Αναζήτηση

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα "Επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2020"

Έχοντας υπόψη την αριθμ.8η/17-6-2020 (Αρ. Θέματος:35) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2020».

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

-       Τη συμμετοχή στην προπαρασκευή, εξέταση δειγμάτων ξύλου και ξύλινων μέσων συσκευασίας με τη χρήση στερεοσκοπίου και μικροσκοπίου για την παρουσία του νηματώδη Bursaphelenchus xylophilus που αποτελεί οργανισμό καραντίνας για την Ελλάδα.

-       Τη συμμετοχή στη συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έτους κατά τη σύνταξη της τελικής έκθεσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδώ

 

Υπόδειγμα Υποβολής Πρότασης σε μορφή Word διατίθεται εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...

Written on 25/06/2020, 10:30 by Administrator
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα "Επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2020" Έχοντας υπόψη την...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 25/06/2020, 10:34 by Administrator
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα "Βιολογική Καταπολέμηση του εντόμου Marchalina hellenica στην Αυστραλία (PCN489 Biological Control of...