Αναζήτηση

  

Δρ. Ελένη Τοπαλίδου 

Δόκιμη Ερευνήτρια 

 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ.216)
Fax: 2310 461 341
e-mail: etopal-at-fri.gr

 

Σπουδές

  • Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (2001), Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
  • Μεταπτυχιακό στη Φυτοπροστασία (2004), School of Biological Sciences, University of Reading, UK
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στηνΒιολογικήΑντιμετώπισηΑσθενειώντωνΦυτών (2008), School of Biological Sciences, University of Reading, UK. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Microbial control of powdery mildews: Ecology of fungi associated with oak powdery mildew, Erysiphe alphitoides».Επιστημονικός Υπεύθυνος: Professor Michal W. Shaw

 

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μεταδιδακτορικό με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα ανάδειξης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής τρούφας» στα πλαίσιο την Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 

 

Αντικείμενο Εργασίας

Δασική Παθολογίας και Μυκητολογία

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Oικολογία μυκήτων
  • Πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών δασικών δένδρων και θάμνων
  • Βιολογία και οικολογία ανταγωνιστών μυκήτων (μηχανισμοί ανταγωνιστικής δράσεως)
  • Βιοτικές αλληλεπιδράσεις μυκήτων (συμβιωτικές, παρασιτικές, ανταγωνιστικές)
  • Συμβιωτικές σχέσεις φυτών και μυκήτων (μυκόρριζες) και συμβιωτικές σχέσεις μυκήτων
  • Μελέτη των δυναμικών των πληθυσμών των μυκήτων (μυκο-κοινότητες) σε φυσικά οικοσυστήματα και των αλληλεπιδράσεων τους με το οικοσύστημα
  • Χαρτογράφηση μυκήτων (μίκρο- και μακρομύκητες) και μελέτη της ποικιλότητας τους

  

 

Δημοσιεύσεις

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΣ ΙΔΕ

Written on 24/09/2020, 09:21 by Administrator
Ανακοίνωση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ΕΣ ΙΔΕ την 19η Οκτωβρίου 2020, ημέρα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/10/2020, 06:35 by Administrator
Πρόσκληση για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του...