Αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διδακτορική διατριβή1. Ραδόγλου, Κ. Μ. (1987). Επίδραση του σταθμού στην επιτυχία των αναδασώσεων και στην οικοφυσιολογική κατάσταση των δένδρων του Κεδρηνού λόφου Θεσσαλονίκης. Διδακτορική διατριβή, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τόμος ΚΗ' Παρ. 2, σελ. 1-173, Θεσσαλονίκη.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά2. Radoglou, K. M. and Jarvis, P. G. 1990. Effects of CO2 enrichment on four poplar clones I. Growth and leaf anatomy. Annals of Botany, 65, 617-626.

3. Radoglou, K. M. and Jarvis, P. G. 1990. Effects of CO2 enrichment on four poplar clones II. Leaf surface properties. Annals of Botany, 65, 627-632.

4. Noitsakis, B., Radoglou, K. M. and Jarvis, P. G. 1991. Water relation and growth in two years old seedlings of Medicago arborea under short-time water stress. Phyton- Annals – Rei Botanicae, 31 (1), 111-120.

5. Radoglou, K. M. and Jarvis, P. G. 1992. Effects of CO2 enrichment and nutrient supply on growth morphology and anatomy of Phaseolus vulgaris L. seedlings. Annals of Botany, 70 (3), 245-256.

6. Radoglou, K. M., Aphalo, P. and Jarvis, P. G. 1992. Response of photosynthesis, stomatal conductance and water use efficiency to elevated CO2 and nutrient supply in acclimated seedlings of Phaseolus vulgaris L. Annals of Botany, 70 (3), 257-264.

7. Radoglou, K. M. and Jarvis, P. G. 1993. Effects of atmospheric CO2 enrichment on early growth of Vicia faba, a plant with large cotyledons. Plant Cell Environment, 16, 93-98. (Impact factor 2005, 3.601)

8. Radoglou, K. M., Noitsakis, B. and Dafis, S. 1993. Effets de la secheresse sur l'etat hydrique interne de Pinus brutia Ten. Schweizerische Zeitschift fur Forstwesen (Journal Forestier Suisse), 144, 8: 639-651.

9. Radoglou, K. M. 1996. Environmental control of CO2 assimilation rates and stomatal conductance in five oak species growing under field conditions in Greece. Annals Forest Science (Annales des Sciences Forestieres), 53 (2-3), 269-278.

10. Radoglou, K. M. and Teskey, R. 1997. Change in rates of photosynthesis and respiration during needle development of loblolly Pine. Tree Physiology, 17, 485-488.

11. Scarascia Mugnozza, G., Oswald, H., Piussi P. and Radoglou, K. 2000. Forest of the Mediterranean region: gaps in knowledge and research needs. Forest Ecology and Management, 132, 97-109.

12. Radoglou, K. and Raftoyannis, Y. 2000. A Comparative study of plant vitality tests and field performance of eleven tree species Phyton Annals – Rei Botanicae, 40(4) 163-168.

13. Fotelli, M. N., Radoglou, K.. M. and Constantinidou, H. I. A. 2000. Water Stress responses of seedlings of four Mediterranean oak species.Tree Physiology, 20, 1065-1075.

14. Radoglou, K. and Raftoyannis, Y. 2000. Contribution of Forests and Forestry to the mitigation of greenhouse effects in Greece. Biotechnology, Agronomy, Society and Environment (BASE), 4(4) 294-295.

15. Radoglou, K. and Raftoyannis, Y. 2001. Effects of desiccation and freezing on vitality tests and field performance of broadleaved tree species. Annals Forest Science (Annales des Sciences Forestiθres) 58, 59-68.

16. Spanos, I.A. Radoglou, K. M. and Raftoyannis, Y. 2001. Site quality effects on post –fire regeneration of Pinus brutia forest on a Greek island. Applied Vegetation Science, 4, 229-236.

17. Radoglou, K. and Raftoyannis, Y. 2002. The impact of storage, desiccation and planting date on seedlings quality and survival of woody plant species Forestry, 75 (2), 179-190.

18. Raftoyannis, Y. and Radoglou, K. 2002. Physiological response of beech and sessile oak in a natural mixed stand during a dry summer. Annals of Botany, 89, 1-8.

19. Patakas, A., Nikolaou, N., Zioziou, E., Radoglou, K. and Noitsakis, B. 2002. The role of organic solute and ion accumulation in osmotic adjustment in drought-stressed grapevines. Plant Science, 163, 361-367.

20. Awada T., Radoglou K., Fotelli M.N, Constantinidou H. 2003. Ecophysiology of three Mediterranean pine species under contrasting light regimes. Tree Physiology, 23, 33-41.

21. Radoglou, K., Raftoyannis, Y and Halivopoulos, G. 2003. The effect of planting date and seedlings quality on field performance of Castanea sativa Mill and Quercus frainetto Ten. Forestry, 76 (5), 569-578.

22. Samartzidis, C., Awada, T., Maloupa, E., Radoglou, K. and Constantinidou, H.-I.A. 2005. Rose productivity and physiological responses to different substrates for soil-less culture. Scientia Horticulturae, 2230, 106, 203-212.

23. Raftoyannis, Y., Radoglou, K. and Halivopoulos G. 2006. Ecophysiology and survival of Acer pseudoplatanus L., Castanea sativa Miller. and Quercus frainetto Ten. seedlings on a reforestation site in Northern Greece. New Forest, 31, 151-163.

24. Nahm, M., Radoglou, K., Halyvopoulos, G., Geίler, A., Rennenberg, H. and Fotelli M.N. 2006. Physiological performance of beech (Fagus sylvatica L.) at its south-eastern distribution limit in Europe. Plant Biology, 8, 52-63.

25. Zianis, D. and RadoglouK. 2006. Comparison between empirical and theoretical biomass allometric models and statistical implications in stem volume predictions. Forestry, 79(4), 477-487.

26. Radoglou, K.Cabral, R., Repo, T., Hasanagas N. Sutinen, M-L and Waisel, Y. 2007. Appraisal of root leakage as a method for estimation of root viability. Plant Biosystems, 141(3), 443-459

27. Siam A.M.J, Radoglou, K., Noitsakis, B. and Smiris P. 2008. Physiological and growth response of three Mediterranean oak species to different water availability regimes. Journal of Arid Environment, 72, 583-592.

28. Raftoyannis Y., Spanos, I. and Radoglou K. 2008. Decline of Greek fir: relationships with root condition. Plant Biosystems, 00-00 (in press).

29. Zerva, A,. Halyvopoulos, G. and Radoglou K. 2008. Fine root biomass in a beech (Fagus Sylvatica L.) stand on Paiko Mountain, NW Greece. Plant Biosystems, 00-00 (in press).

30. Kadoglidou K. Malkoyannidis Ch., Radoglou, K., Elefhterohorinos, I., and Constantinidou H.-I.A. 2008. Pronamide effects on physiology and yield of sugarbeet. Weed Science, 00-00. (in press).

31. Siam A.M.J., Radoglou, K., Noitsakis, B. and Smiris P. 2008. Differences in ecophysiological responses to summer drought between seedlings of three deciduous oak species. Forestry, 00-00 (submitted).

32. Radoglou, K., Dobrowolska D., Spyroglou G. and Nicolescu V-N. 2008. A review on the ecology and silviculture of limes (Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop. and Tilia tomentosa Moench.) Forestry, 00-00 (submitted).

33. Awada T. Radoglou K., Karamanoli K, Morakis, G., Simeonidou M.V., Majdoub M. and Constantinidou E-I. 2008. Ice nucleation and photosynthetic activity in Citrus sinensis: Effects of physical and chemical frost protection. Tree Physiology, 00-00 (submitted).

Δημοσιεύσεις σε Eθνικά περιοδικά MEΚΡΙΣΗ34. Ραδόγλου, Κ. Μ. 1988. Παρατηρήσεις στην επιβίωση και στη διαμόρφωση του ριζικού συστήματος 4/ετών δενδρυλλίων κωνοφόρων που προέρχονται από χαρτογλαστρίδια (paperpots) βωλόφυτα και γυμνόρριζα φυτάρια. Γεωτεχνικά, 2, 60-66.

35. Ραδόγλου, Κ. 1995. Επίδραση της ηλικίας των δενδρυλλίων λεύκης στην επιτυχή εγκατάσταση και μελλοντική ανάπτυξη. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 6(2), 46-51.

36. Ραδόγλου, Κ. 1995. Συγκριτική έρευνα της συμπεριφοράς ειδών δρυός στη ξηρασία. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 6(4), 40-48.

37. Ραδόγλου, Κ. 1995. Εποχιακή μεταβολή της φωτοσύνθεσης σε δενδρύλλια φυσικής αναγέννησης χαλεπίου πεύκης και των ειδών της υποβλάστησης. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. Tόμος Αφιερωμένος προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Σπ. Αθ. Ντάφη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΛΗ/1, 284-301.

38. Ραδόγλου, Κ.και Ραυτογιάννης, Ι. 1997. Επίδραση του χρόνου φύτευσης στην επιτυχία εγκατάστασης πλατυφύλλων ειδών Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. Tόμος Αφιερωμένος προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Κ. Πανέτσου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Tόμος M/2 Vol 40/2, 823-836.

39. Ραδόγλου, Κ.Ραυτογιάννης, Ι. Xαλυβόπουλος Γ. και Βραχνάκης Μ. 1998. Επίδραση του τρόπου και χρόνου αποθήκευσης φυταρίων Acerpseudoplatanus και οι επιπτώσεις τους στη ζωτικότητα και τη μεταφυτευτική επιτυχία τους. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. Tόμος Αφιερωμένος προς τιμή του Ομότιμου Λ. Αρβανίτη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Tόμος 41/1, 507-522.

40. Ραυτογιάννης, Ι. και Ραδόγλου, Κ. 2002. Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στα φυσικά οικοσυστήματα. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Τόμος 13, Σειρά II, Τεύχος 1, 37-46.

41. Ραδόγλου, Κ.Φωτέλλη, Μ., Ραυτογιάννης, Ι. και Xαλυβόπουλος Γ. 2004. Ανασκόπηση σχετικά με το λήθαργο και τη ζωτικότητας ξυλώδους φυτευτικού υλικού (Ι) Παράγοντες επίδρασης και αξιολόγησης μορφολογικών παραμέτρων ως δεικτών λήθαργου και ζωτικότητας Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Τόμος 15, Σειρά ΙΙ, Τεύχος 1/2004, 61-75.

42. Ραδόγλου, Κ.Φωτέλλη, Μ., Ραυτογιάννης, Ι. και Xαλυβόπουλος Γ. 2005. Ανασκόπηση σχετικά με το λήθαργο και τη ζωτικότητας ξυλώδους φυτευτικού υλικού (ΙΙ) Αξιολόγησης φυσιολογικών παραμέτρων ως δεικτών λήθαργου και ζωτικότητας. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Σειρά ΙΙ, Τόμος 16, Τεύχος 1/2005, 59-78.

43. Παϊταρίδου, Δ., Τάκος, Ι.και Ραδόγλου, Κ. 2007. Πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού στην Ελλάδα. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Σειρά Ι , Τόμος 18, 57-64.

Πλήρεις εργασίες σε Πρακτικά Διεθνών συνεδρίων44. Ραδόγλου, Κ. Μ. 1993. Μεταβολές του ετήσιου ύψους βροχής στις ζώνες βλάστησης της Βόρειας Ελλάδας. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου για το Περιβάλλον, Μεσόγειος, Αγροτική Ανάπτυξη, Ποιότητα Ζωής. Αθήνα, Μάρτιος 1993. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Μάρτιος.

45. Radoglou, K. M. 1994.Types and behavior of degraded oak forests in Greece. In: Proceedings of International Seminar on Harvesting and Silviculture of Degraded and Coppice Forests in the Mediterranean region. Thessaloniki, Greece, 1-5 November 1994, 20th Session of the joint FAO/ECE/ILO Committee, 1-19.

46. Radoglou, K. 1998.Photosynthesis of some oak species under natural drought In: Progress in Botanical Research Proceedings of the 1st Balkan Congress Eds by I. Tsekos and M. Moustakas Thessaloniki 19-22 September 1997, Kluwe Academic Publishers, 365-368.

47. Radoglou, K. 1998. Rehabilitation of Forest Ecosystems in Greece. In: Proceedings of the International Conference on Protection and Restoration of the Environment ΙV, eds K.L. Katsifarakis, G.P. Korfiatis, Y.A. Mylopoulos and A.G. Demetracopoulos. Sani, Halkidiki Greece. July 1998, Vol. II, 1005-1006.

48. Radoglou, K. 1999. Photosynthesis of Quercus macrolepis, Q. pubescens and Q. trojana under natural drought, a comparison of gas exchange and chlorophyll a fluorescence data In: Proceedings of the International Workshop on Resource Utilization From Cell to Canopy, Εds by K. Radoglou and S Huttunen, Eurosilva, October 17-19 1996, Thessaloniki, Greece, Oulu University press, 69-72.

49. Awada, T. Radoglou, K. and Constantinidou, H. 1999. Diurnal response of photosynthesis in Pinus brutia, P. maritima and P. pinea. In: Proceedings of the International Workshop on Resource Utilization From Cell to Canopy Εds by K. Radoglou and S Huttunen, Eurosilva, October 17-19 1996, Thessaloniki, Greece Oulu University press, 135-138.

50. Radoglou, K. 1999. Restoration of Pinus brutia forest by natural regeneration 10 years after fire in Rhodes. In: Proceedings of the International Symposium on Forest Fires: Needs and Innovations A Delfi action, Athens, 18-19 November 1999, CINAR SA, 305-309.

51. Gitas, I., Radoglou, K., Devereux, B. and Spanos., I. 2000. Comparative study of the post –fire ecosystem recovery by using experimental plots and geographical information systems. In: Proceeding of an International Conference on Protection and Restoration of the Environment, eds by V.A.Tsihrintsis, G.D Korfiatis, K.L. Katsifarakis, A. C. Demetracopoulos, Thasos Greece, 3-6 July 2000, 652-658.

52. Radoglou, K. 2000. Rehabilitation of Ecosystems in the Euromediteranean Vegetation zone with in Greece with Natural methods. In: Proceedings of the International Conference on Mediterranean Desertification, Research Results and policy implications, Eds P. Balabanis, D. Peter, A. Ghazi and T. Tsogas, Crete, Greece, 29 October – 1 November 1996, EU, V II, 517-526.

53. Radoglou K., Raftoyannis Y. 2001.Forest research in the South Eastern European countries during the last decade.In: Proceedings of the International Conference on Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach, Thessaloniki, Greece, August 27 – 1 September 2001, Εd by K. Radoglou, NAGREF -Forest Research Institute, Vol. I, 27-31.

54. Gitas I.Z., Radoglou K., Devereux B.J. 2001. An examination of the fire-altered Pinus nigra ecosystem on the Mediterranean island of Thasos.In: Proceedings of the International Conference on Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach, Thessaloniki, Greece, August 27 – 1 September 2001, Εd by K. Radoglou, NAGREF- Forest Research Institute, Vol. I, 351-358.

55. Awada T., Radoglou K., Fotelli M.N, Constantinidou H-I. A. 2001. Seasonal dynamics of photosynthesis under contrasting light regimes for three Mediterranean pine speciesIn: Proceedings of the International Conference on Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach, Thessaloniki, Greece, August 27 – 1 September 2001, Εd by K. Radoglou, NAGREF-Forest Research Institute, Vol|. II, 537-542.

56. Radoglou K., Raftoyannis Y.2001. Comparative physiological study of Fagus sylvatica and Quercus petraea in a natural mixed standIn: Proceedings of the International Conference on Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach, Thessaloniki, Greece, August 27 – 1 September 2001, Εd by K. Radoglou, NAGREF-Forest Research Institute, Vol. II 523-528.

57. Raftoyannis Y., Radoglou K. 2001. Crown condition of a fir forest in Karpenisi, Central Greece(2001) In: Proceedings of the International Conference on Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach, Thessaloniki, Greece, August 27 – 1 September 2001, Εd by K. Radoglou, NAGREF-Forest Research Institute, Vol I, 317-320.

58. Meliadis, Y., Platis, P., Radoglou, K. and Radoglou G. 2001. Ecological Principles in Restoration of Abandoned Quarry in Milos. Proceedings of the international workshop ‘New Fronyiers in Reclamation Facts and Procedures in Extractive Industry. Ed Z. Agioutantis Milos, 19-21 September 2001, Milos Island Greece, Publisher Milos Conferences Center -George Eliopoulos 155-159.

59. Radoglou, K., Raftoyannis, Y and Halivopoulos, G. 2004. The effect of planting date on field performance of Castanea sativa and Quercus frainetto seedlings In: Proceedings of the International Conference Nursery Production and Stand Establishment Eds by L. Ciccarese, St. Lucci and A. Mattsson, APAT Italy’s Agency for protection of the Environment and for Technical Services in cooperation with IUFRO and Dalarna University 7-10 May 2001, Rome, Italy, ATAP, 243-251

60. Raftoyannis, Y., Radoglou, K. and Halivopoulos G. 2004. Comparative study of Physiological response of broadleaved species to transplanting stress. In: Proceedings of the International Conference Nursery Production and Stand Establishment Eds by L. Ciccarese, St. Lucci and A. Mattsson, APAT Italy’s Agency for protection of the Environment and for Technical Services in cooperation with IUFRO and Dalarna University 7-10 May 2001 Rome, Italy, ATAP, 105-114.

Πλήρεις εργασίες σε Πρακτικά Εθνικών συνεδρίων61. Ραδόγλου, Κ. Μ. 1987. Τροποποιητικές προσαρμογές υδατικών παραμέτρων σε συνθήκες καταπίεσης (stress) ξηρασίας στην τραχεία πεύκη. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Δάση Χαλεπίου και Τραχείας Πεύκης (Οικολογία – Διαχείριση – Αξιοποίηση) Χαλκίδα, 30 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου 1987. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, 43-59.

62. Ραδόγλου, Κ.1989. 'Άμεσες συνέπειες της αύξησης της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης του CO2 στα δένδρα και στα δασικά οικοσυστήματα. Πρακτικά Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου Bελτίωση της Παραγωγικότητας στην Ελληνική Δασοπονία. Δράμα, 4-7 Οκτωβρίου 1989. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 55-72.

63. Ραδόγλου, Κ. 1992. Συγκριτικές παρατηρήσεις της επιτυχίας εγκατάστασης και της αρχικής αύξησης των διαφόρων τύπων φυταρίων και δενδρυλλίων. Πρακτικά Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου, Έρευνα και Πράξη στα Ελληνικά Δάση. Καλαμάτα, 4-6 Μαρτίου 1992. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, 363-372.

64. Ραδόγλου, Κ. 1993. Eπιπτώσεις της αύξησης της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στη βλάστηση. Πρακτικά ΙΙΙ Συνεδρίου, Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Επιμέλεια Θ. Λέκκας, Μυτιλήνη, 6-9 Σεπτεμβρίου 1993. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Περιβάλλοντος, Τόμος Α’, 653-663.

65. Σπανός, Ι. και Ραδόγλου, Κ. 1999. Συγκριτική έρευνα της επιτυχία εγκατάστασης της φυσικής αναγέννησης σε υφιστάμενες και καμένες συστάδες τραχείας πεύκης στην Θάσο. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου Σύγχρονα Προβλήματα Δασοπονίας, Αλεξανδρούπολη 6-8 Απριλίου 1998, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, 278-285,

66. Ραδόγλου, Κ. 1999. Επιτυχία εγκατάστασης φυτευτικού υλικού πλατύφυλλων ειδών. Πρακτικά 8 Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου Σύγχρονα Προβλήματα Δασοπονίας, Αλεξανδρούπολη, 6-8 Απριλίου 1998, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, 302-308.

67. Ραδόγλου, Κ. 1999. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή εγκατάστασης φυταρίων. Πρακτικά Πανελληνίου Διημέρου “Φυτευτικό Υλικό Δασικών Eιδών” Eds Ραδόγλου K. & Ραυτογιάννης, Γ., 28-29 Ιανουαρίου 1999, Θεσσαλονίκη. EΘ.Ι.ΑΓ.Ε, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, 15-26.

68. Ραυτογιάννης, Ι. και Ραδόγλου, Κ. 1999. Μέθοδοι πρόβλεψης της επιβίωσης φυταρίων δασικών ειδών. Πρακτικά Πανελληνίου Διημέρου “Φυτευτικό Υλικό Δασικών Eιδών” Eds Ραδόγλου Κ.& Ραυτογιάννης, Γ., 28-29 Ιανουαρίου 1999, Θεσσαλονίκη. EΘ.Ι.ΑΓ.Ε, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, 86-91,

69. Ραδόγλου, Κ. 2001. Εγκατάσταση φυταρίων σε αντίξοα περιβάλλοντα. Πρακτικά Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Αποκατάσταση Διαταραγμένων Περιοχών, Κοζάνη, 17-20 Οκτωβρίου 2000. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, ΓΕΩΤΕE, 206-212.

70. Ραυτογιάννης, Ι. και Ραδόγλου, Κ. 2001. Η χρήση της μεθόδου διαρροής ιόντων για την αξιολόγηση της ποιότητας του φυτευτικού υλικού δασικών ειδών. Πρακτικά Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Αποκατάσταση Διαταραγμένων Περιοχών, Κοζάνη, 17-20 Οκτωβρίου 2000. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία και ΓΕΩΤΕE, 200-205.

71. Ραδόγλου, Κ. 2001. Αποτελεσματικότητα της Φυσικής αναγέννησης στην αποκατάσταση Μεσογειακών πεύκων μετά από πυρκαγιά. Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας Αποκατάσταση καμένων εκτάσεων. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Αθήνα 13-14 Δεκεμβρίου 2001. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΙΜΔΟ-ΤΔΠ, 121-135.

72. Ραδόγλου, Κ. 2002. Οικοφυσιολογικά χαρακτηριστικά των δασών βαλανιδιάς και δασοκομικοί χειρισμοί. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας “Δάση Βαλανιδιάς: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον”, Επιμέλεια Παντέρα Α. etal., Μεσολόγγι 17 Μαΐου 2002. TΕI Λαμίας και ΤΕΙ Μεσολογγίου, 39-47.

73. Ραδόγλου, Κ. 2002. Προοπτικές Διαχείρισης Δρυοδασών και παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας 26 Ιουνίου 2002, Κατερίνη, Επιμέλεια Ροσάκης Ε., Γρηγοριάδης Γ. Εφαρμογή της μεθόδου ανάλυση κύκλου ζωής στην Ελληνική Δασοπονία, Δ/νση Δασών Κατερίνης, 12-22.

74. Ραδόγλου, Κ., 2003. Ο ρόλος των δασών στο περιορισμό των κλιματικών αλλαγών Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου Δασική Πολιτική, Πρεμνοφυή δάση Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Αρχαία Ολυμπία, 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2003. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, ΓΕΩΤΕE, 187-196.

75. Γρηγοριάδης, Ν., Σπανός Ι. και Ραδόγλου, Κ. 2003. Ανάλυση Πρεμνοφυούς δάσους με εργαλεία της ανάλυσης κύκλου ζωής (LCA).Πρακτικά Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου Δασική Πολιτική, Πρεμνοφυή δάση Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Αρχαία Ολυμπία 30 Σεπτεμβρίου 3 Οκτωβρίου 2003. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, ΓΕΩΤΕE, 473-481.

76. Φωτέλλη Μ. Ν. και Ραδόγλου Κ. 2004. Σταθερά Ισότοπα και Μελέτη Δασικών Οικοσυστημάτων, Δυνατότητες και Προοπτικές. Πρακτικά 1oυ Πανελληνίου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου « Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα», Νέα Ορεστιάδα, 7-9 Μαίου 2004. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 77-86.

77. Φωτέλλη, Μ. Ν. και Ραδόγλου Κ. Nahm, M., Χαλυβόπουλος Γ. και Rennenberg, H 2005. Εποχιακή μεταβολή του ισοζυγίου νερού και άνθρακα της Οξιάς (Fagus sylvatica L.) στο όρος Πάικo. Πρακτικά 10oυ Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου, 5-8 Μαΐου 2005. Ελληνική Βοτανική Εταιρεία. 00-00

78. Ραυτογιάννης, Ι. Παπαδόπουλος Α. Γουδέλης Γ., Παντέρα Α., Ραδόγλου, Κ., Σπανός Ι. Ντάφης Σ. 2007. Αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος «Νέκρωση των ελατοδασών στην Ελλάδα». Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Κοζάνη 7-10 Οκτωβρίου 2007, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, 00-00.

Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς Τομους/ βιβλια79. Karjalainen, T. Welling J, B. Berg, S., Finer, L. Kosir, B., Knechtle, N., Kvist, K-E., Muys, B., Perruchoud, D. Radoglou, K., Salisbury, M. Schwaiger, H. and Zimmer, B 2001. Static/dynamic approach – spatio- temporal problems. In: T. Karjalainen et al. (eds) Energy, Carbon and Other Material in the Life Cycle Assessment of Forestry and Forest Products. European Forest Institute, Discussion paper 10, 27-32.

Δημοσιευμένες σε Εθνικά Περιοδικά χωρίς κρίση80. Ραδόγλου, Κ., 2003. Δασικά δένδρα και ξυλώδη θάμνοι για φυτεύσεις σε αστικού χώρους. ΕΘΙΑΓΕ Περιοδική Τριμηνιαία Έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, 28-31.

Εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια που εκδόθηκαν οι περιλήψεις81. Radoglou, K. M.and Jarvis, P. G. 1989. Effects of CO2enrichment on stomatal density and stomatal conductance in poplar clones. In: Abstract collection of the International Workshop of ESPP. Stomata '89, (Collequia Pflanzenphysiologie) Berlin 4-10 September, 1989. Humboldt-Universitat zu Berlin, ISSN 0232-6930. Nr. 13.

82. Radoglou, K. M. and Jarvis, P. G. 1991.Photosynthetic response of seedlings acclimated to elevated levels of carbon dioxide and nutrients. In: Supplement to Bulletin of Ecological Society of America, 76th Annual ESA Meeting, San Antonio, Texas, USA, 4-9 August 1991, Vol. 72, No 2, 225.

83. Radoglou, K. M. and Jarvis, P. G. 1992. Effects of elevated CO2 and nutrients on gas exchange parameters in acclimated seedlings. In: Abstract collection of European Research Conference on Effects of Elevated CO2 Levels, Air Pollutants and Climate Change on Natural Plant Ecosystems -Impact on Τree Physiology, Aghia Pelagia, Crete, Greece, 3-7 April 1992, European Science Foundation.

84. Ραδόγλου, Κ. Μ. 1993. Διερεύνηση των κλιματικών Συνθηκών στη Βόρεια Ελλάδα κατά την διάρκεια της τελευταίας 30ετίας. Περιλήψεις των εργασιών του 1ου Διεθνές Συνεδρίου για το Περιβάλλον, Μεσόγειος, Αγροτική Ανάπτυξη, Ποιότητα Ζωής. Αθήνα, 21-24 Μαρτίου 1993, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, p. 41.

85. Radoglou, K. M. and Teskey, R. 1993.Development of photosynthetic patterns in forest stands of loblolly Pine. In: Abstract collection of the International Workshop on Ecophysiology and Genetics of Trees and Forests in a Changing Environment. Viterbo-Italy, 23-30 May 1993. Department of Forest Environment and Resources, University of Tuscia and IUFRO, p. 183.

86. Radoglou, K. M. 1994. Environmental control of gas exchange parameters in five oak species growing in field conditions in Greece. In: Abstract collection of the International Symposium on Environmental Constraints and oaks: Ecological and Physiological aspects, Nancy, France, 29 August –1 September 1994, INRA, IUFRO and EUROSILVA, p. 33. (Πρόδρομη ανακοίνωση των στοιχείων της εργασίας [9].

87. Radoglou, K. M. 1994. Sensitivity of leaf gas exchange parameters to soil drought and to high temperature in oak species growing in field. In: Abstract collection of the Final Workshop EUROSILVA Research Programme. EUROSILVA/EUREKA No 447), VVF Dourdan, France, November 7-10 1994.

88. Radoglou, K. 1996. Planning program for the first year 1996-1997 of the EU project Plant Vitality and Dormancy. In: Abstracts collection of EU meeting on Plant Vitality and Dormancy. University of Carpenberg, Sweden, 15-19 June 1996.

89. Radoglou, K. 1996. Seasonal pattern of leaf gas exchange and chlorophyll fluorescence parameters in Quercus pubescens and Q. trojana trees growing under natural atmospheric and soil drought. In: Abstract collection of the International Workshop on Resource Utilization From Cell to Canopy of Cost Action E6 Eurosilva: Forest Tree Physiology Research, Thessaloniki, Greece, October 17-19 1996, p. 24.

90. Awada, T., Radoglou, K. and Constantinidou, H. 1996. Diurnal change of photosynthesis in Mediterranean pine species under atmospheric drought. In: Abstract collection of the International Workshop on Resource Utilization From Cell to Canopy of Cost Action E6 Eurosilva: Forest Tree Physiology Research, Thessaloniki, Greece, October 17-19 1996, p. 45. Πρόδρομη ανακοίνωση των στοιχείων της εργασίας [45].

91. Radoglou, K. 1996. Rehabilitation of Ecosystems in the Euromediteranean Vegetation zone with in Greece with Natural methods. In: Book of Abstracts, International Conference on Mediterranean Desertification, Research, Results and Policy Implications, Crete, Greece, 29 October to 1 November 1996, EU & NAGREF.Πρόδρομη ανακοίνωση των στοιχείων της εργασίας [48].

92. Radoglou, K. 1997. Effects of planting date and cold storage duration on field performance of broadleaved seedlings. In: Abstracts collection of presentation EU of the second project-meeting of EU-project FAIR-CT95-0497 Plant Vitality and Dormancy. Nancy, 22-25 June 1997.

93. Radoglou, K. 1997. Photosynthesis of some oak species under natural Drought. In: Abstract collection of the First Balkan Botanical Congress, 19-22 September 1997, 228, 11p. Είναι η περίληψη της εργασίας [42].

94. Radoglou, K and Raftoyannis, Y. 1998. Photosynthesis response of Quercus frainetto forest in Greece In: Abstract collection of the Annual Meeting of Society of Experimental Biology 23-27 March 1998, York, U.K. P4. 38. 34, 1998.

95. Radoglou, K. 1998. Vitality test on planting stock assessing regrowth potential In: Abstracts collection of EU meeting on Plant Vitality and Dormancy. Heriot Watt University of Edinburgh 19-22 August 1998.

96. Radoglou, K. 1999. Transplanting stresses and regrowth ability of broadleaved species. In : Abstracts collection of presentation in the final project-meeting of EU-project FAIR-CT95-0497 Plant Vitality and Dormancy. Lisbon, 6-9 July 1999.

97. Radoglou, K. and Raftoyannis, Y. 1999. A comparative study of plant vitality tests of field performance of eleven tree species. In: Book of Abstracts of the International Workshop Root-Soil Interaction in Trees, Gord-Martuljek, Slovenia, 8-12 September 1999, Cost Action E6, EUROSILVA, p.60. Είναι η περίληψη της εργασίας [12].

98. Radoglou, K. and Raftoyannis, Y. 1999. Diurnal patterns of photosynthesis of five tree species planted in field conditions. In: Abstract collection of VIII European Ecological Congress (EURECO 99) The European Dimension in Ecology Prespectives & Challeges for the 21th Century, Halkidiki Greece, 18-23 September 1999. European Ecological Federation, p. 398.

99. Constantinidou, H-I. A., Radoglou, K., Ouzounidou, G., Simeonidou, M.V. and Majdoub, M. 2000. Evaluation of Physical and Chemical Frost Protection Impact on ice nucleation and photosynthetic functions in Citrus Abstract collection of the 12th Congress of Federation of European Societies of Plant Physiology 2000 (FESPP) 21-25th August 2000 Budapest Hungary. Plant Physiology and Biochemistry PPB, Vol 38-Supplement p. 234.

100. Radoglou, K. and Raftoyannis, Y. 2000. Seasonal variation in physiological parameters of broadleaved seedlings during the first two years of field establishment Abstract collection of the international workshop Development and Ageing in Forest trees, Florence, Italy 20-24 September 2000. EUROSILVA, p. 19.

101. Patakas, A., Noitsakis, B., Radoglou, K. and Jarvis, P. 2000. Relationships between photosynthetic rate and leaf anatomy in two evergreen oak species. Abstract collection of the international workshop Development and Ageing in Forest trees, Florence, Italy 20-24 September 2000. EUROSILVA, p. 18.

102. Radoglou, K. and Raftoyannis, Y. 2000. Country report Greece. Abstract collection of the international workshop ‘Contribution of Forest and Forestry to the Mitigation of Greenhouse Effects’. COST E21 and Εuropean Forest Institute Joensuu, Finland, 28-30 September 2000.

103. Radoglou, K. and Raftoyannis, Y. and Halivopoulos G. 2001. The effect of planting date on field and physiological peformance of Castanea sativa and Quercus frainetto seedlings Abstracts collection of the international Conference Nursery Production and Stand Establishment ANPA Italian Environmental Protection Agency in cooperation with IUFRO and Dalarna University 7-10 May 2001 Rome, Italy, p.23. Είναι η περίληψη της εργασίας [55].

104. Raftoyannis, Y., Radoglou, K. and Halivopoulos G. 2001. Comparative study of Physiological Response of Broadleaved species to transplanting stress. Abstracts collection of the international Conference Nursery Production and Stand Establishment ANPA Italian Environmental Protection Agency in cooperation with IUFRO and Dalarna University 7-10 May 2001 Rome, Italy, p. 52. Είναι η περίληψη της εργασίας [56].

105. Radoglou, K. 2001. Restoration of Pinus brutia forest by natural regeneration. In: Book of Abstracts of the International Conference Theophrastus 2001, Conservation of Biological and Natural Resources in the Aegean, Sigri, Lesbos, Greece, June 18-29 2001, Municipality of Eressos- Antissa, Lesbos and Aeolis International Culture Centre.

106. Gitas I.Z., Radoglou K., Devereux B.J. 2001. An examination of the fire-altered Pinus nigra ecosystem on the Mediterranean island of Thasos. In: Book of Abstracts of the First Workshop on Information Technologies Application to Problems of Biodiversity and Dynamics of Ecisystems in North Eurasia (WITA 2001) July 9-14, 2001, Novosibirsk Russia. 00-00 Είναι η περίληψη της εργασίας [50].

107. Awada T., Radoglou K., Fotelli M.N, Constantinidou H-I. A. 2001. Seasonal dynamics of photosynthesis under contrasting light regimes for three Mediterranean pine species.In: Proceedings of Proceedings of the 86th annual meeting of the Ecological Society of America (ESA). Madison - Wisconsin, USA, August 5-10. Είναι η περίληψη της εργασίας [20].

108. Radoglou K., Raftoyannis Y. 2001.Forest research in the South Eastern European countries during the last decade.In: Book of Abstracts of the International Conference on Forest Research: A Challenge for an Integrated European approach, Thessaloniki, Greece, August 27 – 1 September 2001, p. 14. Είναι η περίληψη της εργασίας [49].

109. Gitas I.Z., Radoglou K., Devereux B.J. 2001. An examination of the fire-altered Pinus nigra ecosystem on the Mediterranean island of Thasos.In: Book of Abstracts of the International Conference on Forest Research: A Challenge for an Integrated European approach, Thessaloniki, Greece, August 27 – 1 September 2001, p. 44. Είναι η περίληψη της εργασίας [50].

110. Awada T., Radoglou K., Fotelli M.N, Constantinidou H. 2001. Seasonal dynamics of photosynthesis under contrasting light regimes for three Mediterranean pine species.In: Book of Abstracts of the International Conference on Forest Research: A Challenge for an Integrated European approach, Thessaloniki, Greece, August 27 – 1 September 2001, p. 45. Είναι η περίληψη της εργασίας [49].

111. Radoglou K., Raftoyannis Y. 2001. Comparative physiological study of Fagus sylvatica and Quercus petraea in a natural mixed stand. In: Book of Abstracts of the International Conference on Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach, Thessaloniki, Greece, August 27 – 1 September 2001, p. 103. Είναι η περίληψη της εργασίας [50].

112. Raftoyannis Y., Radoglou K. 2001.Crown condition of a fir forest in Karpenisi, Central Greece.In: Book of Abstracts of the International Conference on Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach, Thessaloniki, Greece, August 27 – 1 September 2001, p 92. Είναι η περίληψη της εργασίας [52].

113. Meliadis, Y. Platis, P., Radoglou, K. and Radoglou G. 2001. Ecological Principles in Restoration of Abandoned Quarry in Milos. Book of Abstracts of the international workshop ‘New Fronyiers in Reclamation Facts and Procedures in Extractive Industry. Milos, 19-21 September 2001, Milos Conferences Series Restorating the Natural Balance p.78. Είναι η περίληψη της εργασίας [54].

114. Radoglou, K., Raftoyannis, Y.,and Halivopoulos G. 2002. Physiological response and field performance of three deciduous tree species after transplanting in Northern Greece. In: Book of Abstracts of the 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology Ed K. A. Roubelakis- Angelakis, Hersonissos, Heraklion, Crete, Greece, 2-6 September 2002.

115. Kadoglidou K. Elefhterohorinos, I.G., Ioannidis, P., Radoglou, K. and Constantinidou H.-I.A. 2002. Growth and physiological response of two sugar beet varieties to the herbicide propyzamide. In: Book of Abstracts of the 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology Ed K. A. Roubelakis- Angelakis, Hersonissos, Heraklion, Crete, Greece, 2-6 September 2002, p. 554.

116. Radoglou, K. and Raftoyannis, Y. 2003. Diurnal changes in leaf gas exchange characteristics of broad – leaved species planted in Greece. In: Abstract collection of a high level Scientific Conference Photosynthesis in a changing World (Photochange). Kolymbari, Crete, Greece, May 27- June 3 2003, European Commission CNR and NAGREF p. 29.

117. Grigoriadis,N. and Radoglou, K. 2003. Contribution of extension the rotation time in coppice forest to carbon sequestration. In: Book of Abstracts of the Fifth Plenary meeting COST E21 Τhe Role of Forest in Mitigating Gas Emissions, Thessaloniki, Greece, November 27-29 2003, NAGREF-FRI p. 54.

118. Zianis, D. and Radoglou, K. 2004. Allometric relationships for three species in Greece. In: Book of Abstracts of Final Plenary meeting COST E21 Contribution of Forest and Forestry to the Motigation of Greenhouse effects. Dublin, Ireland, October 7-9 2004, p. 10.

119. Radoglou K., Fotelli, N.M. 2004. Physiological indicators predicting the vitality of root system in woody planting stock. In: Book of Abstracts of the International Workshop Woody Root Processes under a Changing Environment, Thessaloniki, Greece, October 27-30 2004, Ed K. Radoglou, NAGREF-FRI, p. 13.

120. Efthimiou G., Pilidou, M. Halivopoulos, G. Radoglou, K. 2004. The study of root growth in Q. ithaburensis and Q, pubescens seedlings. In: Book of Abstracts of the International Workshop Woody Root Processes under a Changing Environment, Thessaloniki, Greece, October 27-30 2004, Ed K. Radoglou, NAGREF-FRI, p. 46.

121. Hasanagas, D. and Radoglou, K. 2005. Plantations and Sustainability Criteria of the 4th MCPFE: A typology of plantation planning through scenario analysis. In: Book of Abstract of International Conference Biodiversity and Conservation Biology in Plantation Forests, 27 to 29 April 2005, Bordeaux, France, p. 87.

122. Raftoyannis Y., Spanos, I and Radoglou K. 2006. Root growth and condition of declining and healthy Fir trees in Central Greece. In:Book of Abstract of COST E38 Workshop on Woody Root Processes – Revealing the Hidden Half, 4-8 February 2006, Ben-Gurion University of Negev, Jacob Blaustein Institute for deset Research.

123. Brunner, I. Cudlin P. Vanguelova E. and Radoglou, K. 2006. Fine Root parameters as indicators for environmental change – Working group progress. In: Book of Abstract of COST E38 Workshop on Roots, Mycorrhizas and their external mycelia in carbon dynamics in forest Soil, eds Helmisaari, H-S. & Maenpaa L., 9-13 September 2006, Rovaniemi, Finland Finish Forest Research Institute & University of Joensuu,

124. Bellarosa R., Ciccarese, L. Dini-Papanastasi, O., Ferreira, R., Kostopoulou, P. Mattsson, A., Radoglou, K., Raftoyannis, Y, Schirone, B., Simeone, M., Spyroglou, G., Johansson, P. Margheriti, E. and Rammos, N. 2007. Pre-Forest: A new European technology for cost efficient and environmental friendly production of pre-cultivated forest regeneration materials. In: Book of Abstract of IUFRO conference Tree Biotechnology 207, Azores Portugal 3-8 June 2007, six, 26p.

125. Hasanagas N. and Radoglou, K. 2007. Cultural Ecology of National Plants. In: Books of Abstract of International Conference on Forest and Woodland History 3-7 September 2007, Thessaloniki Greece ΙUFRO Research Unit 6.07.00 Forest and Woodland History.

126. Vanguelova, E., Ostonen I., Radoglou K. and Cudlin P. 2007. Fine Root Parameters and ectomyccorhizas - indicators of environmental change. In: Book of Abstract Fourth International Symposium on Dynamics of Physiological Processes in Roots of Woody Plants. 16-20 September 2007. University of Bangor U.K. p.31

127. Dini-Papanastasi, O., Radoglou, K., Kostopoulou, P. and Raftoyannis Y. 2007. Effects of mini-plug density, substrate and seed origin on germination and growth of black locust (Robinia pseudoacacia L.) seedlings.In: Book of Abstract Fourth International Symposium on Dynamics of Physiological Processes in Roots of Woody Plants. 16-20 September 2007. University of Bangor U.K. p.64.

128. Raftoyannis Y., Radoglou K. and Spanos, I. 2007. Decline of Greek fir: relationships with root condition and mistletoe infection.In:Book of Abstract Fourth International Symposium on Dynamics of Physiological Processes in Roots of Woody Plants. 16-20 September 2007. University of Bangor U.K. p. 154.

129. Zerva, A,. Halyvopoulos, G. and Radoglou K. 2007. Fine root biomass in a beech (Fagus sylvatica L.) stand on Paiko Mountain, NW Greece. In:Book of Abstract Fourth International Sumposium on Dynamics of Physiological Processes in Roots of Woody Plants. 16-20 September 2007. University of Bangor U.K. p.165.

130. Radoglou, K.Cabral, R., Repo, T., Hasanagas N. Sutinen, M-L and Waisel, Y. 2007. Appraisal of root leakage as a method for estimation of root viability. In: Book of Abstract Fourth International Symposium on Dynamics of Physiological Processes in Roots of Woody Plants. 16-20 September 2007. University of Bangor U.K. p.153.

131. Radoglou, K., Fotelli, M. N. and Rennenberg H. 2008. Ecophysiology of beech at its south-eastern European distribution limit: the case of Paiko Mountain, NW-Greece. In:Book of Abstracts of COST Strategic Workshop on Global Change and Sustainable Development in Mountain Regions, 7 - 9 April 2008 Innsbruck, Austria.

132. Radoglou K. Stolaki, S., Halyvopoulos, G. andFotelli, M. F. 2008. Water balance of a Mediterranean Alepo pine ecosystem. In:Book of Abstracts of COST Strategic Workshop on Global Change and Sustainable Development in Mountain Regions, 7 - 9 April 2008, Innsbruck, Austria.

Εργασίες σε Εθνικά Συνέδρια που εκδόθηκαν οι περιλήψεις133. Kαδογλίδου, K., Ελευθεροχωρινός Η.Γ., Κωνσταντινίδου Ε. Ιωαννίδης Φ. και Ραδόγλου, Κ. 2002. Η επίδραση του ζιζανιοκτόνου propyzamideστην αύξηση και φυσιολογία τριών ποικιλιών σακχαροτεύτλων. Πανελλήνιο ζιζανιολογικό συνέδριο Αθήνα Δεκέμβριος 2002. Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία σελ. 41.

134. Ραδόγλου Κ., Φωτέλλη Μ. Ν., Χαλυβόπουλος, Γ., Ευθυμίου Γ. και Τάκος Ι. 2007. Επίδραση διάρκεια αποθήκευσης σπόρου και εποχή σποράς στην ζωτικότητα φυτευτικού υλικού Πεύκης. Πρακτικά 29o Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Καβάλα 17-19 Μαΐου 2007, 348p.

Μελέτες135. Kαραλίβανος, Α. και Ραδόγλου, Κ. 1988. Aισθητικές φυτεύσεις κοιμητηρίου δυτικού τομέα Θεσσαλονίκης. Δ/νση Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης, 1-27.

136. Kαραλίβανος, Α. και Ραδόγλου, Κ. 1988. Προστατευτικές αισθητικές φυτεύσεις περιοχής Γαλλικού ποταμού. Δ/νση Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης, 1-29.

137. Tσιόντσης, Α, Σπανός, Κ, Ραδόγλου, Κ., Κατσικάτσου, Κ. και Κουτσούκος, Ι. 1998. Μελέτη έργων στην Περιοχή Όρους Μαυροβούνι Θεσσαλίας, ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 1-63, 1988

138. Tσιόντσης, Α, Σπανός, Κ, Ραδόγλου, Κ., Ηallmann, Β. και Χατζηλάκου, Δ. 2000. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Περιοχής Ειδικής Προστασίας (Σχέδιο Διαχείρισης) «Όρος Μαυροβούνι». ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη pp. 248. (αυτοτελής εκδοση).

139. Μελιάδης, Ι. Κ, Ραδόγλου, Κ., Λυριντζής, Π., Κωνστατινίδης Π., Κασιούμης, Κ., Χατζηλάκου, Δ, Ηallmann, Β. και Μπούσπουρας Δ. 2001. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Περιοχής Ειδικής Προστασίας (Σχέδιο Διαχείρισης) «Ορη Αντιχάσια – Μετέωρα». ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη pp. 367 (αυτοτελής έκδοση).

140. Ραδόγλου, Κ., Πλατής, Π., Μελιάδης, Γ. και Λυμπέρης Ε. 2001. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενός μη εκμεταλλεύσιμου λατομείου Μπετονίτου- Περλίτου στην θέση Χαλέπα Νήσου Μήλου, Νόμου Κυκλάδων Θεσσαλονίκη 1-50.

141. Μελιάδης, Ι., Κ, Ραδόγλου, Κ., Kαζαντζίδης Σ. 2004. Παρακολούθηση των αλλαγών των βιοτόπων στην περιοχή ειδικής προστασίας «Ορη Αντιχάσια – Μετέωρα» με την χρήση ψηφιακής διαχρονικής δορυφορικών εικόνων. ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 1-61 (αυτοτελής έκδοση)

Εκδόσεις ΙΔΕ- ΕΘΙΑΓΕ142. Radoglou,Κ. (Εditor). 1996.Βοοk ofAbstracts of the International Workshop of the International Workshop on Resource Utilization From Cell to Canopy, Eurosilva, October 17-19 1996, Thessaloniki, Greece, FRI-NAGREF, 1-73.

143. Radoglou, Κ. and S Huttunen, (Εdirors). 1999.Proceedings of the International Workshop on Resource Utilization From Cell to Canopy, Eurosilva, October 17-19 1996, Thessaloniki, Greece, Oulu University press, 1-224.

144. Ραδόγλου, Κ. και Γ. Ραυτογιάννης, (επιμέλεια). 1999. “Φυτευτικό Υλικό Δασικών Eιδών”, 28-29 Ιανουαρίου 1999, Θεσσαλονίκη. EΘ.Ι.ΑΓ.Ε, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ISBN: 960-86160-34, 1-136.

145. Radoglou, Κ. (Editor). 2001. Book of Abstracts of the International Conference on Forest Research: A Challenge for an Integrated European approach, Thessaloniki, Greece, August 27 – 1 September 2001.

146. Radoglou, Κ. (Editor). 2001. Forest Research: a challenge for an integrated European approach. European Commission – NAGREF-FRI. Thessaloniki, 2001. Two Volumes. p. 880. ISBN: 960-869-47-3-6 και 960-869-47-4-4.

147. Radoglou, Κ. (Editor). 2003. Book of Abstracts of the Fifth Plenary meeting COST E21 Τhe Role of Forest in Mitigating Gas Emissions, Thessaloniki, Greece, November 27-29 2003, FRI-NAGREF, 1-90

148. Radoglou, Κ. (Editor). 2004. Book of Abstracts of the First Open Workshop of COST E38 “ Woody Root Processes under a Changing Environment, Thessaloniki, Greece, October 27-30 2004, FRI-NAGREF, 1-83

149. Loaustau D., Laitat E.,Radoglou, Κ., Linder S., Lindner, M., Karjalainan, T. (Editors).2005. Proceedings of the 5th plenary meeting of COST E21 “The role of Forest for mitigating greenhouse gas emissions” in cooperation with. Ann. For. Sci, 62, 843-940.