Αναζήτηση

Έχοντας υπόψη την αριθ. 9η /3-6-2021, αριθ. θέματος 33, απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310».
Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

  • Συμβολή σε εργασίες πεδίου για τη συλλογή δεδομένων που στοχεύουν στην αξιολόγηση
  • της κατάστασης/βαθμού διατήρησης των δομών και λειτουργιών (συμπεριλαμβανομένων
  • των τυπικών ειδών) των τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή των Λευκών
  • Ορέων (ΕΖΔ GR4340008).
  • Χειρισμό και αναγνώριση φυτικών δειγμάτων
  • Εισαγωγή δεδομένων σε βάση με φυτοκοινωνιολογικές παρατηρήσεις

        Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

        Έντυπο υποβολής πρότασης σε μορφή Word διατίθεται εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 16/06/2021, 05:07 by Administrator
Έχοντας υπόψη την αριθ. 9η /3-6-2021, αριθ. θέματος 33, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 16/06/2021, 05:14 by Administrator
Έχοντας υπόψη την αριθ. 9η /3-6-2021, αριθ. θέματος 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Δασικών...