Αναζήτηση

 

Δρ. Φώτιος Ξυστράκης

Εντεταλμένος Ερευνητής 


Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ. 236)
Fax: 2310 461 341
e-mail:


 
 

Σπουδές     

  • Προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. 
  • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης από στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Albert-Ludwigs Universität με βαθμό «άριστα με ύψιστη διάκριση» (summa cum laude). Αναγνώριση Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ με αρ. πράξης: 6-166/19 Ιουλ. 2011 Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «The drought tolerance limit of European beech (Fagus sylvatica L.) stands on Mt. Olympus, NC Greece» (Επιβλέπων: Prof Dr Dr h.c. A. Reif, Ινστιτούτο Δασοκομίας).

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα    

 

Αντικείμενο Εργασίας

  •  Δασική Φυτοκοινωνιολογία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Γενικές φυτοκοινωνιολογικές αρχές, ταξινόμηση, οικολογία και χωρολογία φυτοκοινωνιολογικών μονάδων, τύπων οικοτόπων καθώς και των τυπικών τους ειδών με έμφαση στα δασικά οικοσυστήματα.
  • Εφαρμογές της φυτοκοινωνιολογίας στην πράξη, αξιολόγηση οικοσυστημάτων, διατήρηση της φυτοποικιλότητας και των τύπων οικοτόπων

 

Δημοσιεύσεις

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ...

Written on 09/03/2021, 09:41 by Administrator
      Άρθρο του Διευθυντή του Ινστιτούτου, Δρ Θωμά Παπαχρήστου σχετικά με την Συμβολή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών στη Διαχείριση, Διατήρηση,...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 15:40 by Administrator
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων και χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 15:51 by Administrator
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Παρακολούθηση των ειδών Dryonis nitedula (δενδρομυωξός) και Muscardinus avellanarius (βουνομυωξός) και...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 16:47 by Administrator
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα " Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Β΄ Ομάδα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 16:51 by Administrator
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα " Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310"   Έχοντας υπόψη την...