Αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Διατριβές1. Διαμαντής, O., 1977. Top-Dying of Norway Spruce with Special Reference to Rhizosphaera kalkhoffii, Budak. Διδακτορική  διατριβή. Πανεπιστήμιο  Aberdeen ,  UK , 392  σελίδες.

Δημοσιευμένες  σε  Διεθνή  Περιοδικά  μετά  από  κρίση2. Murray, J. S. and S. Diamandis, 1977. The use of stem rings to determine height increments in Norway spruce. Forestry, 50: 139-142.
3. Diamandis, S., 1978. Top-dying of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. with special reference to Rhizosphaera kalkhoffii Bubak. I. Development of foliar symptoms. European Journal of Forest Pathology, 8: 337-345.
4. Diamandis, S., 1978. Status of Rhizosphaera kalkhoffii Bubak in top-dying of Norway spruce. European Journal of Forest Pathology, 8: 345-356.
5. Diamandis, S., 1978. Moisture content of current and second year needles of Norway spruce. European Journal of Forest Pathology, 8: 357-361.
6. Diamandis, S., 1979. Top-dying of Norway spruce and climate. European Journal of  Forest Pathology, 9: 78-88.
7. Diamandis, S., 1979. Optimum conditions for diameter growth of Rhizosphaera kalkhoffii Bubak. European Journal of Forest Pathology, 9: 175-183.
8. Diamandis, S., 1979. Evidence related to the primary cause of top-dying of Norway spruce. European Journal of Forest Pathology, 9 (1979): 183-191.
9. Diamandis, S. and D. W. Minter, 1979. Elytroderma torres-juanii sp.nov. from Greece. Transactions British Mycological Society, 72 (1): 169-172.
10. Diamandis, S. and D. W. Minter, 1980. Rhizosphaera kalkhoffii Bubak.  CMI Description Pathogenic. Fungi & Bacteria, No 656.
11. Diamandis, S. and D. W. Minter, 1980. Rhizosphaera pini (Cda)Maubl. CMI Description Pathogenic. Fungi & Bacteria, No 657.
12. Diamandis, S. and D. W. Minter, 1980. Elytroderma torres-juanii Diamandis & Minter. CMI Description Pathogenic. Fungi & Bacteria, No 654.
13. Xenopoulos, S. and S. Diamandis, 1985. A distribution map for Seiridium cardinale causing the cypress canker disease in Greece. European Journal of Forest Pathology, 15: 223-226.
14. Diamandis, S. and de M. Kam, 1986. A severe attack on Scots pine by the resin top disease in N. Greece. European Journal of Forest Pathology, 16: 247-249.
15. Minter, D. W., R. Lowen and S. Diamandis, 1987. Zeus olympius gen. et sp. nov. and Nectria ganymede sp. nov. from Mt Olympus, Greece. Transactions British Mycological Society, 88 (1): 55-61.
16. Diamandis, S., 1987. Fluctuation of temperature inside poplar stems in relation to air temperature. European Journal of Forest Pathology, 17: 348-355.
17. Diamandis, S. and C. Perlerou, 1994. New records of macrofungi in Greece. Annals Musei Goulandris, 9: 113-123.
18. Czeczuga, B., S. Diamandis and K. Chomicz, 1994. Carotenoids in lichens from Greece. Annals Musei Goulandris, 9: 91-98.
19. Diamandis, S. and P. Koukos, 1992. Effect of bacteria on the chemical and mechanical properties of wood in poplars damaged by frost cracks. European Journal of Forest Pathology, 22: 362-370.
20. Morrica, S., T. Kasuga, K. Mitchelson, A. Ragacci and S. Diamandis, 1996. Heterogeneity in intergenic regions of the ribosomal repeat of the pine-blister rusts Cronartium flaccidum and Peridermium pini. Current Genetics, 29: 388-394.
21. Diamandis, S., L. Epstein, F. W. Jr.  Cobb, T. Popenuk and E.  echt-Poinar, 1997. Development of Leptographium wageneri on root surfaces and other substrata. European Journal of Forest Pathology, 27 (6): 381-390.
22. Diamandis, S. and C. Perlerou, 2001. The Mycoflora of Chestnut Forest Ecosystems in Greece. Forest, Snow and Landscape Research (in press).

Δημοσιευμένες  σε  Εθνικά  Περιοδικά  μετά  από  κρίση2 3 . Διαμαντής, O., 1979. Εκλογή  της  Τραχείας  πεύκης (Pinus brutia L)  ως  δασοπονικού  είδους  για  την  ίδρυση  δενδροστοιχειών,  αισθητικών  δασυλλίων  και  κεφαλαριών. Ti  Δάσος, 86: 82-86.
2 4 . Διαμαντής, O., 1979. Μέλη  της  Διεθνούς  Εταιρείας  Δενδρολογίας  στην  Ελλάδα. Ti  Δάσος, 84: 38-44.
2 5 . Διαμαντής, O., 1981. Συνεισφορά  στη  μυκοχλωρίδα  της  Κεφαλληνιακής  ελάτης Abies cephalonica Loud.  Μέρος E. Ti  Δάσος, 92: 46-60.
26. Διαμαντής ,  . and D. W. Minter, 1983. Συμβολή  στη  μυκοχλωρίδα  της  Κεφαλληνιακής  ελάτης Abies cephalonica Loud.  Μέρος II. Δασική  ΄Ερευνα, 2 (IV): 131-136.
2 7 . Διαμαντής, O., 1983. Συμβολή  στη  μυκοχλωρίδα  των  δασικών  οικοσυστημάτων  της  Ελλάδος. Δασική  ΄Ερευνα, E (EV): 9-66.
2 8 . Διαμαντής, O., 1985. N έες  κηλίδες  καρκίνου  του  κυπαρισσιού  στη A.  Ελλάδα. Δασική /E ρευνα, 2 (VI): 169-173.
2 9 . Διαμαντής, O., 1985. Καταγραφή  της  μυκοχλωρίδας  των  δασών  της  Ελλάδος. Δασική /E ρευνα, 2 (VI): 101-118.
30. A βτζής, N.  και O.  Διαμαντής, 1988. C  μυκοχλωρίδα  και c  εντομοπανίδα  των  Εθνικών  Δρυμών  Ολύμπου,  Πίνδου,  Πρεσπών  και  Παρθένου  Δάσους  Φρακτού -  Δράμας. Δασική  ΄Ερευνα, 2 (IX): 67-75.
31. Διαμαντής, O. και ?.  Περλέρου, 1988. Επιδημιολογία  και  προσβολή  κλώνων  λεύκης  από  το  μύκητα Μαrssonina brunnea (Ell. et Ev.) Magn. Δασική /E ρευνα, 2 (X): 141-150.
32. Διαμαντής, O. και ?.  Περλέρου, 1990. Νέες  καταγραφές  μυκήτων  στην  Ελλάδα. Επιστημονική  Επετηρίδα  Τμήμα  Δασολογίας  και  Φυσικού  Περιβάλλοντος, Τόμος  ΛΓ (2): 291-303.
3 3 . Διαμαντής, O. 1989. ' Ελκος  της  καστανιάς  στη  Χερσόνησο  Αγίου  ΄Ορους. Επιστημονική  Επετηρίδα  Τμήμα  Δασολογίας  και  Φυσικού  Περιβάλλοντος, T όμος  ΛΒ (1): 317-328.
34. K ούκος, ?.  και O.  Διαμαντής, 1992. Αξιολόγηση  κλώνων  λεύκης  σε  συγκριτικές  λευκοφυτείες. Επιστημονική  Επετηρίδα  Τμήμα  Δασολογίας  και  Φυσικού  Περιβάλλοντος, Τόμος  ΛΔ (3): 1797-1807.
35. Διαμαντής, O., ?.  Περλέρου,  και I.  Καλαπανίδα, 2001.  Εμφάνιση  του  εντόμου Cameraria    ochridella Deschka  &  Dimic   στην  Ελλάδα.  Δασική  Έρευνα  ( υπό  εκτύπωση).
36.  ΠΕΡΛΕΡΟΥ, ?.  και O.  Διαμαντής, 2000. Νέες  καταγραφές  Μακρομυκήτων  στην  Ελλάδα.  Δασική  Έρευνα, 13: 51-57.
37. Διαμαντής, O., ?.  Περλέρου  και I.  Καλαπανίδα, 2001. Εμφάνιση  του  εντόμου Cameraria   ohridella Deschka  &  Dimic   στην  Ελλάδα.  Δασική  Έρευνα, 14: 83-84.

Δημοσιευμένες  σε  Εθνικά  Περιοδικά  χωρίς  κρίση38. Διαμαντής, O., 1982. Προσβολή  Μαύρης  πεύκης (Pinus nigra L.)  από Armillaria mellea Vahl ex Fr.) Karst. Δασικά  Χρονικά, 3-4: 77-80.
39. Διαμαντής, O., 1989. Νέκρωση  της  ελάτης  στην  Ελλάδα. Γεωτεχνική  Ενημέρωση, 11: 40-42.
40. Διαμαντής, O., 1989. Γιατί  πεθαίνουν  τα  έλατα; Μελισσοκομική E πιθεώρηση, 3 (9): 40-42.
41. Διαμαντής, O., 2002. C  καλλιέργεια  της  τρούφας. ΠΑΝ- ΘΗΡΑΣ ( περιοδική  έκδοση  της  Κυνηγετικής  Ομοσπονδίας  Μακεδονίας -  Θράκης), 2: 188-191.

Δημοσιευμένες  σε  Συλλογικούς  Τόμους/  Βιβλία42 . Diamandis, S., 1991. Gremmeniella Abietina. In: Quarantine Pests for Europe. CABI and EPPO for the EC, pp. 498-503.
43. Διαμαντής, O., 1992. Ta M ανιτάρια  της  Ελλάδος.   Εκδόσεις  IUN,  Αθήνα, 591  σελ.
44. Diamandis, S., 1997. Manual on Acute Forest Damage. Team leader: Grunenfelder. UN-ECE/FAO Timber & Forest Discussion Papers, 102 p.
45. Διαμαντής, O. και ?. Περλέρου, 1997. C  Μυκοχλωρίδα  του  Αγίου  Όρους.  Οργανισμός  Θεσσαλονίκη  Πολιτιστική  Πρωτεύουσα  Ευρώπης 1997,  σελ. 64.
46.  Αβτζής, I., O. Διαμαντής, ?.  Κούκος, E.  Πανέτσος  και A.  Τσιόντσης, 1999. Οδηγός  Λευκοκαλλιέργειας.  Υπουργείο  Γεωργίας,  Γενική  Γραμματεία  Δασών &  Φυσικού  Περιβάλλοντος,  σελ. 96.
47. Diamandis , S., 2002. Situazione mondiale.   Grecia. In: G. Bounous (editor), Il Castagno-Coltura, ambiente ed utilizzazioni in Italia e nel mondo. Edagricole, Bologna, pp. 253-260.

Δημοσιευμένες  σε  Πρακτικά  Διεθνών  Συνεδρίων4 8 . Diamandis, S., 1980. Elytroderma torres-juanii Diamandis and Minter. A serious attack on Pinus brutia L. in Greece. Proceedings IUFRO Congress, Sarajevo 1980, pp. 9-12.
4 9 . Koukos, P. and S. Diamandis, 1992. Growth performance and disease resistance of euramerican poplar clones in Greece. Proseedings 6th IPC  World Congress. Madrid 1992, 7 pp.
50. Diamandis, S. and S. Xenopoulos, 1993. Biological control of chestnut blight in the peninsula of Mt Athos-Greece using hypovirulence. Proceedings International Congress on Chestnut. Spoleto-Italy, pp. 181-185.
51. Diamandis, S. and C. Perlerou, 1996. Absence of pathotypes of Marssonina brunnea in Greece. Proceedings 7th IPC World Congress.  Budapest 1996,  pp . 151-166.
52. Diamandis, S. and C. Perlerou, 2002.  Management of a severe attack of Peridermium pini on Pinus sylvestris at its southernmost limit of distribution in Europe. Proceedings of 2nd International Conference on Rusts of Forest Trees. Xian, China, 19-24 August 2002 (in press).

Δημοσιευμένες  σε  Πρακτικά  Εθνικών  Συνεδρίων53. Διαμαντής, O., 1990. Κλιματικές  συνθήκες  στη  ζώνη  της  ελάτης  κατά  την  περίοδο 1960-1989.  Πρακτικά  Συνεδρίου  ΓΕΩΤΕΕ. T ρίπολη, 1989,  σελ., 47-66.
54. Διαμαντής, O., 1991. Βιολογική  καταπολέμηση  του  έλκους  της  καστανιάς (Cryphonectria parasitica)  στη  Χερσόνησο  Αγίου  ΄Ορους.  Πρακτικά  Συνεδρίου  ΓΕΩΤΕΕ.  Ουρανούπολη, 1991,  σελ., 93-99.
55. Διαμαντής, O. και ?.  Περλέρου, 1992. Νέκρωση  του  κορυφαίου  επικόρυφου  οφθαλμού  Χριστουγεννιάτικων  δένδρων  ελάτης.  Πρακτικά  Συνεδρίου  ΕΔΕ. K αλαμάτα, 1992,  σελ., 208-214.
56.  Κούκος, ?., O. Διαμαντής, και ?.  Περλέρου, 1992. Νέοι  κλώνοι  λεύκης.  Αύξηση  και  αντοχή  σε  ασθένειες.  Πρακτικά  Συνεδρίου  Γενετικής  Βελτίωσης  Φυτών.  Θεσσαλονίκη, 1992, 4  σελίδες.
57. Διαμαντής, O., 1993. Φυτοπαθολογικά  προβλήματα  της  λεύκης.  Πρακτικά  Διημερίδας ΕΔΕ C Λευκοκαλλιέργεια  στην  Ελλάδα.. Κομοτηνή,  σελ., 71-84.
58. Διαμαντής, O. και ?.  Περλέρου, 1995. Βιολογική  καταπολέμηση  του  έλκους  της  καστανιάς  και  νέκρωση  της  δασικής  πεύκης  από  τον  μύκητα Peridermium pini στην  Ελλάδα.  Πρακτικά  Ελληνο- Βουλγαρικής  Συνεργασίας,  ΓΕΩΤΕΕ.  Δράμα , 1995,  σελ ., 12.
5 9 . Diamandis, S., 1999. The Mycoflora of Mount Athos. Proceedings Congress on the Natural Environment of Mount Athos. Thessaloniki, pp. 11.
60. Διαμαντής ,  ., 2002. Ολοκληρωμένη  προσέγγιση  στην  Προστασία  των  δασών  και  των  Δασικών  οικοσυστημάτων.  Πρακτικά 10ου Πανελληνίου  Δασολογικού  Συνεδρίου.  Ελληνική  Δασολογική  Εταιρεία.  Τρίπολη, 26-29  Μαΐου ( υπό  δημοσίευση).
61. Διαμαντής, O. και ?.  Περλέρου, 2002. Σύνταξη  Μυκητολογικών  Χαρτών.  Πρακτικά 10ου Πανελληνίου  Δασολογικού  Συνεδρίου.  Ελληνική  Δασολογική  Εταιρεία.  Τρίπολη, 26-29  Μαΐου ( υπό  δημοσίευση).
62. Περλέρου, ?., O.  Διαμαντής και O.  Μαρκάλας,  2002. Διασπορά  του  έλκους  της  καστανιάς  στην  Ελλάδα.  Πρακτικά 10ου Πανελληνίου  Δασολογικού  Συνεδρίου.  Ελληνική  Δασολογική  Εταιρεία.  Τρίπολη, 26-29  Μαΐου ( υπό  δημοσίευση).
63.  Αλιζότη, A.,  O.  Αραβανόπουλος  και O.  Διαμαντής,  2002. Γενετική  παραλλακτικότητα  σποροφύτων  δύο  πληθυσμών   καστανιάς (Castanea sativa Mill.)  για  ποσοτικά   γνωρίσματα.  Πρακτικά 10ου Πανελληνίου  Δασολογικού  Συνεδρίου.  Ελληνική  Δασολογική  Εταιρεία.  Τρίπολη, 26-29  Μαΐου ( υπό  δημοσίευση).

Δημοσιευμένη  περίληψή  τους  σε  Πρακτικά  Διεθνών  Συνεδρίων64 . Diamandis, S., 1987. Black stain root disease of Douglas fir. In: Proceedings of the American Phytopathological Society Meeting. Coeur d' Alene, Idaho, USA, pp. 27.
65 . Diamandis, S., 1999. Conservation of fungal diversity in Greece. In: Proceedings VIII European Ecological Congress. Halkidiki, Greece, pp. 136.


Δημοσιευμένη  περίληψή  τους  σε  Πρακτικά  Εθνικών  Συνεδρίων66 . Diamandis, S., 1983. Status of Dutch Elm Disease in Greece. Proceedings 1st Hellenic Congress Plant Diseases and Pests. Hellenic Entomological Society and Hellenic Phytopathological Society.  Athens,  pp.  38.
67 . Diamandis, S., 1989. Chestnut blight in the peninsula of Mount Athos. Summary in Proceedings 5th National Phytopathological Congress. Thessaloniki, pp. 56.
68 . Διαμαντής ,  ., 2000. Έλκος  της  καστανιάς. C  παρούσα  κατάσταση  στην  Ελλάδα. 10i  Πανελλήνιο  Φυτοπαθολογικό  Συνέδριο.  Καλαμάτα,  pp . 81.
69. Διαμαντής, O. και ?.  Περλέρου, 2002. C  μυκοχλωρίδα  των  ποολίβαδων  της  Ελλάδας. Στο: ?.  Πλατής ( Εκδότης), Λιβαδοπονία  και  ανάπτυξη  ορεινών  περιοχών.  Περιλήψεις 3ου Πανελλήνιου  Λιβαδοπονικού  Συνεδρίου.  Ελληνική  Λιβαδοπονική  Εταιρεία. Καρπενήσι, 4-6  Σεπτεμβρίου 2002,  σελ. 15.
70.  Περλέρου, ?. και O.  Διαμαντής, 2002.  Τύποι  βλαστικής  συμβατότητας  του  μύκητα Cryphonectria   parasitica στην  Ελλάδα. Πρακτικά 11 ου  Πανελληνίου   Συνεδρίου   Ελληνικής  Φυτοπαθολογικής   Εταιρείας.  Πρέβεζα, 1-4  Οκτωβρίου 2002,  σελ. 92.

Βιβλία,  σημειώσεις,  μελέτες  και  άλλες  εκδόσεις -  δημοσιεύσεις71. Διαμαντής, O., 1990. Άγιον  Όρος.  Φυσικό  Περιβάλλον  και  δάση.  Πρακτικά  Συνεδρίου KEAAK.  Θεσσαλονίκη,  σελ. 6.
72. Διαμαντής, O., 1997. C  μυκοχλωρίδα  του  Αγίου  Όρους.  Εφημερίδα  Καθημερινή, 16-8-1997.
73.  Διαμαντής, O., 2002. Νέες  προοπτικές  της  καλλιέργειας  της  καστανιάς  στην  Ευρώπη  με  έμφαση  ειδικά  στην  Ελλάδα.   Φρουτονέα  45: 26-29.
74. Διαμαντής, O., 2002. Ανάπλαση  της  κόμης  της  καστανιάς.  Τρίπτυχο,  Γενική  Γραμματεία  Δασών &  Φυσικού  Περιβάλλοντος.
75. Διαμαντής, O., 2002. Ανθράκωση  της  καρυδιάς.  Τρίπτυχο,  Γενική  Γραμματεία  Δασών &  Φυσικού  Περιβάλλοντος.

Εκθέσεις  προγραμμάτων7 6 . Diamandis, S., 2001. Securing gene conservation, adaptive, breeding potential and utilization of a model multipurpose tree species (Castanea sativa Mill.) in a dynamic environment.  Ετήσια  έκθεση  προόδου  Κοινοτικού  ερευνητικού  προγράμματος  CASCADE .   Montpellier ,  Γαλλία, 17-22  Ιανουαρίου 2001.
7 7 . Diamandis, S., 2001. Coordination for Conservation, Characterization and Utilization of Genetic Resources of European Elms.  Ετήσια  έκθεση  προόδου  Κοινοτικού  ερευνητικού  προγράμματος  RESGEN .  Geraardsbergen ,  Βέλγιο,  6-11  Οκτωβρίου 2001.
78. Diamandis ,  S ., 2002. Securing gene conservation, adaptive, breeding potential and utilization of a model multipurpose tree species (Castanea sativa Mill.) in a dynamic environment.  Ετήσια  έκθεση  προόδου  Κοινοτικού  ερευνητικού  προγράμματος  CASCADE .  Θεσσαλονίκη,  20-22  Μαρτίου 2002.
79. Diamandis ,  S ., 2002.  Coordination for Conservation, Characterization and Utilization of Genetic Resources of European Elms.  Τελική  έκθεση  προόδου  Κοινοτικού  ερευνητικού  προγράμματος  RESGEN ,  Nogent   sur   Vernisson ,  February  2002.