Αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση

 


Διεθνή περιοδικά:

 

Papachristou T.G., P.D. Platis, I. Papachristou, T. Samara, I. Spanos, E. Chavales and A. Bataka, 2020. How the structure and form of vegetation in a black locust (Robinia pseudoacacia L.) silvopastoral system influences tree growth, forage mass and its nutrient content. Agroforestry Systems,94: 2317–2330 https://doi.org/10.1007/s10457-020-00552-z

Samara, T., I. Spanos, P.D. Platis and T. G. Papachristou, 2020. Heavy metal retention by different forest species used for restoration of post-mining landscapes, N. Greece. Sustainability, 12: 4453:  https://doi.org/10.3390/su12114453

Karmiris, I., S. Kazantzidis, P.D. Platis and T.G. Papachristou, 2017. Diet selection by wintering Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) and the role of food availability. Bird Conservation International, 27:355-370.

Papachristou, T.G., 2016. Greece’s grazing / forage resources for livestock production. In: A. Kyriazopoulos, A. Lopez-Francos, C. Porqueddu, P. Sklavou (Editors), Ecosystem services and socio-economic benefits of Mediterranean grasslands. Options Méditerranéennes (Series A: Mediterranean seminars), 114: 29-42.

Karmiris, I., P. Platis, S. Kazantzidis, Th. Papachristou, 2016. Habitat use by free grazing water buffaloes at the Kerkini Lake. In: A. Kyriazopoulos, A. Lopez-Francos, C. Porqueddu, P. Sklavou (Editors), Ecosystem services and socio-economic benefits of Mediterranean grasslands. Options Méditerranéennes (Series A: Mediterranean seminars), 114: 151-154.

Karmiris, I., P. Platis, S. Kazantzidis, Th. Papachristou, 2016. Cereals attract wild avian herbivores in wet grasslands – Implications for range management. In: A. Kyriazopoulos, A. Lopez-Francos, C. Porqueddu, P. Sklavou (Editors), Ecosystem services and socio-economic benefits of Mediterranean grasslands. Options Méditerranéennes (Series A:Mediterranean seminars), 114: 237-240.

Papachristou, T.G. andP.D. Platis, 2011. Intake by goats browsing kermes oak alone or choices of different browse combinations: implications for Mediterranean grazing systems. The Rangeland Journal, 33: 221-227. http://dx.doi.org/10.1071/RJ11005

Karmiris, I., S. Kazantzidis, P.D. Platis and T.G. Papachristou, 2011. Diet selection by domestic and wild herbivore species in a coastal Mediterranean wetland. Annales Zoologici Fennici, 48: 233-242. http://www.annzool.net/PDF/anz48-free/anz48-233.pdf

Papachristou, T.G. andP.D. Platis, 2011. The impact of cattle and goats grazing on vegetation in oak stands of varying coppicing age.Acta Oecologica, 37: 16-22. doi:10.1016/j.actao.2010.11.001

Karmiris, I., S. Kazantzidis and T.G. Papachristou, 2010. Variation in diet composition of wintering waterfowl among Greek wetlands. Avocetta, 34: 21-28.

Provenza F.D. and T.G. Papachristou, 2009. Behavior-based management of ecosystems. In: T.G. Papachristou, Z.M. Parissi, H. Ben Salem, P. Morand-Fehr (Editors), Nutritional and Foraging Ecology of Sheep and Goats. 12th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, Thessaloniki, Greece, October 11-13, 2007. Options Méditerranéennes (Series A: Mediterranean seminars), 85: 13-28 (μεπρόσκληση). http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a85/00800980.pdf

Athanasiadou S., I. Kyriazakis, I. Giannenas and T.G. Papachristou, 2009. The consequences of nutrition on the outcome of infectious challenges in small ruminants. In: T.G. Papachristou, Z.M. Parissi, H. Ben Salem, P. Morand-Fehr (Editors), Nutritional and Foraging Ecology of Sheep and Goats. 12th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, Thessaloniki, Greece, October 11-13, 2007. Options Méditerranéennes (Series A: Mediterranean seminars), 85: 29-40 (μεπρόσκληση). http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a85/00800981.pdf

Papachristou, T.G., L.E. Dziba, J.J. Villalba and F.D. Provenza, 2007. Patterns of diet mixing by sheep offered foods varying in nutrients and plant secondary compounds. Applied Animal Behaviour Science, 108: 68–80. doi:10.1016/j.applanim.2006.11.015

Papachristou, T.G., L.E. Dziba, J.J. Villalba and F.D. Provenza, 2007. Intake patterns of sheep offered nutritious alternatives associated with plant secondary compounds. In: Advanced Nutrition and Feeding Strategies to Improve Sheep and Goat Production. 11th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, Catania, Italy, September 8-10, 2005.Options Méditerranéennes (Series A: Mediterranean seminars), 74: 25-29. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a74/00800350.pdf

  Papachristou, T.G., L.E. Dziba and F.D. Provenza, 2005. Foraging ecology of goats and sheep on wooded rangelands - Review article.SmallRuminantResearch, 59: 141-156 (Η εργασία αυτή προτάθηκε για ανάγνωση στο σχετικό κεφάλαιο του διεθνούς περιοδικού Rangelands (Δεκέμβριο 2005) και ήταν μεταξύ των 20 πλέον αναγνωσμένων του περιοδικού SmallRuminantResearch για την περίοδο Ιουλίου 2005 – Μαρτίου 2006). doi:10.1016/j.smallrumres.2005.05.003

Papachristou, T.G., P.D. Platis and A.S. Nastis, 2005. Foraging behaviour of cattle and goats in oak forest stands of varying coppicing age in Northern Greece. Small Ruminant Research, 59: 181-189. doi:10.1016/j.smallrumres.2005.05.006

Ben Salem H. and T.G. Papachristou, 2005. Methodology for studying vegetation of grazing lands and determination of grazing animal responses. In: Sustainable Grazing, Nutritional Utilization and Quality of Sheep and Goat Products. First Joint Seminar of the Sub-Networks FAO-CIHEAM on Sheep and Goat Nutrition and Mountain and Mediterranean Pastures, Granada, Spain, October 2-4, 2003. Options Méditerranéennes (Series A: Mediterranean seminars), 67: 291-305 (με πρόσκληση). http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a67/06600055.pdf

Parissi, Z.M., T.G. Papachristou andA.S. Nastis, 2005. Effect of drying method on estimated nutritive value of browse species using an in vitro gas production technique. Animal Feed Science and Technology, 123-124: 119-128. doi:10.1016/j.anifeedsci.2005.04.046

Platis, P.D., T.G. Papachristou and V.P. Papanastasis, 2004. Productivity of five deciduous woody fodder species under three cutting heights in a Mediterranean environment. In: Ferchichi A. (Editor), Rangeland and Pasture Rehabilitation in Mediterranean Areas. Proceedings of the 11th meeting FAO -CIHEAM subnetwork on Mediterranean pastures and fodder crops. Djerba, Tunisia, October 29 – November 1, 2002. FAO, CIHEAM, Institut des Regions Arides Medenine Tunisie. Cahiers Options Méditerranéennes, 62: 365-368. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c62/04600189.pdf

Papachristou, T.G., A.S. Nastis, R. Mathur and M.R. Hutchings, 2003. Effect of physical and chemical defences on herbivory: implications for Mediterranean shrubland management. Basic and Applied Ecology, 4: 395-403. doi:10.1078/1439-1791-00176

Hutchings, M.R., I. Kyriazakis, T.G. Papachristou, I.J. Gordon and F. Jackson, 2000. The herbivores’ dilemma: trade-offs between nutrition and parasitism in foraging decisions. Oecologia, 124: 242-251. doi:10.1007/s004420000367

Papanastasis, V.P. and T.G. Papachristou, 2000. Agronomic aspects of forage legumes: management and forage quality. In: L. Sulas (Editor), Legumes for Mediteranean Forage Crops, Pastures and Alternative Uses. Proceedings of the 10th meeting of the Mediterranean Sub-Network of the FAO-CHIEAM Inter-Regional Cooperative Research and Development Network on Pastures and Fodder Crops, organized by FAO, CHIEM, Sassari (Italy), April 4-9, 2000. Cahiers Options Méditerranéennes, 45: 113-126 (με πρόσκληση). http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c45/00600180.pdf

Papachristou, T.G., 2000. Dietary selection by goats and sheep in kermes oak shrublands of Northern Greece: influence of shrub cover and grazing season. In: I. Ledin, P. Morand-Fehr (Editors), Sheep and Goat Nutrition: Intake Digestion, Quality of Products and Rangelands. 8th meeting of the Sub-Network on Nutrition of the FAO-CHIEAM Inter-Regional Cooperative Research and Development Network on Sheep and Goats. Grignon (France), September 3-5, 1988. Cahiers Options Méditerranéennes, 52: 161-164. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c52/00600330.pdf

Platis, P.D., V.P. Papanastasis and T.G. Papachristou, A.I. Tsiontsis, 2000. Effects of sheep grazing on legume composition and productivity in Mediterranean grassland in Central Greece. In: L. Sulas (Editor), Legumes for Mediterranean Forage Crops, Pastures and Alternative Uses. 10th meeting of the Mediterranean Sub-Network of the FAO-CHIEAM Inter-Regional Cooperative Research and Development Network on Pastures and Fodder Crops, organized by FAO, CHIEM, Sassari (Italy), April 4-9, 2000. Cahiers Options Méditerranéennes, 45: 411-415. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c45/00600233.pdf

Papachristou, T.G., P.D. Platis, V.P. Papanastasis and C.N. Tsiouvaras, 1999. Use of deciduous woody species as a diet supplement for goats grazing Mediterranean shrublands during the dry season. Animal Feed Science and Technology, 80: 267-279. doi:10.1016/S0377-8401(99)00056-5

Platis, P.D., O. Dini-Papanastasi and T.G. Papachristou, 1999. Effects of cutting frequency on productivity of 11 woody fodder plants. In: M. Etienne (Editor), Dynamics and Sustainability of Mediterranean Pastoral Systems. 9th meeting of the Mediterranean Sub-Network of the FAO-CHIEAM Inter-Regional Cooperative Research and Development Network on Pastures and Fodder Crops, Badajoz (Spain), November 26-29, 1997 Cahiers Options Méditerranéennes, 39: 67-70. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c39/99600047.pdf

Tsiouvaras, C.N., A. Nastis, T. Papachristou, P. Platis and M. Yiakoulaki, 1999. Kermes oak shrubland resource availability and grazing responses by goats as influenced by stocking rate and grazing system. In: A. Gibon, J. Lasseur, E. Manrique, P. Masson, J. Pluvinage, R. Revilla (Editors),Livestock Farming Systems and Land Management in the Mountain and Hill Mediterranean Regions. Options Méditerranéennes(Series B: Studies and research), 27: 155-164. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/b27/99600306.pdf

Papachristou, T.G., 1997. Foraging behaviour of goats and sheep on mediterranean kermes oak shrublands. Small Ruminant Research, 24: 85-93. doi:10.1016/S0921-4488(96)00942-X

Papachristou, Τ.G., P.D. Platis and V.P. Papanastasis, 1997. Forage production and small ruminant grazing responses in Mediterranean shrublands as influenced by the reduction of shrub cover. Agroforestry Systems, 35 (1996/1997): 225-238. doi:10.1007/BF00044455

Κyriazakis, I., T.G. Papachristou, A.J., Duncan and I.A. Gordon, 1997. Mild conditioned food aversions developed by sheep towards flavours associated with plant secondary compounds. Journal of Chemical Ecology, 23: 727-746. doi:10.1023/B:JOEC.0000006407.68081.26

Papachristou, T.G., 1996. Intake, digestibility and nutrient utilization of oriental hornbeam and manna ash browse by goats and sheep. Small Ruminant Research, 23: 91-98.doi:10.1016/S0921-4488(96)00909-1

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1996. Influence of deciduous broadleaved woody species in goat nutrition during the dry season in Northern Greece. Small Ruminant Research, 20: 15-22. doi:10.1016/0921-4488(95)00767-9

Papachristou, T.G., 1995. Contribution of two native fodder trees on sheep nitrogen status. In: Sylvopastoral Systems: Environmental, Agricultural and Economic Sustainability. Proceedings of the meeting of the Mediterranean Working Group of the FAO/ CIHEAM Inter-Regional Research and Development Network on Pastures and Fodder Crops. Avignon (France), May 29 – June 2, 1995. Cahiers Options Méditerranéennes, 12: 147 -150. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c12/96605507.pdf

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1994. Changes in chemical composition and in vitro digestibility of oesophageal fistula and hand plucked forage samples due to drying method and stage of maturity. Animal Feed Science and Technology, 46: 87-95. doi:10.1016/0377-8401(94)90067-1

Papachristou, T.G. and V.P. Papanastasis, 1994. Forage value of Mediterranean deciduous woody fodder species and its implication to management of silvo-pastoral systems for goats. Agroforestry Systems, 27: 269-282. doi:10.1007/BF00705061

Papachristou, T.G., 1994. Foraging behaviour and nutrition of goats grazing on shrublands of Greece. In: I.J. Gordon and R. Rubino (Editors), Grazing Behaviour of Sheep and Goats. Proceedings of the ECC-CAMAR 8001-CT90-0021 Research Project Meeting held at Bella, Italy, November 11-13, 1991. Cahiers Options Méditerranéennes, 5: 83-90. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c05/95605261.pdf

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1993. Nutritive value of the diet selected by goats grazing on kermes oak shrublands with different shrub and herbage cover in Northern Greece. Small Ruminant Research, 12: 35-44. doi:10.1016/0921-4488(93)90036-H

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1993. Diets of goats grazing oak shrublands of varying cover in Northern Greece. Journal of Range Management, 46: 220-226. doi:10.2307/4002610

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1992. Feeding behaviour of goats in relation to shrub density and season of grazing in Greece. World Reviewof Animal Production, 27: 68-71.

Εθνικά περιοδικά:

 


Πλατής, Π., Δ. Τρακόλης, Θ. Παπαχρήστου, Ν. Γρηγοριάδης, Ι. Μελιάδης και Σ. Καζαντζίδης, 2005. Βιοποικιλότητα και διαχείριση του περιβάλλοντος στον υγρότοπο Άγρα και την πέριξ λεκάνη απορροής. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα (Σειρά II),16:53-63.

Παπαχρήστου, Θ. Γ., 1993. Επίδραση της μάσησης και της ενσιάλωσης στη χημική σύσταση και την in vitro πεπτικότητα δειγμάτων βοσκήσιμης ύλης ξυλωδών ειδών που συλλέγονται από αίγες μέσω οισοφαγικού συριγγίου. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 4:66-70.

Παπαχρήστου Θ. Γ., Α. Σ. Νάστης, και Π. Δ. Πλατής, 1993. Θρεπτική αξία της βοσκήσιμης ύλης πέντε ξυλωδών φυτών σε διάφορα φαινολογικά στάδια. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 17:69-81.

Papachristou, T.G., 1991. Foraging behaviour estimation of ruminants in rangelands: Direct observation of goats grazing in shrublands for determining their dietary and habitat selection. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 14:97-110.

Παπαχρήστου, Θ. Γ. και Α. Σ. Νάστης, 1988. Οισοφαγική κάνουλα για γίδια και χρησιμοποίησή της για συλλογή δειγμάτων βοσκήσιμης ύλης. Γεωτεχνικά, 2:42-49.

Παπαχρήστου, Θ. Γ., 1988. Πεπτικότητα και αξιοποίηση θρεπτικών στοιχείων βοσκήσιμης ύλης πουρναριού από γίδια και δυνατότητες βελτίωσής τους με τη χορήγηση συμπληρωματικών τροφών. Δασική Έρευνα, 1(ΙΧ):5-36.


Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους

 


Δημοσιευμένες σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων:

 


Papachristou, T.G., 2013. Pastoralism on oak forest ecosystems: competition or compatibility? In: Lombardi G., Mosimann E., Gorlier A., Iussig G., Lonati M., Pittarello M., Probo M. (Eds). Proceedings of the 17thMeeting of the FAO‐CIHEAM Mountain Pasture Network ‐ Pastoralism and ecosystem conservation, Trivero, Italy, 5‐7 June 2013, pp. 68‐71.

Papachristou, T.G. and P.D. Platis, 2005. The role of rangeland resources and pastoralism in the development of mountainous regions of Epirus, Greece. In:.A. Georgoudis, A. Rosati and C. Mosconi (Editors), Animal Production and Natural Resources Utilisation in the Mediterranean Mountain Areas. International Symposium, Ioannina, Epirus, Greece, June 5-7, 2003. EAAP Scientific Series No., 115, Wageningen Pers, pp. 67-72.

Dini-Papanastasi, O, P.D. Platis and T.G. Papachristou, 2005. Integration of certain promising woody fodder species in the grazing systems of sub-humid Mediterranean areas. In:.Georgoudis, A. Rosati and C. Mosconi (Editors), Animal Production and Natural Resources Utilisation in the Mediterranean Mountain Areas. International Symposium, Ioannina, Epirus, Greece, June 5-7, 2003. EAAP Scientific Series No., 115, Wageningen Pers, pp. 99-103.

Papachristou, T.G., P.D. Platis and G. Halivopoulos, 2003. Grazing behaviour of cattle and goats in oak forests in Greece. In: N. Allsopp, A.R. Palmer, S.J. Milton, K.P. Kirkman, G.I.H. Kerley, C.R. Hurt and C.J. Brown (Editors), Rangelands in the New Millennium. International Rangelands Congress, Durban, South Africa, July 26 – August 1, 2003. Proceedings of the VIIth International Rangelands Congress, pp. 916-918 (περίληψή της στο African Journal of Range and Forage Science, 20: 140. doi: 10.2989/10220110309485808).

Papachristou, T.G., 2000. Forage resources of Greece and their relation to grazing animals. In: F. Guessous, N. Rihani, A. Ilham (Editors), Livestock Production and Climatic Uncertainty in the Mediterranean. International Symposium, Agadir, Morocco, October 22-24, 1998. EAAP publication No. 94, Wageningen Pers, pp. 283-290 (μεπρόσκληση).

Spatz, G. and T.G. Papachristou, 1999. Ecological strategies of shrubs invading extensified grasslands: their control and use. In: V. Papanastasis, J. Frame and A. Nastis (Editors),Grasslands and Woody Plants in Europe. International Symposium, Thessaloniki, May 27-29, 1999. EGF, Vol., 4, Grassland Science in Europe, pp. 27-37 (μεπρόσκληση).

Papachristou, T.G., 1999. Assessing the value of black locust (Robinia pseudoacacia L.) browse for animal feeding. In: V. Papanastasis, J. Frame and A. Nastis (Editors),Grasslands and Woody Plants in Europe. International Symposium. Thessaloniki, May 27-29, 1999. European Grassland Federation, Vol., 4, Grassland Science in Europe, pp. 99-103.

Dini-Papanastasi, O. and T.G. Papachristou, 1999. Selection of Robinia pseudoacacia var. monophylla for increased feeding value in the Mediterranean environment. In: V. Papanastasis, J. Frame and A. Nastis (Editors),Grasslands and Woody Plants in Europe. International Symposium, Thessaloniki, May 27-29, 1999. European Grassland Federation, Vol., 4, Grassland Science in Europe, pp. 51-56.

Papachristou, T. G., A. S. Nastis, P.D. Platis and G. Halivopoulos, 1999. Foraging behaviour of cattle and goats on oak forest stands in Greece. In: A. Waterhouse and E. McEwan (Editors), Landscapes, Livestock and Livelihoods in European Less Favoured Areas. Meeting of the European funded project, EQULFA, Thessaloniki, October 8-11, 1998. SAC, Auchincruive, Ayr, UK, pp. 81-84.

Papachristou, T.G. and P.D. Platis, 1998. Small ruminant grazing in Mediterranean kermes oak shrublands. In: V. Papanastasis (Editor), Ecological Basis of Livestock Grazing in Mediterranean Ecosystems. International Workshop, Thessaloniki, October 23-25, 1997. European Commission, Science Research Development, EUR 18308 EN, pp. 254-258.

Papachristou, T.G., 1996. Mechanical cleaning of kermes oak brushland: Observations on its effects on spring diets of sheep. In: N.P. Zervas and J. Hatziminaoglou (Editors), Optimal Exploitation of Marginal Mediterranean Areas by Extensive Ruminant Production Systems. International Symposium. Thessaloniki, Greece, June 18-20, 1994. EAAP Publication No 83, pp. 221-225.

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1996. Diets of goats grazing kermes oak shrubland as influenced by stocking rate. In: N.P. Zervas and J. Hatziminaoglou (Editors), Optimal Exploitation of Marginal Mediterranean Areas by Extensive Ruminant Production Systems. International Symposium. Thessaloniki, Greece, June 18-20, 1994. EAAP Publication No 83, pp. 226-229.

Papachristou, T.G., 1993. A comparison of esophageal fistulation and hand plucking methods used to determine the diet quality of goats grazing in shrublands of Greece. In: A. Nastis (Editor), Seep and Goat Nutrition, Thessaloniki, Greece, September 24-26, 1993. FAO - CIHEAM - EU, pp. 163-170.

Papachristou, T. G. and A.S. Nastis, 1993. Factors affecting forage preference by goats grazing kermes oak shrubland in Northern Greece. In: V. Papanastais and A. Nikolaidis (Editors), Management of Mediterranean Shrublands and Related Forage Resources. 7th Meeting of the FAO European Subnetwork on Mediterranean Pastures and Fodder Crops in Chania (Crete), Greece, April 21-23, 1993. FAO REUR Techn. Series 28pp. 167-170.

Papanastasis V., T. Papachristou and P. Platis, 1991. Control of woody plants with mechanical means in a rangeland of Macedonia, Greece. In: EGF (edition), Grassland renovation and weed control in Europe. Graz, Austria, September 18-21, 1991. European Grassland Federation(EGF) pp. 203-205.

Papachristou, T. G. and A.S. Nastis, 1990. Nutritive value of two broadleaved fodder trees (Carpinus duinensis and Fraxinus ornus) in early summer and autumn. In: A. Corleto (Εditor), Development and preservation of low input mediterranean pastures and fodder systems. 6th Meeting of the FAO European Subnetwork on Mediterranean Pastures and Fodder Crops. Bari, Italy, October 17-19, 1990, pp. 147-151.


Δημοσιευμένες ως περίληψη πρακτικών διεθνών συνεδρίων:

 


Papachristou, T.G., 2012. Enhancing the benefits of landscapes and herbivores through plant biochemical diversity.In: Goat-parasite interactions: from knowledge to control (CAPARA). 4th Meeting of the COST Action FA0805, Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, Spain, September 19-21, 2012.Abstract Book, Spain. p 36 (μεπρόσκληση).

Papachristou, T.G., P.D. Platis and Z.M. Parissi, 2009. Variety of woody plant   species influences food intake of goats.In: Challenging strategies to promote the sheep and goat sector in the current global context. 13th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, Leon, Spain, October 14-16, 2009.Abstract Book, University of León, Spain. p 5.

Papachristou, T.G., P.D. Platis, V.P. Papanastasis and A. Ainalis. 2005. Role of Hellenic Range and Pasture Society in technology interaction and policy evolution. In: F.P O΄Mara, R.J. Wilkins, L.’t Mannetjie, D.K. Lovett, P.A.M. Rogers and T.M. Boland (Editors), Grasslands – a Global Resource. XX International Grassland Congress, Dublin, Ireland, June 26 – July 1, 2005. pp. 939.

Papachristou, T.G., 1996. Mild food aversions and their effect on food intake and diet selection in small ruminants. Summaries of the Symposium on Diet Selection in Animals and Man. Grasmere, England, UK, July 1-4, 1996. The Rank Prize Funds.Reported inAppetite, 1997, Vol. 28: 185-187 (μεπρόσκληση).

Κyriazakis, I, D.H. Aderson, M. Lewis, J.D. Oldham, T.G. Papachristou and T. Stegman, 1996. The effect of synchronicing the supply of energy and protein to the rumen on the short and long term diet selection of sheep. Proceedings of the 112th meeting of the British Society of Animal Science. Animal Science, 62 (3): 632-633.

Nastis, A.S. and T.G. Papachristou, 1992. Dietary selection of goats as influenced by various brush herbage proportions. Ιn: J.E. Lindberg (Editor), Abstracts of the Meeting of the FAO Network of Cooperative Research on Sheep and Goats, Subnetwork Nutrition. Ostersund, Sweden, June 17-19, 1991. Report 215, Uppsala, pp. 16-17.

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1992. Chemical composition and in vitro digestibility of forage samples collected by esophageal fistula and by hand as influenced by drying method and collecting date. Abstractsof 43rd Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Madrid, Spain, September 14 -17, 1992. Vol. 2, pp. 174-175.

Papachristou, T.G., P.D. Platis and A.S. Nastis, 1991. Nutrient content of goat diets grazing in shrublands dominated by deciduous shrubby trees of Northern Greece during late summer and early autumn. Abstracts of 42nd Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Berlin, Germany, September 9-12, 1991. Vol. 2, pp. 202- 203.

Papachristou, T.G., and A.S. Nastis, 1990. Feeding behaviour of goats in relation to shrub density and season of grazing in Greece. Abstracts of 41st Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Toulouse, France, July 9-12, 1990. Vol.2, pp. 152-153.


Δημοσιευμένες σε πλήρη πρακτικά εθνικών συνεδρίων:


Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2018. Η εξέλιξη της Λιβαδοπονίας και οι εφαρμογές της στη διαχείριση της βόσκησης. Στο: Ζ.Μ. Παρίση και Π. Κακούρος (Εκδότες), Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης – Αειφορία και βιοοικονομία – Υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9 - 12 Οκτωβρίου 2018. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, σελ., 15-32.

Πλατής, Π.Δ., Θ.Γ. Παπαχρήστου, Β.Π. Παπαναστάσης, Α.Β. Αϊναλής, Ι.Μ. Μελιάδηςκαι Κ.Θ. Μαντζανάς, 2018. Αποτελέσματα προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης Π.Ε. Λάρισας. Στο: Ζ.Μ. Παρίση και Π. Κακούρος (Εκδότες), Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης – Αειφορία και βιοοικονομία – Υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9 - 12 Οκτωβρίου 2018. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, σελ., 51-58.

Καζόγλου, Ι. Π. Πλατής και Θ. Παπαχρήστου, 2018. Εκτίμηση βοσκοϊκανότητας σε αντιπροσωπευτικές βοσκήσιμες γαίες του Δήμου Πρεσπών. Στο: Ζ.Μ. Παρίση και Π. Κακούρος (Εκδότες), Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης – Αειφορία και βιοοικονομία – Υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9 - 12 Οκτωβρίου 2018. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, σελ., 253-260.

Καρμίρης, Η, Θ. Παπαχρήστου, Π. Πλατής, Σ. Καζαντζίδης και Θ. Ναζηρίδης, 2018. Βελτίωση υγρών λιβαδιών στη λίμνη Κερκίνη. . Στο: Ζ.Μ. Παρίση και Π. Κακούρος (Εκδότες), Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης – Αειφορία και βιοοικονομία – Υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9 - 12 Οκτωβρίου 2018. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, σελ., 261-268.

Τσιουβάρας, Κ., Θ. Παπαχρήστου, Π. Πλατής, Α. Αϊναλής και Η. Ελευθεροχωρινός, 2008. Διαχείριση βοσκόμενων δασικών εκτάσεων πυρόπληκτων περιοχών της Πελοποννήσου. Στο: Κ.Θ. Μαντζανάς και Β.Π. Παπαναστάσης  (Εκδότες), Λιβαδοπονία και προστατευόμενες περιοχές. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2 - 4 Οκτωβρίου 2008. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη. Δημ. Νο. 14, σελ., 307-315.

Καρμίρης, Η, Π. Πλατής, Σ. Καζαντζίδης και Θ. Παπαχρήστου, 2008. Χρήση ενδιαιτημάτων από αγελάδες, άλογα, λαγούς και χήνες στο Δέλτα Έβρου.Στο: Κ.Θ. Μαντζανάς και Β.Π. Παπαναστάσης  (Εκδότες), Λιβαδοπονία και προστατευόμενες περιοχές. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2 - 4 Οκτωβρίου 2008. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη. Δημ. Νο. 14, σελ., 173-178.

Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου, Ι. Μελιάδηςκαι Κ. Μαντζανάς, 2007. Ποικιλότητα τύπων οικοτόπων της περιοχής Ακαρνανικών ορέων του Δικτύου  “Φύση 2000”. Στο: Ανάπτυξη ορεινών περιοχών - Προστασία φυσικού περιβάλλοντος. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Καστοριά, 7-10 Οκτωβρίου 2007. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, σελ. 116-124.

Ορφανίδου, Δ., Πλατής, Π., Β. Παπαναστάσης και Θ. Παπαχρήστου, 2006. Επίδραση κοπής και καύσης στη βλάστηση βοσκόμενων υγρολίβαδων στη λίμνη Άγρα. Στο: Β.Π. Παπαναστάσης και Ζ.Μ. Παρίσση (Εκδότες), Λιβαδοπονία ξηροθερμικών περιοχών. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006.Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Θεσσαλονίκη. Δημ. Νο. 13, σελ., 75-80. 

Πλατής, Π. Θ. Παπαχρήστου, Σ. Καζαντζίδης και Σ. Στάης, 2006. Επιπτώσεις της βόσκησης σε λιβαδικούς τύπους βιοτόπων ορνιθοπανίδας περιοχής Μενοικίου Όρους. Στο: Π. Πλατής, Α. Σφουγγάρης, Θ. Παπαχρήστου και Α. Τσιόντσης (Εκδότες), Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος, 10-12 Νοεμβρίου 2004.Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία και Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δημ. Νο. 12, σελ., 485-491.

Πλατής, Π. Θ. Παπαχρήστου, Δ. Τρακόλης, Ι. Μελιάδης, Ν. Γρηγοριάδης και Α. Μάκρας, 2006. Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα. Στο: Π. Πλατής, Α. Σφουγγάρης, Θ. Παπαχρήστου και Α. Τσιόντσης (Εκδότες), Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος, 10-12 Νοεμβρίου 2004.Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία και Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δημ. Νο. 12, σελ., 355-362.

Πλατής, Π. Ι. Μελιάδης, Θ. Παπαχρήστου, Δ. Τρακόλης, Κ. Μαντζανάς, και Α. Μάκρας, 2006. Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση τύπων οικοτόπων και λιβαδικών οικοσυστημάτων στα Ακαρνανικά όρη. Στο: Π. Πλατής, Α. Σφουγγάρης, Θ. Παπαχρήστου και Α. Τσιόντσης (Εκδότες), Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος, 10-12 Νοεμβρίου 2004.Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία και Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δημ. Νο. 12, σελ., 221-228. 

Πλατής, Π., Β. Παπαναστάσης, Θ. Παπαχρήστου και Α. Τσιόντσης, 2006. Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Στο: Π. Πλατής, Α. Σφουγγάρης, Θ. Παπαχρήστου και Α. Τσιόντσης (Εκδότες), Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος, 10-12 Νοεμβρίου 2004.Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία και Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δημ. Νο. 12, σελ., 21-28.

Παπαχρήστου, Θ.Γ. και Ι. Ισπικούδης, 2003. Πολυλειτουργικότητα λιβαδιών και ανάπτυξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Στο: Π. Πλατής & Θ. Παπαχρήστου (Εκδότες), Λιβαδοπονία και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002.Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία και Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δημ. Νο. 10, σελ., 13 – 23 (μετά από πρόσκληση).

Παπαχρήστου, Θ.Γ., M.R. Hutchings, Π.Δ. Πλατής, Η. Κυριαζάκης και Ζ. Παρίση, 2003. Οικολογία βόσκησης και διαχείριση λιβαδιών: Η περίπτωση των θαμνολίβαδων. Στο: Π. Πλατής & Θ. Παπαχρήστου (Εκδότες), Λιβαδοπονία και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002.Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία και Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δημ. Νο. 10, σελ., 317 - 326.

Πλατής, Π.Δ., Β.Π. Παπαναστάσης, Θ.Π. Παπαχρήστου,Α.Ι. Τσιόντσης και Σ.Σ. Κανδρέλης, 2003. Εποχιακή μεταβολή ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της ψευδαλπικής και χαμηλής ζώνης. Στο: Π. Πλατής & Θ. Παπαχρήστου (Εκδότες), Λιβαδοπονία και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002.Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία και Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δημ. Νο. 10, σελ., 161 - 172.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2001. Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών. Στο: Θ. Παπαχρήστου και Ο. Ντίνη-Παπαναστάση (Εκδότες), Η Λιβαδοπονία στο Κατώφλι του 21ου Αιώνα. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Δημ. Νο 9, σελ. 229-239.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2001. Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά και ο ρόλος τους στα μεσογειακά συστήματα παραγωγής. Στο: Θ. Παπαχρήστου και Ο. Ντίνη-Παπαναστάση (Εκδότες), Η Λιβαδοπονία στο Κατώφλι του 21ου Αιώνα. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Δημ. Νο 9, σελ. 293-300.

Πλατής, Π.Δ., Θ.Γ. Παπαχρήστου και Β.Π. Παπαναστάσης, 2001. Δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος απογραφής βοσκοτόπων στη διαχείριση των λιβαδιών της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο: Θ. Παπαχρήστου και Ο. Ντίνη-Παπαναστάση (Εκδότες), Η Λιβαδοπονία στο Κατώφλι του 21ου Αιώνα. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Δημ. Νο 9, σελ. 43-49.

Πλατής, Π., Β. Παπαναστάσης, Θ. Παπαχρήστου και Α. Τσιόντσης, 2001. Επίδραση των εδαφοκλιματικών παραγόντων στη σύνθεση της βλάστησης και στην ποσοτική και ποιοτική παραγωγή των υπαλπικών ποολίβαδων του Άσκιου Όρους. Στο: Προστασία Φυσικού περιβάλλοντος και Αποκατάσταση Διαταραγμένων Περιοχών. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Κοζάνη, 17-20 Οκτωβρίου 2000. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, σελ. 225-234.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 1997. Αξιοποίηση της βοσκήσιμης ύλης πρινώνων από αίγες: Επιλογή δίαιτας και θρεπτική αξία βοσκήσιμης ύλης. Στο: Β.Παπαναστάσης (Εκδότης), Αειφορική Αξιοποίηση Λιβαδιών και Λειμώνων. Πρακτικά του Α΄ Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Δράμα 6 - 8 Νοεμβρίου 1996.Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Δημ. Νο. 4, σελ., 247 – 256 (μεπρόσκληση).

Παπαχρήστου, Θ.Γ., Π.Δ. Πλατής και Β.Π. Παπαναστάσης, 1997. Παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης βελτιωμένων θαμνολίβαδων με μηχανικά μέσα. Στο: Β.Παπαναστάσης (Εκδότης), Αειφορική Αξιοποίηση Λιβαδιών και Λειμώνων. Πρακτικά του Α΄ Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Δράμα 6 - 8 Νοεμβρίου 1996.Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Δημ. Νο. 4, σελ., 208 - 215.

Πλατής, Π.Δ., Ι. Μελιάδης, Θ.Γ. Παπαχρήστου και Β.Π. Παπαναστάσης, 1997. Έρευνα για την κατάρτιση συστήματος απογραφής, ταξινόμησης, αξιολόγησης και χαρτογράφησης βοσκόμενων δασικών εκτάσεων Ν. Δράμας για τον προσδιορισμό της παραγωγικότητας. Στο: Β.Παπαναστάσης (Εκδότης), Αειφορική Αξιοποίηση Λιβαδιών και Λειμώνων. Πρακτικά του Α΄ Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Δράμα 6 - 8 Νοεμβρίου 1996.Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Δημ. Νο. 4, σελ., 37 - 45.


Δημοσιευμένες ως περίληψη πρακτικών εθνικών συνεδρίων:

 


Παπαχρήστου Θ.Γ. και Α.Σ. Νάστης, 1992. Χημική σύσταση και in vitro πεπτικότητα της βοσκήσιμης ύλης που καταναλίσκεται από αίγες σε θαμνολίβαδα με διαφορετικά ποσοστά κάλυψης σε θαμνώδη φυτά. Περιλήψεις 8ης Επιστημονικής Συνάντησης της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας. Βόλος, 21-22 Νοεμβρίου 1991. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης - Ειδική έκδοση, 10: 62-63.

Βιβλία/ Συλλογικοί τόμοι

 


Δημοσιεύσεις σε διεθνείς εκδόσεις:

 


Karmiris, I., T.G. Papachristou, P. Platis, S. Kazantzidis and I. Vasiliadis, 2017. Diet composition of Lesser White-fronted Geese Anser erythropus wintering in Greece. In: Vougioukalou, M., Kazantzidis, S. & Aarvak, T. (Eds.) Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population at key staging and wintering sites. Special publication. LIFE+10 NAT/GR/000638 Project. HOS/BirdLife Greece, HAOD/Forest Research Institute, NOF/BirdLife Norway report no. 2017-2, pp. 66-70.

Karmiris, I., P. Platis, T.G. Papachristou and S. Kazantzidis, 2017. Grassland management at Evros Delta, a wintering habitat for the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Northern Greece. In: Vougioukalou, M., Kazantzidis, S. & Aarvak, T. (Eds.) Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population at key staging and wintering sites. Special publication. LIFE+10 NAT/GR/000638 Project. HOS/BirdLife Greece, HAOD/Forest Research Institute, NOF/BirdLife Norway report no. 2017-2, pp. 79-83.

Karmiris, I., T.G. Papachristou, P. Platis, S. Kazantzidis and Th. Naziridis, 2017. Grassland management at Kerkini Lake, a wintering habitat of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Northern Greece. In: Vougioukalou, M., Kazantzidis, S. & Aarvak, T. (Eds.) Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population at key staging and wintering sites. Special publication. LIFE+10 NAT/GR/000638 Project. HOS/BirdLife Greece, HAOD/Forest Research Institute, NOF/BirdLife Norway report no. 2017-2, pp. 84-87.

Kazantzidis, S, I. Vasiliadis, E. Makrigianni, V. Ilias, T.G. Papachristou, P. Platis and I. Karmiris, 2017. Impact of hunting activities on waterfowl at the Evros Delta, Greece. In: Vougioukalou, M., Kazantzidis, S. & Aarvak, T. (Eds.) Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population at key staging and wintering sites. Special publication. LIFE+10 NAT/GR/000638 Project. HOS/BirdLife Greece, HAOD/Forest Research Institute, NOF/BirdLife Norway report no. 2017-2, pp. 94-101.

Papachristou, T.G. and P.D. Platis, 2009. Grazing of livestock as control of herbaceous vegetation in coppice oak forests in Greece: trade-offs between herbs and oak sprouts in foraging decisions. In: N. Scott Bentsen (Editor), Forest Vegetation Management – Towards Environmental Sustainability.Proceedings from the final COST E47 Conference, Vejle, Denmark, May 5-7, 2009. Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen, Forest & Landscape Working Papers no. 35-2009, pp. 18-20.

Papachristou, T.G., I. Spanos, P.D. Platis, 2009. Forest Vegetation Management in Europe, Chapter 6: Greece. In: I. Willoughby, P. Balandier, N. S. Bentsen, N. McCarthy and J. Claridge (Editors), Forest Vegetation Management in Europe. COST Office, Brussels, pp. 51-60.

Papachristou, T.G., 2000. Nutritive value of fodder shrubs used in Mediterranean sylvo- pastoral systems and their use by grazing animals. In: G. Gintzburger, M. Bounejmate and A. Nefzaoui (Editors), Fodder Shrub Development in Arid and Semi-arid Zones. Workshop on Native and Exotic Fodder Shrubs in Arid and Semi-arid Zones.Tunisia, Hammamet, Tunisia, Oct. 27 - Nov. 2, 1996. ICARDA, Aleppo, Syria, Vol II, pp. 461-468.

Papachristou, T. G., 1998. Forest ecosystem types of Greece and their relation to grazing animals. In: J. Humphrey, R. Gill and J. Claridge (Editors), Grazing as Management Tool in European Forest Ecosystems. Forestry Commission, Technical Paper25, Edinburgh, UK, pp. 72-78 (με πρόσκληση).

Nastis, A., C. Tsiouvaras, B. Noitsakis, T. Papachristou, P. Platis and M. Yiakoulaki, 1995. Grazing of ecologically sensitive shrub communities in Greece. In: B. Hubert and B. Leclerc (Editors), Dynamique des innovations tehniques et organisationnelles, Final report of EU, CAMAR, 0002. IAM- Zaragoza and INRA - Avignon, Vol. II, pp.265- 273.


Επιμέλεια διεθνών εκδόσεων (εκδότης):


Papachristou, T.G. and Z.M. Parissi, H. Ben Salem and P, Morand-Fehr. 2009. Nutritional and Foraging Ecology of Sheep and Goats. Proceedings of the 12th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, Thessaloniki, Greece, October 11-13, 2007. Options Méditerranéennes (Series A: Mediterranean seminars), No. 85. Zaragoza: CIHEAM (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes) / FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) / NAGREF (National Agricultural Research Foundation, Greece). 2009. 491 pp. ISSN : 1016-121-X, ISBN : 2-85352-410-8.

Papachristou, T.G. and Z.M. Parissi, 2007. Nutritional and Foraging Ecology of Sheep and Goats. Abstract book of the 12th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, Thessaloniki, Greece, October 11-13, 2007.

Morand-Fehr, P. H. Ben Salem and T.G. Papachristou, 2005. Methodology, nutrition and products quality in grazing sheep and goats (editorial material). Small Ruminant Research (special Issue), 59: 103-290. doi:10.1016/j.smallrumres.2005.05.001


Δημοσιεύσεις σε εθνικές εκδόσεις:


Τσιουβάρας, K., Θ. Παπαχρήστου, Π. Πλατής, Ι. Σπανός, Κ. Ραδόγλου, Α. Οικονόμου, Γ. Μπαλούτσος και Α. Αϊναλής, 2008. Δάση και βοσκόμενα δασικά οικοσυστήματα πυρόπληκτων περιοχών: Προτάσεις ανόρθωσης και  αποκατάστασης. Στο: Α. Χρονοπούλου - Σερέλη (Εκδότης), Πυρκαγιές 2007: Από την καταστροφή στην ανάπτυξη. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα 7 - 8 Μαΐου 2008. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, σελ., 169 - 190.

Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου και Ι. Μελιάδης, 1997. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη διαχείριση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων. Στο: Χρήση και Αξιολόγηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη Δασοπονία. Θεσσαλονίκη, 8-9 Σεπτεμβρίου 1997. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, σελ., 23 - 29.


Επιμέλεια εθνικών εκδόσεων (εκδότης):

 


Πλατής, Π., Α. Σφουγγάρης, Θ. Παπαχρήστου και Α. Τσιόντσης, 2006. Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου (επιμέλεια έκδοσης). Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία και Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δημ. Νο. 12, 605 σελ. http://www.elet.gr/uploads/4o%20praktika.pdf

Πλατής, Π. και Θ. Παπαχρήστου. 2003. Λιβαδοπονία και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου (επιμέλεια έκδοσης).Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία και Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δημ. Νο. 10, 517 σελ. http://www.elet.gr/uploads/3o%20praktika.pdf

Παπαχρήστου, Θ. και Ο. Ντίνη-Παπαναστάση, 2001.Η Λιβαδοπονία στο Κατώφλι του 21ου Αιώνα. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου (επιμέλεια έκδοσης). Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Δημ. Νο 9, 332 σελ.http://www.elet.gr/uploads/2o%20praktika.pdf


Εκλαϊκευμένες δημοσιεύσεις σε περιοδικά χωρίς κρίση

 


Διεθνή περιοδικά:

 


Papachristou T.G. and V.P. Papanastasis, 1999. Report from the international occasional symposium of the European Grassland Federation, Grasslands and Woody Plants in Europe. Herba, 12: 14-17.

 


Εθνικά περιοδικά:

 


Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2019. Τοξικά φυτά για τα ζώα: Αλληλεπίδραση επιβλαβών φυτών λιβαδιών και ζώων κατά τη βόσκηση. Γεωργία & Κτηνοτροφία, 1: 75-80.

Παπαδοδημητράκη Μ., Θ. Παπαχρήστου και Π. Ξόφης. 2018. Όλα όσα δεν γνωρίζουμε για τις πυρκαγιές. Loveyourself, 6: 116-117.

Παπαχρήστου, Θ.Γ. 2018. Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης: Η συμπεριφορά βόσκησης αγροτικών ζώων αναπόσπαστο συστατικό τους. Δήμητρα (περιοδική έκδοση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα), 21: 4-8.

Καρμίρης Η., Θ. Παπαχρήστου, Π. Πλατής, Σ. Καζαντζίδης και Ι. Βασιλειάδης, 2017. Η σημασία των υγρών λιβαδιών για τη Νανόχηνα στην Ελλάδα. Οιωνός, 58: 24-25.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2013. Βοσκήσιμοι πόροι της Ελλάδας και νέα ΚΑΠ (2014-2020). Γεωργία & Κτηνοτροφία,1: 58-63.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2011. Η σημασία της βοσκοφόρτωσης στη διαχείριση των βοσκοτόπων: Οδηγίες εφαρμογής. ΕΘΙΑΓΕ (περιοδική έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας), 45: 10-16.

Σπανός Ι., Π. Πλατής, Γ. Γιακζίδης και Θ. Παπαχρήστου. 2011.Φελλοφόρος δρυς, ένα πολύτιμο δασοπονικό είδος με πολλαπλές χρήσεις. ΕΘΙΑΓΕ (περιοδική έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας), 43: 12-14. http://www.nagref.gr/journals/ethg/images/43/ethg43p12-14.pdf

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2007. Διεθνές συνέδριο για την οικολογία διατροφής και βόσκησης των προβάτων και των αιγών. ΕΘΙΑΓΕ (περιοδική έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας), 30: 25-26. http://www.nagref.gr/journals/ethg/images/30/ethg30p22-33.pdf

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2007. Ο ρόλος των δευτερογενών φυτοτοξικών ουσιών στη διατροφική συμπεριφορά της άγριας πανίδας και στη διαμόρφωση διαχειριστικών επεμβάσεων. ΕΘΙΑΓΕ (περιοδική έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας), 28: 16-18. http://www.nagref.gr/journals/ethg/images/28/ethg28p16-18.pdf

Παπαχρήστου, Θ.Γ., Π.Δ. Πλατής και Ο. Ντίνη – Παπαναστάση. 2006. Λιβαδοπονικά προβλήματα ξηροθερμικών περιοχών. ΕΘΙΑΓΕ (περιοδική έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας), 26: 30-31. http://www.nagref.gr/journals/ethg/images/26/ethg26p30-31.pdf

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2005. Έκθεση ζώων σε νέες άγνωστες τροφές και διαχειριστικές συνεπαγωγές. Κυριάκος Ε. Σκορδάς και Περικλής Κ. Μπίρτσας (συντονιστές έκδοσης). ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2005, τα πάντα περί θήρας. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης. Θεσσαλονίκη, 160-165 σελ.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2005. Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. ΕΘΙΑΓΕ (περιοδική έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας), 19: 26-27. http://www.nagref.gr/journals/ethg/images/19/ethg19p26-27.pdf

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2005. Συμπεράσματα 4ου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. Η Κτηνοτροφία Σήμερα, 43:39-41.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2002. Ελληνικά λιβάδια: Οι πολλαπλοί ρόλοι ενός φυσικού πόρου και τα υφιστάμενα προβλήματα. ΕΘΙΑΓΕ (περιοδική έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας), 8: 5-7.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2001. Θρεπτική αξία της βοσκήσιμης ύλης των λιβαδιών της Ελλάδας. Η Κτηνοτροφία Σήμερα, 17:33-35.

Παπαχρήστου Θ.Γ., 1999. Βελτίωση θαμνολίβαδων με μηχανικά μέσα και αξιοποίησή τους από αίγες και πρόβατα. Γεωργία & Κτηνοτροφία, 4: 34-39.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2005. Έκθεση ζώων σε νέες άγνωστες τροφές και διαχειριστικές συνεπαγωγές. Κυριάκος Ε. Σκορδάς και Περικλής Κ. Μπίρτσας (συντονιστές έκδοσης). ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2005, τα πάντα περί θήρας. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης. Θεσσαλονίκη, 160-165 σελ.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2005. Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. ΕΘΙΑΓΕ (περιοδική έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας), 19: 26-27.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2005. Συμπεράσματα 4ου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. . Η Κτηνοτροφία Σήμερα, 43:39-41.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2002. Ελληνικά λιβάδια: Οι πολλαπλοί ρόλοι ενός φυσικού πόρου και τα υφιστάμενα προβλήματα. ΕΘΙΑΓΕ (περιοδική έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας), 8: 5-7.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2001. Θρεπτική αξία της βοσκήσιμης ύλης των λιβαδιών της Ελλάδας. Η Κτηνοτροφία Σήμερα, 17:33-35.

Παπαχρήστου Θ.Γ., 1999. Βελτίωση θαμνολίβαδων με μηχανικά μέσα και αξιοποίησή τους από αίγες και πρόβατα. Γεωργία & Κτηνοτροφία, 4: 34-39.

 


 

 

Μελέτες Εφαρμογής

 


Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου, Ι. Σπανός, Ι. Μελιάδης, Σ. Καζαντζίδης, Γ. Χαλυβόπουλος, Γ. Γιακζίδης και Κ. Μαντζανάς. 2011. Ειδική φυτοτεχνική μελέτη για αποκατάσταση της βλάστησης ορυχείων περιοχής Πτολεμαΐδας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο πλαίσιο της ΜΠΕ της ΔΕΗ Α.Ε.- Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, σελ. 186 (αυτοτελής έκδοση).

Τσιουβάρας, K., Θ. Παπαχρήστου, Π. Πλατής, Ι. Σπανός, Κ. Ραδόγλου, Α. Οικονόμου, Γ. Μπαλούτσος και Α. Αϊναλής, 2007. Τεχνική έκθεση πυρόπληκτων περιοχών - Δάση και βοσκόμενα δασικά οικοσυστήματα πυρόπληκτων περιοχών: Προτάσεις ανόρθωσης και αποκατάστασης. Στο: Μελέτη αποκατάστασης & ανάπτυξης του αγροτικού τομέα – των δασών & της προστασίας του περιβάλλοντος στις πυρόπληκτες περιοχές. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου, Ν. Γρηγοριάδης, Ι. Μελιάδης και Π. Σκλάβου, 2005. Ειδική Μελέτη Βελτίωσης και Διαχείρισης Υγρών Λιβαδιών στη Λίμνη Άγρα. ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη, 120 σελ. (αυτοτελής έκδοση).

Μπελιμπασάκη, Σ., και άλλοι (συμπεριλαμβανομένου Θ. Γ. Παπαχρήστου), 2003. Μοντέλο δημιουργίας προτύπων και ελεγχόμενων ορεινών κτηνοτροφικών ζωνών – Παραγωγή ασφαλών και πιστοποιημένων κτηνοτροφικών προϊόντων. ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, 113 σελ.

Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου και Ι. Μελιάδης, 2001. Πρόταση ένταξη Δήμου Φιλύρας Ν. Ροδόπης στο Πρόγραμμα: Μελέτη Αξιοποίησης – Διαχείρισης Φυσικών Βοσκοτόπων –Λοιπών Νομευτικών Πόρων. ΑΙΧΜΗ Α.Ε. – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 45 σελ.

Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου και Ι. Μελιάδης, 2001. Πρόταση ένταξη Δήμου Μαρώνειας Ν. Ροδόπης στο Πρόγραμμα: Μελέτη Αξιοποίησης – Διαχείρισης Φυσικών Βοσκοτόπων –Λοιπών Νομευτικών Πόρων. ΑΙΧΜΗ Α.Ε. – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 40 σελ.

Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου και Ι. Μελιάδης, 2001. Πρόταση ένταξη Δήμου Φερρών Ν. Έβρου στο Πρόγραμμα: Μελέτη Αξιοποίησης – Διαχείρισης Φυσικών Βοσκοτόπων –Λοιπών Νομευτικών Πόρων. ΑΙΧΜΗ Α.Ε. – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 37 σελ.

Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου και Ι. Μελιάδης, 2001. Πρόταση ένταξη Δήμου Τραϊανούπολης  Ν. Έβρου στο Πρόγραμμα: Μελέτη Αξιοποίησης – Διαχείρισης Φυσικών Βοσκοτόπων –Λοιπών Νομευτικών Πόρων. ΑΙΧΜΗ Α.Ε. – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 35 σελ.

Γκατζογιάννης, Σ., Ν. Γρηγοριάδης, Θ. Παπαχρήστου, Π. Κωνσταντινίδης, Σ. Στάης, Κ. Τσιόκανος και Κ. Κασιούμης, 2000. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Περιοχής Ειδικής Προστασίας (Σχέδιο Διαχείρισης) «Μενοίκιο-Κούσκουρα». ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη, 226 σελ. (αυτοτελής έκδοση).

Πλατής, Π., Ν. Γρηγοριάδης, Θ. Παπαχρήστου, Κ. Κασιούμης, Δ. Χατζηλάκου,  Α. Δημαλέξης, και Δ. Μπούσπουρας, 2000. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Περιοχής Ειδικής Προστασίας (Σχέδιο Διαχείρισης) Υγροβιότοπου ‘’Λίμνης Άγρα’’. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη, 253 σελ. (αυτοτελής έκδοση).

 


 

 

Ειδικές επιστημονικές εκθέσεις, αναφορές και ανακοινώσεις


Παπαχρήστου, Θ. 2008. Βιώσιμη ανάπτυξη με δασολιβαδικά συστήματα. Agrenda (Εβδομαδιαία εφημερίδα αγορών και οικονομίας της υπαίθρου), αριθ. φύλλου, 152.

Παπαχρήστου, Θ. 2008. Πυρκαγιές βοσκοτόπων. Agrenda (Εβδομαδιαία εφημερίδα αγορών και οικονομίας της υπαίθρου), αριθ. φύλλου, 142.

Πλατής, Π., Ν. Γρηγοριάδης, Θ. Παπαχρήστου και Α. Δημαλέξης, 2002. Γενική περιγραφή και πληροφορίες για την περιοχή και τις δράσεις του έργου Life-Φύση, Β4-3200/97/243 στην Περιοχή Ειδικής Προστασίας "Άγρα-Βρυττών-Νησίου". ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.- Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 20 σελ. (αυτοτελής έκδοση).

Nastis, A., T. Papachristou and Z. Koukoura, 1992. Effect of burning and grazing on the development of pine seedlings. Food aversion learning to avoid pine consumption. Presentation in FAO Sub-network "Production Systems". September 10, 1992. Zaragoza, Spain, 2 p.

Nastis, A., C. Tsiouvaras, T. Papachristou and P. Platis, 1992. Effect of the continuous and the rotation grazing system on kermes oak shrubland production and quality. Presentation in FAO Sub-network "Production Systems". September 10, 1992. Zaragoza, Spain, 5 p.

Nastis, A., C. Tsiouvaras, T. Papachristou, V. Papanastasis, M. Yiakoulaki, P. Emanoulidis, K. Stefos and P. Platis, 1992. Effect of goat stocking rate on vegetation, animal performance and environmental quality. Presentation in FAO Sub-network "Production Systems". September 10, 1992. Zaragoza, Spain, 5 p.

Papachristou, T.G., 1991. Feeding behaviour and nutrition of goats on shrublands of Greece. Presentation in: Excursion to Experimental Sites, EEC Workshop on Fodder trees and shrubs: Optimization of an extensified husbandry in the Mediterranean production systems. November 6, 1991, and Excursion to Experimental Sites, FAO, CIHEAM, EEC Meeting on Sheep and Goat Nutrition. September 26, 1993.

Διατριβές

 


Παπαχρήστου, Θ.Γ., 1990. Βοτανική σύνθεση και θρεπτική αξία της τροφής των γιδιών που βόσκουν σε θαμνολίβαδα με διαφορετική αναλογία σε θαμνώδη και ποώδη φυτά. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 145 σελίδες.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 1986. Πεπτικότητα και αξιοποίηση θρεπτικών στοιχείων βοσκήσιμης ύλης πουρναριού από γίδια και δυνατότητες βελτίωσής τους με τη χορήγηση συμπληρωματικών τροφών. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ., 43 σελίδες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ...

Written on 16/08/2021, 15:26 by Administrator
    Σχετικά με τις Δασικές Πυρκαγίες οι οποίες εκδηλώθηκαν και εκδηλώνονται στην Χώρα μας. Άρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας...