Αναζήτηση

Διδακτορική Διατριβή

1. Σπανός, Ι., 1992. Ανάλυση δομής και αναγέννηση τραχείας πεύκης Θάσου. Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., Παράρτημα τρία (3). Τόμος ΛΓ/1990, 170 σελίδες.

Μετα- Διδακτορική Διατριβή

2. Σπανός, Ι., 1993. Does Taphrina betulina infection affect on growth of Betula pubescens Ehrh Μεταδιδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αμπερντίν, Σκωτία, σελ.67.

 

Φιλοξενούμενος Εκδότης σε βιβλία Διεθνών Επιστημονικών Οίκων

3. Stokes A., I. Spanos, Norris J. and L.H. Cammeraat,  2007. Eco- and Ground Bio-engineering: The Use of Vegetation to improve Slope Stability. Series: Developments in Plant and Soil Sciences, Vol 103, Springer, 438 p.

 4.Larsson, T-B., Angestam, P., Balent, G., Barbati, A., Bijlsma, R-J., Boncina, A., Bradshaw, R., Bücking, W., Cancio, O., Corona, P., Diaci, J., Dias, S., Ellenberg, H., Fernades, F.M., Fern'andez-Gonzales, F., Ferris, R., Frank, G., Moller, P.F., Giller, P. S., Gustafsson, L., Halbritter, K., Hall, S., Hansson, L., Innes, J., Jactel, H., Dobbertin, M.K., Klein, M., Marchetti, M., Mohren, F., Niemelä, P., O'Halloran, J., Rametsteiner, E., Rego, F., Scheidegger, C., Scotti, R., Sjöberg, K., Spanos, I., Spanos, K., Standov'ar, T., Svensson, L., Tommerås, Å., Trakolis, D., Uuttera, J., VanDenMeersschaut, D., Vandekerkhove, K., Wals, P.M., and Watt, A.D. 2001. “Biodiversity Evolution Tools for European Forests”. Ecological Bulletins, Vol. 103, Wallin & Dalholm,  237 p.

Συγγραφέας σε κεφάλαια βιβλίων Διεθνών Οίκων

5. Spanos I., Ganatsas P., Meliadis I., Tsakaldimi M., 2009. Land Use Changes in the Greek Woodlands, In: “Woodland Culture in Times and Space: tales from the past, messages for the future; Scientific and Social Perspectives on Woodland Change”, Embryo Publications (eds. Saratsi et al), pp.315-322, Athens.

6. Papachristou T., Spanos I., Platis P., 2009. Forest Vegetation management in Europe: current practice and future requirements.  Chapter in Book (Willoughby et al. eds), COST Office, Brussels, p. 51-60.

 

7. Andreu V., Khuder H., Miskovski S., Spanos I., Norris J., Dorren L., Nicoll B., Achim A., J. Rubio, L. Jouneau,  2008. Chapter 7, Ground Bio- and Eco-engineering technologies and strategies,  In.: Book “Slope stability and erosion control: Ecotechnological solutions” (Norris, Stokes, Mickovski, Kammeraat, van Beek, Nicoll, Achim, eds.) Series: Developments in Plant and Soil Sciences, Springer, 211-276 p.  7

8. Goudelis G., Ganatsas P., Spanos I., Karpi A., 2007. Effect of repeated fire on plant community recovery in Penteli, central Greece. In.: Book “Eco- and Ground Bio-Engineering: The Use of Vegetation to Improve Slope Stability” (Stokes, Spanos,  Norris, Cammeraat, eds.),  Series: Developments in Plant and Soil Sciences,  Springer, 329-336.

 

Διεθνή Περιοδικά  (με κρίση)

9. Spanos Ι., Platis P.,Meliadis I., 2012. Comparative study among experimental plantings and phenotypes of cork oak (Quercus suber L.), in northern Greece: 14 years later. International Journal of Forests, Soil and Erosion (in press, Vol. 2/issue 2, May 2012).

 

10. Ganatsas P., Spanos I., Tsakaldimi M., Gerasimos G.,  2012. Soil nutrient, woody understory and shoot and root growth responses of Pinus brutia Ten. saplings to fire.  Natulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, (in press).

11. Spanos I., Ganatsas P., Tsakaldimi M., 2010. Evaluation of postfire restoration in peri-urban forest of Thessaloniki, Northern Greece. Global Nest, 12:390-400.

12. Spanos I., Raftoyannis Y., Platis P., Xanthopoulou E., 2010. Post-fire management and recovery of a pine forest, in Greece. Web ecology, 10:27-31.

13. Spanos Κ., Gaitanis D., Spanos I.2010. Resin production in natural Aleppo pine stands in N. Evia-Greece. Web ecology, 10:38-43.

14. Raftoyannis Y., Spanos I., 2009. Post-fire management in Greece.  Ecology & Safety, 3: 54-61.

 

15. Raftoyannis Y., I. Spanos and K. Radoglou, 2008. The decline of Greek fir (Abies cephalonica Loundon): Relationships with root condition.  Plant Βιosystems, 142: 386-390.

16. Spanos I., P. Ganatsas and Y. Raftoyannis, 2008. The root system architecture of Greek fir (Abies cephalonica Loundon) trees. Plant Biosystems, 142: 414-419

17. Spanos I., Platis P., Meliadis I., Tsiontsis A., 2008. A review on the ecology and management of the Samaria Gorge, a Greek Biosphere Reserve. Journal of Geography and Regional Planning, 1:19-33.

 

18. Goudelis G., P. Ganatsas, T. Tsitsoni, Y. Spanos and E. Daskalakou, 2008. Effect of two successive wildfires in Pinus brutia Miller stands in Central Greece. Web Ecology, 8: 30-34.

 

19. Tobin B., J. Cermak, D. Chiatante, F. Danjon, A. Di Iorio, L. Dupuy, A. Eshel, C. Jourdan, T. Kalliokoski, R. Laiho, N. Nadezhdina, B. Nicoll, L. Pages, J. Silva and I. Spanos, 2007. Towards developmental modelling of tree root systems. Plant Biosystems, 141: 481-501.

 

20. Spanos Ι., Y. Raftoyannis, G. Goudelis, E. Xanthopoulou, Th. Samara and A. Tsiontsis, 2005. Postifire management activities and their effects on Pinus halepensis Mill. forests in N. Greece. Plant and Soil , 278: 171-179.

 

21. Ganatsas P and I. Spanos, 2005. Root system asymmetry of Mediterranean pines: a20ecological adaptation to overcome summer drought. Plant and Soil, 278: 75-83.

 

22. Raftoyannis Y. and I. Spanos, 2005. Evaluation of log and branch barriers as post-fire rehabilitation treatments in a Mediterranean forest in Greece. International Journal of Wildland Fire, 14: 183-188.

23. Spanos, I.A., Κ.Μ.  Radoglou and Υ. Raftoyannis, 2001. Site quality effects on post -fire regeneration of Pinus brutia forest on a Greek island. Applied vegetation Science, 4: 229-236.

 

24. Papajannopoulos, A., S. Zhanqian, Z. Liang and J. Spanos, 2001. Analysis of oleoresin of three Greek pine species through Gas Chromatography”. Holz als Roch und Werkstoff, 59: 443-446.

25. Spanos, I., P. Koukos and K. Spanos, 2001. "Comparative investigation on wood production of eleven poplar clones in an experimental planting in N. Greece". Holz als Roch und Werkstoff, 59: 73-78.

26. Spanos, I., E. Daskalakou and K. Thanos, 2000. "Postfire regeneration in Pinus brutia forest ecosystems of Thassos island". Acta Oecologica 21: 13-20

27. Spanos, Y. and S. Woodward, 1994. The effects of Taphrina betulina infection on growth of Betula pubescens. European Forest Journal Pathology, 24: 277-286.

 

Εθνικά Περιοδικά (με  κρίση)

 28. Σπανός Ι., Παπαγιανόπουλος Α., Γαλλής Χ., Καλαπανίδα Μ., Σπανός Κ., 2003. «Καταλληλότητα δένδρων χαλεπίου πεύκης για παραγωγή προϊόντων ξύλου, ρητίνης και μελιού στη Χαλκιδική. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα,  14: 45-53.

 29. Παπαγιαννόπουλος Α. & Σπανός Ι., 2001. «Τεχνικές προδιαγραφές σακούλας συγκομιδής της ρητίνης». Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 12: 224-231.

30. Σπανός, Ι., Γ. Χατζηφιλιπίδης, Θ. Ζάγκας, Α. Χατζηστάθης, Ι. Πινακίδης, Β. Αθανασιάδης, Ι. Στεργιόπουλος, 2000. «Πορεία εγκατάστασης των αναδασώσεων των καμένων εκτάσεων του Δάσους Πάρκου Θεσ/νίκης μετά την πυρκαγιά του 1997: πρώτα αποτελέσματα 14 και 26 μήνες μετά την πυρκαγιά». Δασική Έρευνα, 13: 11-25.

31. Σπανός, Ι., 1999. Δυναμική εξέλιξη των δασών τραχείας πεύκης Θάσου. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 10: 201-211.

32. Σπανός, Κ., Π. Κούκος, Ι. Σπανός και Γ. Γιακζίδης, 1998. Συγκριτική έρευνα παραγωγικότητας πέντε κλώνων λεύκης σε πειραματική φυτεία στον Στρυμώνα. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 9:22-28.

33. Σπανός, Ι., 1997. Επίδραση της ξηρασίας σε αναδασώσεις κωνοφόρων ειδών στο όρος Λάναρι-Θέρμης. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 8: 70-77.

34.Σπανός, Ι., 1996. Επίδραση του ύψους βροχής στο πλάτος ετησίων δακτυλίων σε άτομα τραχείας πεύκης Θάσου. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 7:  54-70.

35. Σπανός, Κ., Σ. Ξενόπουλος και Ι. Σπανός, 1995. Ανίχνευση ανθεκτικότητας στο φλοιό κλώνων κυπαρισιού (Cupressus sempervirens L.) τεχνητά μολυσμένων με τον μύκητα Seiridium cardinale. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 6 : 33-39.

36. Σπανός, Κ., Θ. Αδαμόπουλος, Ι. Σπανός, 1994. Ο ρόλος των ρόλος των εύκρατων δασικών οικοσυστημάτων ως απορροφητές των ατμοσφαιρικών ρυπαντών. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 5: 36-40.

37. Σπανός, Ι., 1994. Φυσική αναγέννηση τραχείας πεύκης στις καμένες εκτάσεις της Βορειοδυτικής Θάσου, μετά την πυρκαγιά του 1989. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 4: 33-39.

 

Διεθνή Συνέδρια (πρακτικά)

 38. Zagas T, Spanos I., 2010. Silviculture and management of beech forest in Greece. Workshop of COST Action E52, “Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry in Europe”.  5-7 May 2009,  Hotel Philippion , Thessaloniki, Proceedings (eds. Spanos K. & Wuehlish G.), NAGREF/Forest Research institute. Thessaloniki, Greece, p. 11-27.

 

39. Goudelis G., P. Ganatsas, T. Tsitsoni, Y. Spanos and E. Daskalakou, 2007. Effect of two successive wildfires in Pinus brutia Miller stands in Central Greece. Medecos XI, The International Mediterranean Ecosystems Conference, 2-5 Sep. 2007. Proceedings, (Rockich et al. Eds), p.99-100.  Perth, Western Austalia.

40. Cammeraat L.H., A. Van de Lockant, J. Rubio, V. Andreu and I. Spanos, 2006. « Changes in topsoil properties after (controlled) forest fires studied by thin section analysis”. 1st International Conference of European Geosciences Union, 2-7 April 2006. Vienna, Austria.

 

41. Spanos I., G. Efthimiou G. and K. Spanos, 2004. Two islets of Axios river, rare natural biotopes which need special protection. International Conference on “Protection and restoration of the environment VII. 28 Jun.-01 Jul., 2004. Myconos island. Greece (proceedings-CD-National Technical University of Athens).

 

42. Efthimiou G., Takos I. & Spanos I., 2004. Restoration of a riparian forest in a protected area International Conference on “Protection and restoration of the environment VII. 28 Jun.-01 Jul., 2004. Myconos island. Greece (proceedings-CD).

 

43. Spanos I., C. Gallis, A. Papajannopoulos and K. Spanos, 2003. « Multiple uses of Aleppo pine forests for wood and non-wood products in  N. Greece. International Scientific Conference entitled “75 years of the forest research institute of Bulgarian academy of sciences”. Sofia 1-5 October 2003 (proceedings:ISBN 954-90896-6-5, Vol.1:384-386).

44. Emmanouilidis, D., Ι. Takos and Ι. Spanos, 2002. Evolution of the erosive process after a watershed fire: An Example: Prinos torrent, Thassos isl., Greece. In: Brebbia C. (editor), Third International Conference “Risk Analysis”. Wessex Institute of Technology, UK. Sintra, Portugal, 19-21 June 2002, (WIT Press, Vol. III: 265-276).

45. Spanos, I., Y. Raftoyannis and F. Tarsouna, 2001. Assessing ecosystem rehabilitation after fire in an oak forest. Proceedings of the third Balkan Scientific Conference Study, Conservation and Utilization of the Forest Resources. Sofia, Bulgaria, 2-6 October 2001. Vol. II, pp. 166-172.

46. Spanos, I. and D. Trakolis, 2001. Successional  postfire reforestation in suburban forest of Kavala, NE Greece. In: K. Radoglou (Editor), Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach. International Conference. Thessaloniki, Greece, 27 August–1 September 2001. European Commission, National Agricultural Research Foundation - Forest Research Institute, Vol. I, pp. 417-420.

47. Trakolis, D., K. Spanos and I. Spanos, 2001. Integrated Management of Mounts Tzena and Pinovo – A European Union Special Protection Area (SPA). Proceedings of the third Balkan Scientific Conference Study, Conservation and Utilization of Forest Resources. Sofia, Bulgaria, 2 – 6 October 2001, Vol. II, 373 – 381.

48. Zygoura, V. and I. Spanos, 2001. Water relationships in Pinus brutia seedlings and understorey species in mature stands of Thasos (Greece). In: K. Radoglou (Editor), Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach. International Conference. Thessaloniki, Greece, 27 August–1 September 2001. European Commission, National Agricultural Research Foundation - Forest Research Institute, Vol. II, pp. 547-551.

49. Papajannopoulos, A. and I. Spanos, 2000. Artificial colonization of pine plantations with the melliferous insect of Coccidae Marrchalina hellenica Genn. Ιn: Harvesting of Non-Wood Forest Products. International Seminar. IUFRO & FAO/ECE/ILO. Menemen-Izmir, Turkey, October 2-8, 2000, TIM/EFC/WP.1/SEM.49/16/28 Aug. 2000/GE.00-23314.

50. Gitas, I., K. Radoglou, B. Devereux and I. Spanos, 2000. Comparative study of post-fire ecosystem recovery by using field plots and Geographical Information Systems. In: V. Tsihrintzis, G. D Korfiatis, K. L. Katsifarakis, A. C. Demetracopoulos (Editors), Protection and Restoration of the Environment. International Conference. Thasos Island, Greece, July 3-6, 2000, pp. 652-658.

51. Spanos, K., G. Malamidis, I. Spanos and G. Klonaris, 1999. A special biotope in a Pinus halepensis forest in Chalkidiki - N. Greece. In: Biodiversity-Treasures in the World’s Forests. International Forum. Schneverdingen, Germany, Jule 3-7, 1998. Proceedings/Alfred Toepfel Akademie fur Naturschutz/Hof Mohr, D-29640/Schneverdingen / NNABer.-12.hg.-Sonderc.2-224S./ Vol 12, Special Issue 2/1999, pp. 212-216  /ISSN:0935-1450.

52. Spanos, I., G. Malamidis, K. Spanos and D. Trakolis, 1998. Vegetation and forest ecosystems of Samaria Gorge, a world reserve and a National Greek Park, in the island of Krete. In: Wagner, R.G. and Thompson D.G. (Editors), Forest Vegetation Management. Third International Conference, IUFRO. Sault Marie, Ontario, Canada, August 24-28, 1998. Proceedings of Popular Summaries, pp. 479-481.

 

53. Spanos, I., A. Papajannopoulos and K. Spanos, 1998. Multiple Uses of Aleppo pine forests for Wood and Non-wood products in N. Greece. In: Primary and Secondary Production, Land Use and End of Life in Forest products LCA. 1st EU Conference-Cost Action E9-LCA. London, UK, September 14-16, 1998, Imperial College.

54. Spanos, K., P. Koukos, I. Spanos and G. Giakzidis, 1997. A comparative investigation on wood production of five hybrid poplar clones in an experimental planting in N. Greece. In: Third International Conference on the development of Forestry, Wood Science/Technology. Serbia, Yugoslavia, September 29 – Octomber 4, 1997, Faculty of Forestry of Belgrade University, Proceedings, Vol. I, pp. 149-154.

55. Spanos, I. and K. Spanos, 1996. Postfire establishment and survival of Pinus brutia in the island Thasos. In: Investigation, Preservation and Utilisation of Forest Resources. Second Balkan Scientific Conference. Sofia, Bulgaria, June 3-5, 1998, Vol. I, pp. 163-168.

56. Spanos, I., K. Spanos and A. Papadopoulou, 1996. Temperate forest ecosystems as sinks for air contaminants. In: Environmental contamintant and impacts. Third International Scientific Conference. Thessaloniki, Greece, September 16-20, 1996, pp. 268-272.

 

Εθνικά Συνέδρια (Πρακτικά)

 57. Σπανός Ι., Πλατής Π., Γιακζίδης Γ., Σαμαρά Θ., Χαβαλές Ε., Ξανθοπούλου Ε., 2011. Παραγωγή φυταρίων από επιλεγμένα δένδρα πειραματικών φυτειών φελλοφόρου δρυός (Quercus suber L.). 15o Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία,  16-19 Οκτ. 2011,  Καρδίτσα (ηλεκτρονική δημοσίευση των πρακτικών: www.wfdt.teilar.gr).

58. Σαμαρά Θ., Σπανός I., Mελιάδης Ι., 2011. Η σημερινή κατάσταση του αστικού και περιαστικού πρασίνου της Θεσσαλονίκης και η συμβολή τους στο μικροκλίμα της πόλης. 15o Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία,  16-19 Οκτ. 2011,  Καρδίτσα (ηλεκτρονική δημοσίευση των πρακτικών: www.wfdt.teilar.gr).

 59. Mελιάδης I., Σπανός I., Mελιάδης M., 2011. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δασικών πληροφοριών. 15o Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία,  16-19 Οκτ. 2011,  Καρδίτσα (ηλεκτρονική δημοσίευση των πρακτικών: www.wfdt.teilar.gr).

 60. Σπανός Ι., Ι. Ραυτογιάννης  και Ε. Ξανθοπούλου, 2008. Αραιώσεις νεαρών συστάδων χαλεπίου πεύκης Χαλκιδικής. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία.13ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο Καστοριά, 7-10 Οκτ. 2007. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Τόμος Ι: 276-292.

61. Τσιουβάρας Κ., Παπαχρήστου Θ., Πλατής Π., Σπανός Ι., Ραδόγλου Κ., Οικονόμου Α., Μπαλούτσος Γ., Αϊναλής Α., 2008. Δάση και βοσκόμενα δασικά οικοσυστήματα: προτάσεις ανόρθωσης και αποκατάστασης. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εκδότης). Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Πυρκαγιές 2007: από την καταστροφή στην ανάπτυξη», 7-8 Μαϊου 2008, Αθήνα. σελ. 169-190.

 62. Ραυτογιάννης Ι., Α. Παπαδόπουλος, Γ. Γουδέλης, Α. Παντέρα, Κ. Ραδόγλου, Ι. Σπανός και Σ. Ντάφης, 2008. Αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος Νέκρωση των ελατοδασών στην Ελλάδα. 13ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο Καστοριά, 7-10 Οκτ. 2007. ΕλληνικήΔασολογική Εταιρεία, Τόμος  ΙΙ: 427-433.

63. Σπανός Ι.,  Γ. Γιακζίδης, Π. Πλατής και Ε. Ξανθοπούλου, 2005. Πορεία εξέλιξης πειραματικών φυτειών φελλοφόρου δρυός (Quercus suber L.) περιοχής ανατολικής Θεσσαλονίκης (Λουτρά Θέρμης-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών): 13 έτη μετά τη φύτευση. 12ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο. Δράμα, 2-5 Οκτ. 2005. Πρακτικά, Τόμ ΙΙ: 179-187.

64. Σπανός Ι., Γ. Γουδέλης, Ι. Ραυτογιάννης και Δ.  Τρακόλης, 2003. Εξελικτική πορεία της φυσικής αναγέννησης των καμένων εκτάσεων του περιαστικού δάσους πάρκου Θεσσαλονίκης: έξι έτη μετά την πυρκαγιά. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. 1-3 Οκτ.2003. Ολυμπία. Πρακτικά (ΓΕΩΤΕΕ, Θεσσαλονίκη), σελ. 227-237.

 65. Γρηγοριάδης Ν., I. Σπανός και Κ. Ραδόγλου, 2003. Ανάλυση Κύκλου Ζωής σε πρεμνοφυές δάσος: μία νέα προσέγγιση στη διαχείριση των δασών. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. 1-3 Οκτ.2003. Ολυμπία. Πρακτικά (ΓΕΩΤΕΕ, Θεσσαλονίκη), σελ. 473-481.

 66. Σπανός Ι., 2002. «Δομή και πορίσματα του προγράμματος της Ε.Ε.:COST E9, Καθορισμός του Κύκλου Ζωής της Δασοπονίας και των Δασικών Προϊόντων, Εφαρμογές του LCA στα δάση της χώρας μας». Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, 26-29 Μαϊου 2002. Πρακτικά ΓΕΩΤΕΕ, σελ.279-288, Θεσσαλονίκη.

67. Σπανός, Ι., Α. Βενέτης και Χ. Μπαρουγκλιάνης, 2001. Πορεία εγκατάστασης των αναδασώσεων καμένων εκτάσεων Θάσου μετά την πυρκαγιά του 1989, σε σχέση με τη φυσική αναγέννηση. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, «Προστασία Φυσικού περιβάλλοντος και Αποκατάσταση Διαταραγμένων Περιοχών». Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. Κοζάνη, 17-20 Οκτ. 2000, σελ. 150-159.

68. Σπανός Ι., 2001. Δασοκομικά μέτρα αποκατάστασης καμένων εκτάσεων παράκτιων δασών Ν. Χαλκιδικής. Πρακτικά ημερίδας «Προστασία και διαχείριση των παράκτιων δασών του Νομού Χαλκιδικής». Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, ΤΕΔΚ, Διεύθυνση Δασών, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης. Πολύγυρος, 20 Νοεμβρίου 2001. Πρακτικά University Studio Press , σελ. 95-108.

69. Σπανός, Ι. και Κ. Ραδόγλου, 1998. Συγκριτική έρευνα της επιτυχίας εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης σε υφιστάμενες και καμένες εκτάσεις τραχείας πεύκης Θάσου. 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Αλεξανδρούπολη, 6-8 Απριλίου 1998,  σελ.279-285.

 70. Παπαγιαννόπουλος, Α., Ι. Σπανός και Κ. Σπανός, 1998. Γενετική βελτίωση χαλεπίου πεύκης για πολλαπλή χρήση. 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Αλεξανδρούπολη, 6-8 Απριλίου 1998. Πρακτικά, σελ.473-482.

 71. Σπανός, Κ., Π. Κούκος, Ι. Σπανός και Γ. Γιακζίδης, 1998. Αποτελέσματα παραγωγικότητας πέντε κλώνων λεύκης σε πειραματική φυτεία στο Στρυμώνα. 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, 6-8 Απρ. 1998.  Αλεξανδρούπολη, Πρακτικά, σελ.: 317-325.

 

72. Σπανός, Κ., Π. Κούκος, Ι. Σπανός και Γ. Γιακζίδης, 1998. Πρώτα αποτελέσματα αύξησης δέκα κλώνων λεύκης σε πειραματική φυτεία παραγωγής βιομάζας στη Β. Ελλάδα. Ημερίδα «Ενέργεια από Δασική βιομάζα, Ανθρώπινο δίκτυο διάδοσης της Ε. & Τ. Γνώσης, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 13 Φεβρουαρίου 1998. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Πρακτικά-σελ.:189-197.

73. Σπανός, Ι., 1996. Ορεινοί βοσκότοποι και δασοπονία. Πρακτικά Α΄ Πανελλήνιου συνεδρίου Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας «Αειφορική Αξιοποίηση Λιβαδιών και Λειμώνων». Δράμα, 6-8 Νοεμβρίου 1996, σελ., 53-57.

74. Σπανός, Ι. και Κ. Σπανός, 1995. Αξιοποίηση και βελτίωση δασών χαλεπίου και τραχείας πεύκης. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου συνεδρίου Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας «Αξιοποίηση Δασικών Πόρων». Καρδίτσα, σελ., 664-671.

75. Σπανός, Ι., 1994. Το χωροταξικό και ιδιοκτησιακό πρόβλημα της χώρας μας. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας Δασική Ανάπτυξη, Ιδιοκτησιακό, Χωροταξικό. Χανιά, 6-8 Απριλίου 1994, σελ., 94-104.

 

Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π, Α.Π.Θ. (με  κριτές)

 76. Σπανός Ι., 2010. Πορεία εξέλιξης τριών φαινοτύπων ενός νέου δασοπονικού είδους, της φελλοφόρου δρυός (Quercus suber) σε πειραματικές επιφάνειας της Βόρειας Ελλάδας (Λουτρά Θέρμης-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών), 14 έτη μετά την φύτευση. Επετηρίδα  Σχολής  Δασολογίας &  Φυσ. Περιβ.-ΑΠΘ (προς τιμή του ομότιμου καθηγητού Α. Χατζηστάθη, (αποδεκτή εργασία). Θεσσαλονίκη.

 77. Σπανός Ι., Μαλαμίδης Γ., Καζαντζίδης Σ., Κασσιούμης Κ., 2007. Οι οικολογικές αξίες του όρους Χολομώντα, μια περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και ζώνη ειδικής προστασίας.”. Επετηρίδα  Σχολής  Δασολογίας &  Φυσ. Περιβ.-ΑΠΘ  (προς τιμή του ομότιμου καθηγητού κ. Νικολάου Αθανασιάδη), Τόμος ΜΔ/Volume 44/2001, σελ. 77-88. Θεσσαλονίκη.

78. Σπανός Ι., Παπαγιαννόπουλος Α. & Πύργος Λ, 2001. "Πορεία εγκατάστασης των αναδασώσεων καμένων εκτάσεων Σιθωνίας (Πόρτο Κουφό)-Χαλκιδικής μετά την πυρκαγιά του 1985". Επιστημονική επετηρίδα του τμήματος Δασολογίας & Φ.Π.-ΑΠΘ (προς τιμήν του ομότιμου καθηγητού κ. Κων/νου  Πανέτσου), Τόμος Μ/2-VOL.40/2/1997,σελ. 853-862. Θεσσαλονίκη.

79. Σπανός, Ι., 1997. Η προστασία του Δάσους και του Φυσικού Περιβάλλοντος αναγκαιότητα του σημερινού ανθρώπου. Επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος-ΑΠΘ, Τόμος (προς  τιμή του ομότιμου Καθηγητή Σπύρου Ντάφη) ΛΗ (1) 1995: 341-357. Θεσσαλονίκη.

 80. Σπανός, Ι., 1997. Επίδραση του εδάφους στην ανάπτυξη των δασών τραχείας πεύκης Θάσου. Επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος-ΑΠΘ, Τόμος (προς τιμή του ομότιμου καθηγητού κ. Νικολάου Παπαμίχου). Τόμος ΛΘ/1-Vol.39/1: 461-474. Θεσσαλονίκη.

 81. Σπανός, Ι., 1992. Δασοκομία και διαχείριση των δασών τραχείας και χαλεπίου πεύκης της χώρας μας με τελικό στόχο την πολλαπλή χρήση των δασών. Επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος-ΑΠΘ, Τόμος (προς τιμή του ομότιμου Καθηγητού κ. Δημήτριου Καϊλίδη) (ΛΕ (2): 1069-1081. Θεσσαλονίκη.

 82. Σπανός, Ι. και Κ. Σπανός, 1991. Η βλάστηση ρυθμιστής κλίματος. Επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος-ΑΠΘ, Τόμος (προς τιμή του ομότιμου καθηγητού κ. Γεώργιου Στεργιάδη) ΔΔ (3). Θεσσαλονίκη.

 

Εθνικά Περιοδικά (χωρίς κρίση)

83. Σπανός Ι., 2011». «Αρώνια, ένα φαρμακευτικό είδος με πολύτιμες ιδιότητες. Περιοδικό του ΕΘΙΑΓΕ, Τεύχος 44, Απρ.-Ιούν. 2011, σελ.16-17.

84. Σπανός Ι., Πλατής Π., Γιακζίδης Γ., Παπαχρήστου Θ., 2011. "Φελλοφόρος δρυς, ένα πολύτιμο δασοπονικό είδος με πολλαπλές χρήσεις». Περιοδικό του ΕΘΙΑΓΕ, Τεύχος 43, Ιαν.-Φεβ.-Μάρ., σελ.18-20.

85. Σπανός Ι., 2001. "Τα αίτια και οι τρόποι ανάπτυξης των δασικών πυρκαγιών». Περιοδικό του ΕΘΙΑΓΕ, Τεύχος 4 (17), Απρ.-Ιούν. 2001, σελ.:6-7.

86. Σπανός, Ι., 1997. Μέτρα αποκατάστασης του Δάσους Πάρκου Θεσ/νίκης από την μεγάλη πυρκαγιά Ιουλίου 1997. Γεωτεχνική Ενημέρωση, 100: 30-34.

87. Σπανός, Ι., 1996. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στη Θάσο, αποτελούν αναγκαιότητα της επανίδρυσης του δάσους, με την προστασία της φυσικής αναγέννησης. «Προσέγγιση», Περιοδικό συλλόγου Υπαλλήλων σε ΔΟΥ Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, 31: 57-61.

88. Σπανός, Ι., 1995. Δασοκομία και διαχείριση των δασών τραχείας και χαλεπίου πεύκης της χώρας μας με τελικό στόχο την πολλαπλή χρήση των δασών. Προβλήματα Δασοπονίας, 2 (60): 38-45.

89. Σπανός, Ι., 1993. Η επίδραση του ανθρώπου στην υποβάθμιση των δασικών Μεσογειακών οικοσυστημάτων της χώρας μας. Γεωτεχνική Ενημέρωση, 48: 68-71.

90. Σπανός, Κ. και Ι. Σπανός, 1991. Η βλάστηση ρυθμιστής κλίματος. Προβλήματα Δασοπονίας, 58: 8-9.

 

Διεθνή Συνέδρια (περιλήψεις)

 91. Zagas T, Spanos I. Workshop of COST Action E52, “Silviculture and management of beech forests in Greece”.  5-7 May 2009,  Hotel Phillipion , Thessaloniki,  Book of abstacts; p. 6, (eds. Spanos Κ. & Wuehlish G.), NAGREF/FRI. Greece.

92. Spanos I., P. Ganatsas, Y. Raftoyannis and G. Goudelis G., 2008. Root and stem system of Pinus brutia Ten. saplings in burned and un-burned woodlands, N.Greece. In: “2nd International Conference on Ground Bio- and Eco0-engineering, The Use of Vegetation to Improve Slope Stability”, 14-18 July 2008, Beijing, China, Chinese Academy of  Sciences, Institute of Automation, Book of Abstracts, p.74.

93. Spanos I., P. Ganatsas, Y. Raftoyannis and G. Goudelis, 2008. Root and stem systems of Pinus brutia Ten. saplings in burned and un-burned woodlands, Northern Greece. In: Woody roots and Ecosystem services.  16-20 May 2008, Lisbon Portugal , Book of Abstracts ( Joaquim et al., eds), poster R001.

94. Ganatsas P, M. Tsakaldimi and I. Spanos, 2008. Root system development of three woody species on steep soil-denuded slopes In: “2nd International Conference on Ground Bio- and Eco0-engineering, The Use of Vegetation to Improve Slope Stability” 14-18 July 2008, Beijing, China. Chinese Academy of  Sciences, Institute of Automation, Book of Abstracts, p28.

95. Raftoyannis Y. and I. Spanos, 2008. Eco-engineering after wildfires in Greece. In: “2nd International Conference on Ground Bio- and Eco0-engineering, The Use of Vegetation to Improve Slope Stability” 14-18 July 2008, Beijing, China. Chinese Academy of  Sciences, Institute of Automation, Book of Abstracts, p56.

96. Spanos I., P. Ganatsas and Y. Raftoyannis, 2007. The root system architecture of Greek fir. In: Foutrh International Symposium on Dynamics of Physiological Processes in Roots of  Woody Plants.  16-19 Sep. 2007, Bangor, Wales, (edr) M.  Lukac, University of Bangor, Book of Abstracts, p 113.

97. Spanos I., P. Ganatsas, I. Meliadis and M.Tsakaldimi, 2007. Land Use Changes in the Greek Woodlands, In: International Conference of IUFRO “Woodland Culture in Times and Space: tales from the past, messages for the future; Scientific and Social Perspectives on Woodland Change”, 3-7 Sep. 2007, Capsis Hotel, Thessaloniki, Book of Abstracts, University of Exeter, UK, p 47.

 98. Raftoyannis I., K. Radoglou K.and I. Spanos I. 2007. Decline of Greek fir: Relationships with root condition and mistletoe infection. . In: Foutrh International Symposium on Dynamics of Physiological Processes in Roots of  Woody Plants.  16-19 Sep. 2007, Bangor, UK. 16-19 Sep. 2007, Bangor, Wales (edr) M.  Lukac, University of Bangor, Book of Abstacts, p 154.

99. Tobin B., J. Cermak, D. Chiatante, F. Danjon, A. Di Iorio, L. Dupuy, A. Eshel, C. Jourdan, T. Kalliokoski, R. Laiho, N. Nadezhdina, B. Nicoll, L. Pages, J. Silva and I. Spanos, 2007. Towards developmental modelling of tree root systems. Foutrh International Symposium on Dynamics of Physiological Processes in Roots of  Woody Plants.  16-19 Sep. 2007, Bangor, Wales, (edr) M.  Lukac, University of Bangor, Book of Abstracts, p 41.

100. Raftoyannis Y., I. Spanos, and K. Radoglou, 2006. Woody Root Processes-Revealing the hidden half. Workshop of COST Action E38, Dead See & Ierusalem, 4-8 Feb. 2006. Book of abstacts; p. 19, (Eds. J. Ephrath, Y. Waisel, M. Silberbush). Dpt. of Man in the Desert, Sede Boqer. Israel.

 101. Cammeraat L.H., A. Van de Lockant, J. Rubio, V. Andreu and I. Spanos, 2006. « Changes in Τopsoil Properties after  Forest Fires studied by Thin Section Analysis”. 1st International Conference of European Geosciences Union, 2-7 April 2006. Vienna, Austria, Geophycical Research Abstracts, Vol. 8, 06736, 2006.

 102. Spanos Ι., Υ. Raftoyannis, G. Goudelis, E. Xanthopoulou, Th. Samara and A. Tsiontsis, 2005. Postifire management activities and their effects on Pinus halepensis Mill. forests in N. Greece. First International Conference “Eco-engineering; The Use of Vegetation to Improve Slope Stability”, Thesaloniki 13-17 Sep. 2004. Book of  abstracts (eds. I. Spanos & A. Stokes), NAGREF/FRI,  p.147.

 103. Raftoyannis Y. and I. Spanos, 2005. Postfire rehabilitation of Greek forests. XXII (22nd) World Congress of IUFRO. 8-13 August 2005, Brisbane, Australia. The International Forestry Review, Vol 7(5): 241.

104. Raftoyannis Y. & I. Spanos, 2005. Wildfire in forests of Greek fir. XXII World Congress International  of IUFRO. 8-13 August 2005, Brisbane, Australia. The International Forestry Review, Vol 7(5): 79

105. Spanos Ι., K. Gouskou, Y. Raftoyannis, G. Goudelis and E. Xanthopoulou, 2004. « Root architecture and topological characteristics of root systems of Abies borisii-regis, Central Greece. COST E38: Woody Root Processes a Changing Environment. 27-30 Oct. 2004, Hotel Sunbeach, Agia Triada, Thessaloniki, Greece. Book of abstracts, NAGREF: p.36.

 106. Gallis C., G. Efthimiou, I. Spanos, A. Tsiontsis and M. Katritsidakis, 2004. The application of geotechnical methods in supporting plant establishment and growth in highway slopes at Northern Greece. First International Conference “Eco-engineering; The Use of Vegetation to Improve Slope Stability”, Thesaloniki 13-17 Sep. 2004. Book of  abstracts (eds. I. Spanos & A. Stokes), NAGREF/FRI,  p.173.

107. Goudelis G., P. Ganatsas, I. Spanos and A. Karpi, 2004. Effect of repeated fire on plant community recovery in Penteli, central Greece. First International Conference “Eco-engineering; The Use of Vegetation to Improve Slope Stability”, Thesaloniki 13-17 Sep. 2004. Book of  abstracts (eds. I. Spanos & A. Stokes), NAGREF/FRI,  p.72.

108. Spanos, I. and I. Raftoyannis, 2002. Postfire natural regeneration of Pinus brutia-halepensis forests. 2nd Mediterannean Pine Conference. Chania, 9-13 September 2002, p.59.

109. Spanos, I., T. Zagas, Y. Raftoyannis, T. Tsitsoni and P. Ganatsas, 2002. Postfire natural regeneration of Pinus brutia in the Forest Park of Thessaloniki. 2nd Mediterannean Pine Conference. Chania, 9-13 September 2002, p.60.

110. Spanos I. and D. Trakolis, 2001. Successional  postfire reforestation in suburban forest of Kavala, NE Greece. Abstract of the International Conference Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach. Thessaloniki, Greece, 27 August–1 September 2001. European Commission, National Agricultural Research Foundation - Forest Research Institute, pp. 97.

111. Zygoura, V. and I. Spanos, 2001. Water relationships in Pinus brutia seedlings and understorey species in mature stands of Thasos. Abstract of the International Conference Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach. Thessaloniki, Greece, 27 August–1 September 2001. European Commission, National Agricultural Research Foundation - Forest Research Institute, pp. 108.

112. Spanos I., G. Malamidis, K. Spanos and P. Koukos, 2000. " Two islets of North Greece into Axios river, rare natural biotopes, which need special protection". (IUFRO XXI World Congress 2000, Kuala Lumbur, Malaysia, 7-12 August 2000/Summary in Proceedings.

 113. Spanos I. and K. Spanos,  1999. "Effects of drought on survival and growth of coniferous species artificially planted in northern Greece". International Conifer Conference, 23-26 August 1999, Wye College, Kent, England (summary in proceedings).

 114. Spanos K., D. Trakolis, I. Spanos and G. Malamidis, 1997. "Forest ecosystems and conservation management of Pindos National Park-Greece". International Conference -Naturalnes and European Forests, 26-29 Oct./1997. Strasburg-France.

 115. Spanos I. and K. Scordas, 1994. "Opinions of the Degraded and Coppice-Forests in Greece". International Seminar -on Harvesting and Silvicultural od degraded and coppice of the joint FAO/ECE/ILO Committe. Summary in Proceedings. 1-5 Noe. Thessaloniki/Greece.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:47 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 46 απόφαση  της  15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:49 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 47 απόφαση  της 15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...