Αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Διατριβές


1. Spyroglou Gavriil. 2004. A growth model for Quercus frainetto (Ten) in Greece. Institut für Waldwachstums forschung, Universität für Bodenkultur Wien. 122 σελ.

 

Δημοσιευμένες σε Διεθνή Περιοδικά μετά από κρίση


1. Chatziphilippidis Gr. and SpyroglouG.1996. Effect of cutting season in the reproduction of Q.  frainetto (Kit.) coppices. Annali Instituto Sperimentale per la Selvicoltura - Arezzo vol. 27, p 97-103.

2. GrigoriadisΝ., Spyroglou G.,Xofis P. and Meliadis I. 2008. Understanding of flora and habitat distribution pattern at the protected wetland Agras, Greece, Journal of Balkan Ecology 11 (2) 117-135.

3. Grigoriadis Ν., Panagopoulos A., Meliadis I., Spyroglou G. and Stathaki S. 2009. Habitat and hydrological-hydrochemical characteristics of Agras wetland (Northern Greece), Plant Biosystems 143 (1) pp. 162-172.

4Radoglou K., Dobrowolska D. Spyroglou G. and Nicolescu V.N. 2009. A review on the ecology and silviculture of limes (Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop. and Tilia tomentosa Moench.) in Europe. Die Bodenkultur, journal for land management, Food and Environment. 60 (3) 9-19.

5. Kostopoulou P., Radglou K., Dini-Papanastasi O. and Spyroglou G. 2010. Enchancing planting stock quality of Italian cypress (Cupressus sempervirens L.) by pre-cultivation in mini-plugs. Ecological Engineering 36: 912-919.

6. Radoglou K., Kostopoulou P., Raftoyannis Y., Dini-Papanastasi O. and Spyroglou G. 2011. The physiological and morphological quality of Pinus brutia container seedlings produced from mini-plug trans plants. Plant Biosystems 145 (1), pp. 216-223.

7. Galis Ch., Spyroglou G. and Papajannopoulos A. 2011. Linear regression models to predict special post production from logs of deresinated Aleppo pine (Pinus halepensis mill.) trees. Forest Products Journal 61 (4), 297-301.

8. Grigoriadis N,  Petermann J., Schröder E. and Spyroglou G. 2012.Contribution to the assessment of the conservation status of spruce forests in Greece. Journal of Biological Research 17, 57-67. 

9. Galis Ch. and Spyroglou G. 2012. Productivity linear regression models of tree-length harvesting system in natural coastal Aleppo pine (Pinus halepensis) forests at the Chalkidiki area of Greece. Croatian journal of Forest Engineering 33: (1) 115-123. 

10. Grigoriadis N., Spyroglou G., Grigoriadis S. and Klapanis P. 2014. Effect of soil scarification on natural regeneration of mature Scots pine (Pinus sylvestris) stands in Greece. Global Nest Journal 16 (4) 732-742. 

11. Zianis D., Spyroglou G., Tiakas E. and Radoglou K 2015. Bayesian and classical models to predict aboveground tree biomass allometry. Forest Science 62 (3):247-259. DOI: http://dx.doi.org/10.5849/forsci.15-045.

 

 

Δημοσιευμένες σε Εθνικά Περιοδικά μετά από κρίση


1. Σπύρογλου Γ., Κωστοπούλου Π., Ντίνη-Παπαναστάση Ο. και Ραδόγλου Κ. 2008. Παραγωγή φυτευτικού υλικού μαύρης Πεύκης Pinusnigra (Armold) με χρήση μικροθηκών (mini-plugs). Tόμος Αφιερωμένος προς τιμή του Καθηγητή Κ. Αθανάσιου Καραμπίνη.  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,  2(2): 57-68.

2. Κωστοπούλου Π., Ντίνη ΠαπαναστάσηO., ΡαδόγλουK. και Γ. Σπύρογλου, 2009. Επίδραση της φωτοπεριόδου στην αύξηση φυταρίων μαύρης πεύκης (Pinus nigraArnold). Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.  Tόμος Αφιερωμένος προς τιμή του καθηγητή Ν. Στάμου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Tόμος ΜΕ/2002/45.

3. Σπύρογλου Γ., Ζιάνης Δ.καιΡαδόγλου κ. 2011.Σύγκριση μεθόδων εκτίμησης της υπέργειας βιομάζας στα Ελληνικά δάση: Η περίπτωση του Δημοτικού δάσους της Νάουσας. Tόμος Αφιερωμένος προς τιμή του Καθηγητή Ευσταθίου Τσαχαλίδη. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 3(1): 67-82.

 

 

Δημοσιευμένες σε Συλλογικούς Τόμους/ Βιβλία


 

1. Chatziphilippidis Gr. and Spyroglou G. 2005. The growth of Quercus frainetto in Greece. In: Hasenauer, H., (ed), Growth models for forest management in Europe. pp. 373-395. Springer Verlag. ISBN-13: 978-3-540-26098-1. 

2. Σπύρογλου Γ. 2007. Η διαχείριση του τοπίου με μεθόδους οικολογίας οικονομίας και επιχειρησιακής έρευνας. Στο Ν. Ελευθεριάδης (εκδ.), Διαχείριση Τοπίου. Σελ. 116-139. Διδακτικό βοήθημα. Εκδόσεις Χάρις. ISBN: 978-960-98154-1-3.

3.Spyroglou G., Tiakas El., Chatziphilippidis Gr. and Kazana B. 2014.The design and use of forest decision support systems in Greece In Borges J., Nordström E.M., Garcia Gonzalo J., Hujala T. and Trasobares A., (eds) Computer-based tools for supporting forest management. The experience and the expertise world-wide. Dept of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences. Umeå. Sweden. 152-167. http://pub.epsilon.slu.se/11417/7/borges_jg_etal_140825.pdf

 

 

 

Δημοσιευμένες σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων και περιοδικά διεθνούς κύρους (Εκτός ISI)


1. Chatziphilippidis Gr. and Spyroglou G. 2003: Response of black pine to thinning. In  Montero, G. (ed) Silviculture and sustainable management in mountain forests in the western Pyrinees Proc.14-19 Sept., 2003 Navarra, Spain p. 6-13.

2. Chatziphilippidis Gr. and Spyroglou G. 2004 Sustainable Management of coppice forests in Greece. In Anderson, F., Birot, Y., and Pāivinen, R., (eds) Towards the sustainable use of Europe’s forests – forest ecosystem and landscape research: Scientific challenges and opportunities Proc 25-27 June 2003 Tours, France. EFI Proceedings No 49, pp. 61 -70.

3. Spanos Κ.Α.,Spyroglou G. and Baloutsos G. 2006.Assessment of Biodiversity in Forest Ecosystems. International Conference on “Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas”, 29 September – 1st October, 2006. Naxos, Greece, p. 111-118.

4. Spyroglou G., and Chatziphilippidis Gr. 2007. The growth simulator "Drymos" as a challenge for modelling sweet chestnut. In: Bratanova-Doncheva S., Chipev N., Naumova S. Fikova R. (eds) Proceedings of the 1st Balkan Regional Workshop, “Sustainable management of sweet chestnut ecosystems - CAST Bul”. Blagoevgrad, Bulgaria, 2-5 November, 2005. pp. 97-110.

5. Radoglou Κ., Dini-Papanastasi O., Kostopoulou P. and Spyroglou G. 2008 Forest regeneration material: state of the art and a new European approach for pre-cultivated planting stock production In: Proceedings of the International Scientific conference “Forestry in Achieving Millennium Goals Held of the 50th Anniversary of Foundation of Institute of Lowland Forestry and Environment November 13-15 2008, Novi Sad Serbia, 23-29.

6. Kostopoulou P., Dini-Papanastasi O,. Spyroglou G. and Radoglou K. 2008. An innovative approach for large-scale production of Robinia pseudoacacia, Cupressus sempervirens, Pinus brutia and Pinus nigra planting stock material. In: Proceedings of the International Scientific conference “Forestry in Achieving Millennium Goals Held of the 50th Anniversary of Foundation of Institute of Lowland Forestry and Environment November 13-15 2008, Novi Sad Serbia, 135-141.

7. Spyroglou G., Radoglou K., Dini-Papanastasi, O. and Kostopoulou, P. 2008. Seed quality assessment of five forest species used in nurseries. In: Proceedings of the International Scientific conference “Forestry in Achieving Millennium Goals Held of the 50th Anniversary of Foundation of Institute of Lowland Forestry and Environment November 13-15 2008, Novi Sad Serbia, 57-64.

8. Grigoriadis N. and Spyroglou G. 2010. The importance of forest reserves parameters as a tool for the evaluation of conservation status in managed and protected forests. In: Transilvania University Press (ed). Proceedings of the Biennial International Symposium, Forest and Sustainable Development, Braşov, Romania, 15-16th October 2010 2011 pp. 267-270.

 

 

Δημοσιευμένες σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων


 1. Χατζηφιλιππίδης Γρ, και Σπύρογλου Γ., 1998. Επίδραση της εποχής υλοτομίας στην πρεμνοβλαστική ικανότητα της πλατυφύλλου δρυός. Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας με θέμα ‘Σύγχρονα προβλήματα δασοπονίας’ 6-8 Απριλίου 1998, Αλεξανδρούπολη, σελ. 433-440. 

2. Βέργος Σ., Χατζηφιλιππίδης Γρ.  και Σπύρογλου Γ. 1998. Δίκτυο έρευνας δασικών αποθεμάτων της χώρας. Η περίπτωση του αποθέματος Μπαϊτάνι Περιβολίου Γρεβενών. Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας με θέμα  ‘Σύγχρονα προβλήματα δασοπονίας’ 6-8 Απριλίου, Αλεξανδρούπολη, σελ. 534-543. 

3. Σπύρογλου Γ., Χατζηφιλιππίδης Γρ.  και Μπόσκος  Λ. 2003. Εφαρμογή ενός δείκτη ανταγωνισμού εξαρτώμενου από αποστάσεις των δέντρων και η μεταβολή του με δασοκομικούς χειρισμούς για πρεμνοφυή πλατύφυλλο δρυ. Πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας με θέμα  ‘Δασική πολιτική, πρεμνοφυή δάση, προστασία φυσικού περιβάλλοντος’ 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2003, Αρχαία Ολυμπία ,σελ 722-730. 

4. Σπύρογλου Γ. και Χατζηφιλιππίδης Γρ. 2005. Σύγχρονες προσεγγίσεις προτυποποίησης δασικών οικοσυστημάτων. Η περίπτωση του προσομοιωτή δάσους “ΔΡΥΜΟΣ” Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας με θέμα  ‘Δάσος και νερό, προστασία φυσικού περιβάλλοντος’ 2 – 3 Οκτωβρίου 2005, Δράμα, σελ. 459-475. 

5. Χατζηφιλιππίδης Γρ., Σπύρογλου Γ., Αλμπάνης Κ. και Βασιλόπουλος Γ. 2005. Δασοκομική αξιολόγηση πειραματικών επιφανειών αραιώσεων πλατυφύλλου δρυός (Quercus frainetto). Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας με θέμα  ‘Δάσος και νερό, προστασία φυσικού περιβάλλοντος’ 2 – 3 Οκτωβρίου 2005, Δράμα, σελ. 259-267. 

6. Σπύρογλου Γ., Ελευθεριάδης Ν. και Χατζηφιλιππίδης Γρ. 2006. Διαχείριση φυσικών τοπίων. Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας τμήματος Αρχιτεκτονικής τοπίου ΤΕΙ Καβάλας με θέμα: ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 26 – 27 Μαΐου 2006, Δράμα, σελ. 99-113. 

7. Σπανός Κ.Α. και Σπύρογλου Γ. 2006. Βασικές παράμετροι και δείκτες βιοποικιλότητας σε δασικά οικοσυστήματα. Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου της Ελληνικής οικολογικής Εταιρείας & της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας με θέμα “Οικολογία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας”, 19-19 Νοεμβρίου 2006, Ιωάννινα, σελ. 319-333. 

8. Γρηγοριάδης Ν., Σπύρογλου Γ. και Petermann J. 2007. Χαρακτηριστικά της προστατευόμενης περιοχής του δάσους Ελατιάς του Νομού Δράμας “GR114003” Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας με θέμα  ‘Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών-Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος’ 7– 10 Οκτωβρίου 2007, Καστοριά, σελ. 80-90. 

9. Χατζηφιλιππίδης Γρ. και Σπύρογλου Γ. 2007 Επίδραση της έντασης της κλάδευσης στην κατά διάμετρο και ύψος προσαύξηση κλώνου λεύκης “I-214”  Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας με θέμα  ‘Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών-Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος’ 7– 10 Οκτωβρίου 2007, Καστοριά, σελ. 332-340.

10. Γρηγοριάδης Ν.,  Σπύρογλου Γ.,  Κλαπάνης Π. και Γρηγοριάδης Σ. 2011. Περιγραφή πειραματικής επιφάνειας και πρώτα αποτελέσματα φυσικής αναγέννησης δασικής πεύκης (Pinus silvestris L.) στα Πιέρια όρη. Πρακτικά του 15ου Πανελλήνιου συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας με θέμα  ‘Δασοπονία πολλαπλών σκοπών και κλιματική αλλαγή – προστασία και αξιοποίηση φυσικών πόρων’ 16-19 Οκτωβρίου 2011, Καρδίτσα, σελ. 117-126.

 

 

Δημοσιευμένη περίληψή τους σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων


 

1. BellarosaR., CiccareseL.L., Dini-PapanastasiO., FerreiraR., KostopoulouP., MattssonA., RadoglouK., RaftoyannisY., SchironeB., SimeoneM., SpyroglouG., JohanssonP., MargheritiE. andRammosN. 2007. Pre-Forest: A new European Technology for cost efficient and environmental friendly production of pre-cultivated forest regeneration materials. IUFRO Tree Biotechnology, Ponta Delgada, Azores, 3-8 June (abstract). 

2. Kostopoulou P., Radoglou K., Dini-Papanastasi O. and Spyroglou G. 2008. Effect of mini-plug density, substrate and seed origin on growth of Italian cypress containerized seedlings. In: Book of Abstracts of workshop on Woody Roots and Ecosystem Services, Lisbon, Portugal 16-20 May 2008, Eds J-S. Silvia, Ferreira I., Arruda, C.and Feibiao, A, R019. 

3. Radoglou K., Raftoyannis Y and Spyroglou G. 2009. Country Report Main point, Impacts of climate changes to forest ecosystems, Adaptation and Mitigation. General workshop of COST Action FP0703 Expected Climate changes and Options for European Silviculture, 22-24 January Florence, Italy. 

4. KostopoulouP., SpyroglouG., Dini-PapanastasiO. andRadoglouK. 2009. Effects of day length on growth characteristics of Pinus nigra and Cupressus sempervirens mini-plug seedlings. In: Book of Abstracts of EC-IUFRO International Conference Innovation and New Horizons in Tree Nursery Stock Production and Forest Restoration – From Research to Business, Ciccarese L. Ferreita, R. and Simeone M.C (eds) March 12-14 2009, Rome, Italy, p.27. 

5. Grigoriadis N., Spyroglou G. and Donth J.S. 2009. The Greek Rhodope – landscape, biodiversity and cultural identity. In iale (ed) proceedings of European IALE conference “European landscapes in transformation, challenges for landscape ecology and management. Saltzburg, Austria and Bratislava, Slovakia. 12-16 July 2009. p. 572. 

6. Spyroglou G. and Radoglou K. 2012. Dieback symptoms in Pinus Sylvestris L. in Pieria Mountains. In: Book of Abstracts of International Conference Tackling climate changes: the contribution of forest scientific knowledge, 21 - 24 May 2012, Tours, France p. 254. 

7. Zianis D., Spyroglou G., Tiakas El. and Radoglou K. 2014. Comparison of aboveground tree biomass allometries obtained from classical regression and Bayesian approach: the case study of Q. frainetto Ten.  in Chalkidiki peninsula. In: Transilvania University of Brasov, Faculty of Silviculture and Forest Engineering (ed).  Proceedings of the Biennial International Symposium “FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT” 24-25 October 2014, Brasov.

8. Spyroglou G. and Radoglou K. 2014. Effects of pretreatments on the germination of Phillyrea latifolia L. seeds. In: Iakovoglou V & Radoglou K. (eds) Book of Abstracts of the International Conference VERENIKE LIFE09NAT/GR/000326 Enhancing Biodiversity in Mediterranean Ecosystems from Theory to Practice 18-20 June 2014, Thessaloniki, Greece, p 59.

 

 

 

Εκλαϊκευμένα Άρθρα


1. Χατζηφιλιππίδης Γρ. και Σπύρογλου Γ. 2004. Σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης των δασών. “ΔΡΥΜΟΣ”: Ο πρώτος προσομοιωτής δάσους στην Ελλάδα. Τριμηνιαία έκδοση του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε τεύχος 18 Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2004.

2. Zianis D. and Spyroglou G. 2009. The organization of forestry in Greece. The latest on Mediterranean Forests N° 14 3-5.

3. Grigoriadis N., Spyroglou G. and Donth S.J. 2009. The Greek Rhodope- landscape, biodiversity and cultural identity European IALE conference Salzburg 206-213.

4. Σπύρογλου Γ. 2010. Εμείς και οι δασικές πυρκαγιές. Πευκο-Όραμα, περιοδική έκδοση του συλλόγου Οικόραμα Τεύχος 55: 12-13.

5. Σπύρογλου Γ. 2014. Οικολογία και διαχείριση των δρυοδασών μας. Περιοδικό Η Φύση, τεύχος 145: 28-30.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:47 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 46 απόφαση  της  15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:49 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 47 απόφαση  της 15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...