Αναζήτηση

Ερευνητικά Έργα – Δρ Χρήστος Αστάρας

(στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών: 2017 – παρών)

 

1.      «Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων και χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για την παρακολούθηση της πανίδας και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας», με ακρωνύμιο «ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ», ως επιστημονικά υπεύθυνός του έργου για τις δράσεις του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών από τις 18/7/2018 έως και την λήξη του έργου στις 17/7/2022. Φορέας χρηματοδότησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

 

2.      «Πιλοτική εκτίμηση επιπέδων λαθροθηρίας πουλιών κατά την εαρινή μετανάστευση στη Ζάκυνθο με την χρήση παθητικής ακουστικής παρακολούθησης», με ακρωνύμιο «ΖΑΝΤΕ-ΠΑΠ», ως επιστημονικά υπεύθυνός του έργου από την 1/4/2019 έως και την λήξη του έργου στις 31/10/2019. Φορέας χρηματοδότησης: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

 

 

3.      «Εκτίμηση επιπέδων λαθροθηρίας πουλιών κατά την εαρινή μετανάστευση 2020 και 2021 στα Ιόνια Νησιά με την χρήση παθητικής ακουστικής παρακολούθησης», με ακρωνύμιο «ΙΟΝΙΟ-ΠΑΠ», ως επιστημονικά υπεύθυνός του έργου από την 1/7/2020 έως και την λήξη του έργου στις 31/12/2021. Φορέας χρηματοδότησης: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

 

 

4.      «Παρακολούθηση των ειδών Dryomys nitedula (δενδρομυωξός) και Muscardinus avellanarius (βουνομυωξός)», με ακρωνύμιο «ΜΥΩΞΟΙ», ως επιστημονικά υπεύθυνός του έργου από την 1/5/2020 έως και την λήξη του έργου στις 31/10/2021. Φορέας χρηματοδότησης: Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 

5.      «Δράσεις διατήρησης Τύπων Οικοτόπων 6220*& 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου», με ακρωνύμιο «ΔΑΔΙΑ», ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου από την 25/9/2020 έως και την λήξη του έργου στις 25/9/2023. Φορέας χρηματοδότησης: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

 

 

 

 

6.      «Πιλοτική εφαρμογή παθητικής ακουστικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο ανθρωπογενών πιέσεων του Βαλκανικού αγριόγιδου (Rupicaprarupicaprabalcanica) στην περιοχή του Αώου», με ακρωνύμιο «ΑΩΟΣ-ΠΑΠ», ως επιστημονικά υπεύθυνος του έργου από τις 31/10/2020 έως και την λήξη του έργου στις 31/5/2022. Φορέας χρηματοδότησης: HUAWEITechnologiesGreeceS.A.

 

7.      «Υπηρεσίες διερεύνησης των διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση και προστασία του Αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στην Οίτη», με ακρωνύμιο «ΟΙΤΗ», ως μέλος της ερευνητικής ομάδας από τις 7/9/2021 έως και την λήξη του έργου στις 6/11/2022. Φορέας χρηματοδότησης: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 

8.      «Εκτίμηση επιπέδου λαθροθηρίας πουλιών κατά την εαρινή μετανάστευση 2022 στα Ιόνια Νησιά με τη χρήση παθητικής ακουστικής παρακολούθησης» με ακρωνύμιο «Τρυγόνι ΠΑΠ»  ως επιστημονικά υπεύθυνος από 1/5/2022 έως τη λήξη του έργου στις 15/10/2022. Φορέας χρηματοδότησης: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

 

9.      «Παρακολούθηση μικρών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος», με ακρωνύμιο «ΜΥΩΞΟΙ-ΡΟΔΟΠΗ», ως επιστημονικά υπεύθυνός του έργου από τις 15/10/2022 έως και την λήξη του έργου στις 31/10/2023. Φορέας χρηματοδότησης: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

 

10.  «Διαχειριστικές δράσεις για τη μείωση κινδύνου δασικού εγκλήματος στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης και Δοϊράνης», με ακρωνύμιο «ΚΕΡΚΙΝΗ-ΠΑΠ», ως επιστημονικά υπεύθυνός του έργου από την 1/10/2022 έως και την λήξη του έργου στις 31/10/2023. Φορέας χρηματοδότησης: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 

11.  «Υπηρεσίες Εκτίμηση της κυνηγετικής δραστηριότητας στο Δέλτα Έβρου κατά την κυνηγετική περίοδο 2022-2023 με τη χρήση παθητικής ακουστικής παρακολούθησης», με ακρωνύμιο «ΕΒΡΟΣ-ΠΑΠ», ως επιστημονικά υπεύθυνός του έργου από τις 1/9/2022 έως και την λήξη του έργου στις 31/10/2023. Φορέας χρηματοδότησης: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 

 

 

 

 

12.  «Παρακολούθηση (monitoring) χερσαίας βιοποικιλότητας στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος»», με ακρωνύμιο «MONITORINGFRAPORT», ως μέλος της ερευνητικής ομάδας από τις 1/10/2022 έως και την λήξη του έργου στις 30/9/2024. Φορέας χρηματοδότησης: NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ.

 

13.  «Προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημικών υπηρεσιών του δασοκτήματος ΣΑΝΗ», με ακρωνύμιο «ECOSERVICES», ως μέλος της ερευνητικής ομάδας από τις 1/5/2022 έως και την λήξη του έργου στις 31/4/2024. Φορέας χρηματοδότησης: SANIRESORT.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 22/04/2024, 07:33 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθμ. 23 απόφαση της 06ης/10.04.2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας,   ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 24/04/2024, 08:07 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 24απόφαση της 06ης/10.04.2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας,   ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 22/05/2024, 08:36 by Administrator
    Έχοντας υπόψη την αριθ. 13απόφαση της 8ης/14-05-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 30/05/2024, 05:01 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 26 απόφαση της 23/05/2024  Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας,   ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...