Αναζήτηση

Ερευνητικό προσωπικό

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

Διατριβές


 • Καρμίρης Η. 2002. Συμπεριφορά του εκτρεφόμενου λαγού (Lepus europaeus) μετά την απελευθέρωση. Μεταπτυχιακή Διατριβή. ΑΠΘ, σελ. 82.

 • Καρμίρης Η. 2006. Επίδραση της έντασης της βόσκησης στη σύνθεση της δίαιτας και τη συμπεριφορά των ζώων. Διδακτορική Διατριβή. ΑΠΘ, σελ. 157.

   

Διεθνή επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση


 • Karmiris I., A. Nastis. 2007. The intensity of livestock grazing in relation to habitat use by brown hares (Lepus europaeus). Journal of Zoology, 271: 193-197.

 • Koukoura Z., A. Kyriazopoulos, I. Karmiris. 2007. Herbaceous plant cover establishment on highway road sides. In: Stokes A., I. Spanos, J. E. Norris and E. Cammeraat (eds). Eco-and Ground Bio-Engineering: The Use of Vegetation to Improve Slope Stability. Developments in Plant and Soil Sciences, 103: 387 – 391.

 • Karmiris I., A. Nastis. 2009. Small ruminants as manipulators of brown hare (Lepus europaeus) habitat in kermes oak rangelands. Options Méditerranéennes, 85: 171-176.

 • Tsiouvaras C., P. Platis, A. Ainalis, I. Meliadis, I. Karmiris, P. Sklavou. 2009. Monitoring and analysis of the natural vegetation in the area of Argithea, Central Greece. Options Méditerranéennes, 85: 185-190.

 • Karmiris I., A. Nastis. 2010. Diet overlap between small ruminants and the European hare in a Mediterranean shrubland. Central European Journal of Biology, 5: 729-737.

 • Vlahokostas C., S. Nastis, C. Achillas, K. Kalogeropoulos, I. Karmiris, N. Moussiopoulos, E. Chourdakis, G. Banias, N. Limperi. 2010. Economic damages of ozone air pollution to crops using combined air quality and GIS modeling. Atmospheric Environment, 44: 3352-3361.

 • Karmiris I., S. Kazantzidis, T.G. Papachristou. 2010. Variation in diet composition of wintering waterfowl among Greek wetlands. Avocetta, 34: 21-28.

 • Karmiris I., P. Platis, S. Kazantzidis, T. Papachristou. 2011. Diet selection by domestic and wild herbivores in a coastal Mediterranean wetland. Annales Zoologici Fennici, 48: 233-242.

 • Karmiris I., P. Platis, S. Kazantzidis, T.G. Papachristou. 2016. Habitat use by free grazing water buffaloes at the Kerkini Lake. Options Méditerranéennes A, 114: 151-154.

 • Karmiris I., P. Platis, S. Kazantzidis, T.G. Papachristou. 2016. Cereals attract wild avian herbivores in wet grasslands – Implications for range management. Options Méditerranéennes A, 114: 237-240.

 • Karmiris I., P. Platis, S. Kazantzidis, T.G. Papachristou. 2017. Diet selection by wintering Lesser White-fronted Goose Anser erythropus and the role of food availability. Bird Conservation International, 27: 355-370.

   

Επιστημονικές Επετηρίδες


 • ΚαρμίρηςΗ., Ε.Μ. Αβραάμ, Ζ.Μ. Παρίση, Μ.Δ. Καρατάσιου. 2011. Διαχείριση των λιβαδικών εκτάσεων και διαχρονική εξέλιξη δεικτών αειφορίας του κτηνοτροφικού κλάδου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Επετηρίδα Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος προς τιμή Ν. Στάμου. (Χριστοδούλου Α., Β. Μπλιούμης και Γ. Σταματέλος, επιμέλεια) ΜΕ/2002/45.

 • Καρμίρης Η. 2012. Μετακινήσεις και χρήση των φωλιών από εκτρεφόμενους λαγούς (Lepus europaeus) με τη χρήση τηλεμετρίας. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Τόμος 3 προς τιμή Ε.Π. Τσαχαλίδη. (Μάρης Φ. επιμέλεια).

   

Διεθνή συνέδρια με κριτές


 • Koukoura Z., I. Karmiris. 2004. Effects of livestock grazing on plant diversity in alpine grasslands. Proceedings of the 20th General Meeting of the European Grassland Federation, 21-25 June 2004, Luzern, Switzerland, Vol. 9, p. 308-310.

 • Karmiris I., A. Nastis, D. Dotas. 2006. Common use of Mediterranean rangelands by livestock and wildlife. Proceedings of the International Conference ‘Information systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology’. HAICTA. 20-23 Sep. 2006, Volos, Greece, p. 306-310.

 • Meliadis I., P. Platis, A. Ainalis, C. Tsiouvaras, I. Karmiris. 2006. Monitoring and analysis of the natural vegetation in the area of Agia, Central Greece. European Conference of Marathon Data, 4-6 November 2006, Athens.

 • Karmiris I., C. Tsiouvaras, A. Nastis. 2013. Rangeland use by the European hare (Lepus europaeus) in relation to short- and long- term non- grazing. Proceedings of the 9th EDGM ‘Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services’, 19-23 May 2012, Prespa, Greece, p. 36-41.

 • Karmiris I., C. Tsiouvaras. 2013. Effects of several plant species on the spatial distribution of the European hare (Lepus europaeus) at the microhabitat scale. Proceedings of the 9th EDGM ‘Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services’, 19-23 May 2012, Prespa, Greece, p. 169-174.

 • Koukoura Z., I. Pappas, C. Kirkopoulos, I. Karmiris. 2013. Effect of regional conditions on post-fire vegetation restoration rate in Mediterranean rangeland ecosystems. Proceedings of the 9th EDGM ‘Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services’, 19-23 May 2012, Prespa, p. 186-191. 

  

 Εθνικά Συνέδρια με κριτές

 


 • Καρμίρης Ε., Η. Καρμίρης. 1998. Διατροφικές ανάγκες του λαγού (Lepus europaeus) στο στάδιο ανάπτυξης. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας, Αλεξανδρούπολη, 13:655-659.

 • Καρμίρης Ε., Κ. Σούτσας, Η. Καρμίρης. 2003. Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών διαθεσίμων του Ευρωπαϊκού λαγού σε κυνηγετικές περιοχές. Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρίας, 4-6 Σεπ 2002, Καρπενήσι, σελ. 279-283.

 • Νάστης Α., Η. Καρμίρης. 2006. Διαχείριση περιαστικού ‘πράσινου’ για βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Συμβουλίου Περιβάλλοντος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ‘Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης & της ευρύτερης περιοχής’, 1-4 Ιουν 2006, Θεσσαλονίκη, σελ. 488-493.

 • Καρμίρης Η. 2006. Οι επιπτώσεις της αναδάσωσης του Κέδρινου Λόφου στη βιοποικιλότητα. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Συμβουλίου Περιβάλλοντος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ‘Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης & της ευρύτερης περιοχής’, 1-4 Ιουν 2006, Θεσσαλονίκη, σελ. 531-535.

 • Καρμίρης Ε., Η. Καρμίρης, Π. Τσιώρας. 2006. Διαχείριση λιβαδιών και θηραμάτων στο όρος Καλλίδρομον. Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρίας, 4-6 Νοε 2004, Βόλος, σελ. 395-401.

 • Καρμίρης Η., Ζ. Κούκουρα, Γ. Χριστοδούλου, Ε. Καρμίρης. 2006. Τροφικές προτιμήσεις του Ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus) σε περιοχή των Αγράφων πάνω από τα δασοόρια το καλοκαίρι. Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρίας, 4-6 Νοε 2004, Βόλος, σελ. 445-450.

 • Καρμίρης Η., Α. Νάστης, Κ. Τσιουβάρας. 2006. Σύγκριση της σύνθεσης της δίαιτας γιδιών, προβάτων και λαγού (Lepus europaeus) σε ένα τυπικό Μεσογειακό λιβάδι της βόρειας Ελλάδας. Πρακτικά Ε΄ Συνεδρίου Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρίας, 1-4 Νοε 2006, Ηράκλειο Κρήτης, σελ. 273-278.

 • Τόσιος Α., Η. Καρμίρης, Α. Νάστης. 2006. Βελτίωση δασικών οικοσυστημάτων: Επίδραση των υλοτομιών στη χρήση ενδιαιτήματος από το αγριογούρουνο (Sus scrofa) στην κεντρική Μακεδονία. Πρακτικά Ε΄ Συνεδρίου Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρίας, 1-4 Νοε 2006, Ηράκλειο Κρήτης, σελ. 303-307.

 • Ποδηματά Ο.,  Μ. Σαπουντζής,  Δ. Μυρωνίδης,  Ι. Χουλιάρας,  Σ. Γάκης, Β. Τάντος, Η. Καρμίρης, Γ. Δήμος. 2007.Χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στην παρακολούθηση των υδρολογικών συνθηκών μικρών λεκανών απορροής. Πρακτικά 13ου Συνεδρίου Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας, 7-10 Οκτ 2007, Καστοριά.

 • Καρμίρης Η., Π. Πλατής, Σ. Καζαντζίδης, Θ. Παπαχρήστου. 2008. Χρήση ενδιαιτημάτων από αγελάδες, άλογα, λαγό και χήνες στο Δέλτα του Έβρου. Πρακτικά ΣΤ΄ Συνεδρίου Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρίας, 2-4 Οκτ 2008, Λεωνίδιο, σελ. 173-178.

 • Παππάς Ι., Η. Καρμίρης, Π. Στεργιοπούλου, Μ. Κίτσος, Ζ. Κούκουρα. 2010. Ικανότητα εγκατάστασης αγρωστωδών και ψυχανθών ειδών σε διαφορετικούς οικότοπους. Πρακτικά Ζ΄ Συνεδρίου Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρίας, 4-6 Οκτ 2010, Ξάνθη, σελ. 185-190.

 • Καρμίρης Η., I. Παππάς, Μ. Κίτσος, Ζ. Κούκουρα. 2010. Επίδραση του ποσοστού φυτοκάλυψης στο βαθμό χρήσης των μικροενδιαιτημάτων από τον Ευρωπαϊκό λαγό (Lepus europaeus) σε πρόσφατα καμένες λιβαδικές εκτάσεις. Πρακτικά Ζ΄ Συνεδρίου Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρίας, 4-6 Οκτ 2010, Ξάνθη, σελ. 217-222.

 • Καρμίρης Η., Π. Σκλάβου, Ζ. Παρίση, Ε. Αβραάμ, Α. Κυριαζόπουλος, Κ. Τσιουβάρας. 2010. Επιπτώσεις της βόσκησης αιγοπροβάτων και αγριόχοιρων στην αναγέννηση ενός υπό αναγωγή δρυοδάσους. Πρακτικά Ζ΄ Συνεδρίου Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρίας, 4-6 Οκτ 2010, Ξάνθη, σελ. 315-320.

 

 

Κεφάλαια – άρθρα σε βιβλία 


 • Karmiris I., S. Kazantzidis, M. Panagiotopoulou. 2009. A note on the diet of the Lesser White- fronted Goose wintering in the Evros Delta, Greece. WWF Finland report of the EU LIFE- Nature project 2005-2009. – WWF Finland Report 27 & NOF Rapportserie Report No 1- 2009:68-70.

 • Νάστης A., Η. Καρμίρης, Ε. Σαρτζετάκης, Σ. Νάστης. 2011. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα κατά τον 21ο αιώνα. Στο βιβλίο: Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα. Επιτροπή μελέτης επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής, Τράπεζα της Ελλάδος, σελ. 216-226.

 • KarmirisI., T.G. Papachristou, P. Platis, S. Kazantzidis, I. Vasiliadis. 2017. Diet composition of Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) wintering in Greece. Vougioukalou M., Kazantzidis S. & Aarvak T. (Eds.) Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population at key staging and wintering sites within the European flyway. Special Publication. LIFE+10 NAT/GR000638 Project, HOS/BirdLife Greece, HAOD/Forest Research Institute, NOF/BirdLife Norway report no. 2017-2, pp. 66-70.

 • Karmiris I., P. Platis, T.G. Papachristou, S. Kazantzidis. 2017. Grassland management at Evros Delta, a wintering habitat of the Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) in northern Greece. Vougioukalou M., Kazantzidis S. & Aarvak T. (Eds.) Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population at key staging and wintering sites within the European flyway. Special Publication. LIFE+10 NAT/GR000638 Project, HOS/BirdLife Greece, HAOD/Forest Research Institute, NOF/BirdLife Norway report no. 2017-2, pp. 79-83.

 • Karmiris I., T.G. Papachristou,P. Platis, S. Kazantzidis, T. Naziridis. 2017. Grassland management at Kerkini Lake, a wintering habitat of the Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) in northern Greece. Vougioukalou M., Kazantzidis S. & Aarvak T. (Eds.) Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population at key staging and wintering sites within the European flyway. Special Publication. LIFE+10 NAT/GR000638 Project, HOS/BirdLife Greece, HAOD/Forest Research Institute, NOF/BirdLife Norway report no. 2017-2, pp. 84-87.

 • Kazantzidis S., I. Vasiliadis, E. Makrigianni, V. Ilias, T.G. Papachristou, P. Platis, I. Karmiris. 2017. Impact of hunting activities on waterfowl and the Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) at the Evros Delta, Greece. Vougioukalou M., Kazantzidis S. & Aarvak T. (Eds.) Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population at key staging and wintering sites within the European flyway. Special Publication. LIFE+10 NAT/GR000638 Project, HOS/BirdLife Greece, HAOD/Forest Research Institute, NOF/BirdLife Norway report no. 2017-2, pp.  94-101.

 

 

Διδακτικές σημειώσεις 


 • Καρμίρης Η. 2004. Διαχείριση άγριας ζωής και προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Διδακτικές σημειώσεις, ΤΕΙ Δασοπονίας Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας), σελ. 118.

 

 

 

Μελέτες – Αυτοτελείς εκδόσεις


 • Κούκουρα Ζ., Η. Καρμίρης. 2005. Μελέτη των βιότοπων του λαγού και της ορεινής πέρδικας για τη διαχείριση των πληθυσμών τους, σελ. 77.

 • Νάστης Α., Φ. Σιαμίδης, Η. Καρμίρης. 2007. Μελέτη ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στους βοσκότοπους της νήσου ‘Κυρά Παναγιά’, Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους, σελ. 111.

 • Μουσιόπουλος Ν., Χ. Κουτίτας, Α. Νάστης, Β. Δερμίσης, Ζ. Κούκουρα, Κ. Τσιουβάρας, Α. Παπαδόπουλος, Ε. Αβραάμ, Μ. Καρατάσιου, Ζ. Παρίση, Δ. Αναστασέλος, Χ. Αχίλλας, Ν. Αψηλίδης, Χ. Βλαχοκώστας, Σ. Δερμίση, Κ. Καλογερόπουλος, Ε.-Ά. Καλογνώμου, Η. Καρμίρης, Κ. Πούλιος, Α. Σαμαράς, Δ. Σπυρίδη, Κ. Νικολάου. 2008. Σύστημα δεικτών περιβάλλοντος και αειφορίας για τη Θεσσαλονίκη. Τελική Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος, Θεσσαλονίκη, σελ. 516.

 • Παπαχρήστου Θ., Π. Πλατής, Σ. Καζαντζίδης, Η. Καρμίρης. 2008. Δίαιτα Θηρεύσιμων Υδρόβιων Ειδών Ορνιθοπανίδας και Αγροτικών Ζώων σε Υγροτόπους. Τελική Έκθεση Προγράμματος, ΥΠΑΑΤ, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - ΙΔΕ.  Θεσσαλονίκη,  σελ. 75.

 • Νάστης Α., Κ. Τσιουβάρας, Η. Καρμίρης. 2009. Μελέτη αποκατάστασης της διαταραχθείσας περιοχής από την κατασκευή των αιολικών πάρκων με αναχλόαση, στα όρη Τυμφρηστός και Οξυά των Νομών Ευρυτανίας-Φθιώτιδας, σελ. 53.

 • Νάστης Α., Κ. Τσιουβάρας, Η. Καρμίρης. 2009. Μελέτη αποκατάστασης της διαταραχθείσας περιοχής από την κατασκευή των αιολικών πάρκων με αναχλόαση στην κορυφή Πικροβούνι, όρος Τυμφρηστός, σελ. 40.

 • Κούκουρα Ζ., Η. Καρμίρης, Μ. Κίτσος, Ι. Παππάς, Κ. Κυρκόπουλος. 2010. Αποκατάσταση της βλάστησης μετά από πυρκαγιά σε θαμνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων, σελ.112.

 • Πλατής Π., Θ. Παπαχρήστου, Σ. Καζαντζίδης, Η. Καρμίρης, Κ. Μαντζανάς, Ι. Μελιάδης, Θ. Σαμαρά, Ι. Βασιλειάδης. 2013. Ειδική Μελέτη Βελτίωσης και Διαχείρισης Υγρών Λιβαδιών σε Περιοχή του Δέλτα Έβρου. ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας (π. ΕΘΙΑΓΕ) - ΙΔΕ. Θεσσαλονίκη, σελ. 110.

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:47 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 46 απόφαση  της  15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:49 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 47 απόφαση  της 15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...