Αναζήτηση

 

Σταδιοδρομίια - Απασχόληση

 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας - ΕΘΙΑΓΕ) - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσ/νίκης

- Διευθυντής Ερευνών Α’, 6/2010 -

- Κύριος Ερευνητής Β’, 6/2001 – 6/2010

- Εντεταλμένος Ερευνητής Γ’,  4/1997 – 6/2001.

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βιολογικό Τμήμα

- Επίκουρος Καθηγητής (επί συμβάσει), 9/1995 8/1998

- Λέκτορας (επί συμβάσει), 10/1993 - 8/1995.

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (ΜΦΙΚ)

Επιστημονικός Συνεργάτης, 10/1993 - 03/1997.

 

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών – Βιολογικό Τμήμα, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής

- Ειδικός Επιστήμονας, 1990 – 9/1993

- Ερευνητής - Υποψήφιος Διδάκτορας, 1984-89.

 

Ερευνητική δραστηριότητα

 

Ερευνητικά έργα

Α. Ως Επιστημονικά Υπεύθυνος

1.   [DEMON2] “An integrated approach to assess and monitor desertification processes in the Mediterranean basin”. Χρηματοδότηση Ε.Ε. (ENV4 - CT95 - 0166 (DG12-DTEE), 1996-99.

2.   [ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ] “Οικολογική μελέτη του φαινομένου της ερημοποίησης των μεσογειακών οικοσυστημάτων της Κρήτης”. Χρηματοδότηση Γ.Γ.Ε.Τ. (ΠΕΝΕΔ Α/Α 1260), 1996-98.

3.   [ΧΛΩΡΙΔΑ – ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ] “Μελέτη και καταγραφή των θάμνων, δέντρων και οικοτόπων της Κρήτης”. Χρηματοδότηση Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, 1996-97.

4.   [ΦΥΣΗ 2000 ΚΡΗΤΗΣ] “Μελέτη και καταγραφή των οικοτόπων περιοχών της Κρήτης που προτείνονται για ένταξη στο Δίκτυο Φύση 2000”. Χρηματοδότηση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε - Ε.Κ.Β.Υ., 1997.

5.   [MODEM] “Up-scaling and extrapolation of ecological field data for accuracy assessment of remote sensing derived information in Central Crete”. Χρηματοδότηση Ε.Ε. – Joint Research Centre, 2000.

6.   [GEORANGE«Geomatics approaches for the assessment and sustainable management of Mediterranean rangelands». Χρηματοδότηση Ε.Ε. (DGXII ΕVK2-CT2000-00091), 2001-04.

7.   [ΝΕΣΤΟΣ] «Ανάδειξη των Στενών του Νέστου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την τοπική ανάπτυξη». Χρηματοδότηση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΕΤΕΡΠΣ), 2003-04.

8.   [ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ] «Παρακολούθηση προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας, χλωρίδας και οικοτόπων προτεραιότητας στην περιοχή των Αστερουσίων Ορέων: Τοπική δράση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση χρηστών και κατοίκων». Χρηματοδότηση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΕΤΕΡΠΣ), 2003-04.

9.   [DESURVEY] «A surveillance system for assessing and monitoring of desertification». Χρηματοδότηση Ε.Ε. (DGXII integrated project GOCE-CT-2003-003950), 2005-08 και  παράταση έως 2010.

10.   [DESURVEY GR] “Εθνική Συμμετοχή: A surveillance system for assessing and monitoring of desertification in Greece”. Χρηματοδότηση Γ.Γ.Ε.Τ., 2010-14.

11.   [ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ] «Παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης υποβαθμισμένων μεσογειακών οικοσυστημάτων  σε περιοχές της Ελλάδας ». Χρηματοδότηση ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 2013-15.

12.   [DADIA] « Συγκριτική μελέτη της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης - Σουφλίου ». Χρηματοδότηση ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. - Φορεάς Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, 2015-17.

13.   [SFEDA] «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area». INTERREG V-B_ BALKAN – MEDITERRANEANσυγχρηματοδότηση Ε.Ε. - Εθνικοί Πόροι (MIS 5013503), 2017-20.

14.   [AΙΣΘΗΤΙΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ] “Αξιολόγηση της κατάστασης του Αισθητικού Δάσους Καβάλας / Αναγκαιότητες”. Χρηματοδότηση ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. – Γενική Δ/νση Δασών Καβάλας, 2019-20.

15.   [ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΕΠΜ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ] «Αξιολόγηση της κατάστασης-βαθμός διατήρησης των τύπων φυσικών οικοτόπων των περιοχών NATURA 2000 της Κ. Μακεδονίας»,  Χρηματοδότηση ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. – Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2019-2021.

16.   [ΧΛΩΡΙΔΑ ΕΠΜ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ] «Αξιολόγηση της κατάστασης-βαθμός διατήρησης των ειδών χλωρίδας των περιοχών NATURA 2000 της Κ. Μακεδονίας». Χρηματοδότηση ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. – Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2019-2021.

17.   [ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ] «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης-βαθμός διατήρησης των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας των Στενών του Νέστου». Χρηματοδότηση ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. -  Γενική Δ/νση Δασών Καβάλας, 2021-22.

 

Β. Ως Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος ή Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου*

18.   [NATURA II] “Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης (NATURA 2000, φάση 2η, Υποέργο 4)”. Επιστ. Υπεύθυνος: Καθ. Ν. Αθανασιάδης (Α.Π.Θ.). Συντονιστής ομάδας και επιστ. υπεύθυνος ΕΘΙΑΓΕ: Δρ. Π. Κωνσταντινίδης. Χρηματοδότηση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 1999-2000. Αρμοδιότητα - ευθύνη: Αναπληρωτής συντονιστής και επιστ. υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΕΘΙΑΓΕ και υπεύθυνος για 12 περιοχές της Κρήτης και μια της Εύβοιας. [Έγκριση ΕΘΙΑΓΕ με αρ. πρωτ. 6646/5-5-1999].

19.   [ΣΙΘΩΝ] «Εφαρμογή και αξιολόγηση επίγειων και εναέριων μεθόδων τηλεματικής στον έγκαιρο εντοπισμό - αναγγελία - παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών». Χρηματοδότηση Γ.Γ.Ε.Τ. (EPAN FP55), 2003-07. Γενικός συντονιστής και επιστ. υπεύθυνος έργου: Δρ. Π. Κωνσταντινίδης (ΕΘΙΑΓΕ). Αρμοδιότητα - ευθύνη: Αναπληρωτής γενικός συντονιστής, επιστ. υπεύθυνος, και οικονομικός υπεύθυνος του ερευνητικού έργου και επιστ. υπεύθυνος των ενοτήτων «Χαρτογράφηση της καύσιμης ύλης και αξιολόγηση του κινδύνου πυρκαγιάς» και «Εφαρμογή επίγειων μεθόδων τηλεανίχνευσης». [Απόφαση της ΓΓΕΤ με την έγκριση του προγράμματος].

20.   [Πάφος – Κύπρος] «Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου». Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - Τμήμα Δασών Κύπρου Σύμπραξη «ΤΣΙΑΡΑΣ Δ – ΠΑΛΑΣΚΑΣ Δ. – ΚΑΛΛΙΣΤΩ», 2009-12. Επιστ. υπεύθυνος: Δρ. Στ. Γκατζογιάννης (ΕΘΙΑΓΕ). (2012).*

21.    [ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ] «Καινοτόμες μέθοδοι και τεχνικές για την ολοκληρωμένη απογραφή και διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων». Εθνική χρηματοδότηση, 2011-13. Επιστ. Υπεύθυνος: Δρ. Σ. Γκατζογιάννης (ΕΘΙΑΓΕ) (2012-13).*

22.   [ΑΙΝΟΣ] «Συγκριτική μελέτη της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου». Χρηματοδότηση ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. - Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, 2013-16. Επιστ. Υπεύθυνος: Δρ. Π. Κωνσταντινίδης (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ). Αρμοδιότητα – ευθύνη: Αναπληρωτής επιστ. υπευθύνος και οικονομικός υπεύθυνος του έργου.

23.   [ΑΞΙΟΣ] «Συγκριτική μελέτη της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα»Χρηματοδότηση ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. - Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα, 2015-17. Επιστ. Υπεύθυνος: Δρ. Π. Κωνσταντινίδης (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ). Αρμοδιότητα – ευθύνη: Αναπληρωτής επιστ. υπευθύνος και οικονομικός υπεύθυνος του έργου.

24.   [ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Α] «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Α’ Ομάδα περιοχών». Χρηματοδότηση NERCO A.E.M. -  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2019-20. Υπεύθυνος: Δρ. Φ. Ξυστράκης (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).

25.   [ΠΑΡΝΩΝΑΣ] «Εκτίμηση περιβαλλοντικών συνθηκών για την υποστήριξη Διαχειριστικών Δράσεων: Προκαταρκτική εκτίμηση για επεμβάσεις βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης του Τύπου Οικοτόπου 92A0 και εξάπλωσης εμφάνισής του». Χρηματοδότηση Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μούστου, Μαίναλου και Μονεμβασιάς, 2020. Υπεύθυνος: Δρ. Φ. Ξυστράκης (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).

26.   [ΣΑΜΑΡΙΑ] «Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων Τύπων Οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310». Χρηματοδότηση Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), 2020-23. Υπεύθυνος: Δρ. Φ. Ξυστράκης (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).

27.   [ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Β] «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Β’ Ομάδα περιοχών». Χρηματοδότηση NERCO A.E.M. -  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2020-21. Υπεύθυνος: Δρ. Φ. Ξυστράκης (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).

28.   [GLORIA«Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων επιστημόνων για την εγκαθίδρυση συστήματος παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής στους αλπικούς τύπους οικοτόπων του Ολύμπου και την ένταξη της περιοχής στο διεθνές πρόγραμμα και δίκτυο GLORIA». Χρηματοδότηση Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Ολύµπου, 2020-22. Υπεύθυνος: Δρ. Φ. Ξυστράκης (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).

29.   [ΧΛΩΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ] «Εξάπλωση Χλωρίδας Πελοποννήσου». Χρηματοδότηση NERCO A.E.M. -  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2021. Υπεύθυνος: Δρ. Φ. Ξυστράκης (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).

 

Γ. Ως Υπεύθυνος και Συντονιστής Τμήματος Προγράμματος και Ερευνητικής Οομάδας

30.   [ΜΑΚΙ ΚΑΙ ΦΡΥΓΑΝΑ] «Δομή και λειτουργία των νησιωτικών οικοσυστημάτων του Αιγαίου: Μακί και φρύγανα». Χρηματοδότηση Ε.Ε., 1984-85 και παράταση 1986-87. Επιστ. υπεύθυνος: Καθ. Ι. Ματσάκης (ΕΚΠΑ). Αρμοδιότητα – Ευθύνη: Σχεδιασμός και διεξαγωγή του τμήματος που αφορά στις φυτοκοινωνίες.

31.   [ΚΥΚΛΑΔΕΣ] «Οικολογικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα εγκαταλειμμένων και ημι-εγκαταλειμμένων αγροτο-κτηνοτροφικών περιοχών των Κυκλάδων: Βόσκηση και διαχείριση (φρύγανα, μακί, ελαιώνες, καλλιέργειες)». Χρηματοδότηση Υπ. Γεωργίας, 1985-87. Επιστ. υπεύθυνος: Καθ. Ι. Ματσάκης (ΕΚΠΑ). Αρμοδιότητα – Ευθύνη: Υπεύθυνος και συντονιστής του τμήματος του προγράμματος και της ερευνητικής ομάδας που αφορά στις φυτοκοινωνίες και τα πειράματα βόσκησης.

32.   [NATURA I] «Δίκτυο NATURA 2000: Απογραφή των  οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας (παράρτημα Ι και ΙΙ της Ε.Ε.) στην Ελλάδα». Χρηματοδότηση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 1994-96.  Επιστ. Υπεύθυνος έργου:  Ομ. Καθ. Σ. Ντάφης (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων -EΚΒΥ). Επιστ. υπεύθυνος υποέργου: Επικ. Καθ. Κ. Γεωργίου (ΕΚΠΑ). Αρμοδιότητα – ευθύνη: Σύμβουλος – Υπεύθυνος για τη βλάστηση και τους οικοτόπους 55 περιοχών της Κρήτης και του Ν. Αιγαίου.

33.   [ΠΙΛΟΤΙΚΟ RISK-EOS] «Flood and fire risk information services - PrePoject». Χρηματοδότηση Ε.Ε., 2007 και  παράταση 2008. Επιστ. υπεύθυνος: Δρ. Χ. Κοντοές (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών). Αρμοδιότητα – Ευθύνη: Εμπειρογνώμονας, σχεδιασμός και διεξαγωγή του τμήματος που αφορά στις φυτοκοινωνίες.

34.   [SWeFS«Πλέγμα αισθητήρων για τη θωράκιση από περιβαλλοντκούς κινδύνους». Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, 2012-15. Επιστ. υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Ευστ. Χατζηευθυμιάδης (ΕΚΠΑ). Αρμοδιότητα – Ευθύνη: Υπεύθυνος ομάδας ΙΔΕ, σχεδιασμός και διεξαγωγή του τμήματος που αφορά στις φυτοκοινωνίες – καύσιμης ύλης.

 

Δ. Ως Μέλος Ερευνητικής Ομάδας

35.   [SCOPE] «Structure et fonctionnement d´ écosystèmes forestiers de Belgique». Χρηματοδότηση Ε.Ε., 1978-80. ΕπιστυπεύθυνοςΚαθ. P. Duvigneaud (Université Libre de Bruxelles). Αρμοδιότητα: Διεξαγωγή τμήματος του έργου που αφορά στη βιομάζα και παραγωγικότητα δασών του Βελγίου.

36.   [ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ] «Επίδραση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων πάνω σε παραλιακά οικοσυστήματα νησιών (παραλίες, λιβάδια, δάση, φρύγανα)». Χρηματοδότηση Ε.Ε., 1985-86. Επιστ. υπεύθυνος: Καθ. Ι. Ματσάκης (ΕΚΠΑ). Αρμοδιότητα: Διεξαγωγή τμήματος του έργου που αφορά στις φυτοκοινωνίες.

37.   [ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ] «Μελέτη των ανθρωπογενών επιδράσεων στα νησιωτικά οικοσυστήματα του Αιγαίου». Χρηματοδότηση Υ.Π.Ε.Τ., 1986-88. Επιστ. υπεύθυνος: Καθ. Ι. Ματσάκης (ΕΚΠΑ). Αρμοδιότητα: Διεξαγωγή τμήματος του έργου που αφορά στις φυτοκοινωνίες.

38.   [ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ] «Μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος των δυσπρόσιτων βραχονησίδων της Ελλάδας». Χρηματοδότηση Ιδρύματος Λεβέντη, 1991-93. Επιστ. υπεύθυνος: Επικ. Καθ. Μ. Μυλωνάς (ΕΚΠΑ).  Αρμοδιότητα: Διεξαγωγή τμήματος του έργου που αφορά στις φυτοκοινωνίες.

39.   [ΧΡΥΣΗ] «Διαχειριστική μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος της ν. Χρυσής». Χρηματοδότηση Δήμου Ιεράπετρας, 1994. Επιστ. υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Μ. Μυλωνάς (Παν/μιο Κρήτης). Αρμοδιότητα: Διεξαγωγή τμήματος του έργου που αφορά στις φυτοκοινωνίες.

40.   [ΚΡΗΤΗ] «Το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης». Χρηματοδότηση Περιφέρειας Κρήτης, 1994-96. Επιστ. υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Μ. Μυλωνάς (Παν/μιο Κρήτης). Αρμοδιότητα: Διεξαγωγή τμήματος του του έργου που αφορά στις φυτοκοινωνίες.

41.   [ΝΑΤΟ] «Science for Stability». Χρηματοδότηση ΝΑΤΟ, 1994-1997. Επιστ. υπεύθυνος: Καθ. Ν. Στάμου (Α.Π.Θ.). Αρμοδιότητα: Διεξαγωγή τμήματος του του έργου που αφορά στις φυτοκοινωνίες – καύσιμη ύλη.

42.   [ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ Δ. ΚΡΗΤΗΣ] «Προστασία και διαχείριση υγροτόπων της Δυτικής Κρήτης». Χρηματοδότηση Ε.Ε., 1996-98. Επιστ. υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Μ. Μυλωνάς (Παν/μιο Κρήτης). Αρμοδιότητα: Διεξαγωγή τμήματος του έργου. Σύμβουλος για τη βλάστηση και τους οικοτόπους.

43.   [ΑΛΜΥΡΟΣ] «Μελέτη για την προστασία και διαχείριση του ποταμού Αλμυρού Ηρακλείου». Χρηματοδότηση Περιφέρειας Κρήτης, 1997. Επιστ. υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Μ. Μυλωνάς (Παν/μιο Κρήτης). Αρμοδιότητα: Διεξαγωγή τμήματος του έργου που αφορά στις φυτοκοινωνίες.

44.   [ΑΘΩΣ] «Επίδραση φωτιάς- περιβάλλοντος-ανθρώπου στη διαμόρφωση της βλάστησης των χερσονήσων Σιθωνίας και Αγίου Όρους». Χρηματοδότηση ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - Υπ. Γεωργίας (ΔΗΜΗΤΡΑ 95 Δ.95.ΙΝ/16), 1997-2000. Επιστ. υπεύθυνος: Δρ. Π. Κωνσταντινίδης.

45.    [ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ] «Οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθητών και ενηλίκων για την υποστήριξη του Κέντρου Ενημέρωσης  Μικρόπολης Προσοτσάνης Δράμας». Χρηματοδότηση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΕΤΕΡΠΣ), 2003-04.  Επιστ. υπεύθυνος: Δρ. Π. Κωνσταντινίδης.

46.   [ΕΔΕΒ] «Εθνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας»ΓΓΕΤ. Συντονιστής: Δρ. Α. Μαγουλάς, ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΙΚ.

47.   [PINDOS/GREVENA] «Demonstration of Conservation Actions for Ursus arctos* and Pinus nigra habitat type 9530* in Northern Pindos N.P., Grevena Prefecture, Greece». Ε.Ε. (LIFE07 NAT/GR/000291), 2009-12. Επιστ. υπεύθυνος: Δρ. Π. Κωνσταντινίδης.  

48.   [NATURA – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ] «2η εξαετή έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/EOK στην Ελλάδα». Χρηματοδότηση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2007. Επιστ. υπεύθυνος: Ομ. Καθ. Σπ. Ντάφης (Ε.Κ.Β.Υ.). Αρμοδιότητα: Εμπειρογνώμονας, διεξαγωγή τμήματος του έργου (μετά από πρόσκληση του ΥΠΕΧΩΔΕ).

 

Ανάπτυξη έρευνας σε νέους τομείς

Θέματα Οικολογίας Τοπίου και Γεωματικής: Πρωτοποριακή ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών χρήσης τεχνολογιών όπως η τηλεπισκόπηση και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην οικολογική έρευνα της κατάστασης και αποτίμησης των οικοσυστημάτων, όπως είναι η απογραφή - χαρτογράφηση των οικοτόπων και των οικολογικών χαρακτηριστικών τους, ειδικότερα της φυτοκάλυψης, της βιομάζας/καύσιμης ύλης και της φυλλικής επιφάνειας (LAI).

 Ερευνητικά έργα: [DEMON2], [MODEM], [GEORANGE], [DESURVEY], και [SFEDA].

Θέματα προστασίας δασών από τον κίνδυνο πυρκαγιών: Πρωτοποριακή εφαρμογή τηλεματικών μεθόδων στον έγκαιρο εντοπισμό - αναγγελία – παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών. Επίσης, συμμετοχή στο σχεδιασμό και συμβολή στην ανάπτυξη πολυεπίπεδης βάσης πληροφοριών των Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών.

Ερευνητικά έργα: [ΣΙΘΩΝ], [ΠΙΛΟΤΙΚΟ RISK-EOS], [SWeFS], και [SFEDA].

 

Συντονισμός δραστηριοτήτων σε ευρύτερα πεδία έρευνας

Συντονισμός, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ευρύτερων πεδίων έρευνας, με επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων, που συμπεριλαμβάνουν:

- Θέματα χλωρίδας, βλάστησης και πανίδας (και στα επί μέρους της).

Ερευνητικά έργα: [ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ], [ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ], [ΝΕΣΤΟΣ], και [ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ].

- Θέματα τηλεπισκόπησης, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, βιοποικιλότητας, βλάστησης.

Ερευνητικά έργα: [DEMON2], [MODEM], [GEORANGE],  [DESURVEY], και [SFEDA].

Συντονισμός, ως αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος, ευρύτερων πεδίων έρευνας, με επιχειρήσεις και επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων, που συμπεριλαμβάνουν θέματα τηλεπικοινωνιών, αεροπορίας, τηλεπισκόπησης, πληροφορικής, προγραμματισμού, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, δασικής οικονομικής, πυρκαγιολογίας, προστασίας δασικών πυρκαγιών, και βλάστησης.  

Ερευνητικά έργα: [ΣΙΘΩΝ].

Συντονισμός, ως υπεύθυνος της περιοχής μελέτης στην Κρήτη, έρευνας σε κοινωνικό-οικονομικά θέματα με ερωτηματολόγια αγροτών-κτηνοτρόφων.

Ερευνητικά έργα: [DESURVEY].

 

 

Διδακτική Εμπειρία 

 

Αυτοδύναμη διδασκαλία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης          

Διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων και οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών στο Βιολογικό Τμήμα Παν/μίου Κρήτης (ακ. έτη 1993-94 έως και 1997-98): Οικολογία, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Χλωρίδα και Βλάστηση της Κρήτης, Βιογεωγραφία, Φυτογεωγραφία, Ελληνικά Οικοσυστήματα, και Νησιωτική Οικολογία.

 

Βοηθητική διδασκαλία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης               

Διδασκαλία σεμιναρίων, διεξαγωγή υπαίθριων ασκήσεων (Οικολογία) και υποστήριξη εκπαιδευτικών εκδρομών (Οικολογία, Ζωολογία) του Τομέα Οικολογίας και Ταξινομικής Παν/μίου Αθηνών (ακ. έτη 1988-89 έως και 91-92).

 

Επίβλεψη-αξιολόγηση φοιτητών και μεταταπτυχιακών φοιτητών          

Μέλος τριών επιτροπών αξιολόγησης μεταπτυχιακών. Επίβλεψη 12 μεταπτυχιακών φοιτητών στις τρίμηνες ερευνητικές δραστηριότητές τους. Μέλος τεσσάρων επιτροπών εξετάσεων υποψήφιων διδακτόρων. (Παν/μιο Κρήτης, 1994-98).

Επίβλεψη φοιτητών της χώρας και του εξωτερικού κατά την τρίμηνη εξάσκησή τους στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (1997-2004).

Άτυπη συμμετοχή στην επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής φοιτήτριας του Geomatics Department – Humboldt University of Berlin, στα πλαίσια του προγράμματος DeSurvey.

 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διδασκαλία σε σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Ηράκλειο: ΕΛΚΕΠΑ, ΠΕΚ, ΚΕΚ Ανάπτυξη, 1995-96).

Συμβολή στην οργάνωση έξι εκθέσεων για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας (ΕΚΠΑ: 3/1987 – Πειραιάς, ΜΦΙΚ: 5/1994 - Ηράκλειο, 8/1994, Σίβας, 3/1995 – Ρέθυμνο, 5-9/1995 – Ηράκλειο,  6-8/1997 – Χανιά).

 

 

Διακρίσεις

 

Επιλογή στον πίνακα επιτυχόντων στο διαγωνισμό ερευνητικού προσωπικού, COM/R/A/164/41640202 της Ε.Ε. Γεν. Δ/νση ΧΙΙ -Τεχνολογία, Έρευνας και Ανάπτυξη-, (1997-2003). Μη αποδοχή θέσης λόγω ανειλλημένων οικογενειακών υποχρεώσεων.

Συμμετοχή στο βραβευμένο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Gluhende Landschaften verwusten unsere urlaubsliender?” του Christian Friedl του ARD, με θέμα την ερημοποίηση στη Μεσόγειο (Κρήτη, 7/2007).

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:47 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 46 απόφαση  της  15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:49 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 47 απόφαση  της 15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...