Αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΔιατριβές

1.Gatzojannis, St., 1984. Die Entwicklung eines ökonomischen Planungsinstrumentes für die multifunktionale Forstwirtschaft Griechenlands. Dissertation Forstwis. Fakultät der Georg-August Universität Göttingen, Γερμανία. (Η ανάπτυξη ενός οικονομικού σχεδιαστικού οργάνου για τη δασοπονία πολλαπλών σκοπών της Ελλάδος. Διδακτορική διατριβή), 307 σελίδες.

Δημοσιευμένες σε Διεθνή Περιοδικά μετά από κρίση

2.Gatzojannis, S. and N. Stamou, 1989. Ziele der griechischen Forstwirtschaft. AFZ, 4: 79-81.

3.Gatzojannis, S., 1991. Schirmschlagbetrieb und Normalwaldmodell. AFZ, 13: 671-674.

4. Gatzojannis, S., W. Warela, 1992. Ein Höhenwachstumsmodell als Βonitierungssystem für Fichtenbestände Griechenlands. Forstw. Cbl., 111: 192-199.

5.Gatzojannis, S., 1997. Informationssystem als Inventur - und Planungsgrundlage der Forsteinrictung in Griechenland. Forstw. Cbl., 116: 322-333.

6.Gatzojannis, S., 1998. Ertragstafeln für Buchenbestände in Griechenland. Allg. Forst-u.J.-Ztg., 12: 219-224.

7.Gatzojannis, S., 1999. Ertragstafeln für Fichtenbestände Griechenlands. Forstw. Cbl., 118: 129-144.

8.Gatzojannis, S., 1999. Ertragstafeln für Schwarzkiefernbestände in Griechenland. Forstarchiv, 70: 98-102.

9.Gatzojannis, S., 1999. Site index system for Abies Chephalonica in the Taygetos Forest in Greece. Scandinavian Journal for Forest Research, 15: 326-333.

10.Gatzojannis, S. und N. Grigoriadis, 2000. Ein polymorphes Höhenmodell für Quercus frainetto Bestände im Waldgebiet Arnäa (Griechenland). Allg. Forst-u.J.- Ztg., 171(4): 67-74.

11. Kalabokidis, K., S. Gatzojannis and S. Galatsidas,2002. Introducing wildfire into forest management planning: towards a conceptual approach. Forest Ecology and Management, 158: 41-50.

Δημοσιευμένες σε Εθνικά Περιοδικά μετά από κρίση

12. Γκατζογιάννης, Σ., 1984. Η χαρτογράφηση συστάδων και σταθμού απαραίτητη προϋπόθεση για ορθολογική απογραφή δασών. Δασικά Χρονικά, 8-9-10, 14 σελίδες.

13. Γκατζογιάννης, Σ., 1985. Δυνατότητες και προοπτικές της αειφορίας των καρπώσεων στην περιοχή των δασών του Νομού Φλώρινας. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τόμος ΚΗ (6): 173-187.

14. Γκατζογιάννης, Σ., 1986. Η θεωρία του κανονικού δάσους για τα υποσκίως αναγεννώμενα δάση. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τόμος ΚΘ (5) (Επιστημ. Μονογραφία).

15. Γκατζογιάννης, Σ., 1987. Ένα σύστημα διαχείρισης για τα δάση αναψυχής. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τόμος Λ (5): 201-275. (Επιστημ. Μονογραφία).

16. Γκατζογιάννης, Σ., 1988. Η δασοπονία ως οικονομία περιβάλλοντος. Δασικά Χρονικά, 2: 13.

17. Γκατζογιάννης, Σ., 1988. Η διαδικασία διαχείρισης των ελληνικών δασών. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τόμος ΛΑ (20): 341-365.

18. Γκατζογιάννης, Σ., 1989. Η έρευνα της απόδοσης των συστάδων ως θεμελιώδης προϋπόθεση για την εύστοχη διαχείριση των δασών. (Περίπτωση: Ερυθρελάτης Ελατιάς Δράμας). Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τόμος ΛΒ (3), Αρ. 7, 157 σελίδες.

19.Γκατζογιάννης, Σ. και Α. Αραμπατζής, 1996. Σύστημα σταθμοδεικτικών καμπυλών για τη δασική πεύκη Ελατιάς Δράμας. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 4: 71-82.

20. Γκατζογιάννης, Σ., 1998. Αύξηση και απόδοση των συστάδων δασικής πεύκης Ελατιάς Δράμας. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 3: 21-35.

21.Γκατζογιάννης, Σ., 1999. Πίνακες παραγωγής συστάδων οξιάς (Fagus sylvatica) του δάσους Α. Βροντού Σερρών. Δασική Έρευνα, 12: 91-104.

22.Γκατζογιάννης, Σ. και Β. Ζυγούρα,2000. Σύστημα σταθμοδεικτικών καμπυλών για τη μαύρη Πεύκη Ταϋγέτου. Δασική 'Ερευνα, 13: 58-68.

Δημοσιευμένες σε Συλλογικούς Τόμους/ Βιβλία

23. Γκατζογιάννης, Σ., 1996. Ο δασικός πλούτος της χώρας. Στο: Θ. Παπαγιάννης, Σ. Κουβέλης, Δ. Καραβέλλας, Χ. Πατέρας, Β. Κατσούπας, Σ. Παπασπηλιόπουλος, Π. Πλαγιανάκος, Ν. Μπεόπουλος, Σ. Γκατζογιάννης, Γ. Πυργιώτης και Β. Δωροβίνης (Editors). Το περιβάλλον στην Ελλάδα 1991-1996. Κίνηση πολιτών, Σύλλογος Πολεοδόμων Tοπογράφων και Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF-Ελλάς). Ίδρυμα Μποδοσάκη (280 σελίδες), σελ. 179 - 212.

Δημοσιευμένες σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

24.Gatzojannis, S., P. Stefanidis, and S. Galatsidas, 1997. An inventory and evaluation method for the water percolation function of forests. In: 3rd International conference on the development of forestry and wood science/ technology V.1. Belgrade, Proceedings book of the 3rd ICFWST '97, pp. 214-223.

25. Αvtzis, N. andS. Gatzojannis, 1998. Auftretten der Borkenkäferart Blastophagus pinioperda (L) im Erholoungswald vom Thessaloniki und Waldbewirtschaftung. Internationale Entomologen - Tagung. Naturhistorisches Museum, Basel, März 14-19, 1999.

26.Gatzojannis, S., I. Takos, K. Koletsos and N. Gounaris,2001. New approach to registration and analysis of the information in the organization of sustainable forest production. In: K. Radoglou (Editor), Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach. International Conference. Thessaloniki, Greece, 27 August-1 September 2001. European Commission, National Agricultural Research Foundation - Forest Research Institute, Vol. I, pp. 139-146.

Δημοσιευμένες σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων

27. Γκατζογιάννης, Σ., 1987. Συνδυασμένη παραγωγή και συστηματική διαχείριση των δασών Xαλεπίου πεύκης. Πρακτικά Eπιστημονικής Συνάντησης Χαλκίδας της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, 30 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 1987, σελ., 203-246.

28. Γκατζογιάννης, Σ., 1988. Πολλαπλή χρήση και διαχείριση δασών. Πρακτικά Δ' Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Λάρισα, 5-7 Οκτωβρίου 1988. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία.

29.Γκατζογιάννης, Σ., Ν. Στεφούλης, Π. Ζάνος, 1989. Δασοαποδοτικά και διαχειριστικά δεδομένα του Συμπλέγματος Δυτικού Νέστου Νομού Δράμας. Πρακτικά Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Δράμα, 4-6 Οκτωβρίου 1989. ΓΕΩΤΕΕ - ΕΔΕ.

30. Γκατζογιάννης, Σ., 1990. Δασοπονία και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Καρπενήσι 7-9 Νοεμβρίου 1990, σελ., 25-43.

31. Γκατζογιάννης, Σ., 1992. Έρευνα και πράξη στη διαχείριση των δασών. Πρακτικά Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Καλαμάτα, Μάρτιος 1992.

32. Aδαμακόπουλος, Τ., Σ. Γκατζογιάννης, Β. Δομιτσόγλου, Π. Ματσούκα, και Α. Τσιβιλή, 1994. Η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο σχεδιασμό της διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής του Δάσους Δαδιάς. Πρακτικά Συνεδρίου του ΤΕΕ: Ψηφιακή χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπιση, Τεχνολογίες αιχμής. Αθήνα, 10-11 Φεβρουαρίου 1994, σελ. 11.

33. Γκατζογιάννης, Σ., 1995. Άξονες πολιτικής δασικής έρευνας. Θεματική ενότητα "Δάσος - Δασική παραγωγή". Υποενότητα "Ανάλυση και διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων". ΕΘΙΑΓΕ, Σεμινάριο διαμόρφωσης πολιτικής στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία. Cross Meeting. Aθήνα, 1995, σελ. 13.

34. Γκατζογιάννης, Σ., 1995. Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη διαχείριση των δασών. Πρακτικά Επιστ. Συνάντησης ΓΕΩΤΕΕ / Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Δεκέμβριος 1995, σελ. 32 (υπό εκτύπωση).

35. Αβτζής, Ν. και Σ. Γκατζογιάννης, 1997. Η προσβολή του Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης από το φλοιοφάγο έντομο Blastophagus pinioperda (L). (Coleoptera: Scolitidae). 7ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο της ΕΕΕ. Καβάλα, 21-24 Οκτωβρίου 1997, σελ., 64 - 71.

36. Γκατζογιάννης, Σ., 1997. Οι Εθνικοί Δρυμοί της Ελλάδας, μια πολύτιμη φυσική κληρονομιά. Ο Εθνικός Δρυμός «Βίκου - Αώου» περιοχής Ιωαννίνων. Ομιλία στα πλαίσια ειδικής εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρας της Δασοπονίας. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 1997.

37. Γκατζογιάννης, Σ., 1997. Σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση των δασών. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης της Γ.Γ.Δ. & Φ.Π./ Υπ. Γεωργίας με θέμα: Αειφορική Πιστοποίηση Ξύλου. Θεσσαλονίκη, 2-3 Απριλίου 1997, σελ. 23.

38. Γκατζογιάννης, Σ., 1998. Η διαχείριση του Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης. Πρακτικά Ημερίδας του ΓΕΩΤΕΕ/ Παράρτημα Κ. Μακεδονίας Περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης (Σέϊχ - Σού) - Παρόν και Μέλλον. Θεσσαλονίκη, 29 Ιανουαρίου 1998.

39. Γκατζογιάννης, Σ., 1998. Δυνατότητες ανάπτυξης του Ταϋγέτου. Πρακτικά Ημερίδας "Ταϋγέτεια" των Δήμων Καλαμάτας και Σπάρτης. 19 Ιουλίου 1998.

40.Γκατζογιάννης, Σ. και K. Κολέτσος, 2001. Η διαχείριση των δασών στην Ελλάδα, σύγχρονες αναγκαιότητες. Στο: Π. Κωνσταντινίδης (εκδότης), Ανάπτυξη και προστασία Δασών- Δασική Εργασία Επιστημονική Ημερίδα ΑGROTICA 2001. Υπουργείο Γεωργίας, ΕΘΙΑΓΕ-ΙΔΕ. Θεσσαλονίκη, 1 Φεβρουαρίου 2001, σελ. 49-56.

41.Γκατζογιάννης, Σ., Σ. Γαλατσίδας, Η. Δημητριάδης, Σ. Α. Γκατζογιάννης και Β. Ζυγούρα,2002. Πληροφοριακά συστήματα στη διαχείριση των Ελληνικών δασών. (FMIS: Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δασών/δασικών οικοσυστημάτων). Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. Τρίπολη, 26-29 Μαΐου (υπό δημοσίευση).

Δημοσιευμένη περίληψή τους σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

42.Gatzogiannis, S., I. Takos, K. Koletsos and N. Gounaris,2001. New approach to registration and analysis of the information in the organization of sustainable forest production. Abstract of the International Conference Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach. Thessaloniki , Greece, 27 August-1 September 2001. European Commission, National Agricultural Research Foundation - Forest Research Institute, pp. 84.

Βιβλία, σημειώσεις, μελέτες και άλλες εκδόσεις

43.Γκατζογιάννης, Σ., 2001. Εγκατάσταση Συστήματος παρακολούθησης των εξελίξεων στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης και κατάρτιση Μελέτης Επιλογής Δασικών Ειδών για Αναδασώσεις σε Πυρόπληκτες περιοχές (ΕΣΠΕΠΔΘ) (1998-2001). Τελική Έκθεση του προγράμματος. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη.

44.Γκατζογιάννης, Σ., 2001. ΄ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση δασών/δασικών οικοσυστημάτων (Forest Management Information System/FMIS). Τελική Έκθεση του προγράμματος, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη.

45.Γκατζογιάννης, Σ. και Κ. Κόντος, 2001. Σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων Μ. πεύκης Β. Γράμμου και ειδική διαχείριση πιλοτικής περιοχής. ΕΘΙΑΓΕ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. Θεσσαλονίκη (αυτοτελής έκδοση).

46.Γκατζογιάννης, Σ., Μ. Σταμπούλης, Κ. Τζάνας, Π. Ασημος, και Θ. Ράπτης,2001. Μελέτη σκοπιμότητας για την προβολή και διαχείριση της περιοχής του περιαστικού δάσους Σέϊχ-Σου στο Δήμο Αγ. Παύλου. Θεσσαλονίκη (αυτοτελής έκδοση).

47.Κόντος, Κ. καιΣ. Γκατζογιάννης, 2001. Σχέδιο συγκομιδής συστάδων Μ. πεύκης Β. Γράμμου. Τεχνοπεριβαλλοντική-ΕΘΙΑΓΕ-ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. Θεσσαλονίκη (αυτοτελής έκδοση).

48.Κόντος, Κ. και Σ. Γκατζογιάννης, 2002. Σχέδιο συγκομιδής δασικών προϊόντων μαύρης πεύκης των υποτμημάτων / συστάδων 6β, 6γ, και 6δ της πιλοτικής περιοχής ''Σγουρού'' Β. Γράμμου. ΕΘΙΑΓΕ & ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. (Αυτοτελής έκδοση).

49. Μπενίδης, Δ., Δ. Καραμανώλης,Σ. Γκατζογιάννης, Ν. Ελευθεριάδης, Φ. Γαλανός, Γ. Λάγκας και Κ. Φεϊζίδης,2002.ο πίνακας και ανάλυση περιεχομένων. (Αυτοτελής έκδοση). Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών προστασίας και διαχείρισης δασών / δασικών οικοσυστημάτων. Τεύχος 1

50. Γκατζογιάννης, Σ., 1989. Η τεχνική της διαχείρισης του συμπλέγματος δασών Ελατιάς Δράμας με ιδιαίτερη αναφορά στη διαχειριστική κλάση ψυχροβίων κωνοφόρων (Ερυθρελάτη - Δασική πεύκη). Διαχειριστική μελέτη Ελατιάς 1987-1996.

51. Γκατζογιάννης, Σ., 1994. Μεθοδολογία απογραφής και διαχείρισης του δάσους Α. Βροντού Σερρών. Έκθεση τεκμηρίωσης υπό μορφή εγχειριδίου απογραφής και σχεδιασμού της διαχείρισης σε παραγωγικά δάση. Ενσωματώθηκε στη διαχειριστική μελέτη του δημοσίου δάσους Α. Βροντού Σερρών (1994-2003).

52. Γκατζογιάννης, Σ., 1995. Μεθοδολογία απογραφής και διαχείρισης του Συμπλέγματος δασών Ταϋγέτου Καλαμάτας. Έκθεση τεκμηρίωσης υπό μορφή εγχειριδίου απογραφής και σχεδιασμού της διαχείρισης σε παραγωγικά δάση. Ενσωματώθηκε στη διαχειριστική μελέτη του Συμπλέγματος δασών Ταϋγέτου Καλαμάτας.

53. Αδαμακόπουλος, Τ., Σ. Γκατζογιάννης και Κ. Ποϊραζίδης, 1995. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Προστατευόμενου Δάσους Δαδιάς Έβρου. WWF-Eλλάς και ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ, 124 σελίδες.

54.Γκατζογιάννης, Σ. και Δ. Αμανατίδου, 1995. Αναγνώριση και αξιολόγηση βιοτόπων ορνιθοπανίδας περιοχής Κούσκουρα Μενοικίου όρους. ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ, ΕΟΕ., 83 σελίδες.

55. Γκατζογιάννης, Σ., 1995. Αποτελέσματα αναλύσεων και δασοαποδοτικά πρότυπα του Συμπλέγματος δασών Αρναίας. Επιστημονική υποστήριξη και συνδρομή στην εκπόνηση της διαχειριστικής μελέτης του δημοσίου συμπλέγματος δασών Αρναίας περιόδου 1995-2004. ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ.

56. Μερτζάνης, Γ., Δ. Μπούσμπουρας, Σ. Γκατζογιάννης, Γ. Γουδέλης, Ε. Φουρλίγκα, Τ. Αδαμακόπουλος, Π. Λουκάκης, και Σ. Ψαρούδας, 1996. Γενικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία και διαχείριση των πληθυσμών και των βιοτόπων της αρκούδας στην Ελλάδα. Πρόγραμμα ΑΡΚΤΟΣ. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, WWF-Ελλάς, ΕΕΠΦ, ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ.

57.Γκατζογιάννης, Σ., Π. Κυριακίδης, Χ. Γκίγκης, 1996. Σχέδιο διαχείρισης του Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης. ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ & Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, 128 σελίδες.

58. Κασιούμης, Κ. και Σ. Γκατζογιάννης, 1996. Σχέδιο διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Βίκου - Αώου. Γ.Γ.Δ. & Φ.Π., ΕΘΙΑΓΕ, 248 σελίδες.

59. Γκατζογιάννης, Σ., 1989. Βάσεις της δασικής διαχειριστικής. Σημειώσεις Δασικής Διαχειριστικής Ι του Τμήματος Δασολογίας και Φ. Π., Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων, Α.Π.Θ., 93 σελίδες.

60. Γκατζογιάννης, Σ., 1989. Μεθοδολογία διαχείρισης δασών. Σημειώσεις Δασικής Διαχειριστικής ΙΙ του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π., Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων, Α.Π.Θ., 136 σελίδες.

61. Γκατζογιάννης, Σ., 1991. Μαθήματα Δασικής Οικονομίας. Τμήμα Δασοπονίας Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, 143 σελίδες.

62. Γκατζογιάννης, Σ., 1998. Δυνατότητες εκσυγχρονισμού του συστήματος απογραφής και διαχείρισης των παραγωγικών δασών κατά τη σύνταξη διαχειριστικών μελετών. Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής, ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ.

63.Γκατζογιάννης, Σ., 1999.΄Οροι και προϋποθέσεις ανάπτυξης των Περιαστικών δασών. Εισήγηση προς τον υφυπουργό Γεωργίας για το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.

64.Γκατζογιάννης, Σ., Ν. Γρηγοριάδης, Θ. Παπαχρήστου, Π. Κωνσταντινίδης, Σ. Στάης, Κ. Τσιόκανος, και Κ. Κασιούμης, 2000. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και Σχέδιο Διαχείρισης περιοχής ειδικής προστασίας Μενοικίου - Κούσκουρα. ΙΔΕ/ΕΘΙΑΓΕ (Αυτοτελής έκδοση).

65. Αδαμακόπουλος, Τ., Σ. Γκατζογιάννης, Γ. Κατσαδωράκης, Π. Ματσούκα, Χ. Τσεκούρας και Χ. Τσούτσου, 1992. Εξειδίκευση προδιαγραφών για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του Δάσους Δαδιάς Σουφλίου. Αθήνα, WWF-Eλλάς, 48 σελίδες.

66. Παπαστεργιάδου, Ε., Β. Τσιαούση, Σ. Γκατζογιάννης και Σ. Ντάφης, 1995. Προδιαγραφές σύνταξης ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων προστατευόμενων περιοχών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, 51 σελίδες.

67. Γκατζογιάννης, Σ., 1999. Σχέδιο προδιαγραφών σύνταξης σχεδίων διαχείρισης δασών. Θεσσαλονίκη, ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ, 163 σελίδες.. Συνέδραμαν επίσης σε θέματα της ειδικότητάς τους οι ερευνητές του ΙΔΕ: Δρ. Σ. Διαμαντής, Δρ. Θ. Παπαχρήστου, Δρ. Ν. Γρηγοριάδης, Δρ. Α. Τσιόντσης, Δρ. Π. Πλατής, Δρ. Ι. Μελιάδης και Δρ. Ι Σπανός.

68. Gatzojannis, S., 1999. Current situation and the potential of the productive function of the pine forests (Pinus brutia) in Cyprus. F.A.O. Project (TCP/CYP6712). Preparatory Assistance for Cyprus National Forestry Action Plan Consultancy on Forest Management and Inventory, 28 σελίδες.

69. Στάμου, Ν., Σ. Γκατζογιάννης, Ν. Ευσταθιάδης και Σ. Παπαδόπουλος, 1998. Δασική πολιτική: Υφιστάμενη κατάσταση, προβλήματα, εναλλακτικές λύσεις και συμπεράσματα - προτάσεις. Εισήγηση προς την 6η Σύνοδο του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 1998, 63 σελίδες.

70. Κασιούμης, Κ., Β. Παπαναστάσης, Π. Γεράκης, Α. Λεγάκης, Σ. Γκατζογιάννης, Γ. Ντούρος και Ζ. Πρωϊμάκης, 1998. Προστατευόμενες περιοχές: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του συστήματος των Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα. Έκθεση προς τη Γ.Γ.Δ. & Φ.Π. της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 84145/1205/27/27-08-1997. Γ.Γ.Δ. & Φ.Π., ΕΘΙΑΓΕ., 60 σελίδες.

71. Γκατζογιάννης, Σ., 1992. Εκτίμηση βιομάζας και σχέδιο διαχείρισης αειφύλλων πλατυφύλλων. ΚΑΠΕ: Μελέτη μεθόδων συγκομιδής και μεταφοράς για την αξιοποίηση της βιομάζας των αειφύλλων πλατυφύλλων για ενεργειακούς σκοπούς. Μέρος ΙΙ, pp. 1-46.

72. Bogovic, Ζ. and S. Gatzojannis, 1993. Fresh Wood and Leaf Biomass of Maquis and Pure Quercus ilex L. Coppice on the Island of Brac, South Croatia. 7th Meeting of the FAO European Sub-Νetwork on Mediterranean Pastures and fodder crops. R.T.Series 28, pp. 180-183.

73. Karteris, M., S. Gatzojannis, F. Galanos, 1988. Use of second generation earth observation satellites in the implementation of forestry management models in Greece. (Χρησιμοποίηση των γήινων δορυφόρων δεύτερης γενιάς για τη διαχείριση των δασών στην Ελλάδα). Final report to National Forest and Nature Agency Danish Ministry of Environment, Department of Forestry and Natural Environment, Aristotelian University of Thessaloniki, 93 σελίδες.

74.Gatzojannis, S., N. Stamou, P. Efthymiou, N. Kontos, 1995. Forest planning and management tools. Establishment of yield models (Site index, yield and assortment tables of Scots pine). Final report to the EU of the project:AIR PL 920715.

75.Gatzojannis, S., Hel. Michalopoulos-Skarmoutsos, F. Galanos, G. Skarmoutsos, G. Malamidis, K. Kalambokidis, P. Stefanidis and S. Galatsidas,1998. Development und Harmonisation of Monitoring Systems for Forest Management in Europe. Assessment und evaluation of non timber functions (Water percolation, Erossion and Forest wild fire). Final report to the EU of the project: AIR3 - CT94 - 2327.

76. Γκατζογιάννης, Σ., 1999. Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των εξελίξεων στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης. ΙΔΕ/ΕΘΙΑΓΕ. Έκθεση προόδου εργασιών έτους 1998 του Προγράμματος Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

77. Γκατζογιάννης, Σ., 2000. Ανάπτυξη Συστήματος Βάσεων Δεδομένων ως Εργαλείο Διαχείρισης Δασών. Τελική έκθεση του προγράμματος.

78.Γκατζογιάννης, Σ. και Β. Ζυγούρα, 2000. Σεϊχ - Σου: Η αποκατάσταση ενός περιαστικού δάσους. Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία, 13: 22-23.

Εκθέσεις προγραμμάτων

79.Gatzojannis, S., 2002. Conservation and Management Actions in SPA: "Menoikio-Kouskouras". Έκθεση προόδου εργασιών (2001-2002) κοινοτικού ερευνητικού προγράμματος LIFE-Nature B4-3200/97/243 "Μενοίκιο όρος-Κούσκουρας".

80.Γκατζογιάννης, Σ. και Β. Ζυγούρα,2002. Ανάλυση Φυσικών Οικοσυστημάτων με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Τελική έκθεση προγράμματος "ΔΗΜΗΤΡΑ΄95-VIII/7".

81.Γκατζογιάννης, Σ., Κ. Κασιούμης, Δ. Χατζηλάκου, Σ. Στάης, Η. Δημητριάδης και Σ.Α. Γκατζογιάννης,2002. Πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση ζωνών ειδικής προστασίας στην Ελλάδα. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών-ΕΘΙΑΓΕ. Θεσσαλονίκη. Τελική έκθεση προγράμματος LIFE, 63 σελ.

82.Γκατζογιάννης, Σ., Κ. Ποιραζίδης, Δ. Μπακαλούδης, Β. Ζυγούρα και Γ. Ντασιοπούλου, 2002. Εγκατάσταση συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών σχηματισμών στο Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς Έβρου και πρώτα αποτελέσματα. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών-ΕΘΙΑΓΕ. Τελική έκθεση. (Αυτοτελής έκδοση).

Εκδόσεις ΙΔΕ- ΕΘΙΑΓΕ

83.Γκατζογιάννης, Σ. (εκδότης), 2002. Η διαχείριση των οικοτόπων μαύρης πεύκης. Μια πιλοτική προσπάθεια διαχείρισης παραγωγικού δάσους υπό καθεστώς προστασίας (NATURA 2000) στην περιοχή του Β. Γράμμου Καστοριάς. Θεσσαλονίκη. ΕΘΙΑΓΕ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, 75 σελ. ISBN 960-86947-7-9.

84. Κωνσταντινίδης Π. καιΣ. Γκατζογιάννης, (εκδότες), 2001. Επιλογή δασικών ειδών για αναδασώσεις σε πυρόπληκτες περιοχές με εκτενή εισαγωγή στο πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. ΕΘΙΑΓΕ-ΙΔΕ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 184 σελ.: ISBN: 960-86160-9-3.