Αναζήτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Παρακολούθηση των ειδών Dryonis nitedula (δενδρομυωξός) και Muscardinus avellanarius (βουνομυωξός) και ακρωνύμιο ΜΥΩΞΟΙ"

Έχοντας υπόψη την αριθμ.  2η/2-3-2021 (αρ. Θέματος 47) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Παρακολούθηση των ειδών Dryonis nitedula (δενδρομυωξός) και Muscardinus avellanarius (βουνομυωξός) και ακρωνύμιο ΜΥΩΞΟΙ». 

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

  • Προετοιμασία και τοποθέτηση έως και πεντακόσιους (500) φωλεοσωλήνες για την καταγραφή παρουσίας ειδών μυωξών εντός του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής
  • Έλεγχος των φωλεοσωλήνων, καταγραφή των βιοδηλωτικών ευρημάτων εντός αυτών και ταυτοποίηση του σε επίπεδο είδους
  • Συγκέντρωση και καταχώριση των δεδομένων σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και συγγραφή σχετικής αναφοράς
  • Δημιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης αναφοράς ιχνών και περιττωμάτων των δενδρόβιων μικροθηλαστικών της περιοχής μελετης
  • Συμμετοχή στη συγγραφή δημοσίευσης σε διεθνές περιοδικί υπο την καθοδήγηση του επιστημονικού υπευθύνου του έργου

Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ  

Υπόδειγμα Υποβολής Πρότασης σε μορφή Word διατίθεται εδώ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ...

Written on 09/03/2021, 09:41 by Administrator
      Άρθρο του Διευθυντή του Ινστιτούτου, Δρ Θωμά Παπαχρήστου σχετικά με την Συμβολή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών στη Διαχείριση, Διατήρηση,...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 15:40 by Administrator
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων και χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 15:51 by Administrator
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Παρακολούθηση των ειδών Dryonis nitedula (δενδρομυωξός) και Muscardinus avellanarius (βουνομυωξός) και...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 16:47 by Administrator
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα " Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Β΄ Ομάδα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 16:51 by Administrator
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα " Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310"   Έχοντας υπόψη την...