Αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Διατριβές1. Meliadis, I., 1989. Remote sensing in Forestry. Postgraduate Diploma. International Center of Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, 102 σελίδες.

2.Meliadis, I., 1992. Forest Classification with Satellite data. Master Thesis. International Center of Advanced Mediterranean Agronomic Studies M.A.I.CH., 153 σελίδες.

3. Μελιάδης, Ι., 1996. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Δασικών Πληροφοριών. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 208 σελίδες.

 

Δημοσιευμένες σε Διεθνή Περιοδικά μετά από κρίση4.Trakolis, D., P. Platis and I. Meliadis, 1999. Biodiversity and Conservation actions on Mount Voras, Greece. Environmental Management, 26 (2): 145-151.

5.Platis, P., D. Trakolis and I. Meliadis, 1999. Rangeland survey of Mts Voras and Tzena, in N. Greece, for the determination of productivity. Medit Institute Agronomique Mediterranean de Bari, 4: 61-64

 

Δημοσιευμένες σε Εθνικά Περιοδικά μετά από κρίση6.Μελιάδης, Ι. και Μ. Καρτέρης, 1992. Η δορυφορική τεχνολογία και η δασοπονία. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 3 (1): 5-16.

7. Καρτέρης, Μ. και Ι. Μελιάδης, 1992. Ο συντελεστής συμφωνίας Kappa και η χρησιμότητά του στις στατιστικές αναλύσεις. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 3 (4): 57-61.

8.Μελιάδης, Ι., 1993. Μία αξιολόγηση της ψηφιακής ταξινόμησης της εδαφοκάλυψης της Σιθωνίας Χαλκιδικής. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 4 (3): 13 - 18.

9.Μελιάδης, Ι. και Μ. Καρτέρης, 1993. Αβάκιο για μικρού μεγέθους αεροφωτογραφικές μηχανές. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 4 (4): 58-66.

10.Μελιάδης, Ι. και Ν. Μέντης, 1998. Εισαγωγή των παραδοσιακών απογραφικών δεδομένων σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 9 (2): 65-72.

11. Πλατής, Π., Ι. Μελιάδης και Β. Παπαναστάσης, 1998. Απογραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των βοσκομένων δασικών εκτάσεων λεκάνης Μυγδονίας.Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 9: (υπό δημοσίευση).

 

Δημοσιευμένες σε Εθνικά Περιοδικά χωρίς κρίση12.Μελιάδης, Ι. και Α. Κωνσταντινίδης, 1999. Προστασία των δασών με τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Τεχνική Επιθεώρηση, 89: 62-66.

 

Δημοσιευμένες σε Συλλογικούς Τόμους/ Βιβλία13. Καρτέρης, Μ. και Ι. Μελιάδης, 1992. Τηλεπισκόπηση Φυσικών Πόρων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Tόμος ΙΙ, Α.Π.Θ., 278 σελίδες.

 

Δημοσιευμένες σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων14.Meliadis, I. and M. A. Karteris, 1992. Application of satellite technology in land cover/use mapping. Στο: Η διεπιστημονική μορφή της Τηλεπισκόπησης και η συμμετοχή της Ελλάδας σε προγράμματα εφαρμογών Τηλεπισκόπησης της ΕΟΚ. Eπιστημονική ημερίδα Α.Π.Θ., Τομέας Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας. Οκτώβριος 1992, 12 σελίδες.

15.Μελιάδης Ι., 1993. Η χρησιμοποίηση δορυφορικών δεδομένων για τη ταξινόμηση δασικών εκτάσεων. Στο: Μεσόγειος: Περιβάλλον, Αγροτική Ανάπτυξη, Ποιότητα Ζωής. 1ο Διεθνές Συνέδριο για το Περιβάλλον. Αθήνα, 21 - 24 Μαρτίου 1993. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, 12 σελίδες.

16.Karteris, M., S. Kuntz, I. Meliadis and G. Kritikos, 1993. The role of Satellite Remote Sensing and GIS in Forest Fire Management: An International Approach. In: Remote Sensing and Global Environmental Change. Tools for Sustinable Development. 25th International Symbosium. (3), pp. 713-724.

17. Meliadis, I., 1994. Geo-Referenced Forest Information for Greece. In: Designing a System of Nomenclature for European Forest Mapping Διεθνές Συνέδριο. Joensuu, Φινλανδία, Ιούνιος 13 - 15, 1994, Report EUR 16113 EN, pp. 216 - 228.

18.Meliadis, I. and A. Tsiontsis, 1996. Decision Making in Forestry using Geographic Information Systems. In: Investigation, Preservation and Utilization of Forest Resources Ι. 2ο Βαλκανικό Επιστημονικό Συνέδριο, pp. 27-31.

19.Μeliadis, I., 1996.Integrated Information Technology for Natural Resource Management. In: Investigation, Preservation and Utilization of Forest Resources. 2οn Βαλκανικό Επιστημονικό Συνέδριο (Poster Section).

20.Trakolis, D., P. Platis and I. Meliadis, 1997. The ecological importance of Mount Voras, in northern Greece and land use changes in the prospect of sustainable development. In: European Conference Environmental and societal Change in Mountain Regions. European Conference. University of Oxford, December 18-20, 1997, pp. 9.

21.Platis, P., D. Trakolis and I. Meliadis, 1997. Classification and evaluation of the rangelands of mountains Voras and Tzena in N. Greece. In: European Conference Environmental and societal Change in Mountain Regions. European Conference. University of Oxford, December 18-20, 1997, 8 pp.

22.Meliadis, I. and A. Konstantinidis, 1998. Forest Protection using G.I.S. In: Protection and Restoration of the Environment IV. International Conference. Sani, Halkidiki, Greece, July 1-4, 1998, pp. 735-742.

23. Trakolis, D., P. Platis, K. Spanos and I. Meliadis, 1999. Integrated management of Pindos National Park by the use of Geographic Informtaion Systems (G.I.S.). In: The G.I.S. in the challenge of 2000. InternationalConference. Θεσσαλονίκη, 4-5 Νοεμβρίου 1999, pp. 126-136.

24. Πλατής, Π., Δ. Τρακόλης και Ι. Μελιάδης, 1999. Αξιοποίηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη διαχείριση των βοσκομένων εκτάσεων της περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Δρυμού Πίνδου. In:The G.I.S. in the challenge of 2000. International Conference. Θεσσαλονίκη, 4-5 Νοεμβρίου 1999, pp. 96-103.

25.Meliadis, I. and K. Kassioumis,2001. The combined use of Remote sensing and GIS for the study of a Special Protected Area in Greece. Proceedings of the Third International Conference Ecosystems and Sustainable Development. Alicante, Spain, pp. 409 - 417.

26.Meliadis, I. and A. Konstantinidis,2001. Detecting environmental changes using remote sensing and G.I.S. In: K. Radoglou (Editor), Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach. International Conference. Thessaloniki, Greece, 27 August-1 September 2001. European Commission, National Agricultural Research Foundation - Forest Research Institute, Vol. I, pp. 115-120.

27.Meliadis, I., P. Platis, K. Radoglou and G. Radoglou,2001. Ecological principles in restoration of abandoned quarry in Milos. Proceeding of the International Workshop New Frontiers in Reclamation: Facts and Procedures in Extractive Industry. Milos, Greece, 19-21 September 2001 (in press).

28.Meliadis, I., D. Trakolis and P. Platis, 2001. Monitoring and management of a Special Protected Area in Greece, using Remote Sensing in a GIS environment. Proceedings of the third Balkan Scientific Conference Study, Conservation and Utilization of Forest Resources. Sofia, Bulgaria, 2-6 October 2001. pp. 400-406.

29. Papajannopoulos, A. and I. Meliadis, 2001. Sustainable percentages of harvested wood from Greek forests. In: K. Radoglou (Editor), Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach. International Conference. Thessaloniki, Greece, 27 August-1 September 2001. European Commission, National Agricultural Research Foundation - Forest Research Institute, Vol. I, pp. 153-158.

30. Platis, P.D., D.C. Trakolis andI.M. Meliadis, 2001. Classification and evaluation of rangelands of Mount Voras in N. Greece - A Special Protection Area. Proceedings of the Third Balkan Scientific Conference Study Conservation and Utilization of Forest Resources. Sofia, Bulgaria, 2-6 October 2001, Vol II, pp. 366-372.

 

Δημοσιευμένες σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων31. Καρτέρης, Μ. και Ι. Μελιάδης, 1992. Ταξινόμηση δασικών εκτάσεων με δορυφορικά δεδομένα. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου Έρευνα και Πράξη στα Ελληνικά Δάση. σελ., 347-353.

32. Μελιάδης, Ι., 1992. Μία εφαρμογή της δορυφορικής τεχνολογίας για τη χαρτογράφηση της Σιθωνίας Χαλκιδικής. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ηλιακή και Διαστημική Έρευνα στην Ελλάδα σήμερα. Ξάνθη, 26-29 Απριλίου 1993, (4): 594-598.

33. Μελιάδης, Ι., 1994. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για την ορθολογικότερη Διαχείριση των Δασών.Πρακτικά 6ουΠανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου Δασική Ανάπτυξη - Ιδιοκτησιακό - Χωροταξικό. Χανιά, 6 - 8 Απριλίου 1994, σελ., 433-438.

34. Μελιάδης, Ι. και Ν. Μέντης, 1994. Η Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρθένου Δάσους Φρακτού Ν. Δράμας με τη Βοήθεια Αεροφωτογραφιών. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου Δασική Ανάπτυξη - Ιδιοκτησιακό - Χωροταξικό. Χανιά, 6 - 8 Απριλίου 1994, σελ., 439-448.

35. Μελιάδης, Ι., 1995. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: αναγνώριση και δικαιολόγηση της ανάγκης εφαρμογής τους στην Ελληνική Δασοπονία. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου Αξιοποίηση Δασικών Πόρων. Καρδίτσα, 11-13 Οκτωβρίου 1995, σελ., 633-641.

36.Μελιάδης, Ι. και Ν. Μέντης, 1995. Συμβολή του Παρθένου δάσους Φρακτού Ν. Δράμας στην οικοτουριστική ανάπτυξη της Παρανέστιας περιοχής. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου Αξιοποίηση Δασικών Πόρων. Καρδίτσα, 11-13 Οκτωβρίου 1995, σελ., 209 -216.

37. Πλατής, Π., Ι. Μελιάδης, Θ. Παπαχρήστου και Β. Παπαναστάσης, 1996. Έρευνα για την κατάρτιση συστήματος απογραφής, ταξινόμησης, αξιολόγησης και χαρτογράφησης βοσκομένων δασικών εκτάσεων Μενοικίου Όρους, Ν. Δράμας για τον προσδιορισμό της παραγωγικότητας. Πρακτικά Α' Πανελλήνιου Συνεδρίου Αειφορική Αξιοποίηση Λιβαδιών και Λειμώνων. Δράμα, 5-6 Νοεμβρίου 1996, σελ., 37-46.

38.Μελιάδης, Ι. και Μ. Καρτέρης, 1997. Οι Δυνατότητες Αξιοποιήσεως ενός Αυτοματοποιημένου Λογισμικού στη Διαχείριση Δασικών Πληροφοριών. Πρακτικά Συνεδρίου Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου. 6-7 Ιουνίου 1997, 9 σελ. (υπό δημοσίευση).

39. Μελιάδης, Ι., 1997. Η δυναμική των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και η Δασοπονία. Πρακτικά Συνεδρίου Χρήση και Αξιολόγηση των Γ.Σ.Π. στη Δασοπονία. 8-9 Σεπτεμβρίου, σελ., 16-22.

40. Μελιάδης, Ι., 1997. Αξιοποίηση των Γ.Σ.Π. στη Δασοπονία. Πρακτικά Συνεδρίου Χρήση και Αξιολόγηση των Γ.Σ.Π. στη Δασοπονία. 8-9 Σεπτεμβρίου, σελ., 124-131

41. Μελιάδης, Ι. και Ν. Μέντης, 1997. Πρακτική εφαρμογή των Γ.Σ.Π. στη Δασοπονία. Πρακτικά Συνεδρίου Χρήση και Αξιολόγηση των Γ.Σ.Π. στη Δασοπονία. 8-9 Σεπτεμβρίου, σελ., 55-65.

42. Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου και Ι. Μελιάδης, 1997. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη διαχείριση των βοσκομένων δασικών εκτάσεων. Πρακτικά Συνεδρίου Χρήση και Αξιολόγηση των Γ.Σ.Π. στη Δασοπονία. 8-9 Σεπτεμβρίου, σελ., 23-29.

43. Σταλένης, Χρ., Κ. Τσιλίκη, Χρ. Ντέλλας και Ι. Μελιάδης, 1997. Οι δυνατότητες χρησιμοποίησης των Γ.Σ.Π. στο Δασικό Κτηματολόγιο. Πρακτικά ΣυνεδρίουΧρήση και Αξιολόγηση των Γ.Σ.Π. στη Δασοπονία. 8-9 Σεπτεμβρίου, σελ., 111-117.

44. Τσιόντσης, Α. και Ι. Μελιάδης, 1997. Τα Γ.Σ.Π. στη μελέτη των εδαφικών χαρακτηριστικών. Πρακτικά Συνεδρίου Χρήση και Αξιολόγηση των Γ.Σ.Π. στη Δασοπονία. 8-9 Σεπτεμβρίου, σελ., 50-54.

45.Μελιάδης, Ι. και Α. Κωνσταντινίδης, 1998. Λήψη αποφάσεων για τη δασοπονία με τη βοήθεια συστημάτων πληροφοριών. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου Σύγχρονα Προβλήματα Δασοπονίας. Αλεξανδρούπολη, 8-10 Απριλίου 1998, σελ., 496-502.

46.Μελιάδης, Ι. και Δ. Χατζηλάκου, 2000. Χωρική ανάλυση και λήψη αποφάσεων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Πρακτικά 9ου Δασολογικού Συνεδρίου Προστασία Φυσικού περιβάλλοντος και Αποκατάσταση Διαταραγμένων Περιοχών (υπό δημοσίευση).

47.Μελιάδης, I., 2001. Ειδική Περιβαλλοντική μελέτη - Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Ειδικής Προστασίας (SPAs) «Όρη Αντιχάσια - Μετέωρα». Πρακτικά Αναπτυξιακής Διημερίδας Οι Ορεινοί και Ημιορεινοί Όγκοι του Ν. Τρικάλων στο 3ο Κ.Π.Σ. Περτούλι Τρικάλων, 12-13 Ιανουαρίου 2001, 12 σελ. (υπό εκτύπωση).

48.Μελιάδης, Ι. , Δ.Τρακόλης και Π. Πλατής,2001. Διαχρονική μελέτη αλλαγών του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια των Γ.Σ.Π.. Πρακτικά της 11ης Συνάντησης Χρηστών ARC/INFO. 9 σελ.

49.Μελιάδης, Ι. και Δ. Χατζηλάκου,2001. Χωρική ανάλυση και λήψη αποφάσεων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Προστασία Φυσικού περιβάλλοντος και Αποκατάσταση Διαταραγμένων Περιοχών. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. Κοζάνη, 17-20 Οκτωβρίου 2000, σελ. 592-597.

50.Μελιάδης, I. και Δ. Ντιγκμπασάνης,2002. Δασικές πληροφορίες χαρτών εδαφοκάλυψης των Νομών Β. Ελλάδας. Πρακτικά της 12ης Συνάντησης Χρηστών ARC/INFO. Αθήνα, Νοέμβριος 2002, σελ. 9.

 

Δημοσιευμένη περίληψή τους σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων51.Μeliadis, Ι. andΑ. Κostadinidis,2001. Detecting environmental changes using remote sensing and G.I.S. Abstract of the International Conference Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach. Thessaloniki , Greece, 27 August-1 September 2001. European Commission, National Agricultural Research Foundation - Forest Research Institute, pp. 81.

52. Papajannopoulos, A. and I. Μeliadis, 2001. Sustainable percentages of harvested wood from Greek forests. Abstract of the International Conference Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach. Thessaloniki, Greece, 27 August-1 September 2001. European Commission, National Agricultural Research Foundation - Forest Research Institute, pp. 86.

 

Δημοσιευμένη περίληψή τους σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων53.Πλατής, Π., Δ. Τρακόλης καιΙ. Μελιάδης, 2002. Συμβολή των ψευδαλπικών λιβαδιών των ορεινών συγκροτημάτων Βόρα, Πινόβου και Τζένας στη διατήρηση της άγριας πανίδας. Στο: Π. Πλατής (εκδότης), Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Περιλήψεις 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, σελ. 38.

 

Βιβλία, σημειώσεις, μελέτες και άλλες εκδόσεις ή δημοσιεύσεις54. Μελιάδης, Ι., 1992. Σύγχρονες Τεχνολογίες για την Καταγραφή των Γήινων Φυσικών Πόρων. Σημειώσεις Σεμιναρίου Μορφές Χρήσεων Γης, Ιδιοκτησίας και Ανόρθωση Υποβαθμισμένων Οικοσυστημάτων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τρικάλων, 43 σελίδες.

55. Μελιάδης, Ι., 1992. Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Σημειώσεις Σεμιναρίου. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας, Παράρτημα Δράμας, 41 σελίδες.

56. Μελιάδης, Ι., 1993. Σημειώσεις για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Σημειώσεις Σεμιναρίου. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας, Παράρτημα Δράμας, 28 σελίδες.

57. Μελιάδης, Ι., 1993. Σημειώσεις για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Σημειώσεις Σεμιναρίου Κατάρτιση Νέων Επιστημόνων στην Αυτόματη Χαρτογράφηση. Ορεστιάδα, Οκτώβριος 1993, 106 σελίδες.

58. Μελιάδης, Ι., 1993. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Σημειώσεις για το Σεμινάριο του Δήμου Πειραιά. 20 - 26 Νοεμβρίου 1993, 53 σελίδες.

59. Meliadis, I., 1994. The Use of Remote Sensing Data for the Classification of a Mediterranean Forested Area. Διεθνές Σεμινάριο The Synergetic Use of Remote Sensing, Geographic Information Systems and Dynamic Models For Resource Management. Mediterranean Agronomic Institute of Zaragosa, Ισπανία, 11-15 Απριλίου 1994, 10 σελίδες.

60. Meliadis, I., 1994. The Use of G.I.S. for the Management of Forest Data. The Case of the Greek Forests. Διεθνές ΣεμινάριοThe Synergetic Use of Remote Sensing, Geographic Information Systems and Dynamic Models For Resource Management. Mediterranean Agronomic Institute of Zaragosa, Ισπανία, 11-15 Απριλίου 1994, 5 σελίδες.

61.Μελιάδης, Ι. και Η. Δημητριάδης, 1995. Χρησιμοποίηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη σωστή διαχείριση των δασών. Πρακτικά της 5ης Συνάντησης Χρηστών ARC/INFO. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αθήνα, 2-3 Νοεμβρίου 1995, 11 σελίδες.

62. Μελιάδης, Ι., 1995. Tα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ως εργαλεία αποφάσεων στη Δασοπονία. 1η Επιστημονική Συνάντηση Δασολόγων Ανατολικής Μακεδονίας. 14-15 Δεκεμβρίου 1995, 8 σελίδες.

63.Μeliadis, I., 1996.Integrated Information Technology for Natural Resource Management. 2οn Βαλκανικό Επιστημονικό ΣυνέδριοInvestigation, Preservation and Utilization of Forest Resources (Poster Section).

64.Μελιάδης, Ι., και Α. Κωνσταντινίδης, 1996. Πλήρης χρησιμοποίηση των Γ.Σ.Π. στη διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων. Πρακτικά της 6ης Συνάντησης Χρηστών ARC/INFO. Αθήνα, 5-6 Νοεμβρίου 1996, 12 σελίδες.

65. Πλατής, Π., Ι. Μελιάδης και Β. Παπαναστάσης, 1997. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη διαχείριση των λιβαδιών λεκάνης Μυγδονίας. Πρακτικά Ημερίδας Φυσικό Περιβάλλον Μυγδονίας Κίνδυνοι - Διαχείριση. 5 Ιουνίου 1997, σελ. 34-42.

66.Μελιάδης, Ι., Α. Κωνσταντινίδης και N. Μέντης, 1997. Χρήση των πληροφοριακών συστημάτων για την αξιολόγηση των Ελληνικών δασών με οικολογικά κριτήρια. Πρακτικά της 7ης Συνάντησης Χρηστών ARC/INFO. Αθήνα, 5-6 Νοεμβρίου 1997, 10 σελίδες.

67. Μελιάδης, Ι., 1997. Στοιχεία φωτογραμμετρίας - Τηλεπισκόπησης. Σημειώσεις για το 4ον ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, 90 σελίδες.

68. Μελιάδης, Ι., 1997. Ψηφιδωτό Γ.Σ.Π. IDRISI. Σημειώσεις για το 4ον Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, 25 σελίδες.

69. Μελιάδης, Ι., 1997. Γλώσσα προγραμματισμού SML. Σημειώσεις για το 4ον Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, 12 σελίδες.

70. Μελιάδης, Ι. και Α. Κωνσταντινίδης, 1998. Χωρική ανάλυση δασοπονικών δεδομένων με τη βοήθεια Γ.Σ.Π. Πρακτικά της 8ης Συνάντησης Χρηστών ARC/INFO. Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου 1998, 8 σελίδες.

71. Μελιάδης, Ι., 1999. Εισαγωγή δεδομένων, ανάλυση, απόδοση Γ.Σ.Π. με Η/Υ. Σημειώσεις για το ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, 13 σελίδες.

72. Μελιάδης, Ι., 1999. Φωτογραμμετρία. Σημειώσεις για το ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, 113 σελίδες.

73. Μελιάδης, Ι., 1999. Αξιοποίηση των Γ.Σ.Π. στην διαχείριση του περιβάλλοντος. Πρακτικά της 9ης Συνάντησης Χρηστών ARC/INFO. Αθήνα, 2-3 Νοεμβρίου 1999, 8 σελίδες.

74. Mελιάδης, I., Δ. Χατζηλάκου και Ν. Γκουλιώνης, 2000. Ανάλυση της καταλληλότητας θέσεων με Γ.Σ.Π. για την κατασκευή έργων περιβαλλοντικής προστασίας και αξιοποίησης. Πρακτικά της 10ης Συνάντησης Χρηστών ARC/INFO. Αθήνα, 2-3 Νοεμβρίου 2000, 7 σελίδες.

75. Μελιάδης, Ι., 2001. Ειδική Περιβαλλοντική μελέτη - Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Ειδικής Προστασίας (SPAs) Όρη Αντιχάσια - Μετέωρα Πρακτικά Αναπτυξιακής Διημερίδας Οι Ορεινοί και Ημιορεινοί Όγκοι του Ν. Τρικάλων στο 3ο Κ.Π.Σ. Περτούλι Τρικάλων, 12-13 Ιανουαρίου 2001, 12 σελίδες.

76.Μελιάδης, Ι., 2001. Κείμενο - Παρουσίαση slides Περιοχής Ειδικής Προστασίας "Όρη Αντιχάσια - Μετέωρα". ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη, 20 σελ. (αυτοτελής έκδοση).

77.Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου και Ι. Μελιάδης, 2001. Πρόταση ένταξη Δήμου Φιλύρας Ν. Ροδόπης στο Πρόγραμμα: Μελέτη Αξιοποίησης - Διαχείρισης Φυσικών Βοσκοτόπων -Λοιπών Νομευτικών Πόρων. ΑΙΧΜΗ Α.Ε. - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 45 σελ.

78. Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου καιΙ. Μελιάδης, 2001.Πρόταση ένταξη Δήμου Μαρώνειας Ν. Ροδόπης στο Πρόγραμμα: Μελέτη Αξιοποίησης - Διαχείρισης Φυσικών Βοσκοτόπων -Λοιπών Νομευτικών Πόρων. ΑΙΧΜΗ Α.Ε. - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 40 σελ.

79.Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου και Ι. Μελιάδης, 2001. Πρόταση ένταξη Δήμου Φερρών Ν. Έβρου στο Πρόγραμμα: Μελέτη Αξιοποίησης - Διαχείρισης Φυσικών Βοσκοτόπων -Λοιπών Νομευτικών Πόρων. ΑΙΧΜΗ Α.Ε. - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 37 σελ.

80. Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου καιΙ. Μελιάδης, 2001.Πρόταση ένταξη Δήμου Τραϊανούπολης Ν. Έβρου στο Πρόγραμμα: Μελέτη Αξιοποίησης - Διαχείρισης Φυσικών Βοσκοτόπων -Λοιπών Νομευτικών Πόρων. ΑΙΧΜΗ Α.Ε. - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 35 σελ.

81.Meliadis, I. and A. Tsiontsis,2002. Application of remote sensing and Geographical Information Systems for the monitoring and protection of a Special Protected Area in Greece. ETFRN NEWSLETTER Issue No. 36: New instruments for monitoring and evaluation Spring-Summer 2002 (Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.eftrn.org/eftrn/newsletter/news36/index.html).

82.Μελιάδης, Ι. , Γ. Συλλαίος και Α. Κωνσταντινίδης,2002. Διαχρονική μελέτη αλλαγών με τη βοήθεια της τηλεπισκόπησης. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 65 σελ. (Aυτοτελής έκδοση).

 

Εκθέσεις προγραμμάτων83.Karteris, M., I. Meliadis, G. Kritikos and A. Nikolaidis, 1992. Forest Classification and Mapping of Mediterranean Forests and Maquis with Satellite Data. Τελική έκθεση Προγράμματος Forest Classification and Mapping of Mediterranean Forests and Maquis with Satellite Data. M.A.I.CH., Ispra, 153 σελ.

84.Μελιάδης, Ι. και Ν. Μέντης, 1994. Η ταξινόμηση του Παρθένου Δάσους Ν. Δράμας με τη βοήθεια αεροφωτογραφιών. Τελική έκθεση του προγράμματος Η χαρτογράφηση του Παρθένου Δάσους Ν. Δράμας με τη βοήθεια αεροφωτογραφιών, 26 σελίδες.

85.Μελιάδης, Ι., Α. Τσιόντσης, Ben Hallmann και Δ. Μπούσπουρας, 1995. Αναγνώριση και αξιολόγηση Βιοτόπων Ορνιθοπανίδας για ένταξη στο Κοινοτικό Δίκτυο της οδηγίας 79/409/Ε.Ο.Κ. Όρη Αντιχάσια - Μετέωρα. Τελική έκθεση για το Ειδικό Πρόγραμμα ENVIREG του ΥΠΕΧΩΔΕ, 78 σελίδες.

86. Τσιόντσης, Α., Ι. Μελιάδης, Δ. Μπούσπουρας και Ben Hallmann, 1995. Αναγνώριση και αξιολόγηση Βιοτόπων Ορνιθοπανίδας για ένταξη στο Κοινοτικό Δίκτυο της οδηγίας 79/409/Ε.Ο.Κ. Όρος Μαυροβούνι Θεσσαλίας. Τελική έκθεση για το Ειδικό Πρόγραμμα ENVIREG του ΥΠΕΧΩΔΕ, 78 σελίδες.

87. Πλατής, Π., Δ. Τρακόλης, Ι. Μελιάδης, Μ. Παναγιωτοπούλου και Ι. Τσουγκράκης, 1995. Αναγνώριση και αξιολόγηση Βιοτόπων Ορνιθοπανίδας για ένταξη στο Κοινοτικό Δίκτυο της οδηγίας 79/409/ Ε.Ο.Κ. Όρος Πίνοβο - Τζένα. Τελική έκθεση για το Ειδικό Πρόγραμμα ENVIREG του ΥΠΕΧΩΔΕ, 110 σελ.

88. Τρακόλης, Δ., Π. Πλατής, Ι. Μελιάδης, Μ. Παναγιωτοπούλου και Ι. Τσουγκράκης, 1995. Αναγνώριση και αξιολόγηση Βιοτόπων Ορνιθοπανίδας για ένταξη στο Κοινοτικό Δίκτυο της οδηγίας 79/409/ Ε.Ο.Κ. Όρος Καϊμακτζαλάν. Τελική έκθεση για το Ειδικό Πρόγραμμα ENVIREG του ΥΠΕΧΩΔΕ,115 σελίδες.

89.Μeliadis, I., 1996.Country Report for Greece. Τελικήέκθεση προγράμματος European Forest Information and Communication System (EFICS). II pp. 359-384.

90. Μαλαμίδης, Γ., Ι. Μελιάδης, Π. Πλατής, Κ. Σπανός, Δ. Τρακόλης και Α. Τσιόντσης, 1996. Γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο Λευκών Ορέων. Τελική έκθεση για το Πρόγραμμα Life Βελτίωση της διαχείρισης Εθνικών Δρυμών και των συνθηκών διατήρησης Δρυμών της Ελλάδας. Γενική Γραμματεία Δασών, European Commission DG XI, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 273 σελίδες, 5 χάρτες.

91. Τρακόλης, Δ, Π. Πλατής, Α. Τσιόντσης, Κ. Σπανός, Ι. Μελιάδης και Γ. Μαλαμίδης, 1996. Σχέδιο Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πίνδου. Τελική έκθεση για το Πρόγραμμα Life Βελτίωση της διαχείρισης Εθνικών Δρυμών και των συνθηκών διατήρησης Δρυμών της Ελλάδας. 164 σελίδες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:47 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 46 απόφαση  της  15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:49 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 47 απόφαση  της 15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...