, 16 p.
Nastis, A., T. Papachristou and Z. Koukoura, 1992. Effect of burning and grazing on the development of pine seedlings. Food aversion learning to avoid pine consumption. Presentation in FAO Sub-network "Production Systems". September 10, 1992. Zaragoza, Spain, 2 p.
Nastis, A., C. Tsiouvaras, T. Papachristou and P. Platis, 1992. Effect of the continuous and the rotation grazing system on kermes oak shrubland production and quality. Presentation in FAO Sub-network "Production Systems". September 10, 1992. Zaragoza, Spain, 5 p.
Nastis, A., C. Tsiouvaras, T. Papachristou, V. Papanastasis, M. Yiakoulaki, P. Emanoulidis, K. Stefos and P. Platis, 1992. Effect of goat stocking rate on vegetation, animal performance and environmental quality. Presentation in FAO Sub-network "Production Systems". September 10, 1992. Zaragoza, Spain, 5 p.
Papachristou, T.G., 1991. Feeding behaviour and nutrition of goats on shrublands of Greece. Presentation in: Excursion to Experimental Sites, EEC Workshop on Fodder trees and shrubs: Optimization of an extensified husbandry in the Mediterranean production systems. November 6, 1991, and Excursion to Experimental Sites, FAO, CIHEAM, EEC Meeting on Sheep and Goat Nutrition. September 26, 1993.


Theses


Papachristou, T.G., 1990. Botanical composition and nutritive value of goat diets on shrublands with different proportions of shrubby and herbaceous species. Ph.D. Dissertation (in Greek with English abstract), Aristotle Univ. of Thessaloniki, Greece.

Papachristou, T.G., 1986. Digestibility and utilization of oak browse nutrients by goats during winter as influenced by supplements. M.Sci. Dissertation (in Greek with English abstract), Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 15/09/2023, 07:02 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 55 απόφαση της 13ης /8-9-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 19/09/2023, 07:05 by Administrator
Έχοντας υπόψη την αριθ. 57 απόφαση της 13ης /08.09.2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...