Αναζήτηση

Πειραματικός Σταθμός Χρυσοπηγής


Ο Σταθμός βρίσκεται κοντά στις Σέρρες σε υψόμετρο 600 m και καταλαμβάνει μια έκταση 500 στρεμμάτων (βόρειο γεωγρ. πλάτος 51.15°, ανατολικό γεωγρ. μήκος 23.2758°). Ο μέσος όρος των ετησίων κατακρημνισμάτων των τελευταίων 16 ετών και η μέση ετήσια θερμοκρασία του Σταθμού είναι 543 mm και 13 °C αντίστοιχα. Στη διάρκεια της ξηρής περιόδου (Ιούνιος - Σεπτέμβριος) η μέση θερμοκρασία αέρος και η βροχόπτωση κυμαίνονται  από 19,9±1,8 έως 23,5±1.4 °C και 22±28 έως 39±41 mm αντίστοιχα.

Η βλάστηση της περιοχής αποτελείται κυρίως από πουρνάρι (Quercus coccifera L.) άλλα  δε ξυλώδη είδη είναι τα Carpinus orientalis Mill., Cistus incanus Rchb., Colutea arborescens L., Fraxinus ornus L. και Rubus spp. Τα κυρίαρχα αυτοφυή αγρωστώδη είναι τα Chrysopogon gryllus Trin., Bromus sp., Dactylis glomerata L., και Festuca valesiaca Schleich. Η πλειοψηφία των πλατύφυλλων ποών αποτελείται από είδη των γενών Centaurea, Dorycnium, Genista, Medicago, Trifolium και Vicia. Υπάρχει επίσης μία συστάδα Pinus brutia ηλικίας 60 ετών καθώς και άλλη μία αποτελούμενη από είδη των γενών Cedrus και Abies. Στο Σταθμό παράγονται σπόροι αγρωστωδών ειδών οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε πειράματα βελτίωσης λιβαδιών. Συγκεκριμένα εδώ παράγονται οι σπόροι της Ελληνικής ποικιλίας "Χρυσοπηγή" της Dactylis glomerata, η οποία είναι κατάλληλη για ύφυγρες Μεσογειακές οικολογικές ζώνες.

Το Εργαστήριο Λιβαδοπονίας του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών και τα Εργαστήρια Δασικών Βοσκοτόπων και Λιβαδικής Οικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου έχουν χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις του Σταθμού για τη διεξαγωγή διεπιστημονικών ερευνών. Στο Σταθμό διατηρείται επίσης ένα μικρό κοπάδι αιγών που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή ελεγχόμενων πειραμάτων βόσκησης κάτω από φυσικές συνθήκες, έτσι ώστε τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών να έχουν πρακτική εφαρμογή. Οι πληροφορίες που συλλέγονται δίνουν τη δυνατότητα σχηματισμού κατάλληλης λιβαδικής πολιτικής.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον Πειραματικό Σταθμό Χρυσοπηγής, έχουν χρηματοδοτηθεί ή χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς Κοινοτικούς ή Εθνικούς πόρους και ομαδοποιούνται σε 4 ευρείες περιοχές έρευνας:

  • Οικολογία, φυσιολογία και θρεπτική αξία του πουρναριού, διαχείριση βοσκής, συμπεριφορά αιγών και διατροφή σε θαμνώνες και έλεγχος των ξυλωδών ειδών των πυκνών θαμνώνων.
  • Παραγωγικότητα και θρεπτική αξία ξυλωδών κτηνοτροφικών φυτών και ενσωμάτωσή τους στα δασολιβαδοκτηνοτροφικά συστήματα της χώρας μας.
  • Γενετική βελτίωση των σημαντικών αυτοφυών αγρωστωδών και ξυλωδών ειδών για παραγωγή βοσκήσιμης ύλης  μέσω συμβατικής βελτίωσης.
  • Χρήση προδιαγεγραμμένης φωτιάς για έλεγχο των δασικών πυρκαγιών και διαχείριση βόσκησης εντός δασών κωνοφόρων (Pinus brutia).

Στο Σταθμό έχουν διεξαχθεί οι εργασίες υπαίθρου για περισσότερα από 10 πτυχία M.Sc, Ph.D. καθώς και υφηγεσίες. Ακόμη, ο Σταθμός εξυπηρετεί σκοπούς επίδειξης και εκπαίδευσης για φοιτητές, επιστήμονες εφαρμογών και κτηνοτρόφους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ...

Written on 16/08/2021, 15:26 by Administrator
    Σχετικά με τις Δασικές Πυρκαγίες οι οποίες εκδηλώθηκαν και εκδηλώνονται στην Χώρα μας. Άρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας...