Αναζήτηση

 

Διατριβές

1.   Tsiourlis G.M., 1981. Contribution à l'étude de la productivité  totale et aspects divers d'une phytocénose peupleraie d'âges différents dans la région limoneuse du Hainaut (Gages). Mémoire. Université Libre de Bruxelles, 204 p. [Επιστημονικήεργασίατέλουςσπουδών].

2.   Tsiourlis G.M., 1990. Phytomasse, productivité primaire et biogéochimie des écosystèmes méditerranéens phrygana et maquis (île de Naxos, Grèce). Thèse de doctorat. Université Libre de Bruxelles, 170 p. [Διδακτορικήδιατριβή].

3.   Tsiourlis G.M., 1990. Le cheptel caprin et son avenir en Grèce insulaire. Thèse annexe. Université Libre de Bruxelles, 4 p. [Συνοδευτικήδιδακτορικήδιατριβή].

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με κρίση

4.   Tsiourlis G.M., 1989. Production de litière et litière au sol des principales espèces végétales d'un maquis à Juniperus phoenicea L. (Naxos, Cyclades). Biologia Gallo-hellenica, v. 16, 53-66.

5.   Tsiourlis G.M., 1991. Phytomasse, productivité primaire et biogéochimie des écosystèmes méditerranéens phrygana et maquis (île de Naxos, Grèce): Résumé et conclusions. Biologia Gallo-hellenica, v.16, 174-184.

6.   Tsiourlis G.M., 1991. Phryganas et phryganas-maquis dégradés: Condensés de communications et notes préliminaires se rapportant aux écosystèmes et biocénoses méditerranéens de l'Egée. Biologia Gallo-hellenica, v.16, 219-227.

7.   Matsakis J., Tsiourlis G.M., Karamaouna M., Legakis A., Paraschi L., Blandin P. et Lamotte M., 1992.  Etude d’un écosystème de maquis à Juniperus phoenicea L. (Naxos, Cyclades, Grèce): présentation générale. Bulletin d’Ecologie (new name: Ecologie), t.23 (1-2), 49-58.

8.   Tsiourlis G.M., 1992. Etude d’un écosystème de maquis à Juniperus phoenicea L. (Naxos, Cyclades, Grèce): phytomasse et nécromasse épigées. Bulletin d’Ecologie (new name: Ecologie), t.23 (1-2), 59-69.

9.   Tsiourlis G.M., 1992. Etude d’un écosystème de maquis à Juniperus phoenicea L. (Naxos, Cyclades, Grèce): structure spatiale et phytomasse des appareils racinaires. Bulletin d’Ecologie (new name: Ecologie), t.23 (1-2), 71-81.

10.   Tsiourlis G.M., 1992. Phytomasse, productivité primaire et biogéochimie des écosystèmes méditerranéens phrygana et maquis (île de Naxos, Grèce): Résumé et conclusions. Bulletin d’Ecologie (new name: Ecologie), t.23 (3-4), 211-212.

11.    Tsiourlis G.M., 1994. Phytomasse et productivité primaire d'une phytocénose peupleraie (Populus cultivar robusta) d'âges différents (Hainaut, Belgique). Belgian Journal of Botany, 127/2, 134-144.

12.   Jacqemin A. et Tsiourlis G.M., 1994. Cycle biologique des éléments biogènes d'une phytocénose peupleraie (Populus cultivar robusta) d’âges différents (Hainaut, Belgique). Belgian Journal of Botany, 127/2, 145-156.

13.   Hill J., Lacaze B., Riezebos H., de Jong S., Caselles V., Mehl W., Sommer S. and Tsiourlis G., 1997. DeMon-2: Desertification in the European Mediterranean - The DeMon-2 approach in using satellite remote sensing for assessing and monitoring environmental degradation. Remote Sensing,96, 43-49.

14.   Hill J., Hostert P., Tsiourlis G.M., Kasapidis P., Udelhoven Th. and Diemer C., 1998. Monitoring twenty years of increased grazing pressure on the Greek island of Crete with earth observation satellites. Journal of Arid Environments, 39, 165-178.

15.   Konstantinidis P., Chatziphilippidis G., Tsiourlis G.Μ. and Tsiontsis A., 2002. Taxonomy and ecology of plant communities of Quercus frainetto Ten (Q. conferta Kit.) forests in Greece. Israel Journal of Plant Science, vol. 50, 145-154.

16.   Hostert P., Roeder A., Hill J., Udelhoven Th. and Tsiourlis G.,2003. Retrospective studies of grazing induced land degradation: The Crete case study. Int. J. of Remote Sensing, vol. 24, n. 20, 4019-4034.

17.   Konstantinidis P., Tsiourlis G. and Galatsidas S., 2005. Effects of wildfire season on the resprouting of kermes oak (Quercus coccifera L.). Forest Ecology and Management, 208, 15-27.

18.   Konstantinidis P., Tsiourlis G. and Xofis P., 2006. Effect of fire season, aspect and pre-fire plant size on the growth of Arbutus unedo L. (strawberry tree) resprouts. Forest Ecology and Management, 225: 359–367.

19.   Tsiourlis G., Konstantinidis P. and Xofis P., 2007. Taxonomy and ecology of phryganic communities with Sarcopoterium spinosum (L.) Spach of the Aegean (Greece). Israel Journal of Plant Science, vol. 55, 15-34.

20.   Röder A., Kuemmerle T., Hill J., Papanastasis V.P. and Tsiourlis G.M., 2007. Adaptation of a grazing gradient concept to heterogeneous Mediterranean rangelands using cost surface modelling. Ecological Modelling, 204, 3-4,387-398.

21.   Lorent H., Evangelou Ch., Stellmes M., Hill J., Papanastasis V., Tsiourlis G., Roeder A. and Lambin E., 2008. Land degradation and economic conditions of agricultural households in a marginal region of northern Greece. Global and Planetary Change, 64 (3-4), 198-209.

22.   Röder A., Udelhoven Th., Hill J., del Barrio G. and Tsiourlis G., 2008. Trend analysis of Landsat-TM and -ETM+ imagery to monitor grazing impact in a rangeland ecosystem in Lagadas County (Northern Greece). Remote Sensing of Environment, 112, 2863-2875.

23.   Konstantinidis P., Tsiourlis G., Xofis P. and Buckley G.P., 2008. Taxonomy and ecology of Castanea sativa Mill. forests in Greece.  Plant Ecology, 195, 235-256.

24.   Lorent H., Sonnenschein R., Tsiourlis G., Hostert P. and Lambin E., 2009. Livestock subsidies and rangeland degradation in Central Crete. Ecology and Society, 14, 2: 41.

25.   TsiourlisG., Andreadakis S. and Konstantinidis P., 2009. SITHON: A Wireless Network of in Situ Optical Cameras Applied to the Early Detection-Notification-Monitoring of Forest Fires. Sensors 9 (6), 4465-4482. 

26.   TsiourlisG., KonstantinidisP. andXofisP., 2009. Syntaxonomy and Synecology of Quercus coccifera Mediterranean Shrublands in Greece. Journal of Plant Biology, 52 (5), 433-447. 

27.   Konstantinidis P. and Tsiourlis G., 2011. Relevant historical records relating to the growth of Pinus pinea L. in the East Mediterranean Basin. Journal of Environmental Protection and Ecology, book 1 vol. 12, 173-180.

28.   Tsiourlis G.,Konstantinidis P. and Xofis P., 2012. An Ecological Assessment Method: Application to the Vegetation Units of the Lagadas County (Greece). Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.13, n. 3, 1560-1569.

29.   Konstantinidis P., Xofis P. and Tsiourlis G., 2012. Syntaxonomy and synecology of thermophilous Mediterranean pines Pinus halepensis Mill. αnd P. brutia Ten. in Greece. Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 13, n. 3, 1423-1431.

30.   Tsiourlis G., Konstantinidis P.and Xofis P., 2016. Syntaxonomy and synecology of Juniperus phoenicea L. shrublands in Greece.Journal of Environmental Protection and Ecology17, No 1, 182–190.

31.   Xofis P., Tsiourlis G. and Konstantinidis P., 2020. A Fire Danger Index for the early detection of vulnerable to wildfires areas in the Eastern Mediterranean region. Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration, 5, 32, 13 p.

32.   Xofis P., Konstantinidis P., Papadopoulos I. and Tsiourlis G., 2020. Integrating Remote sensing methods and fire simulation models to estimate fire hazard in a south-east Mediterranean protected area.  Fire, 3, 31; doi: 10.3390/fire3030031, 23 p.

 

Δημοσιεύσεις σε Εθνικά Περιοδικά με κριτές

33.   Κωνσταντινίδης Π. και Τσιουρλής Γ. 2001. Οι Βλαστητικές μονάδες (τύποι οικοτόπων) της Επαρχίας Λαγκαδά (Λεκάνης Μυγδονίας): Μέρος Ι. Περιγραφή, ανάλυση και χαρτογράφηση. Επιστημονική Επετηρίδα Τμ. Δασολ. και Φυσ. Περ. Α.Π.Θ., Τόμος αφιέρωμα προς τιμή του Ομ. Καθ. Ν. Αθανασιάδη, Τόμος ΜΔ 44, 627-654.

34.   Τσιουρλής Γ. και Κωνσταντινίδης Π., 2001. Οι Tύποι Oικοτόπων της Επαρχίας Λαγκαδά (Λεκάνης Μυγδονίας): Μέρος ΙΙ. Οικολογική κατάσταση και δυναμική. Επιστημονική Επετηρίδα Τμ. Δασολ. και Φυσ. Περ. Α.Π.Θ., Τόμος αφιέρωμα προς τιμή του Ομ. Καθ. Ν. Αθανασιάδη, Τόμος ΜΔ 44, 655-680.

35.   Κωνσταντινίδης Π., Τσιουρλής Γ., Γκατζογιάννης Σ., Κοντοές Χ., Ανδρεαδάκης Σ., Σανταμούρης Μ., Νοΐτσης Γ., Πετρούλιας Ν., Καλαμποκίδης Κ., Ζυγούρα Β., Γκατζογιάννης Σπ., Σηφάκης Ν., Δούκας Π., Μπουτσούκης Π., Ρούσσου Ο., Νοΐτσης Ι. και Στάμου Ν., 2011. ΣΙΘΩΝ: Εφαρμογή και αξιολόγηση επίγειων και εναέριων μεθόδων τηλεματικής στον έγκαιρο εντοπισμό - αναγγελία – παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών. Επιστημονική Επετηρίδα Τμ. Δασολ. και Φυσ. Περ. Α.Π.Θ., Τόμος προς τιμή του Καθ. Ν. Στάμου, ΤΟΜΟΣ ΜΕ/2002/45, αρ. 20, σελ. 22.

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από κρίση (* συμπεριλαμβάνεται στο WOS ή και SCOPUS)

36.   Tsiourlis G.M., 1985. Phytomasse d’un phrygana insulaire. Rapp. Comm.int. Mer Médit., 29, 6, 121-124.

37.   Tsiourlis G.M., 1986. Productivité du chêne kermès (Quercus coccifera) d’un phrygana insulaire (Naxos, Cyclades). Rapp. Comm.int. Mer Médit., 30, 2.

38.   Tsiourlis G.M., 1988. Influence du pâturage par la chèvre sur la structure d’un phrygana insulaire (Naxos, Cyclades). Rapp. Comm. int. Mer Médit., 31, 2.

39.   Magioris S.N. and Tsiourlis G.M., 1990.  Annual evolution-activity and influence of the goat in two insular biotopes, Island of Naxos, Cyclades, Aegean Sea, Greece. Rapp. Comm.int. Mer Médit., 32,1.

40.   Magioris S.N. and Tsiourlis G.M., 1992.  The role of the shrubs Quercus coccifera in the community structure of soil arthropods in two insular ecosystems (is. of Naxos, Cyclades, Greece). In: Thanos A. (ed.): Proceedings of the 6th International Conference on Mediterranean Climate Ecosystems (Μedecos VI) "Plant-Animal Interactions in Mediterranean-type Ecosystems", Athens, 140-146.

41.   Tsiourlis G.M., 1995.  Propositions de gestion du cheptel caprin en Grèce insulaire. Rapp. Comm. int. Mer Medit., 34,1.

42.   Hill J., Lacaze B., Riezebos H., De Jong  S., Caselles V., Valor E., Mehl W., Sommer S. and Tsiourlis G., 1997. Desertification in the European mediterranean -Τhe DeMon2- approach in using satellite remote sensing for assessing and monitoring environmental degradation. In: Spiteri A. (ed.).Proc. of the 16th EARSeL Symposium, «Integrated Applications for Risk Assessment and Disaster Prevention for the Mediterranean», Balkema/Rotterdam/ Brookfield, Malta, 1996, 6 p.

43.   Tsiourlis G.M., Tsekoura Z., Kasapidis P., Chatzaki M. and Maroukli M, 1998. Preliminary results on the woody plants composition of Cretan phryganic ecosystems. In: I. Tsekos and Moustakas M. (eds.): Proceedings of the first Balkan Botanical Congress, Thessaloniki, 1997, 169-172.

44.   Hill J., Hostert P., Roeder A., Lacaze B., Caraux D., Riezebos H., Brouwer L., De Jong S., Caselles V., Valor E., Sommer S., Mehl W., Preisler H., and Tsiourlis G.M., 1998. Desertification in the European Mediterranean - The DeMon II approach in using satellite remote sensing for assessing and monitoring environmental degradation in the Mediterranean Basin. Proc. of the Int. Symposium on satellite-Based Observation: A tool for the study of the Mediterranean Basin, Tunis, 1998.

45.   Tsiourlis G.M., 1998. Evolution of biomass and productivity of kermes oak grazed and ungrazed shrubs in an insular phryganic ecosystem in Naxos, Greece. Ιn: Papanastasis V.P. and Peter D. (eds.): Proceedings of the International workshop on Ecological basis of livestock grazing in Mediterranean ecosystems,Thessaloniki, Greece, 1997, 86-89.

46.   Tsiourlis G.M., Kasapidis P., Parmakelis A. and Dretakis M., 1998. Effects of grazing on the structure of phryganic ecosystems of Asterousia Mountain in Crete, Greece. Ιn: Papanastasis V.P. and Peter D. (eds.): Proceedings of the International workshop on Ecological basis of livestock grazing in Mediterranean ecosystems,Thessaloniki, Greece, 1997, 94-97.

47.   Dretakis M. and Tsiourlis G.M., 1998. Preliminary results on breeding bird communities in relation to grazing in Mediterranean ecosystems of Asterousia Mountain in Crete, Greece. Ιn: Papanastasis V.P. and Peter D. (eds.): Proceedings of the International workshop on Ecological basis of livestock grazing in Mediterranean ecosystems,Thessaloniki, Greece, 1997, 98-102.

48.   Κωνσταντινίδης Π. και Τσιουρλής Γ.Μ., 1999. Η πραγματική διάσταση του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Proceedings of UNESCO Int. Congress «Mediterranean Forest Fires»,Athens, 1999, 9 σελ.

49.   Kasapidis P. and Tsiourlis G.M., 2000. Preliminary results on the structure of ecosytems and the desertification processes in relation to overgrazing in Asterousia Mountain (Crete, Greece). In: Balabanis P., Peter D., Ghazi A. and Tsogas M. (eds.): Mediterranean Desertification, Research results and policy implications, Proceedings of the Ιnt. Conference,Crete, 1996, vol. 2, 357-365.

50.   Hill J., Hostert P., Röder A. and Tsiourlis G., 2000.         Satellite Monitoring of Desertification in the European Mediterranean – Preliminary Results from the DeMon-II Project. In: AustrianFederal Ministry of Science and Transport (eds.): Proc. European Climate ScienceConference,19th-23rd October 1998, Vienna, Austria (CD-Rom Publication through European Commission, Article No. 107).

51.   Hill J., Hostert P., Röder A., Udelhoven T., Tsiourlis G., and Kasapidis P., 2001. Employing Calibrated Long Time- series of EOS Data for Monitoring Land Degradation in the European Mediterranean. In: Buchroithner M.F. (ed.). Proceedings of the 20th EARSeL Symposium - Remote Sensing in the 21st Century,14th-16th June 2000, Dresden, Germany, 341-346.*

52.   Hill J., Roeder A., Tsiourlis G.M., Sommer S., Mehl W., Papanastasis V., Vallejo R., del Barrio G., Puigdefabregas and Brundu G., 2001. Geomatics in the Assessment and Sustainable Management of Mediterranean Rangelands – The GeoRange approach. In:  Radoglou K. (ed.): Proceedings of the Int. Conf. Forest Research: a challenge for an integrated European approach, vol. 1, 147-152.

53.   Tsiourlis G.M., Kasapidis P. and Konstandinidis P., 2001. The role of grazing on the maintain and degradation of Mediterranean Ecosystems in Central Crete, Greece. In:  Radoglou K. (ed.): Proceedings of the Int. Conf. Forest Research: a challenge for an integrated European approach, vol. 2, 715-721.

54.   Roeder A., Hostert P., Hill J., Tsiourlis G. and Kasapidis, P., 2001. Resource Assessment to Support the Sustainable Management of Mediterranean Ecosystems. An Approach Integrating Remote Sensing and Ecology. In: Belward A., Binaghi E., Brivio P.A., Lanzarone G.A. and Tosi G. (eds.): Proceedings of the International Workshop on Geo-Spatial Knowledge Processing for Natural Resources Management, University of Insubria,Varese (Italy),June 28-29,  303-309.

55.   Hostert P., Röder A., Hill J., Udelhoven Th. and Tsiourlis G., 2001. Employing Calibrated Time-Series of EOS Data for Retrospective Studies of Grazing Induced Land Degradation: The Crete Case Study. In: Belward A., Binaghi E., Brivio P.A., Lanzarone G.A. and Tosi G. (eds.): Proceedings of the International Workshop on Geo-Spatial Knowledge Processing for Natural Resources Management, University of Insubria,Varese (Italy), held June 28-29, 107-111.

56.   Konstantinidis P. and Tsiourlis G., 2002. Preliminary results of the post-fire resprouting growth of typical Mediterranean maquis species (Sithonia Peninsula, N. Greece). In: Viegas X. (ed.): Forest Fire Research & Wildland Fire Safety, IV ICFFR Conference,Coimbra, Portugal, 18-23 November. Electronic version (CD-Rom Publication), 7 pages.

57.   Tsiourlis G., Hill J., Roeder A., Papanastasis V., Sommer S., Mehl W., Vallejo R., del Barrio G., Puigdefabregas J. and Brundu G., 2003. Mitigation of desertification risk of Mediterranean Rangelands: Α geomatic and ecological approach (The GeoRange project). In: Avdelas A., Yeroyanni M. and Fabbri K. (eds.): Proceedings of the EU-MEDIN Forum on disaster research. The road to harmonisation, Publisher: European Commission, Thessaloniki, 26-27 May 2003, 10 pages.

58.   Röder A., Hill J., Sommer S., Mehl W., Kemper Th., Brundu G., Vallejo R., Del Barrio G., Puigdefabregas J., Papanastasis V. and Tsiourlis G.M., 2003. Geomatics in the assessment and sustainable management of Mediterranean rangelands –the GeoRange project-. Proceedings of the Second Workshop of the EARSeL Special Interest Group on Remote Sensing for Developing Countries, Bonn, 18-20 September 2002(CD-Rom Publication), 14 pages.

59.   Hill J., Mehl W., Roeder A., Barish S. and Tsiourlis G.,2006. Retrieving rangelands vegetation characteristics through constrained inverse reflectance modelling of Earth observation satellite imagery. In: Roeder A. and Hill J. (eds.): Remote Sensing and Geoinformation Processing in the Assessment and Monitoring of Land Degradation and Desertification (RGLDD). International conference, Trier, Germany, 7-9 September, 2005, 60-67. 

60.   Roeder A., Kuemmerle T., Hill J., Papanastasis V. and Tsiourlis G., 2006.Assessing rangeland degradation in heterogeneous Mediterranean environments. A case study in the County of Lagadas/Greece. In: Roeder A. and Hill J. (eds.): Remote Sensing and Geoinformation Processing in the Assessment and Monitoring of Land Degradation and Desertification (RGLDD). International conference, Trier, Germany, 7-9 September, 2005, 348-355. 

61.   Röder A., Hill J., Udelhoven Th., Duguy B., Vallejo R., del Barrio G., Papanastasis V. and Tsiourlis G., 2007. Local-scale monitoring of land degradation processes in Mediterranean rangelands. In: Sobrino J.A. (Ed.): Proceedings of the 'Second International Conference on Recent Advances in Quantitative Remote Sensing', Auditori de Torrent, Spain, 25-29 September, 810-816.

62.   Röder A., Stellmes M., Hill J., Kuemmerle T. and Tsiourlis G., 2008. Analysing land cover change using time series analysis of Landsat data and geoinformation processing. A natural experiment in Northern Greece. In: Neale Ch., Owe M. and D’Urso G. (eds.): Proceedings of SPIE Conference, Cardiff, United Kingdom, 15-18 September 2008 - The International Society for Optical Engineering volume 7104,  art. no. 710409, 11 p.*

63.   Xofis P., Tsiourlis G. and Konstantinidis P., 2019. An Ignition Probability Index for the early detection of wildfires in the Eastern Mediterranean region. In: Proceedings of the 16th Int. Conf. on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece,4-7 September 2019.

  

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων μετά από κρίση

64.   Κυπριωτάκης Ζ., Τζανουδάκης Δ. και Τσιουρλής Γ., 1996. Χάρτης βλάστησης της Κρήτης. Πρακτικά Συνεδρίου Ελλ. Βοτανικής. Εταιρ., Κύπρος, 301-306.

65.   Δελιπέτρου Π., Οικονομιδου Ε. και Τσιουρλής Γ., 1996. Η βιοποικιλότητα των νησιών όπως εκφράζεται από τους οικοτόπους και τα είδη της χλωρίδας που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ στις προτεινόμενες περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000. Πρακτικά Συνεδρίου Ελλ. Βοτανικής. Εταιρ., Κύπρος, 74-78.

66.   Γ. Μ. Τσιουρλής, Π. Κασαπίδης και Π. Κωνσταντινίδης. Δομή, δυναμική και προτάσεις διαχείρισης των μεσογειακών οικοσυστημάτων σε σχέση με την υπερβόσκηση στα Αστερούσια (Κρήτη). Πρακτικά του 2ου Συν. Μεσαράς, «Τα Αστερούσια Όρη και η Λεκάνη της Μεσαράς: Φύση – Ιστορία – Πολιτισμός». Κρήτη, Νοέμβριος 2000, 20 σελ. 

67.   Κωνσταντινίδης Π. και Τσιουρλής Γ.Μ., 2001. Αποκατάσταση καμένων και υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων. Στο: Κωνσταντινίδης Π. (εκδ.): Πρακτικά της Επιστημονικής Ημερίδας στα πλαίσια της AGROTICA 2001 «Ανάπτυξη και προστασία δασών – Δασική εργασία», Υπουργείο Γεωργίας, ΕΘΙΑΓΕ-ΙΔΕ.Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2001, σελ. 21-29. 

68.   Παπούλια Σ., Καζαντζίδης Σ. και Τσιουρλής Γ., 2003. Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στα: Πλατής Π. και Παπαχρήστου Θ. (εκδ.): Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου.Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, 117-123.

69.    Παπούλια Σ., Καζαντζίδης Σ., Γαλατσίδας Σ. και Τσιουρλής Γ., 2006. Κατανομή στρουθιομόρφων ειδών σε λιβάδια και δασικά οικοσυστήματα. Στα: Πλατής Π. και  Σφουγγάρης Αθ. (εκδ.). Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου.Βόλος, 10-12 Νοεμβρίου 2004, 403-411.

70.    Τσιουρλής Γ., 2010. Τάσεις ερημοποίησης στην Κεντρική Κρήτη. Πρακτικά Ημερίδας Ευρωπαϊκού Ολοκληρωμένου Έργου DESURVEY «Κατανόηση, αποτίμηση και παρακολούθηση της ερημοποίησης» (Δρ. Γ. Ξανθόπουλος εκδ.), Αθήνα,Μάιος 2010, 37-44.

71.   Κωνσταντινίδης Π., Ξόφης Π. και Τσιουρλής Γ., 2019. Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στην προστασία φυσικού περιβάλλοντος των ορεινών και νησιωτικών περιοχών. Η περίπτωση του προγράμματος SFEDA. Στο: Καλιαμπάκος Δ. (Επιμέλεια): Πρακτικά 9ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. και του Ε.Μ.Π. «Όραμα, σχεδιασμός και πολιτικές για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και απομονωμένων περιοχών»,Μέτσοβο, 26-28 Σεπτεμβρίου 2019, 175 - 185.

 

Βιβλία, Κεφάλαια σε Βιβλία και Διδακτικά Συγγράμματα (* συμπεριλαμβάνεται στο WOS ή και SCOPUS)

72.   Τσιουρλής Γ.Μ., 1996. Διαχείριση οικοσυστημάτων. Σύγγραμμα Βιολογικού Τμήματος Παν/μίου ΚρήτηςΗράκλειο, 59 σελ.

73.   Τσιουρλής Γ.Μ., 1997. Ελληνικά οικοσυστήματα -Βλάστηση, φρύγανα, μακί, δάση. Σύγγραμμα Βιολογικού Τμήματος Παν/μίου Κρήτης, Ηράκλειο, 58 σελ.

74.   Δαμανάκης Μ. και Τσιουρλής Γ., 1997. Χλωρίδα και βλάστηση της Κρήτης. Σύγγραμμα Βιολογικού Τμήματος Παν/μίου Κρήτης, Ηράκλειο, 60 σελ.

75.   Αριανούτσου Μ., Δελιπέτρου Π., Δημόπουλος Π., Οικονόμου Ε., Καραγιαννακίδου Β., Κωνσταντινίδης Π., Παναγιωτίδης Π., Πανίτσα Μ. και Τσιουρλής Γ., 1997. Τύποι οικοτόπων στην Ελλάδα. Στο: Nτάφης Σ. κ. άλ. (συντονιστές έκδοσης): Το έργο οικοτόπων στην Ελλάδα: Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000,σελ.: 402-435.

76.   ArianoutsouM., DeliPetrouP., DimopoulosP., EconomidouE., KaragiannakidouV., KostantinidisP., PanagiotidesP., PanitsaM. andTsiourlisG., 1997. Habitat types present in Greece. In: Daphis S. et al. (eds.): The Greek "Habitat" project Natura 2000: An overview, 402-434.

77.   Röder A., Hill J., Hostert P., Tsiourlis G., 2000. DeMon II – Satellite Monitoring of desertification in the European Mediterranean: The case of Crete. In: Enne G., Zanollα Ch. and Peter D. (eds.): Desertification in Europe: mitigation strategies, land-use planning. European Commission, 124-143.

78.   Τσιουρλής Γ. και Κωνσταντινίδης Π., 2004. Το φυσικό περιβάλλον των Στενών του Νέστου. ΕΘΙΑΓΕ/ΙΔΕ – ΔΕΤΑ ΤΟΠΕΙΡΟΥ – ΥΠΕΧΩΔΕ, 80 σελ. ISBN: 960-8183-47-2. Διανέμεται και σε ηλεκτρονική έκδοση (CD-ROM, http://www.topeiros.gr/stena).

79.   Κωνσταντινίδης Π. και Τσιουρλής Γ., 2004. Μενοίκιο – Κούσκουρας: Οικολογία – Φυσικό περιβάλλον. ΕΘΙΑΓΕ/ΙΔΕ – Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – ΥΠΕΧΩΔΕ, 96 σελ. ISBN: 960-88296-0-7. Διανέμεται και σε ηλεκτρονική έκδοση (CD-ROM,  http://www.prosotsani.gr/menoikio).

80.   Röder A., Hill J., Kuemmerle T., del Barrio G., Papanastasis V. and Tsiourlis G., 2009. Geomatics-based characterization of spatial and temporal trends in heterogeneous Mediterranean rangelands of Northern Greece. In: Röder A. and Hill J. (eds.): Recent Advances in Remote Sensing and Geoinformation Processing in Land Degradation Assessment. ISPRS Book Series, vol. 8. Taylor & Francis, London,281-299.*

81.   Hill J., Mehl W., Roeder A., Baerisch S. and Tsiourlis G.M., 2009. Retrieving rangeland vegetation characteristics through inverse reflectance modelling from multi-sensor data sets. In: Roeder A. & Hill J. (eds.): Recent Advances in Remote Sensing and Geoinformation Processing for Land Degradation Assessment. ISPRS Book Series, vol. 8. Taylor & Francis, London, 211-226.*

82.   Aspragathos N., Dogkas E., Konstantinidis P., Koutmos P., Lamprinou N., Moulianitis V.C., Paterakis G., Psarakis E.Z., Sartinas E., Souflas K., Thanellas G., Tsiourlis G., Xanthopoulos N., and Xofis P., 2019. From Pillars to AI Technology-Based Forest Fire Protection Systems. In: Baohua Zhang (ed.): Artificial Intelligence-Applications in Agriculture and Bio-system Engineering. IntechOpen, London, 22 p.

 

Εκλαϊκευμένες Δημοσιεύσεις

83.   HillJ., HostertP., RoederA., LacazeB., CarauxD., TsiourlisG.M., KasapidisP., RiezebosH., DeJongS., BrouwerL., SommerS., MehlW., PreislerH., CasellesV., ValorE., andSospedraF., 1998. DeMon2: An integrated approach to assess and monitor desertification processes in the Mediterranean basin. European Commission, Science - Research - Development, αυτοτελής έκδοση, 12 p.

84.    Κωνσταντινίδης Π. και Τσιουρλής Γ.Μ., 1999. Η πραγματική διάσταση του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Πυροσβεστική Επιθεώρηση, τεύχος 74 περίοδος Β΄: 29-33.

85.   Τσιουρλής Γ., 2001. Οι πυρκαγιές ως οικολογικός παράγοντας στη διατήρηση των μεσογειακών οικοσυστημάτων. «ΕΘΙΑΓΕ» Περιοδική Έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, Τευχ. 4 (17), 8-9.

86.   Τσιουρλής Γ.Μ. και Κωνσταντινίδης Π., 2001. Ερημοποίηση στα βουνά της Κεντρικής Κρήτης. Ηλεκτρονική παρουσίαση στα πλαίσια της AGROTICA 2001 στο περίπτερο του ΕΘΙΑΓΕ(απόφαση Γεν. Δ/ντή ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με αρ. πρωτ. 599/16-1-2001).

 

Ειδικές Δημοσιεύσεις, Παραδοτέα-Εκθέσεις Ερευνητικών Έργων

87.   Tsiourlis G.M. et Jacquemin A., 1981. Ecologie et gestion des phytocénoses peupleraies dans la vallée du Pô (Italie). Université Libre de Bruxelles, 12 p.

88.   Tsiourlis G.M., 1987. Influences des activités anthropiques sur la végétation littorale des îles des Sporades du Nord (Grèce). Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ε.Ε., 12 p.

89.   Μαγγιώρης Στ. Ν. και Τσιουρλής Γ.Μ., 1988. Ελεύθερη βόσκηση και πειράματα ελεγχόμενης βόσκησης. Επιπτώσεις στην ετήσια εξέλιξη της κατσίκας και στη δομή ενός φρυγανικού οικοσυστήματος (ν. Νάξος, Κυκλάδες). Πανεπιστήμιο Αθηνών - Υπ. Γεωργίας, 20 σελ.

90.   Μυλωνάς Μ., Παραγκαμιάν Κ., Τριχάς Α. και Τσιουρλής Γ., 1995. Μελέτη για την οικολογική διαχείριση της νήσου Χρυσής (Γαϊδουρονήσι), Ιεράπετρα, Κρήτη. Πανεπιστήμιο Κρήτης, 78 σελ.

91.   Μυλωνάς Μ., Παραγκαμιάν Κ., Δρετάκης Μ., GarciaP., Τριχάς Α., Τσιουρλής Γ. και Χατζηχαραλάμπους Ε., 1997. Μελέτη για την προστασία και διαχείριση του ποταμού Αλμυρού Ηρακλείου. Πανεπιστήμιο Κρήτης, 77 σελ.

92.   Τσιουρλής Γ., Κασαπίδης Π., Χατζηχαραλάμπους Ε. και Δρετάκης  Μ., 1998. Οικολογική μελέτη του φαινομένου της ερημοποίησης των μεσογειακών οικοσυστημάτων της Κρήτης. Τελική έκθεση προγράμματος ΠΕΝΕΔ 95 (1260), Πανεπιστήμιο Κρήτης, 90 σελ.

93.   Τσιουρλής Γ. και Κασαπίδης Π., 1998. Μελέτη της βιομάζας. Συμπληρωματική τελική έκθεση προγράμματος ΠΕΝΕΔ 95 (1260), Πανεπιστήμιο Κρήτης, 16 σελ.

94.   Tsiourlis G.M. and Kasapidis P., 1998. Structure and dynamics of ecosystems and the degradation - desertification processes in relation to overgrazing in the Asterousia and Psiloritis mountains (Crete, Greece). Contribution of the University of Crete, Biology Department to the DeMon2 project (Env. & Climate Contract ENV4-CT95-0166), Iraklion, 35p.

95.   Tsiourlis G.M. and Kasapidis P., 1999. Contribution to the study of degradation - desertification processes in central Crete: Structure, dynamics and function of Mediterranean ecosystems in relation to overgrazing in Asterousia and Psiloritis mountains (Greece). NAGREF - Forest Research Institute, Contribution of the Crete team to the DeMon 2 project, Final Report (Env. & Climate Contract ENV4-CT95-0166), Thessaloniki, 58 p.

96.      Τσιουρλής Γ., 2000. Χάρτες τύπων οικοτόπων και φυτοπίνακες 12 περιοχών ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης (NATURA 2000) της Κρήτης. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Πρόγραμμα NATURA 2000, φάση 2η, Υποέργο 4.

97.        Κωνσταντινίδης Π. και Τσιουρλής Γ., 2000. Χάρτης τύπων οικοτόπων και φυτοπίνακας περιοχής ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης (NATURA 2000): Τελέθριο-Λιχάδα-Γιάλτρα (GR242005). ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Πρόγραμμα NATURA 2000, φάση 2η, Υποέργο 4.

98.       Tsiourlis G.M., Kasapidis P., Roditaki M. and Konstandinidis P., 2000. Up scaling and extrapolation of ecological field data for accuracy assessment of remote sensing derived information in Central Crete. NAGREF-Forest Research Institute, Contribution to the MODEM project, Final Report, Thessaloniki, 22 p.

99.       Röder A., Hostert P., Tsiourlis G., Kasapidis P. and Hill J., 2000. Resource Assessment and Monitoring of Land Degradation with Earth Observation Satellites. The Crete Case Study. Invited poster, Conference of Parties, UN Convention to Combat Desertification (UNCCD), 11th-22nd December 2000, Bonn, Germany.

100.    Hill J., Hostert P., Röder A., Lacaze B., Riezebos H., Brouwer L., De Jong S., Caselles V., Valor E., Sommer S., Mehl W., Preissler H., Tsiourlis G. and Kasapidis P., 2000. DeMon-II - An integrated approach to assess and monitor desertification processes in the Mediterranean Basin. EU-Report, EU-Contract ENV4-CT95-0166 (DG12–DTEE), University of Trier, Remote Sensing Department, Trier.

101.    HillJ., HostertP., RöderA., LacazeB., CarauxD., RiezebosH., BrouwerL., DeJongS., CasellesV., ValorE., SommerS., MehlW., PreisslerH. and Tsiourlis, G., 2001. An integrated approach to desertification mapping and monitoring in the Mediterranean Basin. Final Report to the DeMon-II project. Executive Summary (ENV4-CT95-0166), Brussels.

102.    Κωνσταντινίδης Π., Καλαμποκίδης Κ., Τσιουρλής Γ., Καρτέρης Μ., Σκεπαστιανός Δ. και Κυριαζής Ε., 2003. ΑΘΩΣ: Γεωγραφική ανάλυση της επίδρασης φωτιάς-ανθρώπου-περιβάλλοντος στη βλάστηση Αγίου Όρους και Σιθωνίας. Τελική έκθεση προγράμματος ΑΘΩΣ (ΔΗΜΗΤΡΑ ’95, Δ.95.ΙΝ/16), Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη, 31 σελ.

103.    Konstantinidis P. and Tsiourlis G., 2003. Description – analysis and mapping of vegetation units (habitats) of Lagadas County (Thessaloniki, Greece). NAGREF-Forest Research Institute, GeoRange project[DGXII, EESD, ΕVK2-CT2000-0009],46 pages.

104.    Papoulia St., Kazantzidis S. and Tsiourlis G., 2003. Distribution of the bird fauna in woodland habitats of Lagadas area (Thessaloniki, Greece). NAGREF-Forest Research Institute, GeoRange project [DGXII, EESD, ΕVK2-CT2000-0009], 14 pages.

105.    Tsiourlis G., Konstantinidis P. and Sklavou P., 2003.Biomass of Quercus coccifera Mediterranean shrublands of Lagadas County, Greece. NAGREF-Forest Research Institute, GeoRange project [DGXII, EESD, ΕVK2-CT2000-0009], 20 pages.

106.     Roeder A., Hostert P., Tsiourlis G., Kasapidis P. and Hill J., 2003. Resource Assessment and Monitoring of Land Degradation with Earth Observation Satellites. The Crete Case Study. Resource Assessment and Monitoring of Land Degradation with Earth Observation Satellites. The Crete Case Study. - Poster presentation, World Day of Desertification, Hamburg, Germany, 17th June.

107.    Τσιουρλής Γ., 2004. Οικοτόποι προτεραιότητας και ιδιαίτερης σημασίας στην περιοχή των Αστερουσίων.Έκθεση προγράμματος Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με Α.Π. 529/19-12-2002, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, 14 σελ.

108.    Brundu G., Tsiourlis G., Kemper T., Delogu G., Kazantzidis S., Konstandinidis P., Monaci G., Pallanza S. and Papoulia St., 2004. Reconciling Agro-silvo-pastoral Landuse Systems with Nature Conservation and Environmental Protection Issues: the Sardinia and Lagadas Case Studies. CFVA-RAS& NAGREF-FRI, GeoRange project [DGXII, EESD, ΕVK2-CT2000-00091], 9 p.

109.    Tsiourlis G. and Konstantinidis P., 2005. Desertification as a result of climate and anthropogenic pressures: a literature review. NAGREF-Forest Research Institute, E.U. DeSurvey Integrated project (GOCE-CT-2003-003950),Deliverable 1.3.2.1 Annex I, 39 p. 

110.    Κωνσταντινίδης Π., Τσιουρλής Γ., Γούναρης Ν. και Κόντος Κ., 2006. Περιγραφή των οικοτόπων και ζώνες βλάστησης της Χερσονήσου του Άθω. Έκθεση στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων ΣΙΘΩΝ (ΓΓΕΤ, ΦΠ 55) και DeSurvey (Ε.Ε., Project No.: 003950), Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη, 29 σελ.

111.    Tsiourlis G., Hill J. and del Barrio G., 2006. Protocol for field-based calibration / validation of targets variables.  NAGREF-Forest Research Institute, University of Trier, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, E.U., DeSurvey Integrated project (GOCE-CT-2003-003950), Deliverable 1.5.3.5, 18 p.

112.    Hill J. and Tsiourlis G., 2006. Ground-based reference data for selected target areas. University of Trier, NAGREF-Forest Research Institute, E.U., DeSurvey Integrated project (GOCE-CT-2003-003950), Deliverable 1.5.3.6, 8 p.

113.    Tsioras P.A, Tsiourlis G., Papanastasis V.P., Casimiro P.C. and XanthopoulosG., 2006. A report on trends and relationships between climate changes, livestock husbandry, agricultural activities, fire and desertification in marginal lands. Aristotle University of Thessaloniki, NAGREF-Forest Research Institute of Thessaloniki, UNL-Portugal,NAGREF-Forest Research Institute of Athens, E.U., DeSurvey Integrated project (GOCE-CT-2003-003950), Deliverable 1.3.2.1, Synthesis Report, 86 p.

114.    ZianisD., PapanastasisV.P., XanthopoulosG., CasimiroP.C., ThornesJ. and Tsiourlis G., 2006. Qualitative conceptual model of the variables involved in the desertification caused by climate and anthropogenic changes such as grazing, agricultural encroachment and fire in marginal lands. Aristotle University of Thessaloniki, NAGREF-Forest Research Institute of Athens, UNL-Portugal, King's College London, NAGREF-Forest Research Institute of Thessaloniki, E.U., DeSurvey Integrated project (GOCE-CT-2003-003950), Deliverable 1.3.2.2, 45 p.

115.    Tsiourlis G. and Konstantinidis P., 2006. Description of vegetation structure and dynamics under climate and anthropogenic pressures: Part I. The Crete case study. NAGREF-Forest Research Institute, E.U, DeSurvey Integrated project (GOCE-CT-2003-003950),contribution to the deliverable 1.3.2.2,18 p.

116.    Tsiourlis G. and Konstantinidis P., 2006. Description of vegetation structure and dynamics under climate and anthropogenic pressures: Part II. The Lagadas case study. NAGREF-Forest Research Institute, E.U., DeSurvey Integrated project (GOCE-CT-2003-003950),contribution to the deliverable 1.3.2.2,21 p.  

117.    Röder A., Hill J. and Tsiourlis G.M., 2007. Scale transitions in leaf area index estimation. What are we actually measuring? Poster at the Wengen Workshop on Global Change Research Climate Change and Desertification: Monitoring, Modelling and Forecasting.Wengen, Switzerland, September 10-13, 2007.

118.    Κωνσταντινίδης Π., Τσιουρλής Γ., Γκατζογιάννης Σ., Κοντοές Χ., Στάμου Ν. και Καλαμποκίδης Κ., 2007. «Εφαρμογή και αξιολόγηση επίγειων και εναέριων μεθόδων τηλεματικής στον έγκαιρο εντοπισμό -αναγγελία – παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών. ΣΙΘΩΝ (ΦΠ 55)». Τελική έκθεση. ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ΓΓΕΤ, 140 σελ.

119.    Lorent H., Evangelou Ch., Stellmes M., Hill J., Papanastasis V., Tsiourlis G., Roeder A. and Lambin E., 2008. Land degradation and economic conditions of agricultural households. University Catholic of Leuven, DeSurvey Integrated project (GOCE-CT-2003-003950), contribution to the deliverable 1.3.2.2,65 p. 

120.    Γκατζογιάννης Σ., Κωνσταντινίδης Π., Τσιουρλής Γ., Νούσκα, Π., Δημητριάδης Η., Νίτσας Λ., Νταϊδη Α., 2010. Σχέδιο διαχείρισης οικοτόπου προτεραιότητας 9530* (Δάση Μαύρης Πεύκης – Pinusnigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πίνδος). ΙΔΕ/ΕΘΙΑΓΕΘεσσαλονίκη(Αυτοτελής έκδοση), σελ. 238.

121.    Γκατζογιάννης Σ., Κωνσταντινίδης Π., Τσιουρλής Γ. και Νούσκα Π., 2011. Κλείδες και διαδικασία αξιολόγησης των (εκτός ξύλου) δασικών λειτουργιών. Έκθεση Τεκμηρίωσης (πρόγραμμα LIFE07 NAT/GR/000291). Ι.Δ.Ε./ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Θεσσαλονίκη (Αυτοτελής έκδοση), σελ. 31.

122.    Γκατζογιάννης Σ., Παλάσκας Δ., Τσιάρας Δ., Κωνσταντινίδης Π., Τσιουρλής Γ., Κασιούμης Κ., Θεοφάνους Σ., Σφουγγάρης Α., Γεωργιακάκης Π., Ποϊραζίδης Κ, Ζόγκαρης, Σ., Ζανός Π., Λουμπουρδής Ν. και Καλαπανίδα Μ. 2011. Διαχειριστικό Σχέδιο Δάσους Πάφου – Πλήρης έκδοση. Αυτοτελής έκδοση του Έργου “Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου”. Τμήμα Δασών Κύπρου, Λευκωσία, σελ. 390.

123.    Γκατζογιάννης Σ., Παλάσκας Δ., Τσιάρας Δ., Κωνσταντινίδης Π., Τσιουρλής Γ., Κασιούμης Κ., Θεοφάνους Σ., Σφουγγάρης Α., Γεωργιακάκης Π., Ποϊραζίδης Κ, Ζόγκαρης, Σ., Ζανός Π., Λουμπουρδής Ν. και Καλαπανίδα Μ. 2011. Διαχειριστικό Σχέδιο Δάσους Πάφου – Συνοπτική έκδοση. Αυτοτελής έκδοση του Έργου “Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου”. Τμήμα Δασών Κύπρου, Λευκωσία, σελ. 117.

124.    Γκατζογιάννης Σ., Κωνσταντινίδης Π. και Τσιουρλής, Γ., 2011.Σχέδιο Παρακολούθησης για τον οικότοπο 9590* Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae). Αυτοτελής έκδοση του Έργου “Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου”. Ανάδοχος: Κ/Ξ Δ.Τσιάρας – Δ. Παλάσκας - “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”. Αναθέτουσα Αρχή: Τμήμα Δασών Κύπρου, Λευκωσία, σελ. 41.

125.    Κωνσταντινίδης Π. και Τσιουρλής Γ., 2011. Σχέδιο Παρακολούθησης για το είδος Phlomiscypria[Postsubsp. occidentalis (Meikle) Hand]. Αυτοτελής έκδοση του Έργου “Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου”. Ανάδοχος: Κ/Ξ Δ.Τσιάρας – Δ. Παλάσκας - “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”. Αναθέτουσα Αρχή: Τμήμα Δασών Κύπρου, Λευκωσία,  σελ. 27.

126.    Κωνσταντινίδης Π. και Τσιουρλής Γ., 2011. Σχέδιο Παρακολούθησης για το είδος Erysimum kykkoticum Hadjik. & Alziar.  Αυτοτελής έκδοση του Έργου “Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου”. Ανάδοχος: Κ/Ξ Δ.Τσιάρας – Δ. Παλάσκας - “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”. Αναθέτουσα Αρχή: Τμήμα Δασών Κύπρου, Λευκωσία, σελ. 29. 

127.    Κωνσταντινίδης Π. και Τσιουρλής Γ., 2011. Σχέδιο Παρακολούθησης για το είδος Ranunculus kykkoensis Meikle. Αυτοτελής έκδοση του Έργου “Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου”. Ανάδοχος: Κ/Ξ Δ.Τσιάρας – Δ. Παλάσκας - “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”. Αναθέτουσα Αρχή:Τμήμα Δασών Κύπρου, Λευκωσία,  σελ.. 28.

128.    Κωνσταντινίδης Π., Γκατζογιάννης Σ., και Τσιουρλής Γ., 2011. Σχέδιο Παρακολούθησης για τον οικότοπο 92C0: Δάση ανατολικής πλατάνου (Plantanionorientalis). Αυτοτελής έκδοση του Έργου “Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου”. Ανάδοχος: Κ/Ξ Δ.Τσιάρας – Δ. Παλάσκας - “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”. Αναθέτουσα Αρχή:Τμήμα Δασών Κύπρου, Λευκωσία, σελ.. 41

129.    Τσιουρλής Γ., Κωνσταντινίδης Π. και ΓκατζογιάννηςΣ., 2011. Σχέδιο παρακολούθησης του οικοτόπου 9390* Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia. Αυτοτελής έκδοση του Έργου “Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου”. Ανάδοχος: Κ/Ξ Δ. Τσιάρας – Δ. Παλάσκας - “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”. Αναθέτουσα Αρχή: Τμήμα Δασών Κύπρου, Λευκωσία,  σελ. 44.

130.    Τσιουρλής Γ., Κωνσταντινίδης Π., Νούσκα Π., Νίτσας Λ. και Γκατζογιάννης Σ., 2012. Επιστημονική παρακολούθηση συστάδων του οικότοπου Μαύρης Πεύκης 9530* της πιλοτικής περιοχής του Δάσους Περιβολίου (Βάλια Κάλντα, Πίνδος). ΙΔΕ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Θεσσαλονίκη, αυτοτελής έκδοση, σελ. 25.

131.    TsiourlisG.andKonstantinidisP., 2012. Action plan of the North Aegean Region concerning the good practices on intervention – strategies, detection - prevention and restoration of burned areas. North Aegean Region, 23 p.

132.    Tsiourlis G. and Konstantinidis P., 2012. Action plan of the Local Union of Municipalities and Town Councils of Attica concerning the good practices on intervention – strategies, prevention, cartography, and restoration of burned areas. North Aegean Region, 24 p.

133.    Anonymous, 2012. European Glossary for wildfires and forest fires. European Forest Fire Networks, Northumberland County Council - European Union, 135 p. Compiled by R. Stacey μετησυμβολήπολλώνεπιστημόνωνανάτηνΕυρώπηκαιτωνΔρ. Π. ΚωνσταντινίδηκαιΔρ.Γ. Τσιουρλή.

134.    Tsiourlis, G., Konstantinidis, P. and Kalabokidis, K., 2013. Study on the past and future vegetation dynamic in the islands of the Northern Aegean Sea. North Aegean Region, 15 p.

135.    Tsiourlis G., Konstantindis P., Palaiologos P. and Kalabokidis K., 2013. Proposal of methodology for the reduction of the risk of forest fire (Amali Peninsula, Lesvos). North Aegean Region, 21 p.

136.    Konstantindis P.andTsiourlis G., 2013. Recommendation Guide for the adaptation of vegetation to climate change at a regional level. North Aegean Region, 16 p.

137.    Tsiourlis G., Konstantindis P., Bogdos, N. and Manolakos, E., 2013. Prediction Models for Forest Fires and Simulator Design. Forest Research Institute of Thessaloniki - Department of Informatics & Telecommunications of the University of Athens, 71 p.

138.    Κωνσταντινίδης Π., Τσιουρλής Γ. και Παπαδόπουλος Θ., 2014. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός προγράμματος παρακολούθησης με εργασία πεδίου. 3η Τεχνική Έκθεση στα πλαίσια του προγράμματος  «Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των Τύπων Οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου». ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, σελ. 55.

139.    Κωνσταντινίδης Π., Τσιουρλής Γ., Παπαδόπουλος Θ., Κόντος Κ., Γούναρης Ν., Βλαχάκη Δ.Μ., και Παπαλάμπρος Λ., 2016. Εποπτεία και Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης Τύπων Οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία -Αλιάκμονα. ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα, (αυτοτελής έκδοση), σελ. 81.

140.    Κωνσταντινίδης Π., Τσιουρλής Γ., Παπαδόπουλος Θ., Κόντος Κ., Γούναρης Ν., Βλαχάκη Δ.Μ. και Παπαλάμπρος Λ., 2016. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ακόλουθων τύπων οικοτόπων στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός προγράμματος παρακολούθησηςμε εργασία πεδίου. ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, (αυτοτελής έκδοση),σελ. 56.

141.    Τσιουρλής Γ., Κωνσταντινίδης Π., Παπαδόπουλος Θ., Κόντος Κ., Γούναρης Ν., Βλαχάκη Δ.Μ., και Παπαλάμπρος Λ., 2016.  Μελέτη της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, (αυτοτελής έκδοση), σελ. 36.

142.    Κωνσταντινίδης Π. και Τσιουρλής Γ., 2016. Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου. ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών - ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ, σελ. 38.

143.    Κωνσταντινίδης Π. και Τσιουρλής Γ., 2017. Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία – Αλιάκμονα. ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών - ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ, σελ. 53.

144.    Τσιουρλής Γ και Κωνσταντινίδης Π., 2017. Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου. ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών - ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ, σελ. 31.

145.    Tsiourlis G. and Konstantinidis P., 2018. Planning of the THEASIS forest fire detection and notification experimental protocol in the frame of the SFEDA project. ELGO DEMETER – Forest Research Institute, 10 p.

146.    Tsiourlis G. and Konstantinidis P., 2018. Fire risk analysis: Properties and flammability. SFEDA Project. ELGO DEMETER – Forest Research Institute, 21 p.

147.    Dimitriadis I., Gounaris N., Kontos K., and Tsiourlis G., 2019. Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA project): Software for assessing the minimum response time and identifying the shortes path to a fire incident in ARCGIS envirornment (contribution to the Deliverable 3.X.1). HOMEOTECH - ELGO DEMETER Forest Research Institute, 13 p.

148.    Xofis P.,Delchev A., Tinchev G.,Konstantinidis P. and Tsiourlis G., 2019. Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA project): Location Analyses (Deliverable 3.X.1). ELGO DEMETER - Forest Research Institute, 57 p.

149.    Xofis P.,Delchev A., Tinchev G.,Konstantinidis P. and Tsiourlis G., 2019. Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA project): Vegetation Analysis (Deliverable 3.X.2). ELGO DEMETER - Forest Research Institute, 28 p.

150.    Xofis P.,Delchev A., Tinchev G.,Konstantinidis P. and Tsiourlis G., 2020. Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA project): Fire Risk assessment (Deliverable 3.X.3). ELGO DEMETER - Forest Research Institute, 41 p.

 

 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:47 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 46 απόφαση  της  15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:49 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 47 απόφαση  της 15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...