Αναζήτηση

Δρ. Ραδόγλου Καλλιόπη

 • Τακτική ερευνήτρια

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη


Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ.238)
Fax: 2310 461 341
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." mce_' + path + '\'' + prefix + ':' + addy73 + '\'>'+addy_text73+'<\/a>'; //-->

Σπουδές

 • Πτυχίο Δασολογίας (1982), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (1987), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (με υποτροφία του Ι.Κ.Υ.).

Μεταδιδακτορική εκπαίδευση:

 • Τμήμα Forestry and Natural Resources, Πανεπιστήμιο του Edinburgh, Μεγάλη Βρετανία, (1988-1989), (με υποτροφία από το Βρετανικό Συμβούλιο).
 • School of Forest Resources, Πανεπιστήμιο της Georgia, Η.Π.Α., (1991), (με υποτροφία από το "United Educational Foundation in Greece", Fulbright Program).

Αντικείμενο εργασίας

 • Δασική οικολογία, Οικοφυσιολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Σχέσεις των δασοπονικών ειδών και οικοσυστημάτων με τους παράγοντες του περιβάλλοντος
 • Επίδραση της καταπόνησης (stress) του περιβάλλοντος στις φυσιολογικές λειτουργίες των δένδρων και των οικοσυστημάτων, μηχανισμοί προσαρμογής
 • Έρευνα των κύκλων του άνθρακος και νερού στα δασικά οικοσυστήματα. Επίδραση των κλιματικών αλλαγών.
 • Έρευνα προβλημάτων παραγωγής φυτευτικού υλικού δασικών ειδών και φυτεύσεων
 • Επίδραση του αστικού περιβάλλοντος στις λειτουργίες των δασικών ειδών
 • Φυσική αναγέννηση δασικών ειδών και σχέσεις μεταξύ των ειδών