Αναζήτηση

Ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.Understanding of interactions among bioactive rangeland plants and small ruminants to enhance and maintain the welfare and animal production (BIOPLANT)

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Θ. Παπαχρήστου

Ερευνητική ομάδα : Δρ Θ. Παπαχρήστου, Δρ Π. Πλατής, Δρ Ζ. Παρίση

Συμμετέχοντες φορείς : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Scottish Agricultural College

Έναρξη – Λήξη : 2005 - 2007

Φορέας χρηματοδότησης : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. & British Council

Προϋπολογισμός : 3.180,00 € (επιβάρυνση ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Χρηματοδότηση 2007 :

Σκοπός του προγράμματος : Η αξιολόγηση της μέχρι τώρα ερευνητικής εμπειρίας σχετικά με τη χρήση λιβαδικών φυτών ως αντιπαρασιτικών για ζώα που βόσκουν σε λιβάδια και η ταυτοποίηση φυτών με τέτοιες ιδιότητες στα ελληνικά λιβάδια. Η γνώση αυτή θα διαφωτίσει περισσότερο τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ λιβαδικών φυτών και ζώων που βόσκουν σε λιβάδια και δασικές εκτάσεις. Ειδικότερα μελετάται: α) πως και πότε συγκεκριμένα συστατικά φυτών (π.χ. τανίνες) βελτιώνουν την υγεία και παραγωγικότητα των ζώων και β) πως αυτή η γνώση θα μπορούσε να ενσωματωθεί στα συστήματα βόσκησης.


Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Τον Ιούνιο του 2007 έληξαν οι εργασίες της διμερούς αυτής συνεργασίας και ολοκληρώθηκε η τελική έκθεση, όπως προβλέπονταν από το πρωτόκολλο εργασιών. Από την έκθεση αυτή προκύπτει, ότι ο έλεγχος των παρασίτων σε αγροτικά ζώα με την κατανάλωση βοσκήσιμης ύλης βιοενεργών φυτών θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μέρος μιας βραχυπρόθεσμης και μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Στην περίπτωση της βραχυπρόθεσμης στρατηγικής, τα μολυσμένα με παράσιτα ζώα θα μπορούσαν να βόσκουν σε λιβαδικά τμήματα με φυτά υψηλής περιεκτικότητας σε δευτερογενή χημικά συστατικά, για σύντομες περιόδους. Με τον τρόπο αυτό θα μειώνονταν τα επίπεδα παρασιτισμού και θα συνέχιζαν τη βόσκηση στα υπόλοιπα τμήματα του λιβαδιού. Αυτή η επιλογή, όπου τα δευτερογενή συστατικά των φυτών θα ενεργούσαν ως αντιπαρασιτικά, θα ήταν εξαιρετικά ελκυστική εάν αποδεικνύονταν αποτελεσματική, δεδομένου ότι τα πιθανά δυσμενή αποτελέσματα της κατανάλωσης δευτερογενών συστατικών θα ήταν μόνο βραχυπρόθεσμα. Πράγματι, εάν η βραχυπρόθεσμη κατανάλωση δευτερογενών συστατικών θα μπορούσε να μειώσει το επίπεδο παρασιτισμού, όπως έχει συμβεί ήδη πειραματικά για ορισμένα τέτοια συστατικά τότε οι πιθανές βραχυπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες των δευτερογενών συστατικών στη ζωική παραγωγή θα παραβλέπονταν και θα είχαμε μακροπρόθεσμα οφέλη. Αυτά τα μακροπρόθεσμα οφέλη θα μεταφράζονταν ως χαμηλότερο επίπεδο παρασιτισμού στο περιβάλλον βόσκησης, κατά συνέπεια χαμηλότερη έκθεση παρασίτων και μεγαλύτερη προστασία από τα παράσιτα στις επόμενες περιόδους βοσκής. Επιπλέον, τα ζώα που μεταφέρονται για έλεγχο παρασίτων σε απαλλαγμένες παρασίτων περιοχές, θα μπορούσαν επίσης να έχουν ως επιλογή την κατανάλωση φυτών υψηλής περιεκτικότητας σε δευτερογενή χημικά συστατικά, όποτε το επιθυμούν. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, προέκυψαν στοιχεία από πειραματικές εργασίες που διεξάγονται στη Σκοτία, ότι τα ζώα που δε φέρουν παράσιτα διακρίνουν μεταξύ των διαθέσιμων φυτών και αποφεύγουν τα φυτά με υψηλή περιεκτικότητα σε δευτερογενή χημικά συστατικά εξαιτίας των αντί-θρεπτικών ιδιοτήτων τους. Εντούτοις, αν και κανένα στοιχείο δεν είναι ακόμα διαθέσιμο εάν τα παρασιτημένα, αγροτικά ζώα μπορούν να επιλέξουν μια διατροφή πλούσια σε δευτερογενή συστατικά προκειμένου να καταπολεμηθεί η παρασιτική μόλυνσή τους, αυτό παραμένει μια ελκυστική δυνατότητα. Στοιχεία στη δυνατότητα των ζώων να επιλεχτεί μια δίαιτα για να καταπολεμήσει τον παρασιτισμό, δηλ. να αυτό-θεραπευτούν, θα διευκολύνει το σχεδιασμό των βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων βόσκησης των μηρυκαστικών ζώων για τον έλεγχο παρασίτων.

Αφετέρου, η κατανάλωση δευτερογενών χημικών συστατικών θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί ως τμήμα μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής, όπου στα παρασιτημένα ζώα θα δινόταν η πρόσβαση σε φυτά με υψηλή περιεκτικότητα σε δευτερογενή συστατικά για συγκεκριμένες περιόδους βόσκησης. Η μακροπρόθεσμη βοσκή σε τέτοια φυτά θα μπορούσε να θεωρηθεί περισσότερο συμφέρουσα απ’ ό, τι η βραχυπρόθεσμη στρατηγική, όπου η κατανάλωση δευτερογενών συστατικών δεν είναι αποτελεσματική στον έλεγχο των παρασίτων. Εντούτοις, για να είναι μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση βιώσιμη και ευεργετική για τα παρασιτημένα ζώα, το διατροφικό κόστος από τη μακροπρόθεσμη κατανάλωση δευτερογενών συστατικών πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς και να διασαφηνιστεί, ότι οι αντιπαρασιτικές συνέπειές της ξεπερνούν οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες στην απόδοση των ζώων.

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της κατανάλωσης δευτερογενών χημικών συστατικών μπορεί να αποβούν εντονότερες από τις βραχυπρόθεσμες. Παραδείγματος χάριν, η κατανάλωση ορισμένων τέτοιων συστατικών για μεγαλύτερο διάστημα από μερικές ημέρες φαίνεται να συνδέεται με τις αμετάκλητες αρνητικές μετά-καταναλωτικές συνέπειες. Τέτοια προβλήματα που προκύπτουν από τη μακροπρόθεσμη έκθεση σε δευτερογενή συστατικά μπορούν να υπερνικηθούν, αν τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε δευτερογενή χημικά συστατικά προσφέρονται διαδοχικά για μικρές χρονικές περιόδους. Επίσης, ο συνδυασμός περισσότερων από μιας τέτοιας τροφής θα μπορούσε να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιδράσεις τους μέσω της συμπληρωματικότητάς τους και της αλληλο-εξουδετέρωσης, επιτυγχάνοντας ακόμα τον καλύτερο έλεγχο παρασίτων μέσω των συνεργιστικών αντιπαρασιτικών αποτελεσμάτων των δευτερογενών χημικών συστατικών των φυτών (π.χ. μέσω των αποτελεσμάτων διαφορετικού συστατικού στα διαφορετικά είδη παρασίτων).


Το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης για τα μεσογειακού τύπου βοσκόμενα οικοσυστήματα περιλαμβάνει τη βοσκή των προβάτων και των αιγών σε ένα κύριο λιβάδι, το οποίο καλύπτει και τις μεγαλύτερες ανάγκες των ζώων σε ποσότητα βοσκήσιμης ύλης αλλά ενδεχομένως είναι και μολυσμένο με παράσιτα και στη συνέχεια η βόσκηση ολοκληρώνεται σε ένα συμπληρωματικό λιβάδι που περιέχει ξυλώδη κτηνοτροφικά φυτά υψηλής θρεπτικής αξίας αλλά και υψηλής περιεκτικότητας σε δευτερογενή χημικά συστατικά.

Ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΕκπόνηση μελέτης και εκτέλεση των προβλεπόμενων από αυτήν έργων για την καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Σ. Διαμαντής

Ερευνητική ομάδα : Δρ Χ. Περλέρου

Ομάδα υποστήριξης : Α. Μητσακάκη, Γ. Βασιλόπουλος

Συμμετέχοντες Φορείς : Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσ. Περιβάλλοντος

Eναρξη – Λήξη : Μάϊος 2006-Δεκέμβριος 2010

Φορέας χρηματοδότησης : Γ΄ ΚΠΣ, Μέτρο 6.3 Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Προϋπολογισμός : Για το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 2.089.570,00 € Συνολικός Έργου: 4.413.930,00 €

Χρηματοδότηση 2007 : 177.822,37 €

Σκοπός του προγράμματος : Είναι η εγκατάσταση υπο-μολυσματικότητας σε καστανεώνες και καστανοδάση 17 Νομών της χώρας και συγκεκριμένα στους Νομούς Καβάλας, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Κατά το 2007 παρασκευάσθηκαν από το Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας του ΙΔΕ και τοποθετήθηκαν από εξειδικευμένα συνεργεία 960.000 μυκητικά εμβόλια. Το Έργο εκτελείται από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών και τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.


Βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς στo N. Χαλκιδικής κατά το 2007

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Σ. Διαμαντής

Ερευνητική ομάδα : Δρ Χ. Περλέρου

Ομάδα υποστήριξης : Α. Μητσακάκη, Γ. Βασιλόπουλος

Συμμετέχοντες Φορείς : Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας - Δασαρχείο Αρναίας

Eναρξη – Λήξη : Μάϊος 2005-Δεκέμβριος 2007

Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός :

Χρηματοδότηση 2007: 17.325,00

Σκοπός του προγράμματος : Είναι η εγκατάσταση υπο-μολυσματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Β. Χαλκιδικής και πιο συγκεκριμένα στα δημόσια καστανοδάση τα οποία είναι προσβεβλημένα από την ασθένεια του έλκους την οποία προκαλεί ο μύκητας Cryphonectria parasitica. Κατά το 2007 παρασκευάσθηκαν στο Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας του ΙΔΕ και τοποθετήθηκαν από 2 εξειδικευμένα συνεργεία 55.000 μυκητικά εμβόλια. Το Έργο εκτελείται από το Δασαρχείο Αρναίας με την επιστημονική υποστήριξη και παρακολούθηση από το Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας του ΙΔΕ.
Βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς στους Νομούς Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λάρισας και Κιλκίς κατά τα έτη 2006 & 2007

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Σ. Διαμαντής

Ερευνητική ομάδα : Δρ Χ. Περλέρου

Ομάδα υποστήριξης : Ν. Καΐλης

Συμμετέχοντες Φορείς : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Eναρξη – Λήξη : Μάϊος 2006 – Δεκέμβριος 2007

Φορέας χρηματοδότησης : Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών

Προϋπολογισμός : 200.000,00 €

Χρηματοδότηση 2006 & 2007 : 103.815,32 €

Σκοπός του προγράμματος : Είναι η εγκατάσταση υπομολυσματικότητας στην ευρύτερη περιοχή όπου αναπτύσσεται η καστανιά και προσβάλλεται από την ασθένεια του έλκους την οποία προκαλεί ο μύκητας Cryphonectria parasitica. Κατά το 2006 παρασκευάσθηκαν στο ΙΔΕ και τοποθετήθηκαν από 5 εξειδικευμένα συνεργεία: Στο Ν. Αρκαδίας 30.000 μυκητικά εμβόλια, στους Ν. Λακωνίας και Μεσσηνίας 30.000 εμβόλια, στο Ν. Λάρισας 80.000 εμβόλια και στο Ν. Κιλκίς 25.000 εμβόλια.

Κατά το 2007 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες από όλες τις περιοχές όπου εφαρμόσθηκε η καταπολέμηση και τα δείγματα ελέγχθηκαν εργαστηριακά. Από ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των εμβολιασθέντων ελκών επαναπομονώθηκαν υπομολυσματικά στελέχη, αποτέλεσμα που δείχνει την επιτυχία της εφαρμογής.Προσδιορισμός της φαινολογίας της μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων πουλιών

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Σ. Καζαντζίδης

Ερευνητική ομάδα : Δρ Σ. Καζαντζίδης, Μ. Νοΐδου, Φ. Περγαντής, Δρ Θ. Ναζηρίδης, Ε. Μακρυγιάννη, Δρ Κ. Ποïραζίδης, Ε. Μπουρδάκης, Μ. Παναγιωτοπούλου και Ε. Κακαλής

Eναρξη – Λήξη : 2004 - 2007

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Προϋπολογισμός : 240.000,00 €

Χρηματοδότηση 2007 : 79.000,00

Σκοπός του προγράμματος : Αντικείμενο του προγράμματος είναι η καταγραφή της μεταβολής του αριθμού των υδρόβιων ειδών που διαχειμάζουν σε επτά υγροτόπους σε όλη την Ελλάδα με σκοπό να εξακριβωθεί η περίοδος της άφιξης και της αναχώρησής τους από τους ελληνικούς υγροτόπους. Επιπλέον, η διερεύνηση των μετακινήσεων των υδροβίων που θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο των δακτυλιώσεων.


Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συνεχίστηκε μέχρι το Μάρτιο 2007 η έρευνα πεδίου που άρχισε το Σεπτέμβριο 2004 και περιλαμβάνει μετρήσεις των υδροβίων ειδών της ορνιθοπανίδας στα Δέλτα των ποταμών Έβρου, Σπερχειού, στις Λίμνες Κερκίνη και Άγρα καθώς και στον Υγρότοπο Μεσολογγίου, την Αλυκή Κίτρους Πιερίας και τη Λιμνοθάλασσα Καλλονής Λέσβου. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν ανά δέκα ημέρες περίπου από ένα τουλάχιστον συνεργάτη σε κάθε περιοχή έρευνας.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δακτυλιώσεις υδροβίων στο Δέλτα Έβρου σε συνεργασία με ερευνητές από το Βασιλικό Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών του Βελγίου καθώς και ερευνητές και προσωπικό από το Φορέα Διαχείρισης και το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου. Παράλληλα με τις δακτυλιώσεις συλλέχθηκαν δείγματα από υδρόβια πουλιά και παραδόθηκαν στις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για ανάλυση για τη γρίπη των πτηνών.

Η έρευνα πεδίου του προγράμματος ολοκληρώθηκε το έτος 2007. Τα αποτελέσματα καταχωρήθηκαν στα ειδικά πρωτόκολλα και κατόπιν σε Βάση Δεδομένων που σχεδιάστηκε ειδικά γι’ αυτό το πρόγραμμα και ξεκίνησε η διαδικασία επεξεργασίας και ανάλυσης.

Από τις πρώτες αναλύσεις φαίνεται ότι κάθε είδος ακολουθεί τη δική του στρατηγική κατά τις μετακινήσεις του κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρότυπο χωρικής κατανομής κάθε είδους στους υγροτόπους και το πρότυπο αυτό τηρείται κάθε περίοδο διαχείμασης. Οι καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι επηρεάζουν τους αριθμούς των υδροβίων που διαχειμάζουν στους ελληνικούς υγροτόπους και όσο πιο δυσμενείς είναι αυτές τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των διαχειμαζόντων υδροβίων. Το Δέλτα Έβρου, η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και η Λίμνη Κερκίνη είναι οι περιοχές με τους μεγαλύτερους αριθμούς υδροβίων το χειμώνα. Δακτυλιώθηκαν συνολικά περισσότερα από 150 υδρόβια πουλιά στο Δέλτα Έβρου δύο από τα οποία βρέθηκαν μετά από λίγους μήνες στη Σιβηρία. Αυτές ήταν οι πρώτες επανευρέσεις στο εξωτερικό δακτυλιωμένων στην Ελλάδα υδροβίων. Η εμπειρία σύλληψης και δακτυλίωσης υδροβίων που για πρώτη φορά εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλα ερευνητικά προγράμματα.Η επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνοι : Δρ Σ. Καζαντζίδης

Ερευνητική ομάδα : Δρ Σ. Καζαντζίδης, Δρ Θ. Παπαχρήστου, Δρ Π. Πλατής (ΙΔΕ - Ε.Θ.Ι.ΑΓ.Ε.), Φ. Περγαντής, Ε. Μακρυγιάννη, Ε. Μπουρδάκης, Σ. Βασιλειάδης, Μ. Παναγιωτοπούλου, Ε. Κακαλής και Β. Τερζής

Έναρξη – Λήξη : 2004 - 2008

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Προϋπολογισμός: 180.000,00 €

Χρηματοδότηση 2007 : 69.000,00

Σκοπός του προγράμματος : Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την καταγραφή του αριθμού των κυνηγών σε κάθε μία από τις επτά περιοχές έρευνας καθώς και την εκτίμηση της κάρπωσης (αριθμό θηρευθέντων ατόμων από κάθε είδος ανά κυνηγό σε κάθε περιοχή έρευνας). Επιπλέον, θα διερευνηθεί η μολυβδίαση που μπορεί να πλήττει τα υδρόβια με την καταγραφή του αριθμού των σκαγιών που θα εντοπίζονται στα στομάχια των υδροβίων. Επίσης, θα μελετηθεί η δίαιτα των υδροβίων (παπιών και χηνών) με σκοπό τη διερεύνηση της πιθανής επίδρασής τους στις καλλιέργειες.


Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συνεχίστηκε η έρευνα πεδίου μέχρι και το Φεβρουάριο 2007, καθώς και από το Σεπτέμβριο 2007 μέχρι και το Δεκέμβριο 2007. Το πρόγραμμα παρατάθηκε μέχρι το Μάρτιο 2008. Η έρευνα περιλάμβανε εκτίμηση του αριθμού των κυνηγών στο Δέλτα Έβρου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, Δέλτα Αλιάκμονα και Λιμνοθάλασσα Καλλονής. Οι μετρήσεις του αριθμού των κυνηγών πραγματοποιούνταν ανά δέκα ημέρες περίπου σε συγκεκριμένες, καθορισμένες εκ των προτέρων, ημερομηνίες. Επίσης διερευνήθηκε η κάρπωση με ελέγχους σε κυνηγούς με τη συνεργασία δασικών υπαλλήλων των δασαρχείων ή και θηροφυλάκων των περιοχών έρευνας. Η συγκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνει καταγραφή του αριθμού και τους είδους των θηρευθέντων ατόμων τα οποία στη συνέχεια ζυγίζονται με σκοπό την καταγραφή της πιθανής μεταβολής του σωματικού βάρους των υδροβίων κατά την περίοδο της διαχείμασής τους. Επιπλέον, συλλέχθηκαν στομάχια θηρευθέντων ατόμων σε συνεργασία με τους κυνηγούς της κάθε περιοχής έρευνας με σκοπό τον προσδιορισμό της δίαιτας των υδροβίων ειδών, αλλά και την καταγραφή του αριθμού των μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών) που πιθανόν καταπίνονται από τα υδρόβια και προκαλούν τη μολυβδίαση. Παράλληλα, συλλέχθηκε φυτικό υλικό από τις περιοχές έρευνας ώστε να συγκριθεί με το στομαχικό περιεχόμενο των παπιών. Με σκοπό τη διερεύνηση της δίαιτας των χηνών συλλέχθηκαν συστηματικά κόπρανά τους από τις περιοχές διατροφής τους. Επειδή από τα πρώτα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα υδρόβια πουλιά ειδικά στο Δέλτα του Έβρου είναι ιδιαίτερα επιβαρημένα με μόλυβδο από τα μολύβδινα σκάγια, αποφασίστηκε η περαιτέρω διερεύνηση αυτού του θέματος. Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν ήπαρ και εγκέφαλος από διάφορα είδη υδροβίων ώστε να μετρηθεί η συγκέντρωση του μολύβδου σε αυτούς τους ιστούς. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.Βελτίωση και παραγωγή λιβαδικών σπόρων

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Π. Πλατής

Ερευνητική ομάδα : Δρ Π. Πλατής, Δρ Θ. Παπαχρήστου, Δρ Ο. Ντίνη-Παπαναστάση

Ομάδα υποστήριξης : Α. Τακουρίδης, Ε. Ναούμ, Γ. Παρζιάλης

Συμμετέχοντες Φορείς : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Eναρξη – Λήξη : Συνεχές

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών)

Προϋπολογισμός : Διαμορφώνεται κατ’ έτος ανάλογα με τη χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση 2007 :

Σκοπός του προγράμματος : είναι η επιλογή, αξιολόγηση και πολλαπλασιασμός των σπόρων πολύτιμων εγχώριων, ξενικών ειδών και ποικιλιών λιβαδικών φυτών για την κάλυψη των αναγκών βελτίωσης των λιβαδιών καθώς και η συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά στην παρα­γω­γικότητα και βοσκησιμότητα λιβαδικών θάμνων κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Η παραγωγή λιβαδικών σπόρων γίνεται στις πειραματικές επιφάνειες Χρυσοπηγής Σερρών και Λουτρών Θέρμης. Τα λιβαδικά είδη που παράγονται διατίθενται δωρεάν στα Δασαρχεία, Κοινότητες, κτηνοτρόφους και ιδιώτες για τη σπορά λιβαδικών εκτάσεων με σκοπό την παραγωγή βοσκήσιμης ύλης ή προστασία των καμένων και ερημοποιημένων εκτάσεων για την αποφυγή της επιφανειακής διάβρωσης. Τα είδη που παράγονται είναι: Dactylis glomerata (ποικ. Χρυσοπηγής), D. glomerata (Palestine), Bromus inermis, Phalaris aquatica, Lolium rigidum κτλ. Αρκετά από τα παραπάνω είδη χρησιμοποιούνται και σε άλλα ερευνητικά προγράμματα ή για πειραματικούς σκοπούς σε ερευνητικά κέντρα, ΤΕΙ και Πανεπιστήμια.


Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα το έτους 2007 : Ποσότητες λιβαδικών σπόρων προηγούμενων ετών, καθώς και σπόρων που παρήχθησαν το έτος 2007 διατέθηκαν σε κτηνοτρόφους, υπηρεσίες και για πειραματικούς σκοπούς σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Δόθηκαν οδηγίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κτηνοτρόφους για τη βελτίωση των λιβαδιών με σπορά λιβαδικών φυτών. Επίσης, δόθηκαν οδηγίες σε υπηρεσίες των πυρόπληκτων νομών της Πελοποννήσου σχετικά με τα είδη, τον τρόπο και την εποχή σποράς λιβαδικών ειδών, σε καμένες δασικές εκτάσεις, για την προστασία του εδάφους από την επιφανειακή διάβρωση και τη γρηγορότερη αποκάτασταση της βλάστησης (Δ/νση Δασών Αχαΐας, Δασαρχείο Πύργου, Δασαρχείο Ολυμπίας κτλ.). Επιπλέον, πληροφορίες για την επιλογή των κατάλληλων σπόρων λιβαδικών φυτών, τη δημιουργία μιγμάτων και τον τρόπο προμήθειάς τους σε μεγάλες ποσότητες για τον ίδιο σκοπό.Διερεύνηση καταλληλότητας νέων δασοπονικών ειδών & μεθόδων για αναδασώσεις μετά από πυρκαγιά

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Ι. Σπανός

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών)

Προϋπολογισμός : Διαμορφώνεται κατ’ έτος ανάλογα με τη χρηματοδότηση

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ Ι. Σπανός

Ερευνητική ομάδα: Δρ. Ι. Σπανός, Δρ. Κ. Σπανός., Δρ. Α. Τσιόντσης, Γ. Γιακζίδης (Msc.), Θ. Σαμαρά (Msc.), Ε. Ξανθοπούλου (Msc.), Ε. Χαβαλές

Ομάδα Υποστήριξης: Θ. Παλατζίδης, Ζ. Περσιμετζή, Α. Τακουρίδης, Θ. Τσολάκογλου

Έναρξη - Λήξη : Συνεχές

Σκοπός του προγράμματος : Δοκιμάζονται 42 δασοπονικά είδη σε μόνιμες επιφάνειες σε διάφορες καμένες περιοχές της χώρας μας (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Χαλκιδική, Εύβοια και Θάσος), σε σχέση με τη μέθοδο αναδάσωσης. Ένα σπουδαίο νέο δασοπονικό είδος είναι η φελλοφόρος δρυς (Quercus suber), δένδρο που θεωρείται πολύτιμο σε μελλοντικές αναδασώσεις σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις. Η οικονομική του αξία για τη χώρα μας θα είναι μεγάλη, διότι θα αυξήσει το εισόδημα των δασοκτημόνων και αγροτών, επειδή, εκτός από το ξύλο, από το φλοιό παράγεται ο πολύτιμος «φελλός», προϊόν μεγάλης οικονομικής αξίας. Ήδη, από το 1993 το είδος δοκιμάζεται σε τρεις περιοχές της Ελλάδας. Επίσης, στον κήπο του Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών υπάρχουν δύο μόνιμες σποροπαραγωγικές επιφάνειες, όπου δοκιμάζονται τρεις φαινότυποι της φελλοφόρου δρυός. Οι κύριοι σκοποί του προγράμματος είναι: α) έρευνα εγκατάστασης, επιβίωσης, προσαρμογής και ανάπτυξης δασοπονικών ειδών, καθώς και η σύγκριση προελεύσεων ντόπιων και ξενικών ειδών, που είναι προσαρμοσμένα σε διάφορες κλιματο-εδαφικές συνθήκες της χώρας, β) σύγκριση παλαιών και νέων μεθόδων αναδάσωσης, ώστε να απαντηθούν καίρια ερωτήματα που επί σειρά ετών προβληματίζουν τη Δασική Υπηρεσία. Έγινε λήψη στοιχείων των κυριότερων παραμέτρων που επηρεάζουν τα φυτάρια των αναδασώσεων. Επίσης, ερευνήθηκαν κύριοι σταθμολογικοί (εδαφικοί και κλιματικοί), καθώς και δασοαποδοτικοί παράμετροι, που καθορίζουν την πορεία των δασοπονικών ειδών και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές αναδασώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας μας.

Αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων δασικής πράξηςΕρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνοι : Δρ Α. Τσιόντσης, Δρ. Σ. Διαμαντής

Ερευνητική ομάδα : Δρ Σ. Διαμαντής, Δρ Μ. Καλαπανίδα, Χ. Περλέρου

Ομάδα υποστήριξης : Ζ. Περσιμετζή

Συμμετέχοντες φορείς : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γεν. Δ/νση Δασών & Φυσ. Περιβάλλοντος), ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Έναρξη – Λήξη : Συνεχές

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών)

Προϋπολογισμός : Διαμορφώνεται κατ’ έτος ανάλογα με τη χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση 2007 : -

Σκοπός του προγράμματος : Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την άμεση αντιμετώπιση προβλη­μά­των προ­στα­σίας δασών, φυτειών, φυτωρίων, αλσυλλίων, δενδροστοιχιών από ασθένειες, έντο­μα, νηματώδεις ώστε να εμποδίζεται η εισαγωγή και εξάπλωση στη χώρα μας νέων παθο­γόνων, να εξασφαλίζεται η υγιεινή κατάσταση των δασών, να παράγεται υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και οι δημιουργούμενες νέες φυτείες να είναι υγιείς, να βελτιώνεται η ποιότητα και να αυξά­νεται η ποσότητα των παραγομένων προϊόντων και να εξασφαλίζεται η υγεία και προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου καθώς και των χώρων αναψυχής. Επίσης, έχει ως σκοπό την επί­λυση των προβλημάτων της Δασικής Υπηρεσίας που σχετίζονται με την καταλληλότητα των εδαφών για αναδασώσεις και εγκατάσταση δασικών φυτωρίων, τις τροφοπενίες και ανάγκες για λίπανση των φυτωρίων, τον έλεγχο καταλληλότητας τύρφης για παραγωγή φυταρίων, την καλλιέρ­γεια λευκώνων, την καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων δένδρων.


Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Έγιναν αυτοψίες από φυτοπαθολόγους, εντομο­λό­γους και εδαφολόγους ερευνητές, κατόπιν αιτήσεων των Δασικών Υπηρεσιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτών, σε διάφορα δάση, αναδασωθείσες περιοχές, αλσύλλια, φυτώρια, φυτείες, πάρκα και δενδροστοιχίες. Σε όλες τις περιπτώσεις ελήφθησαν δείγματα φυτών ή εδάφους και έγιναν μακροσκοπικές και μικροσκοπικές εξετάσεις ή αναλύσεις εδαφών. Έγιναν επίσης καλλιέργειες, απομονώσεις, αναγνωρίσεις και ταυτοποιήσεις διαφόρων μυκήτων, εντόμων και νηματωδών. Τέλος, έγιναν διαγνώσεις, γνωματεύσεις και δόθηκαν οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυτοπαθολογικών, εντομολογικών, εδαφολογικών και λοιπών προβλημάτων.

Κατά το 2007, όπως και τα προηγούμενα έτη, το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών δέχθηκε πολλές αναφορές από τις Δασικές Υπηρεσίες, Δήμους, Κοινότητες και ιδιώτες σχετικά με προσβολές δασικών δένδρων από ασθένειες και έντομα και πληθώρα αιτημάτων για διάγνωση και παροχή συμβουλών για πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Η εντομολόγος ερευνήτρια του ΙΔΕ Δρ. Μ. Καλαπανίδα πραγματοποίησε αυτοψίες σε διάφορες περιοχές της χώρας (Αριδαία, Κιλκίς, Πολύγυρο, Κασσανδρεία, Μαρμαρά, Νικήτη Ν. Χαλκιδικής, Περιστερά, Ωραιόκαστρο, Κέδρηνο Λόφο, Πανόραμα, Άγιο Αντώνιο και Αξιό Ν. Θεσσαλονίκης, κ.ά.) και συνεργάστηκε με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και ιδιώτες όπου διέγνωσε εντομολογικά προβλήματα, συνέταξε έγγραφες ειδικές μελέτες (διαγνώσεις - γνωματεύσεις) και παρείχε οδηγίες για την αντιμετώπισή τους.Λειτουργία δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών

Ερευνητική Μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Επιστημονικός υπεύθυνος : Γ. Χαλυβόπουλος

Ερευνητική ομάδα : Γ. Χαλυβόπουλος, Δρ Κ. Ραδόγλου, Δρ Α. Τσιόντσης

Έναρξη – Λήξη : Συνεχές

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών)

Προϋπολογισμός : Διαμορφώνεται κατ’ έτος ανάλογα με τη χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση 2007 : -

Σκοπός του προγράμματος : Σκοπός του προγράμματος είναι η συνέχιση της συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων από το δίκτυο των δασικών μετεωρολογικών σταθμών που είναι εγκατεστημένοι στη Βόρεια Ελλάδα και η επέκταση του δικτύου.


Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συλλογή και επεξεργασία μετεω­ρολογικών στοιχείων, έκδοση αποτελεσμάτων και διανομή σε ερευνητές του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και τη Δασική Υπηρεσία.

Ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε.Life - Φύση LIFE03 NAT/GR/000092

Υλοποίηση μέτρων διαχείρισης στον υγρότοπο Άγρα (MANAGRA)

Ερευνητική Μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Ν. Γρηγοριάδης

Ερευνητική ομάδα : Δρ Ν. Γρηγοριάδης, Δρ Π. Πλατής, Δρ Σ. Καζαντζίδης, Δρ Ι. Μελιάδης, Δρ Γ. Σπύρογλου

Συμμετέχοντες φορείς : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Δήμος Εδέσσης, Νομαρχία Πέλλας, Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε., Ενδιαίτημα Α.Ε.

Έναρξη – Λήξη : 2003-2007

Φορέας χρηματοδότησης : Eυρωπαϊκή Ένωση & Ελλάδα (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Δήμος Εδέσσης, Νομαρχία Πέλλας, Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε. και Ενδιαίτημα Α.Ε.).

Προϋπολογισμός : 843.500,00 €

Χρηματοδότηση 2007 : 4.997,60 €

Σκοπός του προγράμματος : Σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή συγκε­κριμένων δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία και διαχείριση της ορνιθο­πανίδας και των βιοτόπων τους.

Εργασίες που εκτελέσθηκαν το 2007 : Υποβλήθηκε η τελική έκθεση και αναμένεται η αποπληρωμή (τελευταία δόση) του προγράμματος. Τέλος υποβλήθηκαν επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά.A new European technology for cost efficient and environmental friendly production of pre-cultivated forest regeneration materials – PRE-FOREST)

Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ K. Ραδόγλου

Ερευνητική ομάδα : Δρ Κ. Ραδόγλου, Δρ Ο. Ντίνη –Παπαναστάση, Δρ Γ. Σπύρογλου και Π. Κωστοπούλου (Ι.Δ.Ε. - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Δρ Ι. Ραυτογιάννης (Εξωτερικός Συνεργάτης)

Ομάδα υποστήριξης : Θ. Παλατζίδης, Ζ. Περσιμετζή, Α. Τακουρίδης, Θ. Τσολάκογλου

Συμμετέχοντες Φορείς/Χώρες : Universities of Tuscia (Italy), Dalarna University (Sweden), και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs), τα φυτώρια Vivai Torsalorenzo (Italy), QS Odlingsystem AB (Sweden) και Ditikomakedonika Fytoria (Greece)

Έναρξη – Λήξη : Οκτώβριος 2006 – Οκτώβριος 2009

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός : 214.500,00 € (Ι.Δ.Ε.)

Χρηματοδότηση 2007 : 156.339,00

Σκοπός του προγράμματος : Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την παραγωγή μικρών διαστάσεων φυτευτικού υλικού (mini plugs) δασικών ειδών. Ο σκοπός θα επιτευχθεί με βασικές βιολογικές τεχνολογικές, οικονομικές έρευνες κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου συστήματος για την παραγωγή των μικρών διαστάσεων φυτευτικού υλικού που θα προσαρμοσθεί στην παραγωγική διαδικασία μικρομεσαίας επιχείρησης που συμμετέχει στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007: Πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε ελεγχόμενες συνθήκες στο ΙΔΕ με τα είδη Robinia pseudoacacia (δύο προελεύσεις, Ελλάδας και Ουγγαρίας), Cupressus sempervirens (δύο προελεύσεις, Κύπρου και Λαγκαδά), Pinus brutia (προέλευση Θάσου), Pinus nigra (προέλευση Γρεβενών) και Abies borissi regis (προέλευση Καλαμπάκα). Τα πειράματα περιλάμβαναν τη δοκιμή δίσκων με mini plugs διαφορετικών πυκνοτήτων και συγκεκριμένα των α) 3500/m2: 13x13x30 mm (3 cc ), β) 1820/m2: 20x20x40 mm (9 cc), γ) 1460/m2: 22x22x37 mm (13 cc) και δ) 975/m2: διάμετρος 27 mm, βάθος 37 mm (18 cc ). Περιλάμβαναν επίσης τη χρήση δύο υποστρωμάτων: εμπλουτισμένη τύρφη (Klassmann TS1) και σταθεροποιημένη τύρφη (Preforma – mixture PP01, Jiffy®). Οι συνθήκες αύξησης ήταν φωτοπερίοδος 14 ώρες με θερμοκρασία 20οC και 10 ώρες νύκτα με θερμοκρασία 15οC. Η σχετική υγρασία ήταν 80% ± 10%. Όλα τα φυτά που προήλθαν από τη μέθοδο της προκαλλιέργειας μεταφέρθηκαν στα «Δυτικομακεδονικά φυτώρια» στα Γρεβενά και μεταφυτεύτηκαν σε τελάρα πυκνότητας 240/m2. Με τη διενέργεια μετρήσεων εκτιμήθηκε η επιτυχία της μεθόδου της προκαλλιέργειας σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής φυτευτικού υλικού. Τα φυτάρια της Robinia pseudoacacia μεταφυτεύτηκαν σε πρανή της Εγνατίας Οδού, ενώ τα υπόλοιπα είδη αναμένεται να μεταφυτευτούν στο πεδίο την άνοιξη του 2008.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν στο ΙΔΕ πειράματα χειρισμού μακράς νύχτας (long night treatment) στα είδη Cupressus sempervirens, Pinus brutia Pinus nigra και Abies borissi regis. Τα προερχόμενα από αυτόν το χειρισμό φυτάρια μεταφυτεύτηκαν επίσης σε τελάρα πυκνότητας 240/m2 στο φυτώριο, όπου καταγράφεται η επιβίωση και η αύξησή τους.

Από 1 έως 5 Ιουλίου 2007 πραγματοποιήθηκε η επιστημονική συνάντηση του προγράμματος στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών στη Θεσσαλονίκη και στα «Δυτικομακεδονικά φυτώρια» στα Γρεβενά. Παρουσιάστηκαν από όλους τους συμμετέχοντες φορείς τα ως τώρα αποτελέσματα και έγινε αξιολόγηση αυτών. Επίσης, έγινε προγραμματισμός των εργασιών μέχρι το τέλος του πρώτου έτους (Οκτώβριος 2007).
Study under EEC 2152/2003 Forest Focus regulation on developing harmonized methods for assessing carbon sequestration in European forests, MASCAREF

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ K. Ραδόγλου

Ερευνητική ομάδα : Δρ Κ. Ραδόγλου, Δρ Π. Mιχόπουλος

Συμμετέχοντες φορείς : Institute of Forest Ecosystem Research, Czech Republic, Joanneum Research, Austria, Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Germany, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden, Altrra, The Netherlands

Έναρξη – Λήξη : 2007 – 2009

Φορέας Χρηματοδότησης : Eυρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός : 10.000,00 € (Ι.Δ.Ε.)

Χρηματοδότηση 2007 : -

Σκοπός του προγράμματος : Η συγκέντρωση και ενίσχυση των γνώσεων και η βελτίωση της μεθοδολογίας των μετρήσεων των διεργασιών των ριζών σε σχέση με τις κλιματικές μεταβολές.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007: Έγινε έναρξη του προγράμματος και σχεδιασμός των εργασιών του πρώτου έτους.ECO-SLOPES (συνεχιζόμενες δράσεις): Eco-engineering and Conservation of Slopes for Long-term Protection from Erosion, Landslides and Storms

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ Ι. Σπανός

Ερευνητική ομάδα : Δρ. Ι. Σπανός, Δρ Π. Πλατής, Δρ Α. Τσιόντσης, Θ. Σαμαρά (Msc.), Ε. Ξανθοπούλου (Msc.), Ε. Χαβαλές

Ομάδα Υποστήριξης : Θ. Παλατζίδης, Ζ. Περσιμετζή, Α. Τακουρίδης, Θ. Τσολάκογλου

Έναρξη-Λήξη: 2005-2008

Φορέας χρηματοδότησης : Ε.Ε./5th Framework, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Σκοπός του προγράμματος : Συμμετείχαν δέκα φορείς από έξι Ευρωπαϊκές χώρες. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η συνέχιση των πειραμάτων για τη διερεύνηση νέων μεθόδων οικο-μηχανικών έργων, που γίνονται σε εδάφη με ισχυρές κλίσεις, για προστασία από διαβρώσεις, κατολισθήσεις και πλημμύρες. Στην Ελλάδα συνεχίζονται τα πειράματα σε τρεις περιοχές: α) στο Δάσος Πάρκο Θεσσαλονίκης, όπου ερευνώνται τα οικο-μηχανικά έργα και οι χειρισμοί (κορμοπλέγματα, κορμοδέματα, αναδασώσεις, κτλ.) που έγιναν μετά την πυρκαγιά του 1997, β) Χαλκιδική (Νικήτη μετά την πυρκαγιά του 2002 και Κασσάνδρα μετά την πυρκαγιά του 2006 γ) Καρπενήσι, όπου ερευνώνται τα ριζικά συστήματα της υβριδογενούς ελάτης με τη χρήση νέων ηλεκτρονικών όργάνων (Polhemous Farstrak 3D) και λογισμικών προγραμμάτων και τριών μοντέλλων (AMApod, DIPLAMI και WINRHIZO). Tον Απρίλιο του 2007 εκδόθηκε από το Διεθνή Επιστημονικό Οίκο Springer ένα βιβλίο, Book: Eco- and Ground Bio-engineering: The Use of Vegetation to Improve Slope Stability (eds. Stokes A., Spanos I., Norris J., Cammeraat Ε.). Springer, 438 pp. Το βιβλίο περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες που παρουσιάστηκαν στο Πρώτο Διεθνές Συνέδριο Οικο-μηχανικής (Σεπτ. 2004) και δημοσιεύτηκαν στα Πρακτικά και σε δύο Διεθνή περιοδικά (Plant & Soil-2005 and Geological and Geotechnical Engineering-2006).

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συνεχίστηκαν οι πειραματικές εργασίες σε τρεις περιοχές όπου υπάρχουν πειράματα του προγράμματος ECOSLOPES (συνεχιζόμενες δράσεις): α) στο Δάσος Πάρκο Θεσσαλονίκης, β) Χαλκιδική, γ) Καρπενήσι, σχετικά με τη διερεύνηση νέων μεθόδων οικο-μηχανικών έργων σε εδάφη με ισχυρές κλίσεις, για προστασία από διαβρώσεις, κατολισθήσεις και πλημμύρες.Ash for the future: defining European ash populations for conservation and regeneration – FRAXIGEN (Proposal EVK2 - 2001-00108)

Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Κ. Σπανός

Ερευνητική ομάδα : Δρ Κ. Σπανός, Δρ Δ. Κυριακίδης, Δρ Ρ. Παπή

Ομάδα υποστήριξης : Δ. Γαϊτάνης, Δ. Μυλωνάς, Σ. Ηλιάδου, Α. Κανταρτζής, Ν. Πινακίδης, Γ. Κώσσης

Συμμετέχοντες Φορείς/Χώρες : Ι.Δ.Ε.-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ΑΠΘ -Τμήμα Χημείας - Εργαστήριο Βιοχημείας

(Αγγλία, Ελλάδα, Σουηδία, Ισπανία, Σλοβακία, Ρουμανία).

Έναρξη – λήξη : 2001 - 2004 (παράταση μέχρι 30-6- 2005) – συνέχιση των εργασιών

Συνέχιση των εργασιών και δράσεων του προγράμματος για το 2007/8: ζητήθηκε επίσημα και εγγράφως από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε (υπό έγκριση).

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός : 343.500,00 €

Χρηματοδότηση 2007 : 9.260,77 € (Συγχρηματοδότηση Γ.Γ.Ε.Τ.)

Σκοπός του προγράμματος : Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα FRAXIGEN αφορά στα δασοπονικά είδη Fraxinus ornus L., Fraxinus angustifolia Vahl. και Fraxinus excelsior L. με ευρύτερους τελικούς σκοπούς τη μελέτη της γενετικής ποικιλότητας, απογραφή των πληθυσμών, εγκατάσταση σποροπαραγωγών συστάδων, προστασία των γενετικών πόρων, οδηγίες για τη συλλογή σπόρου και πιστοποίηση του αναπαραγωγικού υλικού. Επίσης το πρόγραμμα συμβάλλει στη σωστή διαχείριση των συστάδων του φράξου (φυσική αναγέννηση, ενίσχυση/ευνόηση των παραπάνω ειδών με παρακράτηση, αύξηση του περίτροπου χρόνου, κατάλληλη μίξη), χρήση του φράξου στις αναδασώσεις, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, αγρο-δασοπονία, παραγωγή ξυλώδους βιομάζας και αστική δασοπονία.

Ειδικότερα οι ερευνητικοί στόχοι του ερευνητικού προγράμματος είναι:

 1. η μελέτη της ποικιλότητας (γεωγραφικής, γενετικής, περιβαλλοντικής),

 2. η μελέτη της βιολογίας αναπαραγωγής/εξέλιξης,

 3. η χρήση των μοριακών δεικτών για ανάλυση της γενετικής ποικιλότητας,

 4. η μελέτη της φυσικής αναγέννησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα,

 5. η μελέτη της οικολογικής προσαρμοστικότητας ,

 6. η βελτίωση για ποσότητα/ποιότητα ξύλου και αισθητικούς σκοπούς.


Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 :

 1. Χορήγηση πιστοποιημένου γενετικού υλικού σε ερευνητικά Ινστιτούτα/Παν/μια, Δασικές Υπηρεσίες, δασικά φυτώρια και ιδιώτες.

 2. In situ και ex situ προστασία των γενετικών πόρων του φράξου.

 3. Δημιουργία και εγκατάσταση τράπεζας γονιδίων στο ΙΔΕ και στο Δασικό Φυτώριο Πεπονιάς Σερρών.

 4. Δημιουργία και εγκατάσταση ενός δικτύου πειραματικών επιφανειών οικολογικής προσαρμογής στη Β. Ελλάδα.

 5. Συντήρηση των πειραματικών επιφανειών – συλλογή δεδομένων αύξησης και φαινολογίας, υπολογισμός γενετικών παραμέτρων και συσχέτιση με την προσαρμοστικότητα σε διάφορα περιβάλλοντα.

 6. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, εθνικά και διεθνή συνέδρια.Geoland – «GMES products & services, integrating EO monitoring capacities to support the implementation of European directives and policies related to “land cover and vegetation»

Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Α. Τσιόντσης

Ερευνητική ομάδα : Δρ Α. Τσιόντσης, Δρ Ι. Μελιάδης

Συμμετέχοντες Φορείς : 55 Ευρωπαϊκοί Ερευνητικοί Οργανισμοί μεταξύ των οποίων και το ΕΘΙΑΓΕ

Έναρξη – λήξη : 2004 - 2006

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός : 25.000,00 €

Χρηματοδότηση 2007 :

Σκοπός του προγράμματος : Το κύριο αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκτίμηση της επικινδυνότητας διάβρωσης των Ευρωπαϊκών εδαφών, με τη βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας, επισκέψεις στην περιοχή μελέτης 5 (Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία), συμμετοχή στον καθορισμό των απαιτήσεων από τα προϊόντα που θα παραχθούν (χάρτες συμβατικοί και ηλεκτρονικοί), έλεγχος των χαρτών διάβρωσης του εδάφους στην ύπαιθρο.

Το επιστημονικό μέρος του προγράμματος περατώθηκε το Μάρτιο του 2007. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι χάρτες διάβρωσης του εδάφους που παρήχθησαν δεν έχουν προς το παρόν ικανοποιητική ακρίβεια και έγιναν προτάσεις για αλλαγές που θα βελτιώσουν τα τελικά αποτελέσματα.


A Surveillance System for Assessing and Monitoring of Desertification – DeSurvey

Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Γ. Τσιουρλής

Ερευνητική ομάδα : Δρ Γ. Τσιουρλής, Δρ Π. Κωνσταντινίδης, Β. Ζυγούρα (Ι.Δ.Ε. - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Ομάδα υποστήριξης : Ν. Γούναρης, Κ. Κόντος και Σ. Βασιλειάδης ως συνεργάτες ΙΔΕ με σύμβαση έργου και ο εξωτερικός συνεργάτης Δρ Π. Ξόφης (Δ/νση Δασών Πειραιά)

Συμμετέχοντες Φορείς/Χώρες : Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) (Spain), University of Trier (Germany), European Commission, JRC Space Applications Institute (Italy), University of East Anglia (UK), ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ), Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Α.Π.Θ. και άλλοι 35 φορείς του εξωτερικού

Έναρξη – λήξη : Μάρτιος 2005 – Μάρτιος 2010

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός : 101.000,00 €

Χρηματοδότηση 2007 : 5.000,00

Σκοπός του προγράμματος : Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα DeSurvey (Integrated Project) συγκέντρωσε μια κρίσιμη μάζα ευρωπαϊκών, αφρικανικών, ασιατικών και νοτιο-αμερικανικών φορέων με πάνω από 150 εμπειρογνώμονες στην οικολογία, τη διαχείριση, τη διατήρηση και την αποκατάσταση οικοσυστημάτων και τοπίων, τη μοντελοποίηση, την τηλεπισκόπηση και τα χωρικά συστήματα πληροφοριών, την αγροτική οικονομία κ.ά., που ασχολούνται τα τελευταία χρόνια με τα έντονα προβλήματα υποβάθμισης εδαφών και ερημοποίησης των (ημί-) φυσικών οικοσυστημάτων. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει την έλλειψη διασύνδεσης μεταξύ των αιτιών της ερημοποίησης, όπως τις κλιματικές αλλαγές και τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις, και της παρακολούθησης του φαινομένου σε τοπικό, περιφερειακό και ηπειρωτικό επίπεδο. Οι επιμέρους στόχοι είναι: Η κατανόηση της ερημοποίησης με συστημικό και δυναμικό τρόπο - Η απογραφή της ερημοποίησης και της υποβάθμισης των εδαφών, με τη διαφοροποίηση μεταξύ της επίκαιρης (current) και κληρονομικής (inherited) ερημοποίησης και την εξακρίβωση απειλούμενων περιοχών (hot spots) – Την πρόβλεψη της ερημοποίησης σύμφωνα με κλιματικά και κοινωνικό-οικονομικά σενάρια - Την παρακολούθηση της ερημοποίησης και υποβάθμισης εδαφών σε ευρύτερες περιοχές με τη χρήση αντικειμενικών και επαναλαμβανόμενων μεθόδων, - Κάλυψη του κενού μεταξύ της κατανόησης και παραγωγής γνώσης του φαινομένου της ερημοποίησης και της πρακτικής παραγωγής πολιτικής ανίχνευσης, παρεμπόδισης και αντιμετώπισης των κινδύνων ερημοποίησης.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συλλογή, καταγραφή και ανάλυση στοιχείων (όπως, τύπος οικοτόπου, φυτοκάλυψη, ύψος, κ.ά.) υπαίθρου σε δειγματοληπτικές επιφάνειες στις επιλεγμένες περιοχές μελέτης για την περιγραφή, ανάλυση και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των οικοτόπων (αντιπροσωπευτικότητα, βαθμός διατήρησης, επίπεδο βιοποικιλότητας, κίνδυνος πυρκαγιάς, ανθρωπογενείς επεμβάσεις, οικονομική καταλληλότητα, κ.ά.) και δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε εκθέσεις προγραμμάτων. Δημοσίευση παραδοτέου με θέμα τη συσχέτιση της υποβαθμιστικής πορείας των οικοσυστημάτων με τις κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές. Συμμετοχή στο τρίτο συνέδριο του προγράμματος με ανακοίνωση και παρουσίαση μιας εργασίας σε σχετικό συνέδριο. Διοργάνωση Επιστημονικής Συνάντησης στο Ηράκλειο Κρήτης και συντονισμός, ως υπεύθυνος της περιοχής μελέτης στην Κρήτη, έρευνας σε κοινωνικό-οικονομικά θέματα με ερωτηματολόγια αγροτών-κτηνοτρόφων. Συμμετοχή σε γυρίσματα ντοκιμαντέρ με θέμα την ερημοποίηση στη Μεσόγειο.

Ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από άλλους φορείςΔασοκομία και προστασία της φύσης στην Ελατιά Δράμας – εναρμόνιση της ευρωπαϊκής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Ν. Γρηγοριάδης

Ερευνητική ομάδα : Δρ Ν. Γρηγοριάδης, Δρ Γ. Σπύρογλου

Ομάδα υποστήριξης : Δρ J. Petermann, Σ. Στάης

Συμμετέχοντες Φορείς : Δασικός Συνεταιρισμός Μακρυπλαγίου Δράμας

Eναρξη – Λήξη : 2006-2008

Φορέας χρηματοδότησης : Γ.Γ.Ε.Τ.

Προϋπολογισμός : 78.000,00

Χρηματοδότηση 2007 : 35.000,00

Σκοπός του προγράμματος : Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η εκπόνηση ενός πιλοτικού σχεδίου εναρμόνισης της σημερινής δασικής διαχείρισης στην περιοχή με εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για τους οικοτόπους (Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1992) και υπό το πρίσμα της προτεινόμενης από την ΕΕ οδηγίας για την αειφορική διαχείριση των δασών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Αναμένεται έτσι να απαντηθούν αρκετά ερωτηματικά σχετικά με την κατάσταση που βρίσκονται τα δάση της περιοχής, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με βάση τις σύγχρονες πρακτικές δασικής διαχείρισης, τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη διαρκή επιστημονική παρακολούθησή της, τις εκθέσεις οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται κατά περιόδους για τη συγκεκριμένη περιοχή προκειμένου να πιστοποιείται η προστασία της φύσης και η διερεύνηση για την πιστοποίηση της αειφορικής δασικής διαχείρισης.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Το έτος 2007 συνέχισε το έργο με τη λήψη στοιχείων υπαίθρου από την ερευνητική ομάδα και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και του υλικού (χάρτες, βιβλιογραφία κτλ.). Επίσης έγινε το προβλεπόμενο ταξίδι στη Γερμανία και υποβλήθηκε στο τέλος του χρόνου η πρώτη (ενδιάμεση) έκθεση του προγράμματος. Τέλος δημοσιεύθηκαν εργασίες (προφορική και γραπτή ανακοίνωση) σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο (IUFRO Conference, 3-7 September 2007) που έγινε στη Θεσσαλονίκη και ένα εθνικό συνέδριο (13ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, 7-10 Οκτωβρίου 2007, Καστοριά).


Γ.Γ.Ε.Τ.

Βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς στην Περιφέρεια Maramures της Ρουμανίας και διαχείριση της νέας κατάστασης

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Σ. Διαμαντής

Ερευνητική ομάδα : Δρ Χ. Περλέρου

Συμμετέχοντες Φορείς : Δασική Υπηρεσία της Ρουμανίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Brasov

Eναρξη – Λήξη : Φεβρουάριος 2007- Μάρτιος 2008

Φορέας χρηματοδότησης : Γ.Γ.Ε.Τ.

Προϋπολογισμός : 22.335,00 €

Χρηματοδότηση 2007 : 8.476,00 €

Σκοπός του προγράμματος : Είναι η συνεργασία των δύο πλευρών για τον τρόπο εφαρμογής βιολογικής καταπολέμησης στην Περιφέρεια Maramures, όπου η καστανιά βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση εξ αιτίας της ασθένειας που προκαλεί ο μύκητας Cryphonectria parasitica. Κατά τις επισκέψεις τους στην Ελλάδα οι Ρουμάνοι συνεργάτες ενημερώθηκαν για τις μέχρι τώρα ενέργειες της Ελληνική πλευράς, ενώ αναλύθηκαν και παραχωρήθηκαν οι αντίστοιχες εργαστηριακές τεχνικές. Η Ελληνική πλευρά είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί την Περιφέρεια Maramures, να συζητήσει και να υποδείξει επιτόπου την εφαρμογή της καταπολέμησης και την περαιτέρω διαχείριση των καστανοδασών.


Γ.Γ. Ε. Τ.

Εφαρμογή και αξιολόγηση επίγειων και εναέριων μεθόδων τηλεματικής στον έγκαιρο εντοπισμό - αναγγελία - παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών ( ΣΙΘΩΝ)

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Π. Κωνσταντινίδης

Ερευνητική ομάδα : Δρ Γ. Τσιουρλής, Δρ Σ. Γκατζογιάννης, Β. Ζυγούρα (ΙΔΕ-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και άλλοι 34 ειδικοί επιστήμονες και τεχνικοί

Συμμετέχοντες φορείς : Ι.Δ.Ε /ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.., Α.Π.Θ., ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων & Εφαρμογών (Μετεωροσκοπείο Αθηνών), ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε., TELENET Wireless Τelecommunication Systems, ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε., Πυροσβεστικό Σώμα, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσικών Πόρων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Έναρξη – Λήξη : 2003 - 2007

Φορέας χρηματοδότησης : Γ.Γ.Ε.Τ. (Ε.Π.ΑΝ.-55) 4.5.1-Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς εθνικής προτεραιότητας. ΣΠ - ΦΠ Φυσικό περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη

Προϋπολογισμός : 350.000,00 €, για Ι.Δ.Ε. 225.000,00 €

Χρηματοδότηση 2007 : 11.000,00

Σκοπός του προγράμματος : Η ανίχνευση των δασικών πυρκαγιών γίνεται στη χώρα μας οπτικά από τους παρατηρητές των μόνιμων πυροφυλακίων που είναι τοποθετημένα σε καίρια σημεία των δασικών μας συμπλεγμάτων και από τα πληρώματα των πυροσβεστικών οχημάτων, τα οποία τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις περιμετρικά ή μέσα στα δάση. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η μελέτη επίγειων και εναέριων μεθόδων ανίχνευσης των δασικών πυρκαγιών και η βελτίωση των μεθόδων μείωσης του χρόνου πρώτης προσβολής τους.

Στόχοι του προγράμματος ήταν :

• Να καθορισθούν οι δυνατότητες που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία τηλεανίχνευσης, στις τοπικές συνθήκες της χώρας.

• Να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος πρώτης προσβολής των δασικών πυρκαγιών.

• Να αποκτηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών κατάλληλο για την ανάπτυξη της στρατηγικής κατάσβεσης.

• Να μηδενισθεί ο χρόνος καθορισμού των προτεραιοτήτων προστασίας, εξεύρεσης των πλησιέστερων οδών προσέγγισης, πηγών τροφοδοσίας νερού των πυροσβεστικών οχημάτων.

• Να εξετασθεί η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της εξέλιξης του μετώπου από τους ανιχνευτές.

• Να μελετηθούν οι οικονομικοί παράμετροι ως προς την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεθόδων τηλεανίχνευσης.

• Η προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μακροχρόνιας εμβέλειας με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε συνδυασμό με την πρόληψη περιβαλλοντικών καταστροφών (δασικών πυρκαγιών).

• Η σύγκλιση με τις στρατηγικές ανίχνευσης των δασικών πυρκαγιών με άλλες χώρες της Ε.Ε. που τις εφαρμόζουν (π.χ. ανίχνευση με επίγειες κάμερες στην Ιταλία).

• Η διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφορίας στους πολίτες.

• Η δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων, για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής σε Κεντρικό Κυβερνητικό επίπεδο, με ενσωμάτωση της έρευνας στις πολιτικές αποφάσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου στην Ελλάδα.

• Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων ενημέρωσης, διάδοσης, προβολής, ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των Ελλήνων πολιτών σε θέματα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.


Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Παραδόθηκαν οι τελικές εκθέσεις στη ΓΓΕΤ. Πραγματοποιήθηκε ημερίδα επίδειξης των αποτελεσμάτων του προγράμματος προς τους τελικούς χρήστες (Πυροσβεστική και Δασική Υπηρεσία) στο ΙΔΕ.

Σε ειδική ημερίδα έγινε η αξιολόγηση του προγράμματος από ανεξάρτητο κριτή (φυσικό αντικείμενο) και από τη Γ.Γ.Ε.Τ.(οικονομικό αντικείμενο). Το πρόγραμμα θεωρήθηκε ότι πραγματοποίησε όλους τους στόχους του και έληξε κανονικά.

Γ.Γ. Ε. Τ.

Application of advanced technologies for assessing the water balance of forest ecosystems


Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Κ. Ραδόγλου

Ερευνητική ομάδα : Δρ Κ. Ραδόγλου, Γ. Χαλυβόπουλος (Ι.Δ.Ε.-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Σ. Στολάκη, Δρ Μ. Φωτέλλη Δρ Α. Ζέρβα (εξωτερικοί συνεργάτες), Δρ Τ. Awada και Δρ Xinhue Zhou (U.S.A.)

Συμμετέχοντες φορείς : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών/ΕΘΙΑΓΕ, HELLAMCO S.A. (Greece), Schoolof Natural Resources, University of Nebraska, U.S.A.

Έναρξη – Λήξη : 2005 - 2008

Φορέας χρηματοδότησης : Γ. Γ.Ε.Τ.

Προϋπολογισμός : 65.000,00 € (Για την Ελληνική πλευρά)

Χρηματοδότηση 2007 : 27.464,25

Σκοπός του προγράμματος : Σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή και η αξιολόγηση διαφόρων μεθόδων που προσδιορίζουν την υδατική κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων. Η αξιολόγηση θα συνεισφέρει κυρίως σημαντικά στο χαρακτηρισμό της υδατικής ισορροπίας στα δασικά οικοσυστήματα και στην κατανόηση των οικολογικών διεργασιών που καθορίζονται από τη διαθεσιμότητα του νερού.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση συστήματος μέτρησης της ροής των χυμών σε ένα δείγμα τεσσάρων δένδρων στην πειραματική επιφάνεια χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο δάσος Σταυρονικήτα της Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν επεξεργάστηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο της θερμικής μεταφοράς και λήφθηκαν τιμές της πυκνότητας ροής (sap flux density σε gm-2s-1) και της ροής (sap flow σε gs-1) των χυμών των πεύκων κάθε μισάωρο. Τοποθετήθηκε ένας μετεωρολογικός σταθμός που περιλαμβάνει αισθητήρες μέτρησης της θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας του αέρα, ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέμου, βροχόπτωσης, ενεργού φωτοσυνθετικής ακτινοβολίας, ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, θερμοκρασίας εδάφους (σε 4 βάθη) και περιεχόμενη υγρασία εδάφους. Με βάση τη μέθοδο footprint analysis, καθορίστηκε το ακριβές σημείο εγκατάστασης ενός μετεωρολογικού πύργου 22 m με σκοπό την εφαρμογή της μεθόδου eddy covariance. Στον πύργο τοποθετήθηκαν ένας αισθητήρας μέτρησης της θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας του αέρα (HD9009TR, Delta-Ohm, Italy), ένας αναλυτής ανοιχτής τροχιάς CO2 και H2O (LI-7500, Li-Cor Inc., Lincoln, NE, USA) και ένα καταγραφικό (CR5000, Campbell Scientific, Logan, UT). Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Dr. Xinhua Zhou, συνεργάτη από το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, Η.Π.Α., κατά την οποία έλαβε χώρα εργασία πάνω στον τρόπο σύνδεσης και επικοινωνίας των αισθητήρων με το καταγραφικό, καθώς και στη λειτουργία και εγκατάστασή τους. Κάθε δεκαπενθήμερο πραγματοποιούνταν μετρήσεις της ανταλλαγής αερίων, της ικανότητας του φωτοσυνθετικού συστήματος και του υδατικού και οσμωτικού δυναμικού σε δείγματα βελόνων τεσσάρων δένδρων. Οι μετρήσεις λαμβάνονταν μεταξύ 10 και 12 π.μ. και επιπλέον συλλέχθηκαν δείγματα βελονών για τον προσδιορισμό ισοτόπων άνθρακα.


Γ.Γ. Ε. Τ.

Ποσοτική Ανάλυση Κοινωνικό-πολιτικών Χαρακτηριστικών, Επιδράσεων και Δυνατοτήτων του Κυνηγιού στην Ελλάδα (ΕΝΤΕΡ 2004)


Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ Κ. Ραδόγλου

Επισκέπτης Ερευνητής : Δρ Ν. Χασάναγας

Συμβουλευτική Ομάδα : Δρ Σ. Καζαντζίδης, Δρ Ε. Τσαχαλίδης

Έναρξη – Λήξη : 2006 – 2008

Συμμετέχοντες φορείς : Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

Φορέας χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Προϋπολογισμός : 78.000,00 €, για Ι.Δ.Ε. 70.200,00 €

Χρηματοδότηση 2007 : 15.055,90

Σκοπός του προγράμματος : Η κοινωνική έρευνα επί του κυνηγιού αποσκοπεί στη μέτρηση δυνατοτήτων και αδυναμιών των κυνηγετικών οργανώσεων, της αποδοχής ή μη που βρίσκει πολιτική θήρας, καθώς και των κοινωνικών, ψυχολογικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των κυνηγών. Επιπλέον, επιδιώκεται και η εκτίμηση του κυνηγιού ως οικονομικού αγαθού. Πολύπλευρα σημεία βελτίωσης αναμένονται να εντοπισθούν.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Έγινε μέσω ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν σε κυνηγούς σχετικά με το πόσο συχνά κυνηγούν, πόσο θεωρούν το κυνήγι ανδρική ή όχι δραστηριότητα, σχέσεις που έχουν με άλλες ομάδες (π.χ. περιβαλλοντικές, αγρότες), τι όπλα προτιμούν και με ποια κριτήρια τα αγοράζουν, τι συνήθειες και προτιμήσεις έχουν στο κυνήγι αλλά και στη ζωή τους γενικότερα κτλ. Από αυτά προέκυψαν συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο το κυνήγι συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, κατά πόσο συνδέεται με οικοτουριστικές αξίες, πολιτισμικές ή κοινωνικές καταβολές, κατά πόσο επιδρά στη διαπαιδαγώγηση και στην κοινωνικοποίηση, κατά πόσο οι κυνηγοί αποδέχονται τη σχετική νομοθεσία και πολιτική και τι στάση κρατούν απέναντι σε αρμόδιες αρχές (πχ δασαρχείο, θηροφυλακή). Αντίστοιχα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν και σε μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, σχετικά με τη στάση τους απέναντι στο κυνήγι αλλά και με άλλα χαρακτηριστικά τους, αντίστοιχα με αυτά των κυνηγών. Τα στοιχεία αρχίσαμε να επεξεργαζόμαστε στατιστικά με SPSS. Διενεργήθηκαν και ποιοτικές συνεντεύξεις πριν τη διαμόρφωση των ερωτηματολογίων, καθώς και μετά την επεξεργασία των στοιχείων για την πιο αξιόπιστη ερμηνεία τους.


Γ. Γ. Ε. Τ.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ECOSLOPES- Ecoengineering and Conservation of Slopes for Long-term Protection from Erosion, Landslides and Storms

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ Ι. Σπανός

Ερευνητική ομάδα : Δρ Ι. Σπανός, Δρ Π. Πλατής, Δρ Α. Τσιόντσης, Θ. Σαμαρά (Msc.), Ε. Ξανθοπούλου (Msc.), Ε. Χαβαλές

Ομάδα Υποστήριξης : Θ. Παλατζίδης, Ζ. Περσιμετζή, Α. Τακουρίδης, Θ. Τσολάκογλου

Φορέας χρηματοδότησης : Γ.Γ.Ε.Τ.

Έναρξη-Λήξη : 2005-2008

Χρηματοδότηση 2007 : 2.820,33

Σκοπός του προγράμματος : Είναι η συνέχιση των πειραμάτων για τη διερεύνηση νέων μεθόδων οικο-μηχανικών έργων, που γίνονται σε εδάφη με ισχυρές κλίσεις, για προστασία από διαβρώσεις, κατολισθήσεις και πλημμύρες. Στην Ελλάδα συνεχίζονται τα πειράματα σε τρεις περιοχές όπου υπάρχουν πειραματικές επιφάνειες από το πρόγραμμα ECOSLOPES (συνεχιζόμενες δράσεις): α) στο Δάσος Πάρκο Θεσσαλονίκης, β) στη Χαλκιδική, γ) στο Καρπενήσι


ΠΕΠ Κεντρική Μακεδονίας

Αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος Συντονιστής : Δρ Λ. Αικατερινιάδου

Υπεύθυνος : Δρ Κ. Ραδόγλου

Ερευνητική ομάδα : Δρ Κ. Ραδόγλου, Γ. Χαλυβόπουλος, Δρ Θ. Παπαχρήστου

Συμμετέχοντες φορείς : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων

Φορέας χρηματοδότησης : ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός : Συνολικός 1.056.457,00 €, για το Ι.Δ.Ε. 350.000,00

Χρηματοδότηση 2007 : -

Σκοπός του προγράμματος : Η αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος στη λήψη ερευνητικών προγραμμάτων και στην παροχή υπηρεσιών.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια του διαγωνισμού προμήθειας του εξοπλισμού. Έγινε η αξιολόγηση της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς των επιμέρους επιστημονικών οργάνων του εξοπλισμού. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις με τις επιλεχθείσες εταιρείες και ολοκληρώθηκε η προμήθεια όλων των οργάνων.Έλεγχος ξύλινων μέσων συσκευασίας

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Μ. Καλαπανίδα

Ερευνητική ομάδα : Δρ Μ. Καλαπανίδα

Ομάδα υποστήριξης : Θ. Παλατζίδης

Συμμετέχοντες φορείς : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Γεν. Δ/νση Φυτικής Παραγωγής), ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Έναρξη – Λήξη : Συνεχές

Φορέας χρηματοδότησης : Χρηματοδοτείται από τις ενδιαφερόμενες βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου

Προϋπολογισμός : Διαμορφώνεται κατ’ έτος ανάλογα με τα δείγματα

Χρηματοδότηση 2007 : 5.132,00 €

Σκοπός του προγράμματος : Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό τον έλεγχο δειγμάτων ξύλινων μέσων συσκευασίας που παράγονται από τις ελληνικές βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου που τους έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η άδεια εγκατάστασης για τη σήμανση των προϊόντων τους, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (ISPM 15) του FAO.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Κατά το έτος 2007 εξετάστηκαν 43 δείγματα ξύλινων μέσων συσκευασίας, που μας εστάλησαν από διάφορες βιομηχανίες, για την ύπαρξη ή όχι σε αυτά παθογόνων «καραντίνας» (εντόμων και νηματωδών). Όλα τα δείγματα βρέθηκαν καθαρά.

Επίσης εξετάστηκαν 30 δείγματα εισαγόμενης ξυλείας, που μας εστάλησαν από διάφορους Νομαρχιακούς Φυτοϋγειονομικούς Ελεγκτές, για να διαπιστωθεί αν ήταν προσβεβλημένα από παθογόνα «καραντίνας».

Επιστημονικές δράσεις (concerted actions, cost, κτλ.)COST Action E31. Management of Recovered Wood

Eερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Yπεύθυνος : Δρ Χ. Γαλλής

Ερευνητική ομάδα : Δρ Χ. Γαλλής (Ι.Δ.Ε. /ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Δρ Ι. Φιλίππου (Α.Π.Θ.)

Συμμετέχοντες φορείς : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Α.Π.Θ.

Έναρξη- Λήξη : 2002-2007

Χρηματοδότηση : Eυρωπαϊκή Ένωση, COST Ε31

Σκοπός του προγράμματος : Είναι η ανάπτυξη μίας κοινής αποδεκτής Ευρωπαϊκής στρατηγικής διαχείρισης και ανακύκλωσης του ανακτημένου ξύλου για παραγωγή ενέργειας και νέων προϊόντων. Η υποκατάσταση άνθρακα από το ανακτημένο ξύλο μπορεί να μειώσει την ετήσια παραγωγή CO2 στην ΕΕ κατά 75-135 εκατομμύρια τόνους. Στόχος επίσης της δράσης είναι να μειώσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση δημιουργώντας επιλογές διαχείρισης ανακτημένου ξύλου οι οποίες ελαχιστοποιούν την υγειονομική ταφή και την καύση χωρίς παραγωγή ενέργειας και να κινητοποιήσει επιπρόσθετη βιομάζα σαν μια αειφορική πηγή ενέργειας.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συμμετοχή στις εργασίες της διαχειριστικής επιτροπής, της επιτροπής καθοδήγησης και της ομάδας εργασίας 1. Συμμετοχή στο τελικό συνέδριο της δράσης στο Klagenfurt της Αυστρίας που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2007.COST Action E33. Forests for Recreation and Nature Tourism (FORREC)

Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Yπεύθυνος : Δρ Α. Χατζηστάθης (Α.Π.Θ.)

Ερευνητική ομάδα : E. Ξανθοπούλου (Μsc.) (Ι.Δ.Ε.), Δρ Ι. Ισπικούδης (Α.Π.Θ.)

Συμμετέχοντες φορείς : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Α.Π.Θ.

Έναρξη- Λήξη : 2004-2008

Φορέας Χρηματοδότησης : Eυρωπαϊκή Ένωση, COST Ε33

Σκοπός του προγράμματος : Οι κύριοι στόχοι της δράσης είναι να βελτιωθούν οι υπάρχοντες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη της δασικής αναψυχής και του τουρισμού στη φύση τόσο σε κεντρικό επίπεδο λήψης αποφάσεων όσο και σε επίπεδο διαχείρισης των χώρων δασικής αναψυχής. Επίσης, να βρεθούν μέθοδοι για να αυξηθεί η αποδοτικότητα κόστους των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση των ωφελειών από την προσφορά της δασικής αναψυχής και του τουρισμού στη φύση. Στη δράση συμμετέχουν οι παρακάτω Ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία ,Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Νορβηγία, Φιλανδία, Σουηδία, και Βρετανία.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συμμετοχή στις εργασίες του δικτύου. Συμμετοχή στην έκτη συνάντηση των ομάδων εργασίας στο Bordeaux της Γαλλίας, 26 – 28 Απριλίου 2007 και στην έβδομη συνάντηση στη Bialowieza της Πολωνίας, 25-27 Οκτωβρίου 2007.COST Action E38. Woody Root Process

Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Yπεύθυνοι : Δρ Ι. Σπανός, Δρ. Κ. Ραδόγλου

Ερευνητική ομάδα : Δρ Ι. Σπανός (MC & WG3), Δρ Κ. Ραδόγλου (MC & WG1), Δρ Ι. Ραυτογιάννης (WG2), Δρ Π. Γκανάτσας (WG3)

Συμμετέχοντες φορείς : Ελλάδα (Ι.Δ.Ε./ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ΤΕΙ Λαμίας/Παράρτημα Δασοπονίας, Α.Π.Θ./Σχολή Δασολογίας & Φ.Π.) και 24 Eυρωπαϊκές Χώρες

Έναρξη- Λήξη : 2004-2008

Χρηματοδότηση : Eυρωπαϊκή Ένωση, COST Ε38

Σκοπός του προγράμματος : Ο κύριος στόχος της Δράσης είναι να αυξηθεί η γνώση πάνω στις διεργασίες των ριζικών συστημάτων σε σχέση με την αλλαγή του περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο της Δράσης χωρίζεται σε τρεις ενότητες (ομάδες εργασίας): α) οι ρίζες σαν δείκτες αλλαγής του περιβάλλοντος (roots as indicators of environmental change), β) δυναμική των λεπτών ριζιδίων (fine root dynamics), γ) μοντέλα δομής των κύριων ριζών (modeling of coarse root structure).

Εργασίες που εκτελέσθηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συμμετοχή στην έβδομη και όγδοη συνάντηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και όλων των ομάδων εργασίας (Τσεχία/Πράγα- Μάρτιος 2007 & Ουαλία/Bangor-Σεπτέμβριος 2007). Στην Ουaλία (Bangor), το Σεπτέμβριο του 2007, έγινε το 4ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Fourth International Symposium on Dynamics of Physiological Processes in Roots of Woody plants», όπου ερευνητικές εργασίες από τα ερευνητικά προγράμματα ECOSLOPES (ριζικά συστήματα ελάτης/Ευρυτανία και τραχείας πεύκης/Δάσος Πάρκο Θεσσαλονίκης) and Pre-Forests.COST Action E39. Forest, Trees and Human Health and Wellbeing


Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Yπεύθυνος : Δρ Χ. Γαλλής

Ερευνητική ομάδα : Δρ Χ. Γαλλής (Ι.Δ.Ε./ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Δρ Η. Σμυρνιούδης (Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου), Δρ Α. Γαλλή-Τσινοπούλου (Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.), Δρ Ε. Συγγολίτου (Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.), Α. Δράκου (Τμήμα Φυσικής Αγωγής Α.Π.Θ.), Δρ Π. Μουτσάτσου (Ιατρική Σχολή Αθηνών), Δρ Ζ. Παπουτσή (Ιατρική Σχολή Αθηνών).

Συμμετέχοντες φορείς : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Α.Π.Θ.

Έναρξη- Λήξη : 2003 - 2007

Φορέας χρηματοδότησης : Eυρωπαϊκή Ένωση, COST Ε39

Σκοπός του προγράμματος : Κύριος σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της γνώσης και μίας κοινά αποδεκτής Ευρωπαϊκής στρατηγικής σχετικά με τη συμβολή των δασών και δασικών δένδρων στην υγεία και την ψυχική και σωματική ευημερία των κατοίκων της Ευρώπης. Επίσης να ενώσει προσπάθειες για δημιουργία διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων και για να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο επιστημόνων από τις επιστήμες της δασολογίας και υγείας.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συμμετοχή στις εργασίες της διαχειριστικής επιτροπής, της επιτροπής καθοδήγησης και της ομάδας εργασίας 2. Οργάνωση, και συμμετοχή, του συνεδρίου της Ομάδας Εργασίας 2 COST E39 στη Φλωρεντία, και του ετήσιου συνεδρίου COST E39 στη Μάλτα, 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2007.COST Action E42. Growing Valuable Broadleaved Tree Species

Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Yπεύθυνος : Δρ Ι. Ραυτογιάννης, Δρ Κ. Ραδόγλου

Ερευνητική ομάδα : WG1 Δρ Ι. Ραυτογιάννης (ΤΕΙ Καρπενησίου), WG2. Δρ Κ. Ραδόγλου, Working Group 3 “Non wood products and ServicesΔρ Ο. Ντίνη – Παπαναστάση (Ι.Δ.Ε./ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ), Δρ Ι. Ισπικούδης (Α.Π.Θ.)

Συμμετέχοντες φορείς : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Α.Π.Θ., Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Έναρξη- Λήξη : 2002-2006

Φορέας χρηματοδότησης : Eυρωπαϊκή Ένωση, COST Ε42

Σκοπός του προγράμματος : Είναι η ενίσχυση και η συγκέντρωση της γνώσης για τη χρήση ευγενών πλατύφυλλων δασικών ειδών με έμφαση στην παραγωγή πολύτιμου ξύλου και την παραγωγή άλλων προϊόντων εκτός του ξύλου που μπορούν να παραχθούν παράλληλα, επιπρόσθετα της κύριας παραγωγής.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συμμετοχή στο συνέδριο της δράσης Growing Valuable Broadleaved Tree Species στη Βρετανία – Οξφόρδη, 2-4 Οκτωβρίου 2006. Συντονισμός στη συγγραφή μίας εργασίας σε συνεργασία με μέλη του WG2 (Δρ Κ. Ραδόγλου).

Συμμετοχή στη συνάντηση του προγράμματος COST E42 που πραγματοποιήθηκε στο Lahti της Φιλανδίας από 10 έως 14 Ιουνίου 2007 και παρακολούθηση του Σεμιναρίου με τίτλο "Production and utilization of high quality birch". Συμμετοχή στην προετοιμασία ενός κεφαλαίου σχετικά με τη χρήση των ευγενών πλατύφυλλων ειδών που μελετούνται στα πλαίσια του προγράμματος στις αστικές και περιαστικές περιοχές των χωρών που συμμετέχουν στη δράση, υποχρέωση που προέκυψε μετά τη συνάντηση της Φιλανδίας για τα μέλη του WG3. (Δρ Ο. Ντίνη-Παπαναστάση).COST Action E43. Contribution of forests and forestry to the mitigation of

greenhouse effects

Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Yπεύθυνος : Δρ Ι. Μελιάδης

Ερευνητική ομάδα : Δρ Ι. Μελιάδης (Ι.Δ.Ε.), Δρ Θ. Ζάγκας, Δρ Θ. Τσιτσώνη (Α.Π.Θ.)

Συμμετέχοντες φορείς : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Α.Π.Θ.

Έναρξη- Λήξη : 2004-2008

Φορέας Χρηματοδότησης : Eυρωπαϊκή Ένωση, COST Ε43

Σκοπός του προγράμματος : Οι κύριοι στόχοι της δράσης είναι να βελτιωθούν και να εναρμονιστούν οι υπάρχοντες εθνικοί δασικοί κατάλογοι των φυσικών πόρων της Ευρώπης και να υποστηριχθούν οι νέοι κατάλογοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψουν τις εθνικές, και ευρωπαϊκές απαιτήσεις για ενημερωμένες και ελεγμένες δασικές πληροφορίες. Τέλος στόχος είναι και η προώθηση της χρήσης των επιστημονικά νέων και επικυρωμένων μεθόδων στα δασικά σχέδια καταλόγων, στη συλλογή δεδομένων και στην ανάλυση στοιχείων. Στη δράση συμμετέχουν οι παρακάτω Ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία και Βρετανία.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συμμετοχή στις εργασίες του δικτύου.COST Action E47. European network for vegetation management: towards environmental sustainability

Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Yπεύθυνος : Δρ Θ. Παπαχρήστου

Ερευνητική ομάδα : Δρ Π. Πλατής, Δρ Ι.Σπανός

Συμμετέχοντες φορείς : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Χώρες της Ευρωπαïκής Ένωσης και άλλες Ευρωπαïκές Χώρες

Έναρξη- Λήξη : 2005 - 2008

Φορέας Χρηματοδότησης : Eυρωπαϊκή Ένωση, COST Ε47

Σκοπός του προγράμματος : Το κύριο αντικείμενο της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων ελέγχου της ανεπιθύμητης βλάστησης σε δασικά οικοσυστήματα και η βαθμιαία εξάλειψη των ζιζανιοκτόνων. Οι μέθοδοι αυτές εξυπακούεται ότι θα διασφαλίζουν την αειφορική παραγωγή μίας ποικιλίας δασικών πόρων (δηλ. έδαφος, φυτά, ζώα), θα είναι αποδεκτές από την κοινωνία, φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμες. Τέτοιες μέθοδοι θεωρούνται η διαχείριση της βλάστησης με μηχανικά μέσα, η βόσκηση, η ελεγχόμενη φωτιά. Στα πλαίσια αυτής της δράσης δραστηριοποιούνται τρεις ομάδες εργασίας: (1) Μεταχειρίσεις και εναλλακτικές (Treatments and alternatives), (2) Ανταποκρίσεις δασικών οικοσυστημάτων (Forest ecosystem responses) και (3) Διαχείριση κοινωνίας και βλάστησης (Society and vegetation management).

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συμμετοχή στις εργασίες του δικτύου στο Clermont-Ferrand της Γαλλίας και στη Vallombrosa (Florence) της Ιταλίας όπου συνεχίστηκαν οι εργασίες της δράσης.Ε52 - Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry

Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Κ. Σπανός

Ερευνητική ομάδα : Δρ Κ. Σπανός, Δρ Ι. Σπανός (Μέλη Διαχειριστικής Επιτροπής)

Συμμετέχοντες Φορείς/Χώρες : Ι.Δ.Ε./ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και 22 Ευρωπαϊκές χώρες

Έναρξη – λήξη : 2006 - 2010

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση

Σκοπός του προγράμματος : Ο κύριος σκοπός της δράσης COST E52 είναι να μελετηθούν τα προσαρμοστικά και δομικά χαρακτηριστικά και να προβλεφθεί το μελλοντικό εύρος εξάπλωσης των δασικών οικοσυστημάτων οξιάς κάτω από την προϋπόθεση σεναρίων βέβαιων κλιματικών αλλαγών

Επιμέρους στόχοι - Ομάδες Εργασίας (Working Groups - WGs):

 • Οικοφυσιολογία των Ευρωπαϊκών πληθυσμών οξιάς και ευαισθησία τους στις κλιματικές αλλαγές - Ομάδα Εργασίας 1 (Working Group 1),

 • Δασική γενετική και βελτίωση δέντρων για ανάλυση της συνολικής ποικιλότητας της Ευρωπαϊκής οξιάς - Ομάδα Εργασίας 2 (Working Group 2)

 • Ανάπτυξη υποδείξεων/οδηγιών για τη χρήση κατάλληλου αναπαραγωγικού υλικού της Ευρωπαϊκής οξιάς για αειφορική δασική διαχείριση - Ομάδα Εργασίας 3 (Working Group3).

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : 30 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2007/Βερολίνο (Γερμανία): Συνάντηση των ομάδων εργασίας (WG1, WG2, WG3) και της διαχειριστικής επιτροπής (MC). Παρουσίαση εργασιών - Συμμετοχή με παρουσίαση εργασίας – Δρ Κ. Σπανός.FP0602 - Biotechnology for lignocellulose biorefineries (BIOBIO)

Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνοι : Δρ Κ. Σπανός, Δρ Π. Χριστακόπουλος

Ερευνητική ομάδα : Δρ Κ. Σπανός, Δρ Π. Χριστακόπουλος (Μέλη Διαχειριστικής Επιτροπής)

Συμμετέχοντες Φορείς/Χώρες : Ι.Δ.Ε./ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ε.Μ.Π. – Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 18 Ευρωπαϊκές χώρες, Τουρκία και Ισραήλ

Έναρξη – λήξη : 2007 - 2011

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση

Σκοπός του προγράμματος : Σκοπός της δράσης COST FP0602 είναι να αναπτυχθούν νέες βιο-επιστήμες και τεχνολογίες που απαιτούνται για να δομηθούν και εφαρμοσθούν προχωρημένα βιο-διυλιστήρια λιγνο-κυτταρίνης. Ο κύριος στόχος είναι να αναπτυχθούν περιβαλλοντικά αποδεκτά και οικονομικά αποτελεσματικά βιοτεχνολογικά εργαλεία και τεχνολογίες παραγωγής για να αξιοποιηθούν στην παραγωγή φυτικών ινών, χημικών και βιο-ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία και η Έρευνα & Τεχνολογία κατέχουν ήδη ισχυρή θέση μέσα στη λευκή βιοτεχνολογία. Αυτή η δράση θα ενδυναμώσει τη θέση της Ευρώπης στα πεδία της λευκής βιοτεχνολογίας και των βιο-διυλιστηρίων που βασίζονται στη λιγνο-κυτταρίνη. Η δράση εργάζεται στενά με τον Ευρωπαϊκό δασο-αγροτικό τομέα και τη βιομηχανία. Οι συμμετέχοντες εμπειρογνώμονες/ειδικοί δραστηριοποιούνται σε ένα μεγάλο εύρος σχετικών επιστημονικών πεδίων (ενζυμολογία, γενετική, βιοχημική μηχανική, χημεία πολυμερών, τεχνολογία φυτικών ινών). Η δράση θα συνεισφέρει στην επιπρόσθετη ανάπτυξη και εφαρμογή των βιο-διυλιστηρίων, έτσι θα βοηθήσει τις χώρες - μέλη να επιτύχουν τους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αειφορικό εφοδιασμό με ενέργεια και οικονομία βασιζόμενη σε βιο-προϊόντα.

Επιμέρους στόχοι - Ομάδες Εργασίας (Working Groups - WGs):

 • Ανάπτυξη νέων βιοτεχνολογικών εργαλείων: ένζυμα και μικρο-οργανισμοί (WG1),

 • Εφαρμογή ενζυματικών εργαλείων και μεθόδων επεξεργασίας για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ανανεώσιμων προϊόντων φυτικών ινών (WG2), και

 • Παραγωγή δεύτερης γενεάς βιο-καυσίμων, βιο-πολυμερών και χημικών (WG3).

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Σεπτέμβριος 24-25, 2007/Βρυξέλλες (Βέλγιο): 1η Συνάντηση των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής και οργάνωση των ομάδων εργασίας (WG1, WG2, WG3). Παρουσίαση εργασιών - Συμμετοχή με παρουσίαση εργασίας (ανασκόπηση του θέματος) – Δρ Κων/νος Σπανός.FP0603 - Forest models for research and decision support in sustainable forest management

Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνοι : Δρ Κ. Σπανός, Δρ Ι. Μελιάδης

Ερευνητική ομάδα : Δρ Κ. Σπανός, Δρ Ι. Μελιάδης (Μέλη Διαχειριστικής Επιτροπής)

Συμμετέχοντες Φορείς/Χώρες : Ι.Δ.Ε./ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και 20 Ευρωπαϊκές χώρες

Έναρξη – λήξη : 2007 - 2011

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση

Σκοπός του προγράμματος : Τα δασικά αυξητικά μοντέλα αποτελούν σπουδαία εργαλεία για να ερευνηθούν και να κατανοηθούν οι βασικές διαδικασίες του οικοσυστήματος και να υποστηριχθούν οι αποφάσεις της δασικής διαχείρισης. Η αειφορική διαχείριση των δασών απαιτεί λεπτομερή πληροφόρηση πάνω στην αύξηση των δέντρων και της δυναμικής του δάσους, συμπεριλαμβανομένων της δομικής ανάπτυξης, των δεικτών βιοποικιλότητας, και των επιδράσεων των διαταράξεων. Αυτό αντανακλάται σην αυξημένη τάση, σε όλη την Ευρώπη, για περισσότερο λεπτομερή, πολύπλευρα δασικά αυξητικά μοντέλα, τα οποία είναι ικανά να προβλέπουν τη δασική αύξηση, να υπολογίσουν/ εκτιμήσουν αλλαγές στις αυξητικές συνθήκες, να υποδείξουν κινδύνους και κοινωνικές ανάγκες και να κατευθύνουν τη σωστή δασική διαχείριση και το ρόλο της στην αειφορική ανάπτυξη. Ο κύριος σκοπός της Δράσης είναι να προάγει την ανάπτυξη μεθοδολογιών για βελτίωση των δασικών μοντέλων που θα υποστηρίξουν την αειφορική διαχείριση. Η Δράση θα ανεβάσει την ποιότητα και την ισχύ των δασικών αυξητικών μοντέλων με σκοπό την προσομοίωση των αντιδράσεων των δασών σε εναλλακτικά διαχειριστικά και κλιματικά σενάρια. Η Δράση επίσης θα ερμηνεύσει διαφοροποιήσεις και ιστορικές εξελίξεις των δασικών αυξητικών μοντέλων γεγονός που εξαρτάται από τις γνώσεις αυτών που ανέπτυξαν τα μοντέλα και τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες. Αυτό θα ωφελήσει την ανάπτυξη της δασικής επιστήμης στην Ευρώπη, και θα βελτιώσει την αειφορική διαχειριστική πρακτική.

Επιμέρους στόχοι - Ομάδες Εργασίας (Working Groups - WGs):

 • Απογραφή και ανασκόπηση των μοντέλων που υπάρχουν (WG1),

 • Δημιουργία βασικών εννοιών και θεωριών, επέκταση των μοντέλων (WG2),

 • Αλληλεπιδράσεις δεδομένων – μοντέλου (WG3),

 • Εφαρμογή των μοντέλων σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες (WG4).

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Δεκέμβριος 12-13, 2007/Βρυξέλλες (Βέλγιο): 1η Συνάντηση των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής και οργάνωση των ομάδων εργασίας (WG1, WG2, WG3, WG4). Παρουσίαση εργασιών - Συμμετοχή με παρουσίαση εργασίας (ανασκόπηση του θέματος) – Δρ Κ. Σπανός και Δρ Ι. Μελιάδης. Δεκέμβριος 4-6, 2007/ Βερολίνο (Γερμανία): Συνάντηση των ομάδων εργασίας WG1 και WG2 και μελών της διαχειριστικής επιτροπής (MC). Παρουσίαση εργασιών - Συμμετοχή με παρουσίαση εργασίας – Δρ Κ. Σπανός. Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης για το 7ο Πλαίσιο (Ε.Ε.) – ενεργή συμμετοχή (Steering Committee) του Δρα Κ. Σπανού.COST Action 635. INTERCAFE: Conserving Biodiversity - Interdisciplinary Initiative to Reduce pan-European Cormorant-Fisheries Conflicts

Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Yπεύθυνος : Δρ Σ. Καζαντζίδης

Ερευνητική ομάδα : Δρ Σ. Καζαντζίδης (Ι.Δ.Ε./ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Δρ Ε. Κουτράκης (ΙΝ.ΑΛ.Ε./ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Συμμετέχοντες φορείς : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Ι.Δ.Ε. και ΙΝ.ΑΛ.Ε.)

Έναρξη- Λήξη : 2004-2008

Φορέας χρηματοδότησης : Eυρωπαϊκή Ένωση, COST 635

Σκοπός του προγράμματος : Η καταγραφή του προβλήματος του ανταγωνισμού μεταξύ των Κορμοράνων και των ψαράδων και η διερεύνηση τρόπων περιορισμού της σύγκρουσης. Στη δράση συμμετέχουν περισσότερες από 27 ευρωπαϊκές και μη χώρες.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συλλογή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος από τους αλιείς στην Ελλάδα καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος από την πολιτεία. Παρουσίαση της κατάστασης του ανταγωνισμού των ψαράδων και των κορμοράνων στην Ελλάδα στη συνάντηση εργασίας στην Ιταλία.COST Action 639. Greenhouse gas budget of soil under changes climate and land use(BurnOut)

Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Yπεύθυνος : Δρ K. Ραδόγλου

Ερευνητική ομάδα : Δρ K. Ραδόγλου (Ι.Δ.Ε./ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Δρ Τ. Καριώτης ( Ι.Χ.Τ.Ε.Λ. /ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Συμμετέχοντες φορείς : Ι.Δ.Ε./ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Έναρξη- Λήξη : 2007-2010

Φορέας χρηματοδότησης : Eυρωπαϊκή Ένωση, COST 639

Σκοπός του προγράμματος : Η κατανόηση της διαχείρισης των αερίων του θερμοκηπίου από το έδαφος στην Ευρώπη κάτω από διαφορετικές χρήσεις γης, ιδιαίτερα σε διαταραγμένα οικοσυστήματα.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Έγινε η πρώτη συνάντηση στην Αυστρία, 12 έως 13 Μαρτίου 2007.COST Action 866. Green Care Agriculture

Eερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Yπεύθυνος : Δρ Χ. Γαλλής

Ερευνητική ομάδα : Δρ Χ. Γαλλής

Συμμετέχοντες φορείς : Ι.Δ.Ε./ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε

Έναρξη- Λήξη : 2006-2010

Φορέας χρηματοδότησης : Eυρωπαϊκή Ένωση, COST 866

Σκοπός του προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι να αυξήσει την επιστημονική γνώση για τις άριστες συνδυασμένες εφαρμογές στη χρήση του δάσους, των φυτών, των ζώων, και των χώρων πρασίνου σαν μια βάση για βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπου στο επίπεδο οργανωμένης αγρό-δασικής μονάδας.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συμμετοχή στις εργασίες της διαχειριστικής επιτροπής, της επιτροπής καθοδήγησης και της ομάδας εργασίας. Συμμετοχή στο συνέδριο της Δράσης στην Βιέννη της Αυστρίας τον Ιούνιο 2007.European Network on Emerging diseases and invasive species (FORTHREATS)

Ερευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ Σ. Διαμαντής

Ερευνητική ομάδα : Δρ Χ. Περλέρου

Συμμετέχοντες Φορείς : Swedish Agricultural University, CNR-Instituto per la Protezione delle Piante, Universitá degle Studi della Tuscia, University of Aberdeen, Universität für Bodenkultur Wien, Mendel University of Agriculture and Forestry, Finnish Forest Research Institute, INRA, ΕΘΙΑΓΕΙνστιτούτο Δασικών Ερευνών, University of West Hungary, Latvian Forestry Research Institute, Norwegian Forest Research Institute, Polish Forest Research Institute, Romanian Forest Research & Management Institute, Slovak National Research Forest Centre, Slovenian Forestry Institute, Universidad de Extremadura, Swiss Federal Institute of Technology, Forestry Commission Research Agengy-UK, Universite Libre de Bruxelles.

Eναρξη – Λήξη : Ιανουάριος 2007- Δεκέμβριος 2008

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση

Σκοπός του προγράμματος: Είναι η δημιουργία ή σύνταξη 1) Δικτύου ειδικών από τις παλιές και νέες χώρες μέλη της ΕΕ που θα επιλαμβάνεται ασθενειών και ξενόφερτων παθογόνων και εντόμων που απειλούν τα δασικά οικοσυστήματα, 2) Καταλόγων με ανερχόμενες ασθένειες και ξενόφερτους παθογόνους οργανισμούς, 3) Καταλόγων με τις πιθανές πηγές των παθογόνων οργανισμών, 4) Ποσοτικών και ποιοτικών εκτιμήσεων των απειλών σε γεωγραφικό και κλιματικό περιβάλλον, 5) Μέτρων που θα αποτρέψουν την είσοδο τέτοιων απειλών 6) Προτάσεων για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων και τεχνικών και 7) Η υπόδειξη επιστημονικών περιοχών όπου απαιτείται περαιτέρω έρευνα.


Συμμετοχή ερευνητών του ΙΔΕ σε προγράμματα που εκτελούνται από άλλα Ιδρύματα


Γ.Γ. Ε. Τ.

Επιλογή και αξιολόγηση δασολιβαδικών συστημάτων που εξασφαλίζουν τροφή στα αγροτικά ζώα και προστασία του περιβάλλοντος

(Έργο στο πλαίσιο της Επιστημονικής & Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας)


Ανάδοχος του έργου : Α.Π.Θ.

Υπεύθυνος : Β. Παπαναστάσης (Α.Π.Θ.)

Ερευνητική ομάδα : Δρ Ι. Ισπικούδης, Δρ Κ. Μαντζανάς (Α.Π.Θ.), Δρ Ο. Ντίνη-Παπαναστάση και Δρ Π. Πλατής (Ι.Δ.Ε.)

Συμμετέχοντες φορείς : Α.Π.Θ./ Ι.Δ.Ε.- ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Έναρξη - Λήξη : 2006 - 2008

Φορέας χρηματοδότησης : Γ.Γ.Ε.Τ.

Προϋπολογισμός :

Σκοπός του προγράμματος : Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια προσπάθεια για την αναγνώριση, περιγραφή, ανάλυση και προστασία των πιο σημαντικών δασολιβαδικών συστημάτων, ειδικά αυτών που είναι κοινά μεταξύ των δύο χωρών προς όφελος των εθνικών οικονομιών αλλά και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οι κύριοι σκοποί του προγράμματος είναι: α) να απογράψει τα πιο σημαντικά δασολιβαδικά συστήματα τα οποία συνδυάζουν την παραγωγή βοσκήσιμης ύλης για την κτηνοτροφία και την προστασία του περιβάλλοντος, β) να αναλύσει τη δομή τους (τα δομικά στοιχεία καθώς και τα επιμέρους είδη που τα απαρτίζουν), γ) να μετρήσει την παραγωγικότητα και τις περιβαλλοντικές τους επιδράσεις και δ) να διατυπώσει προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση και τη διαχείρισή τους.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Κατά το έτος 2007 η ερευνήτρια του Ι.Δ.Ε. Δρ Ο. Ντίνη – Παπαναστάση συμμετείχε στην πρώτη επίσκεψη της ελληνικής ομάδας στην Αλβανία που πραγματοποιήθηκε από 14 έως 16 Μαΐου 2007. Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής αυτής επίσκεψης έγινε αναγνώριση και συγκριτική καταγραφή των δασολιβαδικών συστημάτων στην περιοχή της Κορυτσάς που αποτελεί την περιοχή μελέτης στην Αλβανία.


TEI Καβάλας- Παράρτημα Δράμας

Κριτήρια καταλληλότητας δασικών σπόρων και φυτευτικού υλικού για αναδασώσεις και αστικό πράσινο – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ –

Eρευνητική μονάδα : ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας Παράρτημα Δράμας

Υπεύθυνος : Δρ Ι. Τάκος

Φορείς που συμμετέχουν : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Υπεύθυνος : Δρ K. Ραδόγλου

Ερευνητική ομάδα : Δρ Κ. Ραδόγλου, Δρ Γ. Ευθυμίου, Γ. Χαλυβόπουλος (Ι.Δ.Ε.), Δρ Μ. Φωτέλλη και Γ. Ραυτογιάννης (εξωτερικοί συνεργάτες)

Έναρξη – Λήξη : 2004 - 2007

Σκοπός του προγράμματος : Το προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα επιχειρεί τη διασφάλιση της ποιότητας με την εκτίμηση της ζωτικότητας τόσο του υλικού σποράς όσο και του φυτευτικού υλικού των σπουδαιότερων ελληνικών δασικών ειδών που χρησιμοποιούνται για φυτεύσεις και διακινούνται από τον πλέον αρμόδιο φορέα, την Κεντρική Αποθήκη Διάθεσης Δασικών Σπόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Κατά το έτος 2007 το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε κατετέθη η τελική έκθεση και παρουσιάστηκαν αποτελέσματα σε εθνικό συνέδριο.


ATEI Θεσσαλονίκης-Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

Περιβάλλον – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ

«Βελτίωση και διαχείριση Υποβαθμισμένων Οικοτόπων – Βοσκοτόπων και εξακρίβωση του ρόλου των εντόμων»

Ερευνητική μονάδα : ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης – Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

Υπεύθυνος : Δρ Σ. Παπαδοπούλου

Φορείς που συμμετέχουν : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.- Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος για το ΙΔΕ : Δρ Π. Πλατής

Ερευνητική ομάδα : Δρ Σ. Παπαδοπούλου, Δρ Ι. Κάτανος, Δρ Ε. Πάνου (ΑΤΕΙ), Δρ Κ. Τσιουβάρας (ΑΠΘ), Δρ Π. Πλατής και Δρ Ι. Μελιάδης (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Έναρξη - Λήξη : 2005 - 2007

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ)

Προϋπολογισμός συνολικός : 80.000,00 €

Σκοπός του προγράμματος : α) Είναι η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των φυτικών ειδών και η ανάδειξη της περιοχής ή μέρους αυτής, σε χώροι επικράτησης βιολογικής και οικολογικής ισορροπίας με καταγραφή ειδών εντόμων και β) η διαχειριστική παρέμβαση εφαρμογής που θα αποκαταστήσει τις περιβαλλοντικές λειτουργίες και θα εξασφαλίσει την αειφορική και βιώσιμη λειτουργία των λιβαδιών.

Εργασίες που εκτελέσθηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Συνεχίστηκε η έρευνα πεδίου μέχρι και τον Ιούνιο του έτους 2007. Συγκεκριμένα έγιναν μετρήσεις της σύνθεσης και κάλυψης της βλάστησης σε λιβαδικούς τύπους και λήφθηκαν πρόσθετα στοιχεία βιομάζας για τον προσδιορισμό της παραγωγής σε ποολίβαδα και θαμνολίβαδα της περιοχής μελέτης. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των λιβαδικών τύπων που καλύπτουν τη λεκάνη Μυγδονίας και ελήφθησαν στοιχεία κάλυψης, σύνθεσης και βιομάζας σε επιφάνειες που εφαρμόστηκε κοπή –αραίωση πυκνών θαμνώνων. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο NOESIS, την 30η Νοεμβρίου 2007 με τη συμμετοχή του Επιστημονικού και Διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος. Υποβλήθηκε στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης η τελική έκθεση του προγράμματος.

Η εργασία με τίτλο: «Διαχρονική παρακολούθηση μεταβολής της λιβαδικής βλάστησης στην υπολεκάνη Νέας Απολλωνίας της επαρχίας Λαγκαδά και είδη εντόμων που απαντώνται στην περιοχή» παρουσιάστηκε στο 13ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο στην Καστοριά, 7-10 Οκτωβρίου 2007. Επίσης, η εργασία με τίτλο: «Long term effects of grazing in an Oak silvopastoral system» υποβλήθηκε για δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό.


ATEI Λάρισας – Τμήμα Δασοπονίας Καρδίτσας

Περιβάλλον – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ

«Λιβαδοκτηνοτροφική Οργάνωση και Ανάπτυξη Ημιορεινών και Ορεινών Βοσκοτόπων των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας – Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης της Εφαρμογής των»

Ερευνητική μονάδα : ΑΤΕΙ Λάρισας – Τμήμα Δασοπονίας

Υπεύθυνος : Δρ Ζ. Αθανασίου

Φορείς που συμμετέχουν : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.- Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος για το ΙΔΕ : Δρ Π. Πλατής

Ερευνητική ομάδα : Δρ Ζ. Αθανασίου, Δρ Β. Τάντος, Α. Τρικούκης, Γ. Τσικόπουλος (ΑΤΕΙ), Δρ Κ. Τσιουβάρας, Δρ Η. Καρμίρης (ΑΠΘ), Δρ Π. Πλατής και Δρ Ι. Μελιάδης (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Έναρξη - Λήξη : 2005 - 2007

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ)

Προϋπολογισμός συνολικός : 80.000,00 €

Σκοπός του προγράμματος : Είναι η απογραφή και καταγραφή των φυσικών πόρων σε επιλεγμένες περιοχές των νομών Καρδίτσας Λάρισας και Μαγνησίας που χρησιμοποιούντα ως βοσκότοποι, η διαχρονική παρακολούθησή τους, καθώς και έρευνα για την ορθολογικότερη αξιοποίηση προς όφελος της αγροτικής οικονομίας.

Εργασίες που εκτελέσθηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Κατά το έτος 2007 συνεχίστηκαν οι εργασίες υπαίθρου, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Προσδιορίστηκαν οι μορφές εδαφοκάλυψης των Δήμων Κάρλας, Αγιάς, Αργιθέας και Πλαστήρα με καταγραφή των γεωργικών εκτάσεων, των λιβαδιών, των δασών και των οικισμών. Καταγράφηκαν οι λιβαδικοί τύποι που καλύπτουν την περιοχή μελέτης. Επίσης, έγιναν μετρήσεις της σύνθεσης και της κάλυψης της βλάστησης σε όλους τους τύπους των λιβαδικών εκτάσεων και λήφθηκαν πρόσθετα στοιχεία για τον προσδιορισμό της παραγωγής σε ποολίβαδα και θαμνολίβαδα της περιοχής μελέτης. Αποτυπώθηκαν λεπτομέρειες στους θεματικούς χάρτες των περιοχών, οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί την προηγούμενη χρονική περίοδο. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΑΤΕΙ Λάρισας για το ερευνητικό πρόγραμμα «Περιβάλλον – Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ- Αρχιμήδης», στις 13 Ιουνίου 2007 με τη συμμετοχή του Επιστημονικού και Διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος, ενώ προσκλήθηκαν και οι αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των περιοχών στις οποίες αναπτύχθηκε το πρόγραμμα. Υποβλήθηκε στο ΑΤΕΙ Λάρισας η τελική έκθεση του Προγράμματος.

Στο 12th Seminar του FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition «Nutritional and foraging ecology of sheep and goats» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 11-13 Οκτωβρίου 2007 παρουσιάστηκε η εργασία με τίτλο: «Monitoring and analysis of the natural vegetation in the area of Argithea, Central Greece».


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ-ΕΕΟΤ

Θεματική Ενότητα Περιβάλλον «Νέκρωση των ελατοδασών στην Ελλάδα»

Eρευνητική μονάδα : Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Yπεύθυνος : Δρ Ι. Ραυτογιάννης

Ερευνητική ομάδα : Δρ Ι. Ραυτογιάννης, Δρ Α. Παπαδόπουλος, Δρ Γ. Γουδέλης, Δρ Α. Παντέρα, Δρ Ι. Σπανός, Δρ Κ. Ραδόγλου, Δρ Σ. Ντάφης

Συμμετέχοντες φορείς : ΤΕΙ Λαμίας/Παράρτημα Καρπενησίου, ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Ε.Κ.Β.Υ.

Έναρξη- Λήξη : 2004-2008

Χρηματοδότηση : Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Σκοπός του προγράμματος : Στα πλαίσια του προγράμματος, πειραματικές επιφάνειες τοποθετήθηκαν σε περιοχές της Ευρυτανίας, και παρακολουθούνται όλοι οι παράμετροι που είναι υπεύθυνοι για την ξήρανση των ελατοδασών. Τα ερευνητικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο 13ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο (Οκτώβριος 2007-Καστοριά) και σε Διεθνές Συνέδριο- Fourth International Symposium on Dynamics of Physiological Processes in Roots of Woody plants (Sep. 2007, Bangor).Μελέτη των νεκρώσεων χαλεπίου πεύκης στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας

Ανάδοχος του έργου : Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικος/των & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων.

Υπεύθυνος : Δρ Π. Τσόπελας (ΙΜΔΟ &ΤΔΠ)

Ερευνητική ομάδα : Δρ. Π. Τσόπελας, Δρ Α. Οικονόμου, Δρ Γ. Μπαλούτσος, Δρ Π. Μιχόπουλος, Δρ Μ. Καλαπανίδα, Μ. Βουλαλά, Ν. Σουλιώτη

Συμμετέχοντες φορείς : ΙΜΔΟ &ΤΔΠ / ΙΔΕ- ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Έναρξη - Λήξη : 2005 - 2007

Φορέας χρηματοδότησης : Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Προϋπολογισμός : 60.000,00 €

Σκοπός του προγράμματος : Το πρόγραμμα αυτό σκοπεύει στη μελέτη του φαινομένου των νεκρώσεων δένδρων στα δάση χαλεπίου πεύκης της Περιφερειακής Ζώνης του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας. Διερευνώνται οι βιοτικοί παράγοντες (έντομα, μύκητες, νηματώδεις) που συντελούν στην εμφάνιση των νεκρώσεων δένδρων πεύκης, σε συνδυασμό με κλιματικούς, φυσιογραφικούς και εδαφικούς παράγοντες. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο ρόλο του εντόμου Marchalina hellenica σε αυτές τις νεκρώσεις.

Εργασίες που εκτελέσθηκαν και αποτελέσματα του έτους 2007 : Κατά το έτος 2007 εξετάσθηκανν αρκετά δείγματα από τις πειραματικές επιφάνειες και αναγνωρίσθηκαν διάφορα έντομα και νηματώδεις από τα οποία είχαν προσβληθεί και έγινε προσπάθεια να εξετασθεί ο ρόλος του κάθε παθογόνου στις νεκρώσεις των δένδρων.


Ερευνητικά προγράμματα που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση σε διαφόρους φορείς


Τίτλος προγράμματος : Mountain Sustainability, Environmental and Socioeconomic consequences of climate change in vulnerable environments

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Ι. Σπανός, Αναπληρωτής Ερευνητής

Χρηματοδότηση : Ε.Ε. 7ο Πλαίσιο


Τίτλος προγράμματος : Advance technologies for assessing the water balance of forest ecosystems, Transfer of Knowledge

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Κ. Ραδόγλου, Τακτική Ερευνήτρια

Χρηματοδότηση: Ε.Ε.


Τίτλος προγράμματος : The role of fungal biodiversity in function and services of natural ecosystems

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Σ. Διαμαντής, Τακτικός Ερευνητής

Χρηματοδότηση : Ε.Ε. 7ο Πλαίσιο


Τίτλος προγράμματος : GEOLAND2

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Ι. Μελιάδης, Εντεταλμένος Ερευνητής

Χρηματοδότηση : Ε.Ε. 7ο Πλαίσιο


Τίτλος προγράμματος : Μελέτη των επιδράσεων της εκτατικής χοιροτροφίας σε δρυοδάση και αείφυλλα πλατύφυλλα της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Α. Τσιόντσης, Αναπληρωτής Ερευνητής

Χρηματοδότηση : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων


Τίτλος προγράμματος : Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της ξυλώδους βιομάζας (ανακτημένο ξύλο) των αστικών απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Χ. Γαλλής, Εντεταλμένος Ερευνητής

Χρηματοδότηση : Σύνδεσμος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης


Τίτλος προγράμματος : Assessment of water balance of a Mediterranean Forest Ecosystem under the influence of fire

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Κ. Ραδόγλου, Τακτική Ερευνήτρια

Χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης


Τίτλος προγράμματος : LIFE-Nature 2008-12 της E.E με τίτλο «Δράσεις επίδειξης και Διατήρησης για την αρκούδα και τον οικότοπο μαύρης πεύκης στο ΕΠ Πίνδου /Νομό Γρεβενών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Σ. Γκατζογιάννης, Τακτικός Ερευνητής

Χρηματοδότηση: Ε.Ε.


Τίτλος προγράμματος : LIFENature 2008 – 2012 της Ε.Ε. με τίτλο «Ανάπτυξη και Διαχείριση της Περιοχής Ειδικής Προστασίας Όρη Αντιχάσια Μετέωρα (MADEMAR

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Ι. Μελιάδης, Εντεταλμένος Ερευνητής

Χρηματοδότηση : Ε.Ε.


Τίτλος προγράμματος : Alternative perennial pasture legumes for low-rainfall Mediterranean environments.

(COST ACTION -Call of September 2007)

Συντονιστής : Enrique Correal, IMIDA-Murcia, Spain

Επιστημονικός Υπεύθυνος : O. Nτίνη-Παπαναστάση, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια

WG1: germplasm collections, agro-ecological adaptation, stress tolerance and pasture-animal interactions

WG2: breeding and selection for specific plant traits, seed production and commercialization

Χρηματοδότηση : Ε.Ε./ COST ACTION


Τίτλος προγράμματος : Short Rotation Forestry: application of a wood bio-energy technology towards EU policy directives on the reduction of energy dependence. (COST ACTION - Call of September 2007)

Συντονιστής : Andrea Pisanelli, ICNR-IBAF)

Συντονιστής Επιστημονικός Υπεύθυνος: O. Nτίνη-Παπαναστάση, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια

Η πρόταση πέρασε την πρώτη φάση αξιολόγησης και ζητήθηκε η υποβολή πλήρους πρότασης.

Χρηματοδότηση : Ε.Ε./ COST ACTION
SANI | IKOS

Written on 20/03/2024, 09:04 by Administrator
    Το Sani Resort ενώνει τις δυνάμεις του με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών για την προστασία του μοναδικού δάσους της Σάνης    - Στο Sani Resort,...