Αναζήτηση

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα "Βιολογική Καταπολέμηση του εντόμου Marchalina hellenica στην Αυστραλία (PCN489 Biological Control of Giant Pine Scale in Australia"

Έχοντας υπόψη την αριθμ.  8η/17-6-2020 (αρ. θέματος :40) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Βιολογική Καταπολέμηση του εντόμου Marchalina hellenica στην Αυστραλία (PCN489 Biological Control of Giant Pine Scale in Australia)». Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

-                  Δειγματοληψία πληθυσμών Neoleucopis sp. από διάφορες περιοχές της Ελλάδας

-                  Μελέτη του βιολογικού κύκλου του είδους Neoleucopis sp.

-                  Κατάρτιση πρωτοκόλλου εκτροφής του είδους Neoleucopis sp.

 

-                  Συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κατά τη σύνταξη των παραδοτέων

 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδώ

 

Υπόδειγμα Υποβολής Πρότασης σε μορφή Word διατίθεται εδώ

 

Αποτελέσματα διαδικασίας επιλογής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...

Written on 25/06/2020, 10:30 by Administrator
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα "Επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2020" Έχοντας υπόψη την...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 25/06/2020, 10:34 by Administrator
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα "Βιολογική Καταπολέμηση του εντόμου Marchalina hellenica στην Αυστραλία (PCN489 Biological Control of...